herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 121/18 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR 121/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz § 7 ust. 1 i § 9 pkt 6 lit. a Uchwały Nr XLIII/131/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży -  na  organizację wypoczynku letniego.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

§ 3. 1. Oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Oferenci nie mają obowiązku podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części IV oferty.

3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce Polityka społeczna/Organizacje pozarządowe.

4. Do oferty należy załączyć:

1) kserokopię umowy lub statutu spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta – w przypadku gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione statutowo do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta.

5. Kserokopie składanych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

§ 4. 1. Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 32-36  w terminie do dnia 24 maja 2018 r.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Referat Oświaty pod numerem tel. 56 45 10 395.

§ 5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 49.360,00 zł. 

§ 6. Zasady przyznawania dotacji:

 1. zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
 2. oferent zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego finansowego (środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych, pozostałe środki finansowe) w wysokości co najmniej 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego;
 3. zadanie może być realizowane w formie dofinansowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku: kolonie, półkolonie, obozy, biwaki itp., zorganizowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. dofinansowanie wypoczynku ustala się w oparciu o kryterium stawki osobodnia, która wynosi:
 1. organizacja wypoczynku w formie stacjonarnej – do 8,00 zł,
 2. organizacja wypoczynku w formie wyjazdowej – do 11,00 zł;
 1. przyznana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów, przejazdów oraz realizację programu w placówce wypoczynku;
 2. dofinansowaniem będą objęte wyłącznie dzieci i młodzież mieszkające na terenie Grudziądza;
 3. dofinansowaniu nie podlega wypoczynek organizowany poza granicami kraju;
 4. w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 23 czerwca 2018 r. do dnia 2 września 2018 r.;
 2. przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wypoczynkiem organizator zobowiązany jest do zweryfikowania czy dane osoby zapewniającej wypoczynek nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym – w myśl art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U.z 2018 r., poz. 405);
 3. szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a zleceniobiorcami, sporządzonymi zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

§ 8. Przy wyborze oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (przy ocenie ofert nie będzie uwzględniana wycena wkładu rzeczowego);
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie;
 4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
 6. w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – analiza i ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 9. 1. Ogłoszenie wyników konkursu lub informacja o unieważnieniu konkursu zamieszczone zostaną w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. w następujących miejscach:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;
 2. na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

2. Oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert.

§ 10. W roku poprzednim i bieżącym Prezydent Grudziądza zlecił zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom przekazując dotacje w łącznej wysokości 44.078,00 zł w 2017 r. i 10.640,00 zł w 2018 r.

Lp.

Nazwa organizacji

Rok 2017

Rok 2018

1.

Autonomiczna Sekcja Koszykówki „Basketstal”

13.930,00

5.040,00

2.

Caritas Diecezji Toruńskiej

8.000,00

0,00

3.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

10.080,00

0,00

4.

Klub Wioślarski „Wisła” w Grudziądzu

9.520,00

5.600,00

5.

Międzyszkolny Klub Sportowy

2.548,00

0,00

Razem

44.078,00

10.640,00

§ 11. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.

3. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społeczne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

4. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 102 lub 225) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 24 maja 2018 r.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450);
 2. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300);
 3. Uchwały Nr XLIII/131/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”;
 4. Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom (zmienionego Zarządzeniem Nr 490/17 z dnia 30 listopada 2017 r.).

§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 14-06-2018 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Kubik 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2018 09:36