Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 205/18 w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 205/18

PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

 

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza

 

     Na podstawie  § 1 ust.2 pkt 4 i § 5 ust.1 pkt 1, 2  Zarządzenia Nr 350/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania  systemu stałych dyżurów w województwie  kujawsko – pomorskim  w związku z art. 20 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 8 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządzam, co następuje:

 

     § 1.1. Na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, w tym przekazywania decyzji do uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania miasta Grudziądza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, oraz uruchamiania w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym stopni alarmowych w razie zagrożenia terrorystycznego, organizuje  się  w Grudziądzu system stałych dyżurów zwany dalej „systemem”

     2. System nie narusza zasad organizacji, funkcjonowania oraz integralności systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym zespolonych służb, inspekcji i straży na terenie miasta określonych w odrębnych przepisach.

     § 2.1. W skład systemu wchodzą:

1) stały dyżur Prezydenta Grudziądza (SD-P);

2) punkty kontaktowe komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego (PK);

3) stałe dyżury kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Grudziądza, spółek miejskich i innych podmiotów realizujących zadania obronne (SD).

4) stałe dyżury kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających na terenie miasta (SD);

     2. W załącznikach do niniejszego zarządzenia określono:

1) w załączniku nr 1 - wykaz jednostek i komórek organizacyjnych tworzących system stałego dyżuru wraz z miejscem ich rozwijania  oraz schemat organizacji systemu w zakresie przekazywania informacji na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

2) w załączniku nr 2 - wykaz wyposażenia oraz dokumentacji elementów wchodzących w skład systemu;

3) w załączniku nr 3 - system meldunkowy;

4) w załączniku nr 4 - wzory identyfikatorów elementów wchodzących w skład systemu stałych dyżurów;

5) w załączniku nr 5-  wzory dokumentów wyszczególnionych w załączniku nr 2;

     3. W ramach funkcjonowania systemu stałych dyżurów, po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Prezydent Grudziądza przekazuje do jednostek administracji zespolonej, podległych i nadzorowanych przez Prezydenta jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz podmiotów, decyzje i polecenia dotyczące:

1) uruchomienia stałego dyżuru;

2) realizacji procedur zawartych w „Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego”, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym stopni alarmowych w razie zagrożenia terrorystycznego;

3) realizacji zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania miasta Grudziądza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz Kart Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO).

     4. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, jednostek administracji zespolonej działających na terenie miasta oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Grudziądza, spółek miejskich a także podmiotów otrzymujących polecenia i decyzje o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przekazują zwrotne potwierdzenie ich przyjęcia oraz wykonania.

     § 3. Ustala się następującą strukturę i zasady pełnienia stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 ppkt 1),2) i 3)niniejszego zarządzenia:

     1. Obsada poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu:

1) Stały Dyżur Prezydenta:

     a) kierownik stałego dyżuru;

     b) starszy dyżurny;

     c) dyżurny;

     d) kurier;

     e) kierowca;

2) Punkt Kontaktowy komórki organizacyjnej urzędu miejskiego:

     a) dyżurny punktu kontaktowego

3) Stały dyżur w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta, jednostkach zespolonych, inspekcjach oraz podmiotach realizujących zadania obronne:

     a) starszy dyżurny;

     b) dyżurny;

     c) kurier (w miarę możliwości i potrzeb);

     d) kierowca - (w miarę możliwości i potrzeb);

     2. Do zapewnienia funkcjonowania stałego dyżuru Prezydenta (SD-P nr 1) niżej wymienione komórki organizacyjne urzędu miejskiego wydzielają do pełnienia funkcji

1) starszego dyżurnego:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)

- 3 osoby

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (BO)

- 1 osoba

2) dyżurnego:

Wydział Organizacyjny (OR)

- 2 osoby

Wydział Spraw Obywatelskich (SO)

- 2 osoby

Wydział Komunikacji (KM)

- 2 osoby

3) kuriera:

Wydział Finansowy (WFN)

- 4 osoby

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami(GN)

- 2 osoby

4) kierowcy:

Wydział Organizacyjny (OR)

- 2 osoby

     3. System pracy:

1) Stały Dyżur Prezydenta i instytucji (komórek organizacyjnych) wchodzących w skład sytemu:

I zmiana -  08.00-20.00

II zmian -  20.00-08.00

2) Punkt Kontaktowy komórki organizacyjnej urzędu miejskiego:

I zmiana  - 07.00 - 15.00

II zmiana - 14.00 - 22.00

     4. Stały dyżur organizują:

1) Stały dyżur Prezydenta Grudziądza nr 1

     a) Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie:

