herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 360/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ZARZĄDZENIE NR 360/18

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1, 1c, 2, 2a i 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na powierzenie prowadzenia na terenie gminy – miasta Grudziądza:

 1. punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z realizacją dwóch zadań z zakresu edukacji prawnej;
 2. punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją dwóch zadań z zakresu edukacji prawnej.

§ 2. 1. O powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i/lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która:

 1. w przypadku prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
 2. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zwanej dalej „ustawą”,
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
 1. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
 1. w przypadku prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
 2. posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy,
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
 • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
 1. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. O powierzenie prowadzenia punktu, o którym mowa w ust. 1, nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w ust. 1, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

§ 3. 1. Oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 1. Oferenci nie mają obowiązku podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w IV części oferty.
 2. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce Polityka społeczna/Organizacje pozarządowe.
 3. Oferent może ubiegać się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:
 1. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 2. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub
 3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – wówczas składa dwie osobne oferty, lub
 4. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w przypadku, gdy nie zostanie wybrana organizacja pozarządowa do prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – wówczas oferent jest zobowiązany zamieścić w ofercie oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub
 5. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (w obu punktach), w przypadku, gdy nie zostanie wybrana organizacja pozarządowa do prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – wówczas oferent składa dwie osobne oferty, przy czym w jednej ofercie jest zobowiązany zamieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
 1. Oferent jest zobowiązany uwzględnić w ofercie dwa zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w szczególności w formie: opracowania informatorów i poradników, prowadzenia otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechniania informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzenia kampanii społecznych.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 1. kserokopię umowy lub statutu spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta – w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione statutowo do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta;
 3. w przypadku ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dodatkowo:
 1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a,
 2. umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b,
 3. pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c,
 4. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d;
 1. w przypadku ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dodatkowo:
 1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a,
 2. umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b,
 3. pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c,
 4. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d,
 5. zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z oceną pozytywną przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b;
 1. fakultatywnie: porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym do nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

6. Kserokopie składanych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

§ 4. 1. Oferty należy składać w Wydziale Organizacyjnym (pokój 206) lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 8 listopada 2018 r.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Oferty, które nie będą spełniać wymogów formalnych i nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej, dokonywanej przez komisję konkursową.

4. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Grudziądzu pod numerem telefonu 56 45 10 301.

§ 5. 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ramach zadania będzie realizowane w dwóch punktach zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 51 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach:

 1. od 8:30 do 12:30 – punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. od 13:00 do 17:00 – punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 1. Oferent może zwiększyć proponowany godzinowy zakres realizacji zadania.
 2. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwi sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie gminy – miasta Grudziądza, Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo wydłużenia czas trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie w obu punktach na obszarze miasta w trakcie 2019 roku. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.

§ 6.  1. Nieodpłatnej pomocy prawnej może udzielać:

 1. adwokat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z jego upoważnienia aplikant adwokacki;
 2. radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z jego upoważnienia aplikant radcowski;
 3. doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. osoba, która:
 1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy;
 3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 7. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzielaniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

 1. Zadanie publiczne należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 128.040,00 zł, w tym:
 1. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z dwoma zadaniami z zakresu edukacji prawnej – 64.020,00 zł (w tym prowadzenie punktu – 60.060,00 zł, edukacja prawna – 3.960,00 zł);
 2. na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z dwoma zadaniami z zakresu edukacji prawnej – 64.020,00 zł (w tym prowadzenie punktu – 60.060,00 zł, edukacja prawna – 3.960,00 zł).

§ 8. 1. W przypadku, gdy w konkursie nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacjom pozarządowym zostanie powierzone prowadzenie obu punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie, o której mowa w art. 11 ust. 7 ustawy, zawartej pomiędzy Prezydentem Grudziądza a organizacją pozarządową. W ramach umowy każdej organizacji pozarządowej prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone zostaną jednocześnie dwa zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 9. Przy wyborze ofert zastosowane zostaną następujące kryteria:

 1. możliwość realizacji zadania przez oferenta;
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – preferowani będą oferenci, którzy zaoferują większą liczbę godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, przy ocenie ofert nie będzie uwzględniana wycena wkładu rzeczowego;
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – preferowani będą oferenci, którzy wskażą, iż nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów i radców prawnych;
 4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – preferowani będą oferenci posiadający własny sprzęt komputerowy, tj. laptop z drukarką oraz własny dostęp do internetu);
 5. w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania – analiza i ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 10. 1. Ogłoszenie wyników konkursu lub informacja o unieważnieniu konkursu zamieszczone zostaną w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. w następujących miejscach:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;
 2. na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

2. Oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert.

§ 11. W latach 2017-2018 zadanie z zakresu udzielana nieodpłatnej pomocy prawnej było realizowane zarówno przez administrację publiczną (2 punkty pomocy prawnej), jak i przez organizacje pozarządowe (2 punkty pomocy prawnej). Na realizację zadania publicznego Prezydent Grudziądza przekazał organizacjom pozarządowym dotacje w łącznej wysokości 121.451,76 zł w 2017 r. i 121.445,88 zł w 2018 r.:

Lp.

Nazwa organizacji

Rok 2017

Rok 2018

1.

Fundacja Togatus Pro Bono
z siedzibą w Olsztynie

60.725,88

0,00

2.

Zaborskie Towarzystwo Naukowe
z siedzibą w Brusach

60.725,88

60.725,88

3.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”
z siedzibą w Kielcach

0,00

60.720,00

Razem

121.451,76

121.445,88

§ 12. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

 1. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
 2. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społecznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 3. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 102 lub 225) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 8 listopada 2018 r.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 3. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 4. Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom (zmienionego Zarządzeniem Nr 490/17 z dnia 30 listopada 2017 r.).

§ 14. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 16-10-2018 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 31-10-2018 08:41