herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 542/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2018-01-23 08:26
ZARZĄDZENIE NR 541/17 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 2018-01-15 13:25
ZARZĄDZENIE NR 540/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok 2018-01-18 13:54
ZARZĄDZENIE NR 539/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2018-01-15 13:25
ZARZĄDZENIE NR 538/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-01-03 07:43
ZARZĄDZENIE NR 537/17 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2018-01-03 07:38
ZARZĄDZENIE NR 536/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-03 07:40
ZARZĄDZENIE NR 535/17 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenie form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2017 roku 2018-01-03 07:43
ZARZĄDZENIE NR 534/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-01-03 07:42
ZARZĄDZENIE NR 533/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2018-01-03 07:37
ZARZĄDZENIE NR 532/17 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2018-01-03 07:49
ZARZĄDZENIE NR 531/17 w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. 2018-01-03 07:41
ZARZĄDZENIE NR 530/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00038722/3 na rzecz Skarbu Państwa 2018-01-03 07:26
ZARZĄDZENIE NR 529/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2018-01-03 07:26
ZARZĄDZENIE NR 528/17 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na I półrocze 2018 r. i cały rok 2018 2018-01-03 07:25
ZARZĄDZENIE NR 527/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-03 07:39
ZARZĄDZENIE NR 526/17 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-01-03 07:54
ZARZĄDZENIE NR 525/17 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-01-03 07:53
ZARZĄDZENIE NR 524/17 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2018-01-03 07:24
ZARZĄDZENIE NR 523/17 zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjnych na 2017 rok dla publicznych i niepublicznych szkół/placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż gmina-miasto Grudziądz 2018-01-03 07:23
ZARZĄDZENIE NR 522/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-01-03 07:22
ZARZADZENIE NR 521/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku 2018-01-03 07:22
ZARZĄDZENIE NR 520/17 w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu 2018-01-03 07:21
ZARZĄDZENIE NR 519/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-03 07:20
ZARZĄDZENIE NR 518/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulic Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-03 07:19
ZARZĄDZENIE NR 517/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości płożonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego 38, zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2018-01-03 07:19
ZARZĄDZENIE NR 516/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu pomiędzy ul. Łęgi a ul. Zachodnią oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-03 07:18
ZARZĄDZENIE NR 515/17 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gdyńskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-03 07:17
ZARZĄDZENIE NR 514/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2018-01-03 07:16
ZARZĄDZENIE NR 513/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-01-03 07:16
ZARZĄDZENIE NR 512/17 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2018-01-03 07:15
ZARZĄDZENIE NR 511/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-01-03 07:14
ZARZĄDZENIE NR 510/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-12-13 08:54
ZARZĄDZENIE NR 509/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2018-01-03 07:13
ZARZĄDZENIE NR 508/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2018-01-03 07:13
ZARZĄDZENIE NR 507/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2018-01-03 07:12
ZARZĄDZENIE NR 506/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2018-01-03 07:12
ZARZĄDZENIE NR 505/17 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-03 07:11
ZARZĄDZENIE NR 504/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-12-22 12:07
ZARZĄDZENIE NR 503/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2017-12-22 12:06
ZARZĄDZENIE NR 502/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2017-12-22 12:06
ZARZĄDZENIE NR 501/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00026300/2 na rzecz Skarbu Państwa 2017-12-22 12:05
ZARZĄDZENIE NR 500/17 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00016808/0 na rzecz gminy – miasta Grudziądz 2017-12-22 12:04
ZARZĄDZENIE NR 499/17 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2017-12-22 12:02
ZARZĄDZENIE NR 498/17 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-01-03 07:10
ZARZĄDZENIE NR 497/17 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sowińskiego 2017-12-22 12:02
ZARZĄDZENIE NR 496/17 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2017-12-22 12:00
ZARZĄDZENIE NR 495/17 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2017-12-22 11:57