herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich - SO

naczelnik: Renata Rybczyńska
adres: ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 16
Naczelnik Wydziału – pokój nr 16A
tel.: +48 564510380
faks: +48 564510373

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Renata Rybczyńska 16A +48 564510381

W Wydziale działają dwa referaty.

Referat Ewidencji Ludności - SO-I

kierownik: Dorota Pokora

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) rejestracja danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) w ramach aplikacji źródło:
  a) zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  b) wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  c) anulowanie zameldowania na pobyt stały,
  d) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały,
  e) zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  f) rejestracja zmiany kraju miejsca zamieszkania,
  g) nadawanie numeru PESEL przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy z wyjątkiem dzieci oraz na podstawie odrębnych przepisów,
  h) powiadamianie o nadaniu numeru PESEL,
  i) zgłoszenie usunięcia niezgodności danych osobowo-adresowych,
  j) usunięcie niezgodności dotyczących:
    - adresów pobytu stałego,
    - danych wyjazdu za granicę,
    - danych dowodu osobistego,
    - kraju miejsca zamieszkania,
  k) przyjmowanie zleceń przekazanych do realizacji w ramach działania systemu (Źródło-PESEL);
2) prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
3) udostępnianie danych ewidencyjno-adresowych z rejestru mieszkańców Grudziądza i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
4) wydawanie poświadczeń zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego;
5) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
6) sporządzanie okresowych wydruków dzieci i osób podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół i gimnazjów;
7) opracowywanie sprawozdań statystycznych;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub na wniosek oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób dotyczących pobytu stałego lub czasowego;
9) przesłuchiwanie stron, świadków w ramach pomocy prawnej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawach ewidencji ludności;
10) prowadzenie rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wyborów i referendów;
11) rejestracja wniosków o wydanie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych w ramach aplikacji źródło i wydawanie potwierdzeń ich przyjęcia;
12) zgłoszenia usunięcia niezgodności danych dotyczących przyjmowanych wniosków o dowód osobisty;
13) przyjmowanie i realizacja przypisanych zleceń w ramach systemu RDO;
14) wysyłanie zarejestrowanych wniosków o wydanie dowodu osobistego do produkcji do Systemu Rejestrów Państwowych;
15) przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych w systemie RDO;
16) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
17) przyjmowanie i unieważnianie dowodów osobistych przekazanych przez osoby trzecie;
18) udostępnianie danych o wydanych i unieważnionych dowodach osobistych z Rejestru Dowodów Osobistych;
19) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i ich doręczanie osobom aresztowanym, osadzonym w zakładach karnych na terenie Grudziądza i osobom niepełnosprawnych w miejscu ich pobytu;
20) odbiór poczty specjalnej dotyczącej dowodów osobistych z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu;
21) prowadzenie archiwum kopert dowodowych dotyczących wydanych dowodów osobistych;
22) wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert dotyczących osób zmarłych;
23) przyjmowanie zawiadomień o planowanych zgromadzeniach i przygotowywanie decyzji o zakazie zgromadzenia w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach (z wyłączeniem zgroma-dzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym);
24) opiniowanie wniosków o rejestrację i zmianę wpisu dla stowarzyszeń rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
25) rejestracja stowarzyszeń zwykłych posiadających siedzibę na terenie Grudziądza;
26) nadzór nad działalnością stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Grudziądza z wyłączeniem stowarzyszeń kultury fizycznej.
Imię i nazwisko pokój tel.
Dorota Pokora 7 +48 564510386
17 +48 564510401
Krystyna Bis 16 +48 564510406
Katarzyna Imiela 14 +48 564510223
Małgorzata Jurek 14 +48 564510223
Tatiana Kasprzyk 15 +48 564510382
Renata Nowicka 16 +48 564510380
Agnieszka Parys 15 +48 564510382
BOI +48 564510383
Joanna Sonnenfeld 17 +48 564510401
Longina Stachowicz 7 +48 564510386
17 +48 564510385
Maria Szeligowska 15 +48 564510382
Justyna Szewczyk BOI +48 564510383
     

Referat Działalności Gospodarczej - SO-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) przyjmowanie, weryfikacja i przekształcanie w formę elektroniczną wniosków CEIDG-1 dot. wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej;
2) prowadzenie spraw związanych z obsługą CEIDG, w tym postępowania dot. niepoprawnych wniosków CEIDG-1;
3) bieżąca weryfikacja wprowadzonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rejestr działalności regulowanej, zezwoleń i koncesji w CEIDG);
4) wydawanie zaświadczeń dot. archiwalnych danych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej;
5) skreślony
6) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie miasta;
7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wygaśnięcia lub cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
8) weryfikacja dokonanych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
9) przeprowadzanie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
10) prowadzenie spraw dotyczących ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności;
11) skreślony
12) sprawy związane z obsługą Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (system IMI).

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Dorota Buler 9 +48 564510405
Elżbieta Kalinowska 9 +48 564510266

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-11-2018 08:00