          - zgrania i zapewnienia właściwej funkcjonowania sytemu;

          - szkolenia teoretycznego i praktycznego składu osobowego stałego dyżuru i punktów kontaktowych urzędu miejskiego;

          - opracowania dokumentacji stałego dyżuru;

          - sprawdzania i kontrolowania gotowości do uruchomienia i działania sytemu.

     b) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w zakresie:

          - zabezpieczenia logistycznego;

          - wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy;

          - wyposażenia w środki łączności;

          - zapewnienia rezerwowych źródeł zasilania w energię elektryczną urządzeń komputerowych i środków łączności;

          - zapewnienia awaryjnego oświetlenia pomieszczeń;

          - zapewnienia ochrony miejsca funkcjonowania stałego dyżuru.

     c) Kierownik Biura Informatyki:

          - wyposażenia w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dostępem do sieci;

2) Punkty kontaktowe komórek organizacyjnych urzędu miejskiego - Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu miejskiego

3) Stałe dyżury pozostałych instytucji:

     a) kierownicy zespolonych służb i inspekcji funkcjonujących na terenie miasta;

     b) kierownicy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych przez Prezydenta, spółek miejskich oraz podmiotów realizujących zadania obronne.

     § 4. Koordynacja i uruchamianie stałego dyżuru:

     1. Proces przygotowania, organizacji oraz wdrożenie systemu na terenie miasta koordynuje Sekretarz Miasta.

     2. Stały dyżur uruchamia się:

1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa – w celach szkoleniowych, kontrolnych lub sprawdzających:

     a) na polecenie organu tworzącego stały dyżur w podległych i nadzorowanych jednostkach, spółkach miejskich, podmiotach ujętych w systemie;

     b) na polecenie organu upoważnionego do zarządzania kontroli w zakresie określonym w upoważnieniu;

     c) na polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  w całości lub części systemu;

2) w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa – na polecenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, w celu przekazania decyzji, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

     3. Polecenie uruchomienia stałego dyżuru Prezydenta Grudziądza przekazuje Wojewoda przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy drogą telefoniczną, faksową, elektroniczną lub radiową do punktu kontaktowego:

1) W godzinach pracy – do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK ) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

2) Po godzinach służbowych – do siedziby Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 25;

Dyżurny stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przekazuje powyższą informację Naczelnikowi WBiZK Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, który informuje Prezydenta Grudziądza oraz podejmuje niezbędne działania celem uruchomienia stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim.

3) Z chwilą uruchomienia systemu Stałego Dyżuru działanie punktu kontaktowego ulega zawieszeniu.

     4. Stały dyżur Prezydenta Grudziądza przekazuje decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o uruchomieniu stałego dyżuru do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2,3,4, niniejszego zarządzenia.

     5. Wszystkie ogniwa systemu działające na terenie miasta zobowiązane są do utrzymania w pełnej gotowości do pracy środków łączności oraz sprawnego powiadamiania kierowniczej kadry i wyznaczonych pracowników wchodzących w skład stałego dyżuru.

     6. Stały dyżur uruchomiony przez Prezydenta Grudziądza staje się zespołem zadaniowym Głównego Stanowiska Kierowania po uruchomieniu systemu kierowania obroną państwa, o których mowa w odrębnych przepisach.

     § 5.1. Naczelnika WBiZK zobowiązuję do zorganizowania oraz przygotowania stałego dyżuru według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu.

     2. Naczelnicy Wydziałów i kierownicy biur urzędu miejskiego;

1) wyznaczą do składu Stałego Dyżuru Urzędu Miejskiego nakazane ilości pracowników wskazanych w § 3 ust. 2;

2) wyznaczą pracowników do punktów kontaktowych;

3) poinformują niezwłocznie Naczelnika WBiZK o każdej zmianie personalnej.

     3. Naczelnik WBiZK po otrzymaniu danych wymienionych w § 5 ust. 2 opracuje okólnik wyznaczający poszczególne osoby do pełnienia funkcji w stałym dyżurze Prezydenta i punktach kontaktowych.
     4. Kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu zobowiązuję do przekazania danych teleadresowych dotyczących stałego dyżuru zgodnie z ustaleniami Naczelnika WBiZK oraz niezwłoczne przekazanie danych w przypadku wprowadzenia zmian.

     § 6. Traci moc Zarządzenie nr 383/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 04.10.2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów na terenie miasta Grudziądza.

     § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.11.2018r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 26-07-2018 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-07-2018 11:59