herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 23 września 2009 r.

Protokół
Z XLIV sesji Rady Miejskiej Grudziądza
odbytej w dniu 23 września 2009 r.
XLIV sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:00, zakończono o 15:40. W posiedzeniu udział wzięło 19 radnych.
/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1   do protokołu/
Ad. 1 a
            XLIV sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka dokonał otwarcia, wypowiadając słowa: „Wysoka Rado, otwieram obrady XLIV sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitał radnych, prezydentów, przybyłych gości, naczelników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.
            Sekretarzem obrad był radny Michał Czepek.
Ad. 1 a
            Nie było uwag do porządku obrad.
/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/
Ad. 1 c
            W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokoły z: XLI, XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza.
Ad. 2
            Informacje Prezydenta
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Informacje moje dotyczą stosunkowo długiego okresu, gdyż ostatnia sesję zwyczajna mieliśmy w czerwcu, więc z góry przepraszam za trochę przydługie wystąpienie. Jak zwykle w informacji będzie sprawozdanie z realizacji planu inwestycji i z realizacji budżetu w miesiącach lipiec, sierpień i we wrześniu do chwili obecnej.
            Drogi, w sierpniu przekazano do użytku przebudowaną ul. Dr. Graniczna wraz z dwoma rondami. Chciałbym państwu przypomnieć, że wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świeciu, że koszt modernizacji ul. Granicznej wynosił ok. 8 mln zł i że w ramach tych prac wykonano przebudowę jezdni wraz z włączeniem jej do Trasy Średnicowej. Teraz dopiero można powiedzieć, że tereny Pomorskiej Strefy Ekonomicznej są profesjonalnie przygotowane po oddaniu do użytku tej drogi. Wybudowano dwa ronda typu średniego, budowę pieszego ciągu, budowę ciągu rowerowego, oświetlenie i kanalizację deszczową, to jest bardzo istotna sprawa w tamtym rejonie. Mamy odprowadzenie wody deszczowej z tamtego rejonu Dr. Kurpiowską aż do wysokości ul. Mieczykowej. Rozwiązano w ten sposób problem wód deszczowych w tamtym rejonie.
            16 września zakończył się odbiór techniczny ul. Kwidzyńskiej, tu wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna oraz druga firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Torunia. Koszt inwestycji, to 2, 2 mln zł, droga jest również w określonym standardzie wybudowana.
            W lipcu zakończono również remont ul. Nauczycielskiej, wykonawcą była firma DROBUD z Wąbrzeźna, koszt remontu to 460 tys. zł. Zakres prac, to naprawiono nawierzchnię do ul. Ikara oraz przebudowano chodnik po prawej stronie.
Jestem państwu winien również na temat Trasy Średnicowej, to jest bardzo istotna sprawa dla naszego miasta, w tym momencie najistotniejsza. Pozwolę sobie przypomnieć kilka wcześniejszych terminów i trochę z historii. Informowałem państwa wcześniej, że w miesiącu kwietniu złożyliśmy protest do Centrum Unijnych Projektów Transportowych dot. oceny merytorycznej I stopnia. Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest instancją I stopnia, odwoływać się można do Ministerstwa Rozwoju regionalnego, to jest instancja II stopnia. Nasz protest dotyczył czterech kryteriów, prawa dysponowania gruntem, prawomocnego pozwolenia na budowę, komplementarności i takich danych statystycznych dot. liczby wypadków w przeliczeniu na jeden kilometr. W wyniku rozstrzygnięcia tego protestu 8 maja poinformowano nas o uwzględnieniu naszych protestów, trzech z czterech zgłaszanych. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu, analizując wcześniej przyjęte już kryteria, nasz wniosek otrzymał dodatkową ilość punktów i znalazł się na jednym z pierwszych miejsc listy rankingowej. W trakcie lipca, dokładnie 17 wpłynęło kolejne pismo z CUPT, w którym poinformowano nas, czyli instancja I stopnia informuje nas, ze nie uznaje naszego protestu, nie uznaje protestu instancji odwoławczej i nasz wniosek w sumie ma 34 punkty, tak więc znajdujemy się w pierwszej grupie miast na liście rezerwowej. Tak więc mamy dwa różne pisma, od różnych instytucji. 3 sierpnia w tej sprawie złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jest to sąd miejscowy, gdyż on tam rozdziela. W międzyczasie odbyłem cały szereg spotkań, między innymi dwukrotnie z Ministrem Infrastruktury z Panem Cezary Grabarczyk, z Panią Patrycja Wolińską – Bartkiewicz Wiceministrem Infrastruktury, byłem również u Wiceministra Rozwoju Regionalnego, cały szereg pism. Na dzień dzisiejszy nie zanosi się na szybkie rozstrzygnięcie tego konkursu, gdyż większość, nie mamy wiedzy, ale domyślamy się, że większość beneficjentów, wnioskodawców się odwołuje, trwają procedury. Po rozmowie z Panią Wiceminister postanowiłem, podjąłem decyzję o ogłoszeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy II etapu Trasy Średnicowej, przetarg powinien być na przełomie września i października, mamy wszystkie dokumenty przygotowane, są w tej chwili sprawdzane u naszych prawników i w Zamówieniach Publicznych urzędu, jeszcze raz sprawdzane, gdyż sprawa jest bardzo ważna. Liczymy, że po wyłonieniu zwycięzcy tego przetargu pan Minister zgodnie z wcześniejszymi decyzjami i sugestiami dofinansuje nie tylko nasza inwestycję, ale cały szereg innych inwestycji będących na liście rezerwowej, gdyż w Generalnej Dyrekcji Budowy dróg Krajowych i Autostrad jest około 8 mld zł niewykonanych robót w tym roku. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzimy kilka miesięcy czasu oraz udokumentujemy Ministerstwu gotowość do rozpoczęcia robót. To taka informacja, oczywiście służę szczegółami, gdyby ktoś był zainteresowany.
            Pozostałe inwestycje drogowe, jak wygląda sytuacja. Na ul. Łyskowskiego całość kosztuje 12,5 mln zł, wykonuje firma PRASBET z Grudziądza i BUDROMOST z Ostródy. Mamy tu na tę inwestycję pozyskaną kasę w wysokości około 3 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koniec października przewidywany termin zakończenia modernizacji ul. Łyskowskiego. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje, ze termin zostanie dotrzymany.
Kończymy również wykonanie ul. Mieczykowej, tu również wykonawcą jest firma FENIKS z Grudziądza, koszt inwestycji, to około 1 mln zł.
Jesteśmy w trakcie wykonywania modernizacji ul. Tczewskiej i Elbląskiej, tu jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego i firma FENIKS, planowany termin zakończenia to listopad, kwota inwestycji 1.108 tys. zł. Chciałbym podkreślić, że każde wolne miejsca przeznaczamy na miejsca parkingowe, gdzie tylko jest możliwość tworzenia miejsc parkingowych, tam te miejsca tworzymy, gdyż sytuacja z ilością pojazdów samochodowych w Grudziądzu staje się coraz trudniejsza.
Przebudowujemy również ul. Kruszelnickiego, to jest ul. od Legionów, która była droga gruntową w stronę Trynki, to jest pierwszy etap. W przyszłym roku, mam nadzieję, że zrobimy most na rynce i do ul. Legionów. Tu również wygrało przetarg na modernizację tej ulicy konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu i FENIKS, koszt tej inwestycji 833 tys. zł, zakończenie w listopadzie.
Również dzisiaj, jak rozmawiamy, jest modernizowana ul. Dr. Mazowiecka w Mniszku. Tam wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia, koszt inwestycji 1,547 tys. zł, planowane zakończenie 30 listopada.
Cały czas trwa program budowy miejsc utwardzonych miejsc postojowych na terenie miasta, planowanych jest około 150 nowych miejsc postojowych., wykonanych w technologii utwardzanej tłuczniem kamiennym. Wykonano już 76 miejsc, między innymi przy ulicach: Kochanowskiego, Kulerskiego, Kruczkowskiego, kolejne będą wykonane w najbliższych tygodniach.
Mówiąc o takich mniej istotnych z punktu widzenia finansowego sprawach, to chcę podkreślić, że nie tylko są budowane drogi, a zajmujemy się innymi szczegółami związanymi z drogami, jak np. oznakowaniem poziomym ulic. Państwo już coś zauważyliście, np. na ul. Sikorskiego jest ulica nie zmieniona, ale przemalowana, troszkę inaczej funkcjonuje ruch i w innych miejscach Grudziądza też.
Pozostałe informacje drogowe, istotne dla państwa radnych i myślę, że dla mieszkańców również. W połowie września został złożony wniosek o pozwolenie na budowę na ul. Śniadeckich i Korczaka, czyli oprócz tego ronda, które jest tam zrobione, to przystąpimy w tym roku już do przebudowy obwodnicy Strzemięcina.
Trwają również prace końcowe przy dokumentacji projektowej związanej z przebudową ul. Hallera, liczymy, że będziemy mieli pozwolenie na budowę do końca listopada.
W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę ul. Konarskiego i wraz z budowa drogi łączącej ul. Konarskiego z ul. Nad Torem. Ulica Nad Torem stwarza pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak się wyjeżdża z tej ulicy i włącza się w ul. Konarskiego, tam mamy sygnalizowane problemy i one są.
Trwają prace końcowe przy dokumentacji następujących ulic: Paderewskiego od ronda na ul. Karabinierów do ronda Jana Pawła II, dokumentacja ul. Lipowej, Gromady Grudziąż, Rydygiera wraz z parkingiem przy szpitalu, Waryńskiego. Na tych trwają daleko zaawansowane prace projektowe. To tyle na temat dróg.
Chciałbym państwa również poinformować, że 20 lipca na ulice Grudziądza wyjechał nowy przewoźnik świadczący usługi na rzecz miasta VEOILA Transport Kujawy. Przewoźnik złożył ofertę o około 5 mln zł tańszą i w okresie najbliższych 10 lat tyle zaoszczędzimy dzięki tej ofercie. Do dyspozycji mieszkańców są 22 nowe nisko podłogowe autobusy, wyposażone między innymi w: klimatyzację, system monitoringu zapewniający lepsze bezpieczeństwo.
Kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o transport miejski będzie, oprócz tego projektu modernizacji sieci tramwajowej, jest rozpoczęcie rozmów z Gminą Grudziądz na temat partycypacji w kosztach utrzymania komunikacji na terenie gminy Grudziądz. W ubiegły poniedziałek Pan Wiceprezydent Sikora spotkał się z Wójtem Gminy, poinformował go, o jakie zabezpieczenie finansowe chodzi i jakie mamy alternatywne rozwiązania, gdybyśmy się z panem Wójtem nie dogadali.
