herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 124/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 124/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Obciążyć prawem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz
OPEC-SYSTEM Spółki z o.o. w Grudziądzu, nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha, oznaczoną jako działka nr 86 w obr. 51 o pow. 0.8720 ha, zapisaną w księdze wieczystej
KW nr TO1U/00021861/7.

 1. Zakres służebności przesyłu obejmuje część nieruchomości o powierzchni 33 m2,
  na której posadowiona jest sieć ciepłownicza Ø 76,1/140 mm o długości 16,5 m i stanowi pas gruntu o szerokości 2 m wzdłuż przebiegu sieci ciepłowniczej, po obu jej stronach;
 2. Ustanowienie służebności przesyłu następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 2.762,58 złote (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa 58/100 złote) w tym 516,58 złotych (słownie: pięćset szesnaście 58/100 złotych) należny podatek VAT 23%. Wynagrodzenie płatne jest w terminie
  nie późniejszym niż do dnia zawarcia umowy ustanowienia służebności.
 3. Przebieg sieci i pasa służebności przesyłu określa mapa stanowiąca załącznik
  do niniejszego zarządzenia.
 4. Wykonanie służebności przesyłu polegać będzie na:
 5. prawie istnienia w gruncie nieruchomości sieci, o której mowa wyżej oraz jej eksploatacji przez uprawnionych pracowników OPEC-SYSTEM Spółki z o.o. w Grudziądzu a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;
 6. prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii sieci wraz z prawem wejścia
  i wjazdu na teren nieruchomości odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posługuje się
  w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego.
 7. prawie odbudowy sieci w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia.

6. OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia powstałych szkód w związku
z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 5 oraz do usunięcia sieci w przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 25-03-2019 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-04-2019 11:53