herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Wydział Transportu

Wydział Transportu - TR

naczelnik: Teresa Kleczewska
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 324B
Naczelnik Wydziału – pokój nr 324A
tel.: +48 564510432
faks: +48 564510432

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Teresa Kleczewska 324A +48 564510409

W Wydziale działają dwa referaty.

Referat Organizacji i Nadzoru Przewozów - TR-I

kierownik: Anna Majchrzak-Poniewierka

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
2) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
3) podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo do aktualizacji tego planu;
4) ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora;
5) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz informowaniu o stawce za korzystanie z tych obiektów;
6) przygotowanie i zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
7) analiza finansowo-ekonomiczna pracy przewozowej w tym rozliczanie rekompensaty z tytułu zawartych umów z operatorami lub przewoźnikami;
8) ustalanie opłat za przewóz osób oraz innych opłat, o których mowa w ustawie Prawo przewozowe w środkach komunikacji miejskiej w Grudziądzu;
9) ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
10) ocena i kontrola realizacji posiadanych przez operatora umów w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
11) nakładanie i egzekwowanie kar umownych wynikających z umów, nakładanych na operatorów/przewoźników;
12) kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie przestrzegania rozkładów jazdy, warunków technicznych pojazdów i oznakowań pojazdów;
13) współpraca z przedsiębiorcami przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
14) analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
15) dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;
16) administrowanie systemu informacji dla pasażera;
17) wykonywanie bieżących analiz i dokonywanie zmian i modyfikacji w istniejących przebiegach linii komunikacyjnych;
18) wykonywanie bieżącej kontroli napełnień linii komunikacyjnych;
19) przygotowywanie informacji pasażerskiej w postaci papierowych rozkładów jazdy oraz przygotowywanie danych do aplikacji mobilnych wykorzystywanych w telefonach komórkowych;
20) zamieszczanie informacji na stronie internetowej;
21) przyjmowanie skarg i zażaleń od pasażerów oraz ustalanie przebiegu zdarzeń;
22) projektowanie układów komunikacyjnych w oparciu o bieżące zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie;
23) zamieszczenie rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych;
24) utrzymanie sprawności technicznej pojazdu służbowego;
25) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz dokonywanie rozliczeń kart drogowych pojazdu będącego w dyspozycji wydziału;
26) prowadzenie spraw związanych z zablokowaniem torowiska;
27) prowadzenie postępowań związanych z przygotowaniem badań marketingowych;
28) przygotowanie harmonogramów pracy ankieterów, opracowanie kart pracy i wyników badań;
29) nadzór i kontrola nad realizacją przeprowadzanych badań marketingowych;
30) wykonywanie analiz komunikacyjnych poprzedzających wydanie zezwoleń na przewozy;
31) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków dla przewoźników i operatorów;
32) przeprowadzanie badań służących bieżącej weryfikacji prawidłowości oferty przewozowej;
33) badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych;
34) zawieranie porozumień międzygminnych w zakresie komunikacji miejskiej i umów o współfinansowanie przewozów;
35) promocja sprzedaży usług zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę-miasto Grudziądz; organizowanie imprez promujących komunikację miejską;
36) opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie: taryf przewozowych, przepisów porządkowych, przejazdów ulgowych i bezpłatnych;
37) prowadzenie spraw związanych z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej;
38) windykacja opłaty dodatkowej za naruszenie przepisów w środkach komunikacji miejskiej;
39) przygotowywanie dokumentów dotyczących opłaty dodatkowej za naruszenie przepisów w środkach komunikacji miejskiej, niezapłaconych faktur za sprzedaż biletów, za zablokowanie torowiska, szkód powstałych w wyniku zniszczeń wiat w celu przekazania do windykacji bądź prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Biuro Prawne;
40) wysyłanie wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych przesądowych, wezwań z klauzulą wpisu do krajowego rejestru długów z tytułu opłaty dodatkowej za naruszenie przepisów w środkach komunikacji miejskiej;
41) wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych z tytułu opłat za korzystanie z przystanków;
42) kierowanie tytułów wykonawczych wraz z ewidencją do egzekucji do właściwych organów egzekucyjnych z tytułu opłat za korzystanie z przystanków;
43) miesięczna weryfikacja kont księgowych syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów oraz zadań ujętych w budżecie;
44) przyjmowanie i ewidencjonowanie otrzymanych tytułów wykonawczych;
45) kierowanie wniosków o popełnieniu wykroczenia z art. 121 § 1 kodeksu wykroczeń do Policji w Grudziądzu;
46) organizowanie pracy oraz kontrola obsługi punktów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz pracowników zajmujących się kontrolą biletów w środkach komunikacji miejskiej;
47) prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych;
48) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem albo zrządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego;
49) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport drogowy;
50) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez), o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
51) prowadzenie rejestrów licencji, zezwoleń, zaświadczeń przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy;
52) bieżąca współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego;
53) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydawania uprawnień wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Anna Majchrzak-Poniewierka    
Ewa Augustyniak 324B +48 564510432
Jolanta Bierzyńska 323 +48 564510421
Milena Dańczuk 324D +48 564510433
Anna Gurzyńska 324C +48 564510254
Andrzej Maciejewski 324D +48 564510433
Krystian Smacki 324D +48 564510433
Edyta Szablewska 324C +48 564510254
Beata Wielichowska 324C +48 564510254
Szymon Wiśniewski 324C +48 564510254

Referat Sprzedaży Biletów - TR-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) emisja, sprzedaż, dystrybucja biletów komunikacji miejskiej (indywidualna i hurtowa);
2) emisja i sprzedaż rozkładów jazdy;
3) promocja sprzedaży biletów komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę-miasto Grudziądz;
4) rozliczanie punktów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;
5) rozliczanie i ewidencjonowanie sprzedaży biletów elektronicznych;
6) prowadzenie rejestrów VAT;
7) zawieranie umów i prowadzenie rejestru na sprzedaż biletów komunikacji miejskiej;
8) analiza i ewidencja dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych Wydziału.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Ewa Federewicz Punkt Sprzedaży Biletów - ul. Chełmińska 4 - CH Alfa +48 564659288
Paulina Harber Punkt Sprzedaży Biletów - ul. Chełmińska 4 - CH Alfa +48 564659288
Beata Kuczyńska Punkt Sprzedaży Biletów - ul. Chełmińska 4 - CH Alfa +48 564659288
Iwona Rosik-Osinkiewicz Punkt Sprzedaży Biletów - ul. Chełmińska 4 - CH Alfa +48 564659288
Wiesława Skorzybot Punkt Sprzedaży Biletów - ul. Legionów 71B +48 566968466

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-10-2018 11:17