herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny - OR

naczelnik: Funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego pełni Sekretarz Miasta - Jolanta Herba
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sekretariat - pokój nr 206
tel.: +48 564510210
faks: +48 564510240/420/443

W Wydziale działają dwa referaty i jedno biuro.

Referat Ogólny - OR-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) analiza sytuacji kadrowej w Urzędzie;
3) realizacja polityki kadrowej Urzędu poprzez proponowanie i nabór pracowników, politykę wynagrodzeń, system ocen i nagród;
4) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej pracowników odchodzących na emeryturę i rentę inwalidzką;
5) rozliczanie czasu pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie;
6) analiza potrzeb szkoleniowych oraz kontrola realizacji planu szkoleń;
7) przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych dla pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
8) prowadzenie ewidencji etatów i funduszu płac dla pracowników Urzędu;
9) bieżące analizowanie wykorzystania budżetu w zakresie wynagrodzeń pracowników i informowanie Sekretarza Miasta o zachodzących w tym zakresie zmianach;
10) opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu;
11) prowadzenie rejestru i dystrybucja okólników Prezydenta;
12) koordynacja spraw związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjno-technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: do Sejmu i Senatu, organów samorządu terytorialnego, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum;
13) udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;
14) udostępnianie interesantom odpowiednich formularzy i pomoc w ich wypełnianiu;
15) zapewnienie interesantom pomocy w formułowaniu podań kierowanych do Urzędu;
16) udzielanie interesantom informacji o obowiązujących przepisach prawnych oraz zbiorów przepisów prawa miejscowego;
17) przygotowywanie oraz analiza ankiet dotyczących obsługi interesantów;
18) wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów;
19) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp. i ppoż. w Urzędzie;
20) podejmowanie działań w celu poprawy stanu bhp., zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia oraz wykonywanie czynności dla poprawy warunków pracy;
21) prowadzenie spraw dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy;
22) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
23) przekazywanie do załatwiania właściwym organom spraw, pism, podań, skarg i wniosków w przypadkach stwierdzenia niewłaściwości organów miasta;
24) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wnoszonych według właściwości do Urzędu, a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie;
25) prowadzenie ewidencji cotygodniowych przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta oraz wykonywanie innych niezbędnych zadań i czynności w tym zakresie;
26) przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu z wyłączeniem kontroli finansowej;
27) prowadzenie pełnej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli;
28) nadzór nad udzieleniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych;
29) współpraca z organami kontroli zewnętrznej;
30) wykonywanie okresowych analiz z zakresu działania Urzędu;
31) nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej;
32) realizowanie zleceń na ogłoszenia prasowe Urzędu;
33) prowadzenie zbioru publikatorów powszechnie obowiązujących aktów prawnych;
34) prowadzenie spraw wynikających z obowiązkiem zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.  
Izabela Aranowska-Wtorek przyziemie - BOI +48 564510304  
Anna Czerwińska przyziemie - BOI +48 564510225  
Anna Drozd 209 +48 564510207  
Grażyna Filipek 209 +48 564510207  
Magdalena Filipska przyziemie - BOI +48 564510424  
Tomasz Kopczyński 215 +48 564510301  
Janusz Kościuk 306 +48 564510255  
Małgorzata Mroczka Mickiewicza 28/30 - pokój nr 8 +48 564510375  
Paulina Mrozińska 209 +48 564510443  
Danuta Piszewska przyziemie - BOI +48 564510228  
Magdalena Walczak 215 +48 564510301  
Agnieszka Wróblewska 206 +48 564510210  
Paweł Zieliński 306 +48 564510255 urzędowanie: poniedziałek 7:00-15:30, wtorek 7:30-16:00, piątek 7:00-10:00
Renata Żurawska przyziemie - BOI +48 564510228  

Referat Gospodarzo-Administracyjny - OR-II

kierownik: Paweł Wójcik

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;
2) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu usprawnienia pracy Urzędu;
3) zarządzanie budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Urząd;
4) gospodarowanie środkami rzeczowymi i materiałami biurowymi;
5) konserwacja i naprawy urządzeń wyposażenia biurowego;
6) konserwacja i remonty bieżące budynków Urzędu i urządzeń technicznych w tych budynkach;
7) gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, w tym zamawianie pieczęci urzędowych;
8) prenumerata aktów prawnych i czasopism na potrzeby Urzędu;
9) organizacja ochrony budynków Urzędu;
10) zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd;
11) ewidencja środków rzeczowych;
12) utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu;
13) oznakowanie pomieszczeń i budynków Urzędu;
14) prowadzenie spraw łączności i transportu na potrzeby Urzędu;
15) prowadzenie powielarni i archiwum zakładowego oraz archiwum zlikwidowanych jednostek gminnych, a w szczególności:
  a) przyjmowanie dokumentów do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) dokonywanie przeglądu dokumentów i występowanie z wnioskiem o ich zniszczenie,
  c) udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentów znajdujących się w archiwum;
16) wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu;
17) wykonywanie zadań dotyczących rzeczy znalezionych;
18) przygotowanie projektu budżetu Wydziału oraz sprawozdań z jego realizacji;
19) przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych w zakresie właściwości Wydziału;
20) prowadzenie bieżącej ewidencji i analizy wydatków Wydziału;
21) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi Urzędu;
22) koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi miasta.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Paweł Wójcik 211 +48 564510214
Andrzej Aleksandrowicz pomieszczenie gospodarcze +48 564510221
Iwona Depner 213 +48 564510288
Damian Głowiński archiwum +48 564510219
Artur Gołombek 213 +48 564510288
Joanna Klimek 104 +48 564510200/287
Jan Kruczkowski pomieszczenie gospodarcze +48 564510221
Mirosław Kowalewski 201 +48 564510201
Ilona Lewandowska archiwum +48 564510219
Ewa Łazarska 104 +48 564510200/287
Janusz Sierosławski pomieszczenie gospodarcze +48 564510221
Mirosław Ściborowski 213 +48 564510288
Marek Wilewski archiwum +48 564510219
Gabriel Wysocki pomieszczenie gospodarcze +48 564510221
Iwona Zwolińska 211 +48 564510213

Biuro Rady Miejskiej - OR-III

Do właściwości Biura należy w szczególności:

1) obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, komisji Rady i radnych;
2) prowadzenie rejestrów projektów uchwał, uchwał oraz rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
3) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady oraz komisji, a także terminowe ich doręczanie;
4) zapewnienie właściwych warunków przeprowadzania sesji, posiedzeń komisji oraz klubów radnych;
5) sporządzanie protokołów z sesji;
6) sporządzanie sprawozdań, informacji z działalności Rady i jej organów;
7) prowadzenie spraw związanych z zapytaniami i interpelacjami radnych, czuwanie nad terminowością udzielania odpowiedzi;
8) prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji, przekazywanie ich do realizacji oraz kontrola tej realizacji;
9) przekazywanie uchwał Rady do komórki nadzoru prawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
10) przekazywanie uchwał merytorycznym komórkom organizacyjnym;
11) publikowanie aktów prawnych w Monitorze Grudziądzkim oraz jego dystrybucja;
12) aktualizowanie informacji dotyczących Rady, jej komisji i radnych w Biuletynie Informacji Publicznej;
13) prowadzenie spraw finansowych Biura Rady Miejskiej;
14) współpraca w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendum;
15) wykonywanie prac związanych z wyborem ławników sądowych;
16) przekazywanie akt Rady i jej komisji do archiwum.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Józefa Podlaska 212 +48 564510209
Joanna Klucznik 212 +48 564510212

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 16-05-2018 08:16