herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 349/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023

ZARZĄDZENIE NR 349/17

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023

             Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. zm.) oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Grudziądza (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2011 r. Nr 262 poz. 2586) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 320/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023 wprowadza się następujące zmiany:

    1) § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2. Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona:

1) na stronie internetowej www.grudziadz.pl;

2) na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.”

    2) § 6 ustęp 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) spotkania otwartego z mieszkańcami, mającego na celu prezentację projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023, a także wyrażenie uwag i opinii dotyczących prezentowanego projektu. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 r.;

2) badania opinii mieszkańców poprzez zamieszczenie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023, na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych gminy-miasto Grudziądz www.konsultacje.grudziadz.pl, www.grudziadz.pl.”.

2. Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023 należy składać na formularzu zgłaszania uwag stanowiącym załącznik do zarządzenia, który w trakcie trwania konsultacji, będzie można pobrać ze strony internetowej www.konsultacje.grudziadz.pl, strony www.grudziadz.pl oraz w formie papierowej w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1, pokój 331.”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 09-08-2017 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 25-09-2017 13:03