herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 304/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-09-26 10:17
ZARZĄDZENIE NR 303/18 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku 2018-09-26 10:16
ZARZĄDZENIE NR 302/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-09-26 10:15
ZARZĄDZENIE NR 301/18 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2018-09-26 10:15
ZARZĄDZENIE NR 300/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-08-30 12:45
ZARZĄDZENIE NR 299/18 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Lipowej 2018-09-26 10:14
ZARZĄDZENIE NR 298/18 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 15 2018-08-30 12:40
ZARZĄDZENIE NR 297/18 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 16 2018-08-30 12:39
ZARZĄDZENIE NR 296/18 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-08-30 12:38
ZARZĄDZENIE NR 295/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-08-30 12:37
ZARZĄDZENIE NR 294/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Paderewskiego i Astrowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-03 12:55
ZARZĄDZENIE NR 293/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2018-08-30 12:37
ZARZĄDZENIE NR 292/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-09-26 10:13
ZARZĄDZENIE NR 291/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2018-08-30 12:36
ZARZĄDZENIE NR 290/18 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2018-08-30 12:35
ZARZĄDZENIE NR 289/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2018-09-20 12:48
ZARZĄDZENIE NR 288/18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2018-08-30 12:34
ZARZĄDZENIE NR 287/18 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2018-08-30 12:34
ZARZĄDZENIE NR 286/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start 2018-08-30 12:33
ZARZĄDZENIE NR 285/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2018-08-30 12:32
ZARZĄDZENIE NR 284/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych 2018-08-30 12:32
ZARZĄDZENIE NR 283/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych 2018-09-20 13:47
ZARZĄDZENIE NR 282/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2018-09-20 13:20
ZARZĄDZENIE NR 281/18 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 2018-08-30 12:31
ZARZĄDZENIE NR 280/18 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2018-09-20 12:50
ZARZĄDZENIE NR 279/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-09-26 10:12
ZARZĄDZENIE NR 278/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2018-08-30 12:25
ZARZĄDZENIE NR 277/18 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu 2018-08-30 12:29
ZARZĄDZENIE NR 276/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Poniatowskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-08-30 12:28
ZARZĄDZENIE NR 275/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny 2018-10-03 12:50
ZARZĄDZENIE NR 274/18 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2018-08-30 12:24
ZARZĄDZENIE NR 273/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-08-30 12:23
ZARZĄDZENIE NR 272/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców i warzyw 2018-08-30 12:27
ZARZĄDZENIE NR 271/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2018-10-03 12:49
ZARZĄDZENIE NR 270/18 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 2018-08-30 12:22