herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - USC

kierownik: Katarzyna Bozińska
adres: ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 5
Kierownik USC – pokój nr 5
tel.: +48 564510371
faks: +48 564510371

Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) rejestrowanie w Rejestrze Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów;
2) meldowanie noworodków bezpośrednio po rejestracji aktów urodzeń i nadawanie numerów PESEL;
3) wykreślanie osób zmarłych z rejestru meldunkowego i likwidacja numerów PESEL;
4) zmiana numerów PESEL;
5) informowanie matek o sporządzeniu aktu urodzenia dziecka z urzędu;
6) prowadzenie i aktualizacja rejestru uznań;
7) powiadomienie organów sądowych o narodzinach dzieci przez małoletnie matki;
8) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa przez ojca biologicznego, przed i po urodzeniu dziecka;
9) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki/żony ojca;
10) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego dziecka pochodzącego z małżeństwa;
11) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o zmianie imion/imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od rejestracji aktu;
12) wpisywanie do aktu urodzenia danych ojca zgodnie z art. 61 ust 2 prawo o aktach stanu cywilnego;
13) przenoszenie do Rejestru Stanu Cywilnego aktów urodzeń, małżeństw, zgonów sporządzonych za granicą;
14) rejestrowanie w Rejestrze Stanu Cywilnego zdarzeń, które nastąpiły za granicą, a nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
15) prostowanie aktów stanu cywilnego;
16) uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
17) odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
18) powiadamianie właściwych przedstawicielstw zagranicznych o zgonie cudzoziemca;
19) powiadamianie organów sądowych o zgonie rodziców małoletnich dzieci;
20) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa (cywilnego, konkordatowego i zawieranego za granicą) od nupturientów; prowadzenie terminarza ślubów cywilnych,
21) sporządzanie zaświadczeń stanowiących podstawę zarejestrowania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
22) udzielanie ślubów w lokalu i poza lokalem USC;
23) rejestrowanie małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez Kościół albo inne związki wyznaniowe;
24) wprowadzanie przypisków do rejestru stanu cywilnego;
25) prowadzenie akt zbiorowych;
26) wydawanie zezwoleń skracających ustawowy, miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie małżeństwa;
27) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju;
28) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
29) uznawanie orzeczeń w sprawach niematerialnych wydawanych przez sądy państw obcych;
30) współpraca z konsulatami i ambasadami;
31) organizowanie i przygotowywanie uroczystości związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego;
32) prowadzenie spraw dotyczących warunków sposobu i terminu przechowywania ksiąg, skorowidzów i akt zbiorowych; współpraca z Archiwum Państwowym,
33) wprowadzanie wzmianek marginesowych na podstawie otrzymanych dokumentów z innych USC, także wyroków i postanowień sądowych;
34) sporządzanie protokołów i przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie;
35) sporządzanie i wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;
36) wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;
37) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Strażą Graniczną;
38) migracja aktów z aplikacji alternatywnej i księgi stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego;
39) usuwanie niezgodności i aktualizowanie danych w systemie PESEL oraz realizowanie zleceń MSWiA modyfikacji danych PESEL przy akcie stanu cywilnego;
40) weryfikowanie danych identyfikacyjnych ucznia i nauczyciela przekazanych do bazy danych SIO z danymi zawartymi w rejestrze PESEL zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej;
41) prowadzenie postępowań wyjaśniających i wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
42) unieważnianie aktów stanu cywilnego błędnie przeniesionych do Rejestru Stanu Cywilnego oraz wzmianek dodatkowych dołączonych do niewłaściwego aktu lub błędnie sporządzonych;
43) udostępnianie aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych aktów stanu cywilnego i alfabetycznych skorowidzów aktów stanu cywilnego na zasadach określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Katarzyna Bozińska 5 +48 564510370
Mateusz Brzozowski 4 +48 564510414
     
Barbara Kowalska 2 +48 564510414
Joanna Kozłowska 2 +48 564510414
Anna Krajewska    
Hanna Pankowska 5a +48 564510378
Aleksandra Polewczyk    
Karolina Szczawińska 3 +48 564510372
Dorota Tyburczy    
Izabela Winkiel 5 +48 564510253
Teresa Wojtaszewska 3 +48 564510372
Paulina Wrzeciono 5 +48 564510371
Aleksandra Zając    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-01-2009 08:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-11-2018 07:57