herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 43/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 43/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 4 lutego 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 lit. a, § 7 ust. 1 i § 9 pkt 10 Uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotyczącego zadań wskazanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”, w tym:

    1) prowadzenie przez niepubliczne podmioty placówek wsparcia dziennego;

    2) wspieranie różnorodnych form samopomocy oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

§ 3. 1. Oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Oferenci nie mają obowiązku podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części IV oferty.

3. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce Polityka społeczna/Organizacje pozarządowe.

4. Do oferty należy załączyć:

   1) kserokopię umowy lub statutu spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta – w przypadku gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione statutowo do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta.

5. Kserokopie składanych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

§ 4. 1. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (pok.102) w terminie do dnia  28 lutego 2019 r.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wsparcia Społecznego pod numerem tel. 56 45 10 318.

§ 5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 140.000,00 zł.

§ 6. Zasady przyznawania dotacji:

          1) zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

          2) oferent jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego finansowego (środki finansowe własne, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego, środki finansowe z innych źródeł publicznych, pozostałe środki finansowe) w wysokości co najmniej 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego;

          3) w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania:

          1) zadanie należy zrealizować w 2019 roku;

          2) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a zleceniobiorcami, sporządzonymi zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

§ 8. Przy wyborze oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

          1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

          2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (przy ocenie ofert nie będzie uwzględniana wycena wkładu rzeczowego);

          3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie;

          4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;

          5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

         6) w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – analiza i ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

§ 9. 1. Ogłoszenie wyników konkursu lub informacja o unieważnieniu konkursu zamieszczone zostaną w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. w następujących miejscach:

       1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;

       2) na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;

       3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

2. Oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert.

§ 10. W roku bieżącym zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym nie było realizowane. W 2018 roku Prezydent Grudziądza zlecił zadania tego samego rodzaju przekazując organizacjom pozarządowym i innym podmiotom dotacje w łącznej wysokości 139.370,00 zł zgodnie z zestawieniem:

Lp.

Nazwa organizacji

Wysokość przekazanej dotacji

1.

Caritas Diecezji Toruńskiej

108.000,00

2.

Fundacja im. św. Cyryla i Metodego

3.370,00

3.

Klub Abstynenta „Alicja”

10.000,00

4.

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta

9.000,00

5.

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

9.000,00

Razem

139.370,00

§ 11. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.

3. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społeczne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

4. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 102) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia  28 lutego 2019 r.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

   1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

   2) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

   3) Uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”;

   4) Uchwały Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;

   5) Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom (zmienionego Zarządzeniem Nr 490/17 z dnia 30 listopada 2017 r.).

§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 04-02-2019 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 07:51