Chciałbym również poinformować państwa o innym, bardzo istotnym temacie, mianowicie podpisałem wczoraj z panem Marszałkiem ostatnia preumowę na projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na rewitalizację obiektów poprzemysłowych, chodzi tu o tereny nad Wisłą. Tytuł tego projektu, to „Rewitalizacja, adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno – rekreacyjnych”. W ramach tego projektu, są dwa etapy tego projektu, w ramach pierwszego będzie przebudowa ul. Portowej na odcinku od ul. Marcinkowskiego do trasy dworcowej. Już tłumaczę. Na ul. Marcinkowskiego u zbiegu ul. Rybackiej i Portowej będzie rondo i w kierunku mostu na Wiśle będzie rozbudowana droga ul. Portowa, tam gdzie w tej chwili jest teren po Zakładzie Energetycznym, który przejęliśmy będzie drugie rondo, z którego będzie zjazd w kierunku ul. Kalinkowej pod mostem na Wiśle, na wprost na most na Wiśle, a w lewo trasy dworcowa nazywamy drogę, która kiedyś była w Unii i szła pod ul. Chełmińską, tam jeszcze w dalszym ciągu funkcjonuje ten wiadukt, czyli do tego miejsca, żeby skomunikować, wykorzystać ten tunel do komunikacji dodatkowej. Drugi etap tego projektu, to jest modernizacja basenu portowego, pogłębienie, umocnienie brzegów, wykonanie przepustu, który będzie łączył basen z rzeką, czyli taki specjalny kanał. Budowa portu dla jachtów oraz portu dla klubu sportowego, hangary na łodzie, miejsca parkingowe, tereny zielone, strefy rekreacji i wypoczynku wraz z mała architekturą. Bardzo istotne, będzie cały budowany układ komunikacyjny dla komunikacji pieszej i dla komunikacji rowerowej. Będzie również kładka ruchoma łącząca oba brzegi nad wejściem portu, czyli ze będzie taki szlak rekreacyjny wzdłuż całej Wisły.
Informuję państwa również, że 10 września Wodociągi i Oczyszczalnia, Pan Prezes jest jednym z beneficjentów projektów kluczowych, również podpisał umowę ostateczną na dofinansowanie i modernizację, rozbudowę infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu i ta umowa opiewa na kwotę 25 mln zł, czyli już w tej chwili są fizycznie realizowane główne projekty w ramach Regionalnego programu Operacyjnego.
Mieszkania. Zakończono modernizację budynku internatu przy ul. Lipowej, termin był 12 grudnia 2009, już w tej chwili powołałem komisję do odbioru, gdyż wykonawca tę inwestycję wykonał i odbiór jest przewidziany na 1 października. Przypominam, że w wyniku tej przebudowy odzyskujemy 88 mieszkań o powierzchni użytkowej 4.200 m2. Całość prac kosztowała 5,1 mln zł, na tę kwotę pozyskaliśmy, w tej kwocie się mieści ponad 1, 7 mln zł uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcę również państwa poinformować, iż podjąłem decyzję o zmianie statusu lokali socjalnych na mieszkania komunalne w tym budynku. Umożliwia to nowelizacja zapisu w ustawach o finansowaniu i tworzeniu lokali socjalnych. Odbyłem w tej sprawie cały szreg spotkań z najbliższymi współpracownikami, z niektórymi członkami Komisji Mieszkaniowej, odbyłem również dwa spotkania z Wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego i trwają jeszcze ostateczne ustalenia. Jest przygotowana, z tego co wiem, do mnie jeszcze na biurko nie trafiła, ale jest przygotowana lista osób, które mają się przeprowadzić na ul. Lipową, przypominam 88 rodzin.
Z innych spraw związanych z budownictwem, to na Nowym Tarpnie trwa daleko zaawansowana budowa dwóch budynków w systemie TBS, 62 mieszkania, planowany termin zakończenia 31 grudnia, zakończenie, czyli zakładam, ze zasiedlenie będzie w styczniu, gdyż zakończenie budowy nie jest równoznaczne z zasiedleniem. Jeden budynek buduje MPGN, tam 32 lokale mieszkalne są, też ma termin zakończenia 31 grudnia.
Jeżeli chodzi o dalsze budowy domów, to chcę państwu powiedzieć, że TBS wysoko otrzymał punktację na kolejne budowy, dwa domy ma w planach i ma taka dokumentację w Nowym Tarpnie, czyli 64 mieszkania i promesę, czyli zapewnienie dofinansowania na ul. Waryńskiego na 94 lokale mieszkalne. Będziemy musieli pewnie jakieś decyzje podejmować po dokapitalizowaniu TBS, bo jeszcze nie mamy warunków, jakie musimy spełnić, żeby otrzymać kredyt. Przypominam, że warunkiem było, że majątek, kapitały TBS u nie mogą być mniejsze, niż 40% wszystkich zaciągniętych kredytów, pewnie sprawa stanie tu na sesji.
Jeżeli chodzi o inne sprawy związane z mieszkaniami, z budynkami, to zakończyło się już modernizacja budynków przy ul. Bydgoskiej. Zakończyliśmy cały projekt pięciu budynków, trwają prace odbiorcze, końcowe już przy ostatnim budynku, bodajże 25a.
Jesteśmy w trakcie modernizacji budynków przy ul. Legionów 75, 77 i jak pamiętam 79.
Chciałbym państwa również poinformować, że bardzo dobrze układa się współpraca przy termomodernizacji budynków w ramach wspólnego projektu z Powiatowym Urzędem Pracy. Chodzi o szkolenie osób bezrobotnych przy termomodernizacji budynków, w takim projekcie wykonaliśmy już budynek przedszkola Kuntersztyn przy Straży Pożarnej i w tej chwili trwają końcowe prace, w tym tygodniu maja się zakończyć w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Kochanowskiego. Powiem trochę o kosztach, przedszkole kosztowało 151.537 zł brutto, Szkoła 722, czyli to jest w sumie 880, materiały zakupiliśmy za 300 tys. złotych.
Rozpoczęły się również prace na kolejnych obiektach, przypominam, że w tym projekcie mogą być tylko budynki użyteczności publicznej. Kolejnym projektem jest Gimnazjum Nr 4 przy ul. Konarskiego oraz przy tej samej ulicy Przedszkole Kopernik. Kwota jest podana, Gimnazjum jest 770, Kopernik 361, my za to zapłacimy 450 tys. zł za materiały. Tam będzie wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, ocieplenie ścian zewnętrznych, izolacja piwnic, itd., taka porządna praca. To tyle, jeżeli chodzi o te sprawy mieszkaniowe.
Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, to przez wakacje oddano do użytku pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą i oświetleniem na stadionie Olimpii w Grudziądzu, zadanie realizowała Firma RETURM, która ma siedzibę pod Warszawą w Sannikach, odbiór techniczny rozpoczęto 24 sierpnia, a zakończono 1 września. Za nieterminowe wykonanie umowy naliczyliśmy karę za 28 dni, w ogólnej kwocie 266 tys. zł, 28 dni po terminie. Wartość całego zadania, przypomnę wynosiła 1.914 tys. zł, w 30% było dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
Jeżeli chodzi o inne obiekty sportowe, to w tej chwili jest realizowany kolejny Orlik w dzielnicy Mniszek, tam wygrała firma Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne PERFEKTA, która ma siedzibę we Wielkich Lniskach, wartość podpisanej umowy 1.047 tys, jak wyglądało, to wszyscy państwo wiecie, oszczędzę wam tego, planowany termin inwestycji zakończenia 10 grudnia.
5 sierpnia podpisaliśmy umowę na wykonanie boiska wielofunkcyjnego na Lotnisku przy szkole. Przypominam, że jest to boisko składające się z powierzchni ze sztucznej wykładziny, to nie jest ze sztuczna trawą, cały kompleks boisk, tam wygrała firma, która robiła boisko na Olimpii, firma RETRUM. 5 sierpnia podpisaliśmy umowę, umowa opiewa na kwotę niecałe 600 tys. zł, 596 i nie obejmuje oświetlenia, które będzie realizowane na podstawie innego zamówienia. Plac budowy przekazaliśmy 7 sierpnia, wykonawca wszedł na plac budowy dopiero wczoraj. To jest ta firma, która ma do zapłacenia kwotę 266 tys. za Olimpię.
Równolegle realizujemy takie drobne projekty, które bardzo interesują najmłodszych naszych mieszkańców. Wykonany został już plac zabaw przy ul. Karabinierów, plac zabaw przy ul. Bora Komorowskiego, łączny koszt na tych dwóch obiektach, to 87 tys. zł. We wrześniu zainstalujemy monitoring i oświetlenie na placu zabaw przy ul. Legionów. Tylko w tym roku na place zabaw wydaliśmy już blisko 170 tys. zł.
Bardzo istotna sprawą jest również zakończenie modernizacji Rowu Hermana wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. Zawiłej w pobliżu Parku Przemysłowego, 10 sierpnia podpisaliśmy już protokół końcowy odbioru tych prac, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo – Handlowe MELKAN, wartość całego zadania 1 mln zł.
Z innych spraw, to chciałbym państwa poinformować coś o inwestorach, którzy w międzyczasie Grudziądz odwiedzali. 24 lipca podpisałem list intencyjny z Firmą ROSSMAN, dot. lokalizacji magazynu północnego, jeżeli chodzi o Polskę północną, czyli magazynu na całą Polskę północną, właśnie lokalizacja w Grudziądzu. Negocjacje trwały od lutego, firma miała cały szereg żądań, propozycji, firmie zaproponowano kilka lokalizacji w obrębie gminy – Miasto Grudziądz, przedstawiciele firmy wybrali tereny o powierzchni 10,3 hektara należące do Grudziądzkiego parku Przemysłowego. Planują budowę dużego i nowoczesnego centrum magazynowo – dystrybucyjnego, pierwszy etap budowy, to marzec 2011, kompletują dokumentację projektową. Szacujemy, to są dane od inwestora, zatrudnienie w nowo wybudowanym centrum kilkaset osób.
30 czerwca w Ratuszu gościliśmy przedstawicieli Grupy Żywiec, podpisaliśmy umowę na dzierżawę hali od Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, to jest ta hala, którą wcześniej opuścił AMTEK, tam na dzień dzisiejszy pracuje około 50 osób.
29 lipca na terenie Grudziądzkiego Parku Przemysłowego odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę zakładu budowy stacji uzdatniania wody firmy UNITEX. Trzy konkretne działania w okresie wakacji, jeżeli chodzi o inwestorów.
Szpital, 20 lipca był termin otwarcia ofert na wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny. Do tego momentu było ponad tysiąc różnych zapytań, dlatego przesuwaliśmy ten termin, przesuwaliśmy, na końcu był 20 lipca, zgodnie ze specyfikacją jesteśmy związani oferta przez trzy miesiące. 3 września beneficjentem , czyli strona podpisującą był Dyrektor Szpitala w Grudziądzu. 3 września Pan Dyrektor podpisał wybór oferty, zgłosiły się dwa konsorcja, w jednym przypadku i w drugim były to konsorcja składające się z trzech potencjalnych inwestorów, którzy chcą kupić ten sprzęt, ja powiem tylko ten pierwszy z brzegu jak się nazywa, to Firma PROMET z Warszawy, która zaproponowała kwotę 74,7 mln i drugie konsorcjum firm austriackich, pierwszą z brzegu była Firma WAMED za 134,8 mln. Druga propozycja, w wyniku badania tej ofert, została odrzucona, gdyż w środku miała propozycję wariantów cenowych, co specyfikacja nie dopuszczała. Zakładamy, że ten cały proces odwoławczy, bo oczywiście to drugie konsorcjum się odwołało, zakończy się do 3, 4 października. Gdyby nic nie stało na przeszkodzie, to cały Szpital może być wyposażony w sprzęt medyczny oraz w meble, gdzie oddzielny przetarg jest, pomiędzy 14 a 18 grudnia tego roku.
