herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - USC

kierownik: Katarzyna Bozińska
adres: ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 5
Kierownik USC – pokój nr 5
tel.: +48 564510371
faks: +48 564510371

Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
2) meldowanie noworodków bezpośrednio po rejestracji aktów urodzeń i nadawanie numerów PESEL;
3) wykreślanie osób zmarłych z rejestru meldunkowego i likwidacja nume-rów PESEL;
4) zmiana numerów PESEL;
5) informowanie matek o sporządzeniu aktu urodzenia dziecka z urzędu;
6) prowadzenie i aktualizacja rejestru uznań;
7) powiadomienie organów sądowych o narodzinach dzieci przez małoletnie matki;
8) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa przez ojca biologicznego, przed i po urodzeniu dziecka;
9) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki/żony ojca;
10) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego dziecka pochodzącego z małżeństwa;
11) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion/imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od rejestracji aktu;
12) wpisywanie do aktu urodzenia danych ojca zgodnie z art. 61 ust 2 prawo o aktach stanu cywilnego;
13) wpisywanie do rejestru stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństw, zgonów sporządzonych za granicą;
14) sporządzanie aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które nastąpiły za granicą, a nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
15) prostowanie aktów stanu cywilnego;
16) uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
17) odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
18) powiadamianie właściwych przedstawicielstw zagranicznych o zgonie cudzoziemca;
19) powiadamianie organów sądowych o zgonie rodziców małoletnich dzieci;
20) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa (cywilnego, konkordatowego i zawieranego za granicą) od nupturientów;
21) sporządzanie zaświadczeń stanowiących podstawę zarejestrowania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
22) udzielanie ślubów w lokalu i poza lokalem USC;
23) rejestrowanie małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez Kościół albo inne związki wyznaniowe;
24) wprowadzanie przypisków do rejestru stanu cywilnego;
25) sporządzanie danych statystycznych dla potrzeb GUS;
26) prowadzenie akt zbiorowych;
27) wydawanie zezwoleń skracających ustawowy, miesięczny termin wycze-kiwania na zawarcie małżeństwa;
28) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju;
29) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
30) uznawanie orzeczeń w sprawach niematerialnych wydawanych przez sądy państw obcych;
31) współpraca z konsulatami i ambasadami;
32) organizowanie i przygotowywanie uroczystości związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego;
33) prowadzenie spraw dotyczących warunków sposobu i terminu przechowywania ksiąg, skorowidzów i akt zbiorowych;
34) wprowadzanie wzmianek marginesowych na podstawie otrzymanych dokumentów z innych USC, także wyroków i postanowień sądowych;
35) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie;
36) sporządzanie i wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;
37) wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;
38) współpraca z Archiwum Państwowym;
39) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
40) współpraca ze Strażą Graniczną.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Katarzyna Bozińska 5 +48 564510370
Mateusz Brzozowski 4 +48 564510414
     
Barbara Kowalska 2 +48 564510414
Joanna Kozłowska 2 +48 564510414
Hanna Pankowska 5a +48 564510378
Karolina Szczawińska 3 +48 564510372
Dorota Tyburczy    
Izabela Winkiel 5 +48 564510253
Teresa Wojtaszewska 3 +48 564510372
Paulina Wrzeciono 5 +48 564510371
Aleksandra Zając    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-01-2009 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-07-2018 13:48