herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 394/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 394/2017

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu

Na podstawie art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) oraz 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.1.Obciążyć prawem służebności przesyłu na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie następujące nieruchomości gruntowe, stanowiące własność gminy-miasto Grudziądz:

1) położoną w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej, oznaczoną jako działka nr 34/3 w obr. 121 o powierzchni 0.0964 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW TO1U/00023826/4;

  1. zakres służebności przesyłu obejmuje część nieruchomości o powierzchni 6,9 m2, która będzie stanowiła fragment pasa technologicznego w związku z przebudową i utrzymaniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz Węgrowo - Płock, którego szerokość wynosi 70 metrów tj. 2 x 35 m po każdej stronie osi linii;

b) ustanowienie służebności przesyłu następuje za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 204,18 złotych (słownie: dwieście cztery 18/100 złotych) w tym 38,18 złotych podatek VAT 23%;

2) położoną w Grudziądzu przy ul. Warszawskiej, oznaczoną jako działka nr 34/4 w obr. 121 o powierzchni 0.0137 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW TO1U/00037851/9;

  1. zakres służebności przesyłu obejmuje część nieruchomości o powierzchni 19 m2, która będzie stanowiła fragment pasa technologicznego w związku z przebudową i utrzymaniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz Węgrowo - Płock, którego szerokość wynosi 70 metrów tj. 2 x 35 m po każdej stronie osi linii;

b) ustanowienie służebności przesyłu następuje za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 170,97 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt 97/100 złotych) w tym 31,97 złotych podatek VAT 23%;

2. Przebieg linii elektroenergetycznych oraz pasów technologicznych, stanowiących zarazem pasy służebności przesyłu, określają mapy stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykonywanie służebności przesyłu polegać będzie na tym, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie uzyskuje prawo do korzystania z części nieruchomości określonych w ust. 1 pkt 1-2 w sposób następujący:

1) wykorzystywania ich jako pasów technologicznych dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz Węgrowo-Płock, w związku z jej przebudową realizowaną w ramach zadania „Rozbudowa Stacji 400/200/110 kV Grudziądz Węgrowo”;

2) znoszeniu ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego dla tych urządzeń, w tym polegających na zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, zakazie wykonywania nasadzeń oraz ich eksploatacji przez uprawnionych pracowników Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;

3) korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji usuwania awarii urządzeń wraz z prawem wejścia
i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;

4) odbudowy urządzeń wchodzących w zakres pasa technologicznego dla linii elektroenergetycznej 400 kV w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia.

  1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą Konstancinie-Jeziornie zobowiązana będzie do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia powstałych szkód, w związku z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 3 oraz do usunięcia urządzeń w przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b płatne jest w terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanowienia służebności.

§.2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 18-09-2017 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-09-2017 10:54