Szanowni państwo, w budżecie mamy środki finansowe na dopłatę do różnych programów unijnych. Naczelnicy wydziałów raz w miesiącu składają mi sprawozdanie, czy są jakieś interesujące nas, miasto …/koniec strony A pierwszej kasety/ … , jeżeli chodzi o edukację, na co te programy są i na jakie kwoty. To jest w ramach pokalu, czyli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży”, jest to wyrównywanie szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych, tu kwota tego projektu 1.524 tys. Drugi projekt w Urzędzie Marszałkowskim, to jest o dofinansowanie projektu który się nazywa „Dajmy szansę dzieciom” zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Całość tego projektu to 3.074 tys. W dniach 21 – 25 września podpisana zostanie umowa na projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, to jest celt tego projektu, a nazwa jest taka: „Atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziądzkich szkołach zawodowych droga do sukcesu”, wartość tego projektu 1.444 tys.
Inne sprawy finansowe. Na mój wniosek Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotację celowa na dalsze monitoringi wizyjne w szkołach i placówkach, dotacja 42.231 zł pozwoli jeszcze bardziej wykorzystać system monitoringu.
W ramach projektu rządowego, który się nazywa „Radosna szkoła kraina sprawności i zdrowia”, jest to wsparcie zakupów pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w szkołach, czyli pomoce dydaktyczne w szkołach, gdzie mogą odbywać się zabawy, czyli w szkołach podstawowych. Tam dotacje w wysokości po 12 tys. zł przyznano Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej w Mniszku w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.
Również pozytywnie rozpatrzono mój wniosek w sprawie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok, jeżeli chodzi o remonty bieżące, tu otrzymaliśmy dodatkowa kwotę 143 tys. zł.
Są kłopoty z finansowaniem pomocy społecznej, mamy zmniejszona dotację na funkcjonowanie pomocy społecznej szeroko rozumianej w naszym mieście. Ciągle wnioskuję do pana Wojewody o zwiększenie tych dotacji i na jednym z kolejnym wniosków Pan Wojewoda pozytywnie odpowiedział, jest to wniosek związany z dożywianiem, zwiększono nam kwotę o 635 tys. zł na ten cel. O blisko 20 tys. otrzymaliśmy więcej na zasiłki stałe, chcę powiedzieć, że po zwiększeniach już kwota na zadania związane z dożywianiem przekazana przez Wojewodę wynosi 2.589 tys., a my wspieramy tę kwotę naszymi środkami w wysokości 1.179 tys. Wszystkie te środki będą wydatkowane oczywiście do końca tego roku, dzięki tym środkom więcej dzieci skorzysta z posiłków w szkołach.
Również informuję, iż powołałem specjalna komisję do spraw przygotowania reorganizacji miejskich jednostek organizacyjnych wykonujących zadania w sferze społecznej. Szefową tej komisji jest Pani Wiceprezydent, w skład komisji wchodzą również państwo radni, Pan Przemysław Ślusarski i Pan Marek Czepek. Komisja w tym składzie, 5 osobowym oczekuje propozycji do 30 września.
Jakie najistotniejsze spotkania w tym czasie odbyłem. W lipcu spotkałem się z Panem Ministrem Obrony Narodowej Panem Bogdanem Klichem, w spotkaniu uczestniczył Pan Wojewoda Kujawsko - :Pomorski. Rozmowa dotyczyła między innymi infrastruktury wojskowej i możliwości jej zagospodarowania w naszym mieście. Minister poznał nasze plany inwestycyjne, rewitalizację terenów powojskowych, a także wysłuchał naszej propozycji współpracy z wojskiem.
W sierpniu odbył się kolejny XXIII Zjazd Kawalerzystów. Chcę powiedzieć że po raz pierwszy w Grudziądzu odbyły się Wojewódzkie Obchody Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, 70 obchody, one były w Grudziądzu na Rynku, połączone były z wystawą IPN na ulicy, było duże zainteresowanie osób sama uroczystością tych obchodów, jak również wystawa.
Doszła w Grudziądzu nowa impreza kulturalna. Chciałbym państwu przypomnieć, że po Jarmarku Św. Mikołaja, po majówce 3 – dniowej, od 1 do 3 maja, będziemy mieli nowa imprezę, a mianowicie Europejskie Dni Dziedzictwa się odbywały, odbywały się w innych miasta, u nas, po raz pierwszy odbyły się w Grudziądzu Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, było dość duże zainteresowanie.
Kolejną akcję „Sprzątanie Świata”, która się dobywa co roku nasz Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska rozszerzył znacznie zakres tej akcji o działania promocyjne związane z ochrona środowiska. Uznaliśmy, że promocja jest naszym obowiązkiem nieustannym, gdyż bez tej promocji, bez uświadamiania mieszkańców nie osiągniemy naszych celów związanych z ochrona środowiska, czyli segregacją odpadów, cały czas były tu wszystkie działania promocyjne nad Wisłą, mieszkańcy mogli wziąć udział w jeszcze jednej imprezie plenerowej, z atrakcjami, z nagrodami.
            Zostałem również zaproszony przez Pana Berdychowskiego, to jest Szef Instytutu Studiów Wschodnich, instytucji która organizuje w Krynicy Zdroju Forum Ekonomiczne, ale ja brałem udział w III Forum Regionów, które jest integralną częścią Forum Ekonomicznego. Bardzo interesujące dyskusje na temat partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również na temat pozyskania majątku od Agencji Mienia Wojskowego, majątku który jest przewidywany do przekazywania samorządom, jakie są zasady, jak to się będzie wszystko działo w przyszłości, bo na razie nie ma jeszcze odpowiednich ustaw. Urlop miałem od 1 do 12 lipca i od 1 do 14 sierpnia, w tych dwóch okresach.
Radny Łukasz Mizera
            Pytań, to ja mam kilka. Najpierw wytłumaczmy sobie sprawę II etapu Trasy Średnicowej, bo Pan Prezydent powiedział, jeśli nie pamięć nie myli, w następujący sposób, że z konkursu w którym startowaliśmy, to jeszcze nic nie wiemy, bo mamy sprzeczne informacje, odbył Pan jakieś rozmowy w Ministerstwie i Pan chce, jak dobrze zrozumiałem, bez żadnego zapewnienia finansowania z zewnątrz rozpisywać przetarg na realizację II etapu Trasy Średnicowej. To jest dla mnie odrobinę niepokojące i ja bym chciał coś więcej na ten temat usłyszeć. Takie stwierdzenie, że w konkursie, to my tak naprawdę nie wiemy, gdzie my się znajdujemy i jakieś tam dwie rozmowy Pana Prezydenta z Ministrem bez żadnego pisemnego potwierdzenia i od razu organizowanie przetargu na realizację, no to ja się pytam skąd, za jakie środki o z jakim zabezpieczeniem. To są chyba kluczowe sprawy.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja wyraźnie mówiłem, że trwają procedury jeszcze konkursowe, że w ramach tych procedur zdecydowana większość beneficjentów się odwołuje, one zostaną zakończone według informacji Pana Ministra do końca tego roku, zdecydowanym przyspieszeniem sprawy jest rozstrzygnięcie przetargowe i wyłonienie wykonawcy. Raz, że będziemy wiedzieli jaka jest kwota, działamy w takiej sytuacji, gdzie w kraju w wyniku przetargów różnych, organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, a ich organ wykonawczy to jest Generalna Dyrekcja, jest 8 mld zł środków więcej pozostało do dyspozycji. Mam zapewnienie Pana Ministra, że po rozstrzygnięciu przetargu będzie decyzja pozytywna na naszą inwestycję.
Radny Łukasz Mizera
            Przepraszam Panie Prezydencie, ale dla mnie zapewnienie, to troszeczkę mało, bo jeżeli to zapewnienie nie zostanie spełnione, albo stanie się coś nieszczęśliwego, np. PSL wycofa się z koalicji i zostaną wcześniej rozpisane wybory, to Pana zapewnienie, Pana Ministra, to będzie można włożyć spokojnie do szuflady, a co my wówczas zrobimy. Dla mnie to są kwestie dość istotne, ponieważ gdzieś zostało 8 mld w Krajowej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad, to jeszcze trochę mało, żeby stwierdzić że my z tych pieniędzy będziemy mieli sfinansowany II etap Trasy Średnicowej, dla mnie to jest niewystarczające w żaden sposób.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Proszę o uzupełnienie Wiceprezydenta Sikorę. Ja powiem tak, dla mnie jest to na tym etapie wystarczające, Panie radny i tu się różnimy. Można powiedzieć, co będzie, jak ktoś wyjdzie z koalicji, co będzie jak Marsjanie wyląduję, dziesiątki pytań, co będzie. Dla mnie w układzie ministra, wiceministra, posłów i innych, zapewnienie Pana Ministra o dofinansowaniu i rozpisanie przetargu jest wystarczające. Ponieważ to ja odpowiadam, a nie Pan, to taka podjąłem decyzję. Proszę Pana Wiceprezydenta Sikorę o uzupełnienie.
Wiceprezydent Marek Sikora
            Ja tylko uzupełnię, że konkurs cały czas trwa. Naprawdę nie można powiedzieć, że miasto nie otrzymało środków, ponieważ żadne inne miasto również tych środków nie otrzymało, te środki nie zostały rozdysponowane. W tej chwili jesteśmy na etapie drugiej oceny merytorycznej, złożyliśmy również do niej komplet dokumentów. Lista podstawowa rezerwowa zmieniała się już cztery razy, planowana zmiana miała być na 18 września, tuż przed sesją jeszcze raz spojrzałem na stronę Centrum Unijnych Projektów Transportowych, nic się nie zmieniło. Tak naprawdę nikt jeszcze w Polsce tych środków nie otrzymał i z rozmów z Panią Wiceminister Patrycją Wolińska - Barkiewicz wynika, że do końca bieżącego roku nikt ich nie otrzyma, więc nie można powiedzieć, że jesteśmy straceni. Pamiętajmy, że sprawa nasza, Pan Prezydent wniósł skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego na nasze protesty, które złożyliśmy na ocenę. Mamy od tej samej instytucji dwa różne pisma w tej samej sprawie, stąd nasza skarga.
Radny Łukasz Mizera
            Panie Prezydencie, szanowni państwo, przy całym szacunku muszę stwierdzić, że Pan się robi wyjątkowo arogancki, ponieważ nie twierdzę, że ja decyduję, ale ja Pana kontroluję w imieniu 100 tys. mieszkańców Grudziądza. Jeżeli Pan tego nie wie, to radzę sobie otworzyć ustawę i dokładnie zobaczyć, na czym polega rola Rady Miejskiej, a na czym Prezydenta. Ja wyrażam swoja troskę i swoje obawy przed podejmowanymi przez Pana decyzjami i wolałbym dwa słowa więcej. Ja sobie nie roszczę prawa do tego, żeby za Pana decydować, ja po prostu Panu przypominam, w jakim miejscu Pan się znajduje. Na tym myślę, że II etap możemy zakończyć, jak Pan będzie się chwalił tym sukcesem, to będziemy rozmawiali. Jeszcze tylko jedno, taka drobna dygresja, jak Pan tu się spodziewa przyjazdu Marsjan, to proponowałbym wysłać jakąś misję ekonomiczną, zęby szukali tam inwestorów.
