herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego - PP

naczelnik: Stefan Baca
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 317
Naczelnik Wydziału – pokój nr 317
tel.: +48 564510290
faks: +48 564510291

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Stefan Baca 317 +48 564510291
Anna Dorau-Reich 317 +48 564510290
Marzena Goławska 317 +48 564510290

W Wydziale działają dwa referaty i jedno samodzielne stanowisko.

Referat Budownictwa - PP-I

kierownik: Roksana Klempert

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
2) przyjmowanie zgłoszeń budowy, rozbiórki obiektów oraz wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
3) wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
4) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego;
6) wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;
7) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali;
8) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wartość procentową udziału infrastruktury towarzyszącej, służącej budownictwu mieszkalnemu w oparciu o pozwolenie na budowę;
9) występowanie do właściwego ministra o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
10) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Renata Kanarkowska 313 +48 564510292
Michał Heyka 315 +48 564510418
Roksana Klempert 313 +48 564510292
Bogdan Wiśniewski 315 +48 564510418

Referat Planowania Przestrzennego - PP-II

kierownik: Magdalena Jałowiczor-Bucior

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;
2) wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;
3) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych;
4) wydawanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
5) prowadzenie rejestru opracowań planistycznych zakończonych i będących w toku;
6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy;
7) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania i projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania;
8) zlecanie koreferatów i innych opracowań do sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych;
9) udostępnianie do wglądu planów miejscowych;
10) archiwizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich dokumentacją formalno-prawną;
11) współpraca przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
12) przygotowywanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych dla nieruchomości komunalnych;
13) kształtowanie strategii obrotu nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez:
  a) badanie skutków ekonomicznych uchwalenia planów miejscowych,
  b) wskazywanie nieruchomości gminnych do sprzedaży w powiązaniu z kierunkami miasta ustalonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”,
  c) analiza możliwości sprzedaży stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz terenów nieuzbrojonych lub o niewielkim wyposażeniu w infrastrukturę techniczną,
14) ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Małgorzata Czerwińska 305 +48 564510347
Ewa Gużyńska 304 +48 564510294
Magdalena Jałowiczor-Bucior    
Małgorzata Kuklińska 305 +48 564510299
Sylwia Walter 304 +48 564510294

Architekt Miejski - PP-III

samodzielne stanowisko: Anna Dekarczyk-Czajka

Do właściwości Architekta Miejskiego należy w szczególności:

1) wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby Prezydenta i Urzędu;
2) opiniowanie form plastycznych i kolorystyki projektów elewacji, pomników, reklam, małej architektury itp.;
3) opiniowanie koncepcyjnych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.  
Anna Dekarczyk-Czajka 304 +48 564510295 urzędowanie: od 8:00 do 14:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 27-01-2009 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-07-2018 13:45