herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 214/18 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok 2018-07-27 10:07
ZARZĄDZENIE NR 213/18 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenie form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2018 roku 2018-07-27 10:07
ZARZĄDZENIE NR 212/18 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-07-27 10:05
ZARZĄDZENIE NR 211/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-07-27 10:04
ZARZĄDZENIE NR 210/18 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2018-07-27 09:58
ZARZĄDZENIE NR 209/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-07-26 12:05
ZARZĄDZENIE NR 208/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-07-26 11:37
ZARZĄDZENIE NR 207/18 w sprawie "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu" 2018-07-30 08:21
ZARZĄDZENIE NR 206/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-07-26 11:36
ZARZĄDZENIE NR 205/18 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza 2018-07-26 11:59
ZARZĄDZENIE NR 204/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kasprzaka 41, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-07-26 11:35
ZARZĄDZENIE NR 203/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start 2018-07-26 11:34
ZARZĄDZENIE NR 202/18 ANULOWANO 2018-07-26 11:34
ZARZĄDZENIE NR 201/18 w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej oraz zajęcia nieruchomości na czas budowy inwestycji 2019-11-04 09:28
ZARZĄDZENIE NR 200/18 w sprawie zwolnienia od obciążenia hipoteką przymusową części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 168/33 w obrębie 141, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00034367/8 2018-09-26 10:09
ZARZĄDZENIE NR 199/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz na prawach powiatu prawem służebności gruntowej 2018-07-26 11:30
ZARZĄDZENIE NR 198/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Rybackiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-07-26 11:29
ZARZĄDZENIE NR 197/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2018-07-26 11:28
ZARZĄDZENIE NR 196/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2018-07-26 11:27
ZARZĄDZENIE NR 195/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera 46 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-07-26 11:27
ZARZĄDZENIE NR 194/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-07-26 11:26
ZARZĄDZENIE NR 193/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-07-26 11:25
ZARZĄDZENIE NR 192/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-07-26 11:24
ZARZĄDZENIE NR 191/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-07-26 11:24
ZARZĄDZENIE NR 190/18 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny 2018-07-26 11:22
ZARZĄDZENIE NR 189/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługujących gminie – miasto Grudziądz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2018-07-26 11:21
ZARZĄDZENIE NR 188/18 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora 2018-07-26 11:14
ZARZĄDZENIE NR 187/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-07-26 11:13
ZARZĄDZENIE NR 186/18 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium na II półrocze 2018 r. 2018-07-26 11:13
ZARZĄDZENIE NR 185/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-07-26 11:11
ZARZĄDZENIE NR 184/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-07-26 11:11
ZARZĄDZENIE NR 183/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2018-07-26 11:10
ZARZĄDZENIE NR 182/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-07-26 11:09
ZARZĄDZENIE NR 181/18 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2018-07-26 11:08
ZARZĄDZENIE NR 180/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-07-26 11:07
ZARZĄDZENIE NR 179/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-07-26 11:06
ZARZĄDZENIE NR 178/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2018-07-26 11:06
ZARZĄDZENIE NR 177/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Malborskiej 4, przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-07-26 11:05
ZARZĄDZENIE NR 176/18 zmieniające zarządzenia Nr 48/18 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego imprezy "Air Show Grudziądz" w dniu 9 września 2018 r. 2018-08-13 10:29
ZARZĄDZENIE NR 175/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste 2018-07-26 11:03
ZARZĄDZENIE NR 174/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-07-26 11:02
ZARZĄDZENIE NR 173/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2018-07-26 11:01