            Dalej, tereny poprzemysłowe. Proste pytanie, Panie Prezydencie, ile z tego, co Pan tutaj powiedział, miała realizować ALFA, bo ja sobie doskonale przypominam, jak się Panowie produkowali jakiś czas temu i dokładnie te same ulice wymienialiście nie jako ulice zapisane do programu 6.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, tylko jako tereny, które miał realizować inwestor z inwestycji, którą tutaj przepychaliście na tej sali.
Wiceprezydent Marek Sikora
            Jeżeli chodzi o inwestora JWK INWEST z Gdańska, to nadal nie wiem, kiedy ta inwestycja ruszy, pamiętajmy o kryzysie światowym, również ten kryzys dopadł wszystkie centra handlowe w Polsce. Z planowanych budowy centrów handlowych na rok 2009, to żadne centrum handlowe nie ruszyło, kilka po prostu stanęło. W tej chwili we wstępnych rozmowach z tym inwestorem, to planowane jest rozpoczęcie inwestycji prawdopodobnie nastąpi na wiosnę przyszłego roku, oczywiście potwierdzenia jeszcze nie mamy, pytania należy kierować tam. Porozumienie, które miasto zawarło z tym inwestorem mówiło o kwocie do 17,8 mln zł brutto na wybudowanie ciągu ulic Królowej Jadwigi, Portowej, Wiślanej, Marcinkowskiego, fragment Dworcowej, aż po ulicę Brzeźna. W tym porozumieniu mamy zapis następujący, że te drogi, inwestor do tej kwoty wybuduje do dnia oddania obiektu do użytkowania, jak wiemy obiekt jeszcze nie ruszył, budowa takiej inwestycji trwa prawie półtora roku. Jeżeli zdarza się możliwość, że możemy w ramach środków unijnych użyć środków inwestora jako tzw. dźwigni finansowej, czyli 35% wkładu własnego, 65 % Regionalny Program Operacyjny, to bylibyśmy niepoważni, gdybyśmy z takiej okazji nie skorzystali. W umowie również z inwestorem jest zapis, że jeżeli wyczerpiemy środki, to pozostałą kwotę inwestor jest nam w stanie przekazać na dowolny inny cel. My w tej chwili prowadzimy rozmowy z tym inwestorem, aby również nam dofinansował przebudowę choćby ul. Śniadeckich, która nie ma nic wspólnego akurat z budową centrum, ale dzięki wsparciu zewnętrznemu możemy znowu użyć dźwigni finansowej w ramach Regionalnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek i dzięki takiemu przeprojektowaniu umowy możemy uzyskać kolejne 3 mln. Tam, gdzie jest to możliwe, gdzie możemy każdą kolejna złotówkę pozyskać, ze złotówki tak włożonej, to będziemy to czynić.
Radny Łukasz Mizera
            Kolejna sprawa, czyli ul. Lipowa. Tam, o ile się nie mylę, to kredyt, który Pan Prezydent pozyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego 1,7 mln był z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych. Pan Prezydent mówił o zmianie ustawy, ja bym z przyjemnością się dowiedział w oparciu o jakie artykuły, żebym mógł sobie to sprawdzić. O ile mnie pamięć nie zawodzi, to bardzo trudno jest w momencie zaciągnięcia kredytu na budowę mieszkań socjalnych przekwalifikować później te lokale na komunalne, to wiąże się z tym, że trzeba odpowiednią ilość tych metrów o podobnym standardzie przekazać niejako z powrotem na te mieszkania, które było pozyskane, bo w przeciwnym razie te pieniądze będą podlegały zwrotowi. Jeżeli Pan Prezydent jest taki łaskawy, to ja z przyjemnością bym poprosił o te dokumenty, na podstawie których Pan Prezydent stwierdził, że bez problemu można te mieszkania przekwalifikować i nie grozi nam to stratą tych wcześniej udzielonych dotacji i kredytu.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Ja troszeczkę rozwinę tę moja wypowiedź, która była bardziej ogólna. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego została zmieniona i dopuszcza zmianę przeznaczenia konkretnych środków na konkretny adres na podobne lokale socjalne w innym miejscu, tylko żeby była taka sama ilość. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to ta ustawa jest z kwietnia tego roku, nie ma jeszcze decyzyjnych rozporządzeń wykonawczych, bo w ustawie jest napisane, że lokale musza spełniać podobne wymagania techniczne, jak te socjalne budowane. Co to jest „podobne wymagania techniczne”, gdybyśmy my musieli dostosować te lokale opuszczane przez mieszkańców, którzy się przeprowadzają na Lipową, bo taki mamy zamysł, dostosowanie ich do podobnych wymogów technicznych, gdzie obowiązkowe byłoby np. ogrzewanie centralne, no to tego nie wykonamy. Nasze zapytanie dotyczyło tak, łazienki obowiązkowe, kuchnie też, wentylacja, itd. I za chwilę będziemy mieli informację techniczną, pisemna, że można pozostawić ogrzewanie np. piecowe, co nas by interesowało z przeznaczeniem na lokale socjalne. Na dzień dzisiejszy oczekujemy interpretacji z Banku Gospodarstwa Krajowego, co oznacza „podobne wymagania techniczne”. Przypomnę państwu, że lokal socjalny jest opłacany 0,70 zł w naszych grudziądzkich warunkach za 1 m2 czynszu. Mieszkania komunalne maja różne ceny, w zależności od piętra, wyposażenia, ale załóżmy, ze jest to średnio 6,- zł, są różnice, ale załóżmy, że jest to 6,- zł, to ten 1,7 mln zł przy zwykłym czynszu 6,- zł by nam się zwróciło po pięciu latach w tym konkretnym przypadku. Poza tym, z punktu widzenia społecznego nie jest w wskazane, żeby w jednym miejscu przebywały osoby w eksmisjami i w nagrodę za niepłacenie czynszu otrzymały znakomite warunki. Oczywiście, ja bardzo proszę tu moich współpracowników, ja mam to gdzieś nawet na biurku, jeżeli chodzi o ustawę i rozporządzenia i Panu radnemu to przekażę.
Radny Łukasz Mizera
            Panie Prezydencie, ja w tej kwestii jestem zgodny i bardzo się cieszę, że tam nie ma w jednym miejscu tylu mieszkań socjalnych, bo zresztą dość dawno temu już o tym rozmawialiśmy i ku mojej radości naprawdę nic nie zmąci. Ja po prostu po raz kolejny mówię, że fajnie, jeżeli rzeczywiście koszty tej adaptacji będą niższe niż 1,6 mln zł, to wtedy będzie można powiedzieć, że rzeczywiście jakieś pieniądze pozyskaliśmy. Jeżeli my na adaptację mamy wydać np. 2 mln, a pozyskać 1,7 mln, no to raczej szczęścia miastu nie przynosi.
            Kolejna sprawą jest kwestia szpitala i tu zapytam, dość proste to pytanie jest, ono dotyczy przede wszystkim jakości tego sprzętu. Doszły mnie takie dziwne informacje, że niecały sprzęt w tej tańszej ofercie będzie odpowiadał jakościowo temu, co było zakładane, tzn. „sztuka” jakiegoś urządzenia będzie „sztuką” tego urządzenia, ale jakościowo spodziewalibyśmy się czegoś lepszego, a nie zawsze to będzie sprzęt, który jest oczekiwany przez mieszkańców Grudziądza. Stąd bardziej pytanie i prośba o to, żeby rozwiać te dziwne pytania, które do nas gdzieś trafiają i odnieść się w jakiś sposób, żeby zapewnić, że to jest to najlepsze, na co nas w tym momencie stać.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Tak, zdecydowanie dementuję, że będzie to sprzęt jakiś tam jakościowo słaby. Rozmowy i dyskusje przygotowujące specyfikacje muszę państwu powiedzieć, że trwały chyba rok. Sama dokumentacja przetargowa miała ponad 3 tys. stron, precyzyjnie opisywała ponad 200 pozycji zakupu sprzętu. Jest to sprzęt z górnej półki. Ja powiem tak, biedaka nie stać na słaby sprzęt i tak postępujemy w dotychczasowych zakupach. Pracownia hemodynamiczna, którą oddaliśmy do użytku, państwo mieliście okazję ja oglądać, najwyższe standardy światowe. Pracownia medycyny nuklearnej, najwyższe standardy światowe. Jeżeli chodzi o urządzenia do rezonansu magnetycznego, nie znam się na szczegółach, ma tam 64 kanały jakieś, to też najwyższe w Polsce, tomograf 64 rzędowy. Ja to jako przykłady daję, że mamy urządzenia z najwyższej półki, po prostu nie stać nas na naprawy i remonty w trakcie leczenia, raz, że koszty, dwa, przerwa leczenia. Są to urządzenia zgodne ze specyfikacją, mało tego i sprawdzają jeszcze ci dostawcy miejsce wytworzenia tego sprzętu. Zdecydowanie rozwiewam obawy Pana radnego, sprzęt będzie najwyższej jakości.
Radny Łukasz Mizera
            To już ostatni raz, ale mam dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że mówił Pan o tym inwestorze, który przyjdzie budować te stacje uzdatniania wody, o ile się nie mylę Firma UNITEX. Moglibyśmy dostać jakąś informację, kiedy w ogóle zaczęły się negocjacje, kiedy pierwszy raz ta firma wystąpiła do miasta z chęcią realizowania tej inwestycji, bo o ile mnie pamięć nie myli, no to są dość zamierzchłe czasy, kiedy pierwsza informacja na ten temat była.
            Druga sprawy to, Panie Prezydencie, ja się cieszę, że Pan był na tym Forum Ekonomicznym Regionów, ale też nie do końca się zgodzę z tym, że został Pan zaproszony, bo zaproszenia te dostali prawie wszyscy działający w samorządzie na wyższym szczeblu i o ile nie mylę się, to rygorem wyjazdu było poniesienie jakiś kosztów ze strony urzędu, czy też osoby która się zdecyduje na ten wyjazd. W związku z tym moje krótkie pytanie, ile udział Pana Prezydenta w tym Forum Ekonomicznym Regionów kosztował miasto.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Na pewno otrzymałem zaproszenie imienne podpisane przez Pana Werdychowskiego, tylko kilku prezydentów otrzymało, więc byłem zdziwiony, co ja tam robię. Natomiast sama tematyka tego Forum była znakomita, ja powiem tak, ze ciągle trzeba się uczyć i ja również, pomimo tego, że jestem tu jednym z najstarszych, rzeczywistość zewnętrzna, inwestycje, finansowanie, zmiany przepisów ciągle się zmieniają i trzeba się bez przerwy się wszystkiego uczyć. Natomiast, ile to kosztowało, to ja Panu odpiszę, bo nie pamiętam, oczywiście wcześniej trzeba było zapłacić za hotel, dwa noclegi miałem, no i podróż tam i z powrotem.
