herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - GK

naczelnik: Maja Banasik
adres: ul. Sikorskiego 32-36
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 6
Naczelnik Wydziału – pokój nr 7
tel.: +48 564510262
faks: +48 564510262

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Maja Banasik pokój nr 7 +48 564510268
Jagoda Ogrodowska pokój nr 6 +48 564510419
Piotr Sobczak pokój nr 9 +48 564510309
Sylwia Wojtakowska pokój nr 6 +48 564510262

W Wydziale działają cztery referaty.

Referat Ochrony Środowiska - GK-I

kierownik: Tomasz Stepnowski

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z polityką ekologiczną miasta;
2) wydawanie decyzji oraz przyjmowanie informacji w zakresie gospodarki odpadami;
3) wydawanie decyzji w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz na zbieranie i transport odpadów, prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości płynnych;
5) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
6) prowadzenie postępowań w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
7) wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
8) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
9) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
10) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
11) dofinansowanie zadań zakresu ochrony środowiska realizowanych przez mieszkańców miasta;
12) współdziałanie w zakresie opracowywania Programu Ochrony Środowiska;
13) monitoring środowiska we współpracy z jednostkami badawczymi;
14) udzielanie pozwoleń wodnoprawnych;
15) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej;
16) nadzór nad eksploatacją urządzeń wodnych i melioracyjnych;
17) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk;
18) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, zatwierdzanie statutu spółki wodnej, rozwiązywanie zarządu lub spółki wodnej;
19) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;
20) przyjmowanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
21) zatwierdzanie projektów prac geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
22) prowadzenie obserwacji i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
23) współdziałanie przy opracowywaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska;
24) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
25) opiniowanie miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
26) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
27) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy dla terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
28) skreślony

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Tomasz Stepnowski pokój nr 12 +48 564510257
Elwira Chodyna-Eriksson    
Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska pokój nr 13 +48 564510259
  pokój nr 9 +48 564510309
Marta Wiśniewska pokój nr 13 +48 564510259

Referat Zieleni Miejskiej - GK-II

kierownik: Alina Wojtakowska

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) zarządzanie terenami zieleni miejskiej;
2) dbałość o estetykę terenów zieleni oraz obiekty małej architektury (w tym fontanny, murki oporowe, pomniki);
3) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej oraz współpraca przy realizacji inwestycji własnych na tych terenach;
4) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami w zakresie inwestycji na terenach zieleni miejskiej;
5) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalanie opłat;
6) orzekanie kar w przypadku usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia;
7) ustanawianie form ochrony przyrody oraz rejestrowanie pomników przyrody;
8) współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody
9) skreślony
10) skreślony
11) skreślony
12) skreślony
13) przyjmowanie oświadczeń o przeprowadzonej deratyzacji na terenie miasta;
14) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych oraz opieki nad miejscami pamięci i pomnikami;
15) prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie targowisk miejskich;
16) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym: wyłapywanie, sterylizacja;
17) współdziałanie w prowadzeniu elektronicznej rejestracji psów;
18) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną;
19) rejestracja i prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;
20) współdziałanie w prowadzeniu spisów rolnych;
21) podejmowanie działań na rzecz ochrony roślin i gleby;
22) wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz wydawanie zaświadczeń, że grunty nie podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej, zaświadczeń o pracy w rolnictwie oraz zaświadczeń o rolniczym charakterze działki;
23) skreślony
24) skreślony
25) rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb;
26) współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką oraz z Polskim Związkiem Wędkarskim;
27) współdziałanie przy opracowywaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagadnień dotyczących terenów zieleni.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Alina Wojtakowska pokój nr 11 +48 564510260
Joanna Drozda pokój nr 10 +48 564510267
Natalia Jelińska pokój nr 10 +48 564510226
Agnieszka Schulz pokój nr 10 +48 564510267

Referat Gospodarki Komunalnej - GK-III

kierownik: Adam Przyborski

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w mieście poprzez opracowywanie uchwał w niezbędnym zakresie;
2) wdrażanie, organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta;
3) nadzór nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku;
4) podejmowanie, rozstrzyganie oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
5) bieżąca analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
6) przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów;
7) weryfikacja składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8) kontrola realizacji umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów;
9) zbieranie i weryfikacja danych przekazywanych przez przedsiębiorców w sprawozdaniach;
10) przygotowywanie sprawozdań związanych z gospodarką odpadami oraz korzystaniem ze środowiska wymaganych przez przepisy prawa;
11) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli dot. gospodarki odpadami komunalnymi;
12) współpraca przy prowadzeniu kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami;
13) wprowadzanie danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu informatycznego;
14) prowadzenie postępowań w przypadku braku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
15) prowadzenie postępowań w przypadku błędnie wypełnionych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
16) prowadzenie bazy danych nieruchomości z których odbierane są odpady komunalne;
17) likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Adam Przyborski pokój nr 8 +48 564510283
Żaneta Bartkowska pokój nr 2 +48 564510220
Justyna Kołtun pokój nr 5 +48 564510425
Dorota Malewska pokój nr 2 +48 564510220
Piotr Łakomiec pokój nr 3 +48 564510285
Aneta Peplińska pokój nr 2 +48 564510335

Referat Lasów Komunalnych - GK-IV

kierownik: Mateusz Cieślakiewicz

Do właściwości Referaty należy w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych i nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta;
2) opracowywanie i realizacja polityki ekologicznej w odniesieniu do lasów komunalnych na terenie Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych;
3) prowadzenie inwentaryzacji i planów urządzania lasów i realizacja gospodarki leśnej zgodnie z opracowanymi planami urządzania lasów;
4) organizowanie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej i wycinki drzew na terenach miejskich;
5) bieżąca kontrola utrzymania porządku i czystości w lasach komunalnych Grudziądza i lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta;
6) prowadzenie gospodarki łowieckiej w lasach komunalnych;
7) przygotowywanie i merytoryczne opracowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej;
8) opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej;
9) zapewnienie ochrony p. poż. na terenie lasów komunalnych i kontrola realizacji zadań z ochrony p. poż przez właścicieli lasów prywatnych;
10) doradztwo w zakresie konieczności usuwania i dokonywania nasadzeń drzew na terenach miejskich Grudziądza;
11) planowanie i nadzór nad urządzeniem miejsc rekreacji i wypoczynku w Lasach Komu-nalnych;
12) popularyzacja tematyki ochrony przyrody i środowiska poprzez edukację ekologiczną prowadzoną w „Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu” poprzez:
  a) prowadzenie warsztatów z zakresu Edukacji Ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  b) zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego miasta Grudziądza i okolic,
  c) zainteresowanie społeczeństwa rozwijaniem postaw ekologicznych na terenie miasta Grudziądza,
  d) organizacja imprez ekologicznych,
  e) popularyzacja wartości odnawialnych źródeł energii,
  f) prowadzenie warsztatów i dendrologicznych zajęć terenowych.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Mateusz Cieślakiewicz Lasy Komunalne - Leśnictwo Czerwony Dwór - Nad Torem 1 +48 564656200
Andrzej Grabowski Centrum Edukacji Ekologicznej - Nad Torem 1 +48 564656200
Centrum Edukacji Ekologicznej - Nad Torem 1 +48 564656200
Małgorzata Sender-Czyżo Centrum Edukacji Ekologicznej - Nad Torem 1 +48 564656200

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-10-2018 11:28