Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GN

naczelnik: Wojciech Witkowski
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 310
Naczelnik Wydziału – pokój nr 310
tel.: +48 564510270
faks: +48 564510270
+48 564510281

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Wojciech Witkowski 310 +48 564510271
Dorota Kozyrska 310 +48 564510270

W Wydziale działają dwa referaty i jedno samodzielne stanowisko.

Referat Geodezji - GN-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
7) wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
8) prowadzenie scalenia i wymiany gruntów;
9) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości;
10) wydawanie zaświadczeń o odrębnym oznaczeniu działek gruntu w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków);
11) prowadzenie rejestru cen i wartości;
12) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości;
13) sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów informacyjnych i prawnych na zlecenie osób prawnych i fizycznych;
14) sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w zakresie obsługi gospodarki nieruchomościami prowadzonej przez Urząd;
15) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Grudziądzkim Systemem Informacji Przestrzennej.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Magdalena Wiącek-Salczyńska 107 +48 564510281
Grażyna Klimowicz 110 +48 564510280
Elżbieta Kowalkowska 108 +48 564510279
Janina Malik 109 +48 564510278
Wojciech Matczyński 108 +48 564510279
110 +48 564510280
Wioleta Rubaj 109 +48 564510278
Dariusz Rudowski 109 +48 564510278
Magdalena Sendyk-Michalska 107 +48 564510281

Referat Gospodarki Nieruchomościami - GN-II

kierownik: Danuta Pilewska

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawianie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz w drodze przetargu;
2) sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań;
3) sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
4) organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości;
5) regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych;
6) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, pod garaże oraz wykorzystywanych na cele rolne;
7) ustalanie i przedłużanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
8) ustalanie dodatkowych opłat z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
9) wydawanie decyzji w sprawach rozwiązania umów wieczystego użytkowania i odebraniu gruntów;
10) przedłużanie okresów trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
11) uśrednianie terminów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
12) przekazywanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych;
13) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;
14) naliczanie opłat z tytułu zarządu, użytkowania i wieczystego użytkowania nieruchomości oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zapłaty;
15) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości w związku ze zmianą ich wartości;
16) obciążanie nieruchomości komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
17) użyczanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych;
18) przygotowywanie umów dzierżawy i użyczenia;
19) zamiana nieruchomości z osobami fizycznymi, prawnymi, Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego;
20) nabywanie nieruchomości na rzecz gminy;
21) ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego;
22) prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz miasta w drodze decyzji wojewody;
23) wykonywanie prawa pierwokupu;
24) przygotowywanie decyzji i zarządzeń, a także innych rozstrzygnięć Prezydenta, z zakresu właściwości referatu;
25) sprzedaż, dzierżawa oraz oddawanie: w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;
26) naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zapłaty;
27) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze zmianą ich wartości;
28) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;
29) obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi;
30) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
31) prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań związanych z wywłaszczaniem;
32) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i rozliczeń z tego tytułu;
33) przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powstałe z tego tytułu;
34) przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powstałe z tego tytułu;
35) ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
36) naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;
37) aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze zmianą wartości nieruchomości;
38) ustalanie opłat adiacenckich w wyniku wybudowania przez miasto urządzeń infrastruktury technicznej, urządzenia lub modernizacji drogi;
39) sporządzanie umów i zlecanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych;
40) sporządzanie umów na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości;
41) zlecanie podziałów nieruchomości związanych z zadaniami realizowanymi przez referat;
42) opracowywanie projektów planów finansowych;
43) sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków referatu;
44) monitoring i windykacja zobowiązań i należności, stanowiących dochody miasta oraz Skarbu Państwa;
45) prowadzenie spraw odszkodowań za niedostarczenie przez miasto mieszkań socjalnych;
46) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych;
47) uzgadnianie projektów przebiegu sieci uzbrojenia technicznego przez teren nieruchomości komunalnych i stanowiących własność Skarbu Państwa;
48) wskazywanie prac remontowych i rozbiórkowych nieruchomości stanowiących własność miasta i zarządzanych bezpośrednio przez miasto;
49) przygotowywanie dla Biura Nadzoru Właścicielskiego dokumentów związanych z wnoszeniem nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
50) ustalanie opłat na rzecz miasta w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
51) ustalanie odszkodowania, jeżeli wartość nieruchomości ulega obniżeniu w związku z ustaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel nie skorzystał z prawa wykupu lub zamiany nieruchomości na inną;
52) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy-miasto Grudziądz, gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu i Skarbu Państwa.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Danuta Pilewska 312 +48 564510275
Aleksandra Brzyska-Łata 312 +48 564510277
Eleonora Gądek 316 +48 564510272
Magdalena Kamińska 314 +48 564510274
Sonia Kotlenga 320 +48 564510276
Sylwia Leissa 314 +48 564510274
Barbara Obuchowska 316 +48 564510272
Anna Podjacka 303 +48 564510273
Marian Skorzybot 320 +48 564510276
Eugeniusz Strahl 320 +48 564510276
Monika Tabarkiewicz-Wróblewska 314 +48 564510274
Beata Tyczyńska 303 +48 564510273
Joanna Winiarska 314 +48 564510274
Hanna Wojdyło 320 +48 564510332

Stanowisko ds. Obsługi Inwestorów - GN-III

Do właściwości samodzielnego stanowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych miasta;
2) pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju miasta oraz dla partnerstwa w realizacji programów rozwoju;
3) poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie sprzedaży mienia komunalnego i Skarbu Państwa;
4) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących potencjału oraz możliwości inwestycyjnych dla inwestorów i przedsiębiorców;
5) skreślony
6) prowadzenie rejestru zasobu nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa;
7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta;
8) pełnienie funkcji opiekuna inwestorskiego;
9) współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta i regionu;
10) opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji o strukturze społeczno-gospodarczej Grudziądza, kierunkach jego rozwoju i możliwościach inwestycyjnych;
11) prowadzenie analityki na potrzeby inwestorów.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Katarzyna Kustosz-Burnac 321 +48 564510351

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 27-01-2009 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-05-2019 07:05