Radny Witold Kraśniewski
            Nie chciałbym przedłużać, gdyż mój przedmówca bardzo dużo czasu poświęcił zagadnieniu inwestycji, ale nie mniej, jako że średnicówka jest chyba najważniejszą inwestycją realizowana w tym mieście na przestrzeniu ostatnich dziesięciu lat i tak będzie przez następnych kilka lat, to chciałbym się spytać Pana Prezydenta o następującą sprawę. Troska o tę inwestycję, jak państwo radni pamiętają, no nie raz się przewijała z moich ust i miałem obawy co do jej realizacji, mówię oczywiście o II i III etapie, stwierdzałem nawet niejednokrotnie, ze będzie most przez Wisłę na autostradzie, a my nie będziemy mieć czym dojechać. Dzisiaj te obawy moje powoli się, rzeczywiście są na tym etapie, ze maja dużą szansę realizacji. Chciałbym spytać się Pana Prezydenta konkretnie, nawiązując do wypowiedzi mojego przedmówcy, co oznacza w Pańskich ustach powiedzenie, że ma Pan zapewnienie Pana Ministra, czy mógłby Pan powiedzieć konkretnie powiedzieć, co to znaczy zapewnienie Pana Ministra. Odnośnie sfinansowania, wiadomo o czym mówię, rozstrzygnięciu przetargu, rozpoczniemy budowę i co to znaczy zapewnienie Ministra o dofinansowaniu tejże inwestycji.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            To jest dokładnie to, co powiedziałem, jeżeli będzie znana kwota, to Pan Minister zobowiąże się na podpisanie umowy na dofinansowanie naszej inwestycji.
Radny Witold Kraśniewski
            To raczej, rozumiem, że Pan ma słowne zapewnienie, a nie na piśmie, więc podzielam głos Pana, mojego przedmówcy sympatrycznego, że to jest warte tyle, co niejednokrotnie Panów wypowiedzi, które się zawsze nadawały tylko do kosza i to zapewnienie Pana Ministra tez do tego się nadaje. Po raz kolejny stawiam tezę, że nie będzie czym dojechać, mimo zapewnień Pana Ministra i Pana Premiera, my nie będziemy mieli czym dojechać do średnicówki, ale to tak na marginesie.
            Do mniejszych spraw odnośnie inwestycji. Czy mógłby mi pan Prezydent wyjaśnić, mówię o trzeciej inwestycji ul. Nauczycielskiej, czy może mi Pan Prezydent taką rzecz wyjaśnić, dlaczego przy modernizacji tejże ul. Nauczycielskiej, która kosztowała, jak Pan tu mówił około 460 tys. zł, nie wybudowano tych wysepek dla autobusów. Ja bym prosił o wyjaśnienie, gdyż uważam, że po pierwsze tam tyle miejsca było, a po drugie, o ile stawiałem ten problem i takie pytanie wątpliwe, które dzisiaj zadaję, zadałem na Komisji odnośnie oznakowania ulic, to otrzymałem wypowiedź, że nie było na to środków. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy rzeczywiście nie było na to środków, czy zostało to przeoczone, czy po prostu źle zrealizowane.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Oczywiście to nie była modernizacja, to był remont ul. Nauczycielskiej. Szczegóły między remontem, a modernizacją, pomiędzy zgłoszeniem, są dwie formy budowy ulicy, remontu, na zgłoszenie i na pozwolenie na budowę. Szczegóły, jaka jest różnica w dokumentacji, w czasie i w pieniądzach, to poproszę Pana Sikorę o wyjaśnienie.
Wiceprezydent Marek Sikora
            Między innymi państwo na tej Sali zgłosiliście potrzebę wyremontowania ul. Nauczycielskiej od ul. Warszawskiej do ul. Ikara. W połowie roku okazało się, że w ramach remontów bieżących Zarząd Dróg Miejskich wygenerował oszczędności z innych remontów w kwocie około 0,5 mln zł. Mieliśmy do dyspozycji, albo robimy Nauczycielską w takiej formie, jak ją zrobiliśmy, albo z Nauczycielską poczekamy parę lat. Dlaczego, ponieważ Pan Prezydent wspomniał, jest różnica pomiędzy dokumentacją pełna projektową i modernizacją na podstawie pozwolenia na budowę, a pomiędzy zgłoszeniem zgodnie z Prawem budowlanym. Gdybyśmy poszli za pełna modernizacją, na podstawie dokumentacji musielibyśmy wyłonić projektanta na wyłonienie wykonawcy, około pół roku czasu, nowe mapy geodezyjne, musielibyśmy ewentualnie powywłaszczać właścicieli działek, inwestorzy mediów podziemnych musieliby, oczywiście chcieliby sobie zmodernizować sieć do najnowszego standardu, jaki jest w tej chwili. Szacujemy, że jeżeli poszlibyśmy pełnym projektem i pełnym pozwoleniem na budowę, to koszt tej modernizacji wynosiłby około 2 mln zł i nastąpiłoby to najszybciej za dwa lata. Stąd też taka modernizacja tej ulicy na zasadzie sfrezowania nawierzchni ścieralnej, na zasadzie położenia nowego dywanika asfaltowego i na zasadzie położenia po prawej strony ul. Nauczycielskiej nowego chodnika. Jest to …/koniec pierwszej kasety/trasy średnicowej, dyrektor dróg krajowych w Bydgoszczy Kowalczyk, że dokumentacja projektowa wraz z węzłem Konstytucji III Maja będzie gotowa do tego roku, również tego typu zapewnienie pisemne przekazał Ministrowi Grabarczykowi, że w momencie oddania autostrady A-1 d użytku III etap Trasy średnicowej pomiędzy węzłem autostradowym Grudziądz a skrzyżowaniem Rataja –Szosa Toruńska będzie również oddany.
Radny Witold Kraśniewski
Ja jeszcze do ul. Nauczycielskiej, nie będę z panem polemizował bo nie mam zdrowia na takie wyjaśnienie. Uważam, że wszyscy z państwa słyszący wypowiedź pana wiceprezydenta mają mętlik w głowie, że za kilka lat. Ludzie! Kilka metrów ulicy kilka lat? Żeby dokonać modernizacji? Ja się pytam kiedy my Euro zorganizujemy? W 2012? Czy w 2200 roku? Ulicę żeby zmodernizować, pan takie banialuki nam wstawia, nam radnym? Przecież to jest śmieszne o czym pan teraz mówi. Ale to, to pomijam.
Ja mam pytanie odnośnie stadionu, czyli naliczonych kar umownych za wybudowanie stadionu na Olimpii. Powiedział pan i cytuję pańską wypowiedź: że została naliczona kara umowna w wysokości 266 tys. zł za niedotrzymanie terminu i ten termin to było 28 dni to proszę mi powiedzieć dlaczego 28 dni skoro mieli oddać 17 lipca br. a oddał, jak państwo słyszeli z ust pana Prezydenta, zakończenie oddania było pod koniec sierpnia. Dla mnie to nie jest 28 dni tylko więcej. Pan powiedział tak, że wykonawca ma do zapłacenia. To ja pytam się czy te kary umowne zostały naliczone i wykonawca ma do zapłacenia? Czy ta kwota została potrącona z faktury? Proszę mi na te pytania odpowiedzieć.
Prezydent Robert Malinowski
Szanowni państwo, ja jeszcze nawiążę do wcześniejszej wypowiedzi wiceprezydenta Sikory na temat ul. Nauczycielskiej. Siedzę w tej Sali i słyszałem, że proces od dokumentacji do wykonawstwa nie trwa kilka lat tylko 2 lata. I tak jest przy innych inwestycjach. Robimy Lipową – jeden rok dokumentacja, przetargi, wykonawstwo, uzgodnienia. Drugi rok możemy cykl modernizacji drogi zwykłej nie za długiej, to jest 2 lata. I tak powiedział pan Sikora i to nie żadne banialuki, panie radny.
            Natomiast czym innym jest, za chwilę poproszę o wypowiedź pana Morczyńskiego, który nadzorował budowę obiektów sportowych, zwrócę tylko państwa uwagę, że końcowym elementem inwestycji jest zgłoszenie przez inwestora zgłoszenie pisemne inwestycji do odbioru a nie sam odbiór. Zgłoszenie i wystąpienie do odpowiednich służb i te służby mają jakiś czas na ten odbiór. To nie są służby zależne od Urzędu Miejskiego. Bardzo proszę panie naczelniku, kiedy zakończono, jak się tą karę nalicza te 28 dni, ja tylko mogę powiedzieć,. Że nie ma możliwości prawnej potrącenia naliczonych kar od kwoty wykonawstwa. Ale poproszę pana naczelnika o szczegóły.
Dariusz Morczyński Kierownik Biura Inwestycji i Remontów
            Panie Przewodniczący, wysoka Rado, kwota kary naliczona została od 17 lipca, tak jak sam informowałem pana radnego, do dnia zgłoszenia do odbioru. Od dnia zgłoszenia do odbioru jest czas na powołanie komisji odbiorowej, co czyni pan Prezydent, następnie komisja podejmuje czynności od rozpoczęcia do zakończenia odbioru może być 10 dni. Są to terminy, które w zasadach ogólnych nie mogą obciążać wykonawcy. Wykonawca zgłaszając pracę w terminie może mieć odebraną ja po 14 czy 20 dniach. Do momentu zgłoszenia zostaje naliczona kara. Jeżeli chodzi o samą karę, tu chyba było drobne przejęzyczenie, bo oczywiście ta kara została naliczona i dokładnie kwota 171.570, 73 zł została potrącona z faktur, z drugiej konkretnie. Pozostała kwota 18.934 zł + 57.151 zł została potrącona z ostatniej faktury. I z faktur, tak jak napisałem przygotowując odpowiedź do pana radnego, że do tego jest jeszcze zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej. W związku z tym kwota, która pozostała 10.589,44 zł mogła być potrącona z gwarancji ubezpieczeniowej i takie wystąpienie złożyliśmy do ubezpieczyciela. W międzyczasie dokładnie w dniu10 września te 10 tys. zł wykonawca wpłacił na konto tutejszego Urzędu w gotówce ponieważ skutkowałoby to prawdopodobnie dla niego jakimiś dodatkowymi dolegliwościami ze strony ubezpieczyciela. Dla nas nie jest istotne czy kontakt pomiędzy ubezpieczycielem a wykonawcą natomiast jest istotne, że w żywej gotówce te pieniądze wpłynęły na nasze konto i cała kwota kary jest na koncie Urzędu.
 
 
Robert Malinowski Prezydent Grudziądza
Panie Przewodniczący, szanowni państwo, panie radny, przepraszam ale miałem błędne informacje tu zapisane. Potem wyjaśnię skąd miałem takie informacje.
Radny Witold Kraśniewski
            Ano właśnie, bo ja też miałem taką jaką pan podał i dlatego miałem wątpliwości co do tego, że ma do zapłacenia. Czyli trzeba się precyzyjnie wysławiać i w związku z tym jeszcze jedna możliwość, mniejszej wagi ale też związana z budową boiska na Lotnisku. Pan Prezydent wyraził w ostatnich dniach pogląd czy stanowisko, że ta firma, która budowała nieudolnie to boisko na Olimpii, ona wygrała przetarg na Lotnisku i z uwagi na to, że jest to firma nieudolna, nie potrafiąca budować, ona nie będzie realizował tej inwestycji na Lotnisku. Z ust pana Prezydenta dziś usłyszeliśmy, że oni wczoraj weszli na budowę. Proszę mi wyjaśnić czy weszli na budowę i będą realizować tę inwestycję? Czy oni, bo wygrali przetarg, nie weszli i nie będą realizować?
Robert Malinowski Prezydent Grudziądza
            Panie Przewodniczący, ja znam tę firmę bo na bieżąco byłem z budową na Olimpii. Nic tu nie zrobię, czy mi się podoba czy nie podoba. Są przepisy, prawo zamówień publicznych, oni to wygrali w sposób zgodny z przepisami. Myśmy ich wezwali przed ostatecznym powodem do rozwiązania umowy, wezwaliśmy ich do podjęcia działań i oni weszli na budowę żeby ją wykonać. Będą to realizować.
Radny Witold Kraśniewski
            To ja muszę przywołać pańską wypowiedź do pana radnego Szczepańskiego, że firma Return nie będzie budowała tej inwestycji. Tydzień temu pan to powiedział o czym mnie poinformował pan Szczepański. Czy ta firma będzie rzeczywiście budowała? No to dziękuję, to tylko gratulować.
Robert Malinowski Prezydent Grudziądza
Ja chcę państwu powiedzieć tylko tak co powiedziałem oni wczoraj weszli na plac budowy ale przypominam państwu, że podpisana umowa była z nimi dużo wcześniej. Plac budowy przekazaliśmy 7 sierpnia, dziś jest 23 września, i przed rozwiązaniem umowy i rozpisaniem nowego przetargu, boi tu już druga firma nie jest związana ofertą, która tam była druga w przetargu, musielibyśmy rozwiązać umowę z tym wykonawcą. Wezwaliśmy ich do podjęcia tej budowy, byliśmy pewni, że się nie zgłoszą a oni się zgłosili i budują.
Radny Ryszard Szczepański
            Panie Przewodniczący, wysoka Rado, ja chciałbym wrócić jeszcze do pełnowymiarowego boiska. O ile pamięć mnie nie myli pierwsza data tego boiska był 23 czerwca, nie 17 lipca. W związku z tym mam pytanie dlaczego prolongowano termin z 23.06 na 17.07?
Dariusz Morczyński Kierownik Biura Inwestycji i Remontów
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, w czerwcu jak pan radny zauważył był pierwotny termin zakończenia tej inwestycji. Każda firma ma prawo, nie ma obowiązku i my również nie mamy obowiązku wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o prolongatę terminu. Prolongata terminów w okresie 3 tygodni, przy zapewnieniach osobistych właściciela firmy w gabinecie Prezydenta oraz argumenty związane z kolejnością zakupów z przyczynami leżącymi po stronie dostawców powodowała, że została podjęta decyzja o przesunięciu terminu o 3 tygodnie. Świadomie był wnioskowany termin dłuższy, świadomie nie zgodził się pan Prezydent na dłuższy termin z uwagi na to, że miało być to boisko przygotowane do gier młodzieży II ligi. Niestety poza faktem, że właściciel tej firmy był bardzo elokwentny i wspaniale potrafił uzasadniać to nie dotrzymał żadnej ze złożonych obietnic jeżeli chodzi o zmianę terminu. Aneks do umowy stał się faktem i od zakończenia tego terminu 17-ego i od dnia określonego w aneksie następny aneks nie został podpisany a nawet nie była podjęta próba wystąpienia ze strony wykonawcy do pana prezydenta o podpisanie tego aneksu gdyż był świadomy, że taki nie zostanie podpisany. Zgodnie z prawem od tego dnia za każdy dzień zwłoki zostaje naliczona kara umowna zawarta w umowie w postaci ok. 9,5 tys. zł za każdy dzień.
            Jeżeli chodzi o sprawę Lotniska to myśmy wystąpili, pan radny pozwoli, że odczytam pismo: „w związku z niedopełnieniem do dnia dzisiejszego (to było pismo skierowane w poniedziałek rano faksem) wzywam do natychmiastowego rozpoczęcia robót. W porównaniu do przedstawionego harmonogramu jest już ponad miesięczne opóźnienie. Termin wykonania zamówienia jest poważnie zagrożony. Na podstawie art. 107 Kodeksu Cywilnego nie rozpoczęcie robót przed 24 września skutkować będzie odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy. Wykonawca podjął te czynności natomiast, nie wiem czy to ku radości czy nie, nie podjął on sam a prze podwykonawcę, firmę WKT. Nie jest sprawą naszą czy podejmuje to prze podwykonawcę czy sam bezpośrednio bo nie ma w umowie mowy o wykonawcy wykwalifikowanym. Natomiast jest to niewątpliwie wykonawca bardziej solidny od firmy Return. Żaden aneks w przypadku tej umowy podpisany być nie może.
Radny Witold Kraśniewski
Państwo radni ja was bardzo przepraszam, że zajmuję czas ale jeszcze muszę wrócić do pańskiej wypowiedzi. Nie powiem, że jestem zbulwersowany ale przyglądałem się codziennie tej firmie przez 2 miesiące. Jak można zlecić takiej firmie, oni potrafili 2 tygodnie w ogóle na budowie nie być, ja mówię o budowie na Olimpii. Pan kierownik się zgodzi ze mną? A my jeszcze idziemy im na rękę, skończyli dali termin rozpoczęcia odbioru kiedy oni wiedzieli, że ten termin będzie 31 sierpnia i wiadomo, że na ten dzień kiedy oni złożyli do odbioru to jeszcze oni nie skończyli. Jak można z taką firmą jeszcze dalej rozmawiać? Przecież to jest firma „pucuj dziada”, takiej firmy jeszcze w życiu nie widziałem. Ja na co dzień byłem świadkiem łącznie z panem Szczepańskim. Dziękuję.
 
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Prezydencie, szanowni państwo, mnie trochę zaniepokoiła pańska wypowiedź udzielana radnemu Kraśniewskiemu. Od początku nas panowie uświadamialiście, że starujemy w konkursie na dofinansowanie w wysokości 85% tej inwestycji, ja mówię o II etapie Trasy Średnicowej. Nie będę się odnosił do pańskich słów, bo były przed chwilą różne historie, które się nie potwierdziły więc nie wiem czy pan Prezydent jest w stanie nam powiedzieć w jakim stopniu Minister dofinansowanie przewiduje ewentualnie, bo jakieś przybliżone koszty mamy i czy to będzie 20% ze strony Ministra, 40% czy 85%, o których panowie mówiliście od początku bo takich wypowiedzi jest mnóstwo startując w konkursie na dofinansowanie z UE. Dla mnie jest to bardzo istotne bo to również trzeba wziąć pod uwagę czy my ze swojej strony będziemy finansowali 60, 70 czy 80 mln. Dla mnie to nie pozostaje bez znaczenia.
Robert Malinowski Prezydent Grudziądza
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, we wszystkich dyskusjach i publicznych wypowiedziach  ja używałem słowa do 85% istotna różnica pomiędzy 85 a do 85. Tak jak jest w warunkach tego konkursu w tym projekcie i takie było zapewnienie. Nikt ze startujących w tym konkursie nie jest, dopóki nie ma rozstrzygnięcia, nie ma wiedzy w jakim to będzie zakresie i w jakiej wysokości. Górna granica dofinansowania jest 85%. To tyle.
Radny Łukasz Mizera
            Panie Prezydencie, może się mylę ale nikt ze startujących w tym konkursie nie zaczął wyłaniać wykonawcy bo nie mając świadomości w jakiej wysokości otrzyma dofinansowanie to chyba nikt się na to nie zdecydował. A pan Prezydent proponuje nam odwrotną sytuację, ogłosimy przetarg, wyłonimy wykonawcę i wtedy dostaniemy. Dobrze. Skrzętnie do 85%. To w tym pojęciu mieści się i 5% i 85% i to jest chyba subtelna różnica działania, które się odbywa zdroworozsądkowo i tym co pan nam dziś proponuje.
Wiceprezydent Marek Sikora
            Szanowni państwo, program operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 8.2 Drogi krajowe przewiduje dofinansowanie do 85% w ramach tego programu operacyjnego będą przyznawane środki beneficjentom. Nie znam przypadku aby ze środków unijnych ktoś otrzymał dofinansowanie 5%, być może pan radny takie przypadki zna. Decyzje o ewentualnym obniżeniu dofinansowania z poziomu 85% do jak to było w przypadku listy podstawowej 4 ostatnich miast do poziomu np. 69% podejmuje komitet monitorujący czyli w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego tego typu decyzja musi zapaść. Wszystkie projektu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które prowadzi Ministerstwo Infrastruktury jako instytucja pośrednicząca one rzeczywiście są w większości przypadków 85%, zdarzają się 70% i 75%. Jak to będzie w grudniu nie wiem gdyż decyzje w sprawie przesunięć środków finansowych dopiero zapadną w grudniu br. Na koniec IV kwartału tego roku Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dwa razy w ciągu roku robi korektę różnych środków przyznawanych na poszczególne kategorie w ramach tego projektu wielkiego jakim jest Infrastruktura i Środowisko.
Radny Michał Czepek
            Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, ja mam pytanie czy z listy beneficjentów podstawowych lub rezerwowych już są jakieś inwestycje realizowane? Czyli oprócz tego, że jest wyłoniony wykonawca czy jest ktoś na placu budowy? Według moich informacji w konkursie mogły także startować inwestycje rozpoczęte od 2007r. ?
Wiceprezydent Marek Sikora
            Na chwilę obecną żaden z beneficjentów nie otrzymał dofinansowania. Jak powiedziałem wcześniej trwa drugi etap oceny merytorycznej i po tym etapie prawdopodobnie nastąpią kolejne zmiany i Ministerstwo Infrastruktury przedłużyło ocenianie do 30 września br. Z tego co się orientujemy, pierwsza pozycja czyli Bydgoszcz i miasto Wrocław to są dwie pierwsze pozycje na liście podstawowej i prawdopodobnie mogą nie przejść drugiej oceny merytorycznej z uwagi na uwarunkowania środowiskowe ponieważ są to inwestycje już wykonane i wykonane na podstawie zgłoszenia a nie na podstawie pełnej procedury, pozwolenia na budowę, która wcześniej musi być poprzedzona decyzją środowiskową i raportem oddziaływania na środowisko. W przypadku Bydgoszczy i Wrocławia tego typu procedura nie została przeprowadzona stąd też wątpliwości Ministerstwa. Co się stanie z pozostałymi trudno dziś wyrokować.
Na tym punkt porządku obrad został zakończony. Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwy. Po przerwie wznowiono obrady.
/Spis Zarządzeń Prezydenta stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/.
Ad. 3
            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
            W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska większością głosów (17 za, 2 wstrzymało się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/65/09 RMG stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/.
Ad. 4
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Dr. Kurpiowska
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/66/09 RMG stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/.
Ad. 5
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009-2013”
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska większością głosów (18 za, 1 wstrzymał się) przyjęła przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/67/09 RMG stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/.
Ad. 6
            Uchwała w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Miejskim
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Ja w tym miejscu chciałbym poinformować, że na komisji wskazałem i wykonania i przedłożenia Radzie pisemnego protokołu. Jeszcze przed sesją w konsultacji z panią Przewodniczącą M. Malinowską-Mizera ustaliłem, że co najmniej 30 dni byłaby kontrola. Czyli jakby państwo wyrazili zgodę to byłby 26 października 2009 r. zamiast tego 15 października a protokół z uwagi, że i tak byłby przedstawiany na sesji ale żeby był przed przygotowaniem porządku obrad do 6 listopada jeśli nie ma uwag pani Przewodniczącej Komisji czy członków Komisji.
Radny Przemysław Ślusarski
            Panie Przewodniczący, w imieniu Klubu proszę o 10 min. przerwy.
Przerwa została ogłoszona, po przerwie wznowiono obrady.
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Jeśli państwo pozwolicie, to przypomnę, że zmieniliśmy termin przeprowadzenia kontroli – 26 październik przeprowadzenie kontroli, przedłożenie protokołu do 6 listopada 2009 r. Państwo w trakcie Komisji otrzymaliście pełen zestaw materiałów, które dotyczyły tego pisma Rzecznika Finansów Publicznych, jeżeli macie państwo jakieś pytania to, to co będę mógł odpowiem.
Radny Łukasz Mizera
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, ja powiem w ten sposób, według mnie podjęcie tej uchwały pozwoli do końca wyjaśnić temat, nad którym mamy się tu pochylić z prostego względu. Ja te dokumenty przejrzałem i te dokumenty nie są dla mnie przejrzyste. Nie są jednoznaczne, dziwi mnie przede wszystkim jeden fakt, chociaż nie chciałbym robić z tej dyskusji już posiedzenia zespołu kontrolnego ale jeden fakt mnie dziwi. Wiceprezydent Grudziądza odpowiedzialny za tę inwestycję, wypowiadający się na jej temat w mediach, bo takie rzeczy miały miejsce, zarówno na tej Sali jak i w mediach, mówiący nam. Jego wiedza na temat tej inwestycji jest taka, że pan wiceprezydent napisał pismo proszące o jego wyłączenie dopiero 3 czerwca br. To już budzi mój poważny sprzeciw, że ktoś kto zajmuje się jedną z najpoważniejszych inwestycji w mieście pod względem wartości, będący za nią odpowiedzialny na tydzień czy na 6 dni po tym co miało miejsce na Sali dopiero przypomniał sobie i sprawdził czy podlega wyłączeniu, czy nie podlega, jak to się odbywa, o co tam w ogóle chodzi. Pomijam fakt, że budzi to mój duży niesmak to jednak ja naprawdę uważam, że jest kilka przesłanek ku temu żeby Komisja Rewizyjna w ramach swoich kompetencji mogła tą sprawą się zająć i na spokojnie ją przeanalizować.
Radny Michał Czepek
            Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, szanowni państwo ja pozwolę się nie zgodzić z moim przedmówcą bo według mnie dokumenty jakie otrzymaliśmy są bardzo przejrzyste i jednoznaczne a głównie polegam na piśmie z dnia 28 sierpnia 2009 r. Urząd zamówień publicznych, departament kontroli doraźnej, pismo podpisane przez dyrektora departamentu kontroli doraźnej Krzysztofa Grodzickiego, który pisze w piśmie do Prezydenta Roberta Malinowskiego: w odpowiedzi na pana pismo z dnia 26 czerwca 2009 r., w którym poddaje pan pod rozwagę wszczęcie kontroli doraźnej odnośnie czterech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez gminę-miasto Grudziądz w związku z zarzutami skierowanymi przez radnego miasta Grudziądza. Andrzeja Wiśniewskiego pod adresem wiceprezydenta Maraka Sikory informuję, że na podstawie właśnie tego doniesienia z uzyskanych od zamawiającego w piśmie z dnia 7 sierpnia 2009 r. wyjaśnień i dokumentów jak i wyjaśnień złożonych przez Wiceprezydenta załączonych do pisma wynika, że w wyżej wymienionych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie doszło do naruszenia przepisów ustawy. Na końcu tego pisma: reasumując należy dojść do wniosku, że z przesłanych przez zamawiającego w piśmie z dnia 7 sierpnia br. wyjaśnień i dokumentów wynika, że we wskazanych przez pana postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie znaleziono podstaw do wszczęcia kontroli doraźnej. Ja się nie czuję osobą bardziej kompetentna niż dyrektor departamentu kontroli urzędu zamówień publicznych.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Szanowni państwo radni, po dyskusji czerwcowej na temat pana wiceprezydenta Sikory wystąpiłem natychmiast do prezesa Urzędu zamówień publicznych o skontrolowanie przez ich komórkę tych przetargów … (koniec kasety 2A)… prokurator na wniosek i ABW i tego obywatela wymienionego z imienia i nazwiska odmówił wszczęcia postępowania, odmówił wszczęcia kontroli w imieniu prezesa Urzędu zamówień publicznych, tu radny Czepek czytał pismo, odnośnie tych przetargów, wszystko jest w porządku. Dla mnie to jest klasyczne przejęzyczenie się pana prezydenta, ja tych słów nie pamiętam, mimo, że tu siedziałem, może byłem skupiony nad czymś innym i robienie hucpy z przejęzyczenia tylko dlatego, że ktoś pomylił słowo najlepszy i najtańszy. Bo najtańsza oferta po otworzeniu przetargu wcale nie musi być najlepszą, trzeba sprawdzić dokładnie propozycje inwestora, czy spełnia wszystkie oczekiwania. Otwiera się dokumentację, są wszyscy zainteresowani, czyta się kwotę najtańszej oferty i dopiero potem komisja przetargowa przystępuje do oceny propozycji, czy spełnia wymogi formalne, to wszystko zostało zbadane przez prokuraturę, odmówił bo nic nie zobaczył przez komisję kontrolną Urząd zamówień publicznych a więc ciało kompetentne. Jaka miała być rola Komisji rewizyjnej, która chce być wyżej niż te dwie instytucje absolutnie nie rozumiem.
Radny Łukasz Mizera
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, tu się powoli zaczyna tworzyć posiedzenie absurdu. Tu nie chodzi mi o kwestionowanie innych instytucji a o korzystanie z ustawowego prawa jakie nam przysługuje. O czym pan Prezydent mówi? Kto jest organem kontrolnym w tym wypadku? Prokurator? Nie, na samym początku postępowania kontrolnego funkcja Rady Miejskiej jako organu kontrolującego wasze działania nie podlega żadnej dyskusji. Może pan radca prawny będzie w stanie wytłumaczyć mi oczywiste zapisy ustawy w sposób bardziej przychylne wam? Ale ja takiej możliwości nie widzę. Jeżeli jest wszystko kryształowo to ja nie widzę powodów dlaczego nie może się odbyć prosta, 30-dniowa kontrola. Nazywanie pracy radnego czy nawet chęci pracy jakąkolwiek hucpą jest dla mnie śmieszne. Nie wiem czy pan Prezydent zaczął już prowadzić kampanię wyborczą, boi się słów krytyki, ja nie wiem. Ale powiem jedno zupełnie otwarcie. Ja sobie nie wyobrażam takiego postawienia sprawy jak to dziś panowie robicie. Ja sobie tego nie wyobrażam. Nam przysługują nie tworzone przez was ale przez ustawodawcę instrumenty prawne i nawet jeśli będziemy chcieli tworzyć inne kontrole i one w planie się znajdą czy poza planem je przyniesiemy i większość radnych będzie chciała ją przyjąć to czy się będzie panu Prezydentowi podobało czy nie, czy w prokuraturze taka sprawa będzie czy nie, to my będziemy mieli prawo i umocowanie się zając taką sprawą. Jak pan zgłaszał po prokuratorach razem z prezesem w Solankach jakieś sprawy to wtedy było w porządku.
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Bardzo bym prosił na temat, panie radny.
Radny Łukasz Mizera
            To jest bardzo na temat, to jest panie Przewodniczący praca jaką my się dziś zajmujemy, mówię o przykładach tego do jakiej instytucji kto się zwraca. Ja nie chcę pisać na zewnątrz, ja chcę żeby zajęła się tym Rada, organ uprawniony do przeprowadzenia tej kontroli. Jeżeli to nie jest w ten sposób, że jesteśmy uprawnieni no to ja najpierw bym prosił aby pan radca prawny wytłumaczył zapisy ustawy czy możemy przeprowadzać kontrolę czy nie. Bo wówczas to będzie na takiej zasadzie, panie Prezydencie, nie przesądzając ani wyniku bo pan chęć kontroli na razie nazywa hucpą nie znając wyniku ani protokołu po przeprowadzeniu tej kontroli to pan już zakłada, że to jest hucpa to ja chciałbym po prostu usłyszeć czy ja mogę dziś się zając ta kontrolą czy nie. Czy ktokolwiek inny, czy to będzie cała komisji czy zespół, nad tym komisja chyba jeszcze nie debatowała i dla mnie to jest fundamentalna zasada. To nie wy dyktujecie a Rada i to o czym przed chwilą mówiłem, że jeżeli Rada w większości nie będzie chciała robić tej kontroli to jest jasne, to część radnych, którzy zagłosują wezmą na siebie, na swoje sumienie to czy chce żeby ta kontrola się odbywała czy nie a nie przerzucanie się jakimiś dziwnymi pismami. Bo zasady ustawy są jasne, mamy prawo tą kontrolę przeprowadzić, jeżeli nie to uważam, że bezpodstawne byłoby kierowanie tego na posiedzenie Rady. W tym momencie uważam, że my jako radni mamy decydujący głos i decydujące słowo w tym czy ta kontrola się odbędzie czy nie. A o jej efektach porozmawiamy jeśli do niej dojdzie.
Radna Małgorzata Malinowska-Mizera
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo, pan Prezydent użył przed chwilą sformułowania, ja nawet zwróciłam uwagę, że Komisja Rewizyjna chce czegoś w tej sprawie. Ja chciałabym powiedzieć, ja przepraszam ale chyba część z państwa słyszała, ja chce powiedzieć i przypomnieć, że ta uchwała nie jest inicjatywą Komisji rewizyjnej i Komisja jako Komisja nie zajmowała w ogóle stanowiska w tej sprawie, jedyna kwestia jaką pozwoliłam sobie z panem Przewodniczącym skonsultować to jest kwestia terminu o ile Rada w ogóle taką uchwałę przyjmie. W związku prosiłabym głosów osób, które się wypowiadały w tej sprawie w żadnej mierze nie traktować jako stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Radny Przemysław Ślusarski
            Pierwsze pytanie natury formalnej, ja nie mam poprawionej numeracji w tej uchwale, tu może taka korekta była już robiona, dwa razy jest paragraf drugi a powinien być paragraf czwarty.
            Nie kwestionuje tego, że Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzić tego rodzaju kontrolę a o tym czy ona się dobędzie myślę, że powinniśmy przejść do głosowania i się radny Mizera przekona czy może ją zrobić, czy Rada wyraża taką wolę czy nie.
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Panie Przewodniczący, szanowni państwo radni, oczywiście nie kwestionuję, ustawę o samorządzie gminnym mam w najmniejszym palcu i komisja Rewizyjna może wszystko kontrolować, każdą formę działalności samorządu, to nie podlega wątpliwości, w żadnej sekundzie tego nie mówiłem. Mówię o sensie kontrolowania czegoś co już zostało przez specjalistów skontrolowane. Tylko to.
W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska większością głosów odrzuciła (8 za, 9 przeciw, 2 wstrzymało się) przedmiotową uchwałę.
/Projekt odrzuconej uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/.
Ad. 7
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga p. G. Kokocińskiego)
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska większością głosów przyjęła (18 za, 1 wstrzymało się) przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/68/09 RMG stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/.
 
Ad. 8
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga p. B. Paczkowskiej)
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska większością głosów przyjęła (17 za, 2 wstrzymało się) przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/69/09 RMG stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/.
Ad. 9
Uchwała w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na II półrocze 2009 r.
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Chciałbym państwu przypomnieć, że pani Przewodnicząca na komisji złożyła autopoprawkę, w załączniku do uchwały wykreślamy z osób przeprowadzających kontrolę w pkt. 1 pana Przemysława Ślusarskiego.
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie przyjęła (19 za) przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/70/09 RMG stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/.
Ad. 10
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Śródmieście Północne”, obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami nagórną, Jagiełły, Saperów, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie przyjęła (19 za) przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/71/09 RMG stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/.
Ad. 11
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: ”Stare Miasto”, obejmującego obszar zawarty między Al. 23 Stycznia, ul. Kościelną, linią murów obronnych do ul. Starej, ulicami: Starą, Wybickiego, Solną, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie przyjęła (19 za) przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/72/09 RMG stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/.
Ad. 12
Uchwała w sprawie opłat za niektóre świadczenia przedszkoli miejskich prowadzonych prze gminę-miasto Grudziądz
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska większością głosów przyjęła (18 za, 1 wstrzymało się) przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/73/09 RMG stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/.
Ad. 13
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o przystąpieniu i realizacji projektu „Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży”
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Pamiętacie państwo, na komisji była zgłoszona autopoprawka jeżeli chodzi o grafikę tej uchwały, ona została uwzględniona, tam jest uchwala się co następuje a wcześniej była Rada Miejska uchwala.
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie przyjęła (19 za) przedmiotową uchwałę.
/Uchwała Nr XLIV/74/09 RMG stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/.
Ad. 14
            Interpelacje
Odpowiedzi na interpelacje otrzymali radni: Andrzej Małecki i Marek Czepek.
/Odpowiedzi stanowią załączniki Nr 15 i Nr 16 do protokołu/
            Interpelacje złożyli radni: Marek Czepek i Arkadiusz Goszka.
/Interpelacje stanowią załączniki Nr 17 i Nr 18
Ad. 15
            Zapytania i wolne głosy
            Odpowiedzi na zapytania złożyli następujący radni: Marek Czepek, Arkadiusz Goszka, Grzegorz Miedzianowski, Wiesław Poliński, Henryk Szram i Przemysław Ślusarski.
/Odpowiedzi stanowią załączniki od Nr 19 do Nr 26 do protokołu/
Radny Michał Czepek
            W związku z tym, że najprawdopodobniej teraz na jesieni będzie projektowany Orlik na osiedlu Rządz, moje pytanie jest takie, czy projektując boiska można od razu zaprojektować drogę dojazdowa bezpośrednio łącząca ul. Konstytucji 3 Maja z Basenem i zrobienie małego parkingu przy Basenie, bo to jest problem, to gnębi nasze osiedle i mieszkańców od wielu lat.
Radny Przemysław Ślusarski
1.      Sprawa dotyczy książek, które nasze dzieci, mieszkańcy Grudziądza noszą do szkoły. Jakiś czas temu było dość głośno o projekcie Ministerstwa Edukacji związanym z wprowadzeniem szafek w szkołach, ja rozumiem, że te szafki trzeba czymś wypełnić. Okazało się, że do klas pierwszych szkół podstawowych, gimnazjów, zostały wprowadzone nowe podstawy programowe i w związku z tym uczniowie klas drugich nie mogli odsprzedawać książek dzieciom, które poszły do klas pierwszych. Jednak z informacji, które ja uzyskałem te książki niewiele się tak naprawdę różnią od tego, co zostało wprowadzone do klas pierwszych i spokojnie mogłyby być wykorzystane właśnie przez pierwszoklasistów w czasie codziennej pracy, nauki w szkole. Chciałbym z takim apelem wystąpić, żeby w szkołach przeprowadzono zbiórkę podręczników dla klasy pierwszej., które były użytkowane w poprzednim roku szkolnym. Myślę, że mogłyby one stanowić podstawę do posiadanej bazy podręczników, z której korzystaliby obecni uczniowie klasy pierwszej, bo skoro one się niewiele różnią, to być może byłyby wystarczające, żeby korzystać z nich w szkole, a podręczniki które dzieci nabyły z nową podstawą programową mogłyby spokojnie trzymać w domu nie musiałyby ich nosić.
2.      Druga sprawa dotyczy poszerzenia strefy parkowania na poprzedniej sesji. Przyznam, że rozważałem to, co powiedział Pan radny Grzegorz Miedzianowski na poprzedniej sesji, a mianowicie sprawę parkowania pod zakładami pracy. Ktoś, kto będzie musiał opłacić ten bilet miesięczny, zamiast parkować np. przy targowisku, to będzie się starał zaparkować przy swoim zakładzie pracy i może się okazać, że rzeczywiście miasto będzie zakorkowane. Mam taka prośbę do pana Prezydenta, bo wiemy że umowa z COOLAR kończy się w bieżącym roku i będzie ogłoszony nowy przetarg na obsługę strefy płatnego parkowania, żeby w warunkach przetargu, jak i w zawartej umowie zawrzeć taki warunek, że gdyby się okazało, bo miasto jest zakorkowane, to miasto ma prawo do wyłączenia terenu przy targowisku ze strefy płatnego parkowania.
3.      Sprawa dotyczy informacji, jaką uzyskałem od Pana Wiceprezydenta na którejś z poprzednich sesji, dot. Skate Parku, później w lokalnej telewizji słyszałem różne informacje na ten temat. Mam prośbę o pisemna informację na temat sytuacji, jaka mamy na dzień dzisiejszy, chodzi mi o utworzenie Skate Paru w nowym miejscu, podobno jakieś rozmowy były prowadzone, chciałem się dowiedzieć, jak to na tę chwile wygląda.
4.      Kolejna sprawa dotyczy ścieżki prowadzącej do Teatru od ul. Focha. Tam, nazwijmy od blaszaków przy ul. Focha osoby, które udają się do teatru zrobiły sobie taka ścieżkę przez trawnik. W sytuacji, kiedy będzie słota, kiedy będzie padać, to raczej ciężko będzie przejść, w obłoconych butach dojść do Teatru. Po to, żeby ci ludzie nie musieli nadrabiać drogi dookoła, a ta ścieżka jest bardzo często wykorzystywana, to prosiłbym o rozważenie utwardzenia tego fragmentu, żeby to naturalne przejście, które mieszkańcy zrobili, żeby było utwardzone i żeby można było w suchych butach przejść do Teatru. Nie byłby to wielki koszt, a poprawiłby estetykę.
5.      Ostatnia sprawa. Chciałbym uzyskać informację, czy miasto poprzez swoje służby podejmuje jakieś działania w celu wyegzekwowania nie oklejania przez różne podmioty swoimi reklamami miejsc do tego nie uprawnionych. Chodzi mi głównie o słupy oświetleniowe i tego typu miejsca. Tych reklam jest mnóstwo, pojawiają się nagminnie, nie są to miejsca przeznaczone do tego, a myślę, że nikt tego nie egzekwuje, bo po prostu one nie znikają.
 
Radna Joanna Iwanowska
1.      Chodzi mi o możliwość umieszczenia spowalniaczy na ul. Kustronia na wysokości przedszkola. Pomimo, że tam są pasy, są pasy drogowe, to samochody jadące od strony ul. Parkowej bardzo często rozwijają nadmierną prędkość, a przedszkole, szkoła, po drugiej stronie jest TESCO, basen, więc wiele osób korzysta, dzieci przede wszystkim korzystają z takiego szybkiego przejścia. Dla podniesienie bezpieczeństwa taka prośba od mieszkańców.
2.      Druga sprawa dotyczy rodzin zastępczych. W związku z tym, że kurs dla rodzin zastępczych odbył się, bardzo fajnie się zakończył, te rodziny czekają jakby na podjęcie dalszych kroków w kierunku ustanowienia się, jakby sfinalizowania sprawy rodzin zastępczych. Moje pytanie brzmi, w jakim terminie te kroki będą podjęte i jakby przy tym prośba, żeby to w miarę jak najszybciej, tym bardziej że wiele z tych osób czekało już wcześniej dosyć długo na rozpoczęcie tego kursu.
 
Radna Maria Milinkiewicz
            Ja tylko takie krótkie pytanie i prośbę, czy jest możliwe, aby na ul. Lotniczej, gdzie zatrzymuje się autobus linii nr 14 postawić jedną zwykłą ławkę. Często korzystam z moją 86 letnią mamą, no jest tam konieczna, coś podobnie jak na ul. Bydgoskiej. Przychodzą starsze osoby, ja nie mam możliwości pomóc wszystkim, bo i jak. Czy mogę liczyć, że będzie ta ławeczka na przystanku ?
Radny Grzegorz Miedzianowski
1.      Niedawno wyremontowana ul. Kwidzyńska, ten odcinek od ronda w kierunku Świerkowina. Dla autobusów jadących do Grudziądza jest zatoczka, po prawej stronie nie wiem, czy zapomniano, czy nie można, tej zatoczki nie ma. Jeżeli z ronda wyjeżdżają dwa tiry i za nimi kilka osobowych, to tworzy się korek sięgający ronda, czy nie można tego jeszcze poprawić jakoś, bo błędy zdarzają się wszędzie, ale jednak jest to pewne utrudnienie.
2.      Druga sprawa dotyczy zatoczki autobusowej przy ul. Bydgoskiej dla autobusów jadących na Strzemięcin. Przystanek wraz z wiatą i zatoczką znajduje się naprzeciwko okien mieszkań, ja wiem, że ta sprawa jest Panu Prezydentowi znana, ale obiecałem mieszkańcom, że zapytam. Dwadzieścia metrów dalej stoi do ulicy budynek szczytem, czy nie ma możliwości przesunięcia tej zatoczki właśnie te dwadzieścia metrów dalej. Młodzież mamy taka, jaka mamy i ta, która wraca z dyskotek potrafi w jednym tygodniu dwa, trzy razy wybić szyby oczekując na autobus. … (koniec drugiej kasety) …
3.      Następne pytanie dotyczy osiedla Lotnisko, najprawdopodobniej Polpaku. W godzinach wieczornych, a nawet już późnym popołudniem do wczesnych rannych godzin spotkać się tam można z nieprzyjemnymi wyziewami, po prostu smrodem. Może należałoby porozmawiać z właścicielami zakładu, może jakieś błędy technologiczne, czy coś takiego. Tu na tej Sali padały zapewnienia, że będzie rekuperacja i tych smrodów nie będzie. Dziwne, że w dzień tego nie ma, tylko zaczyna się to po południu. Jest to uciążliwe dla mieszkańców, jak i dla użytkowników działek.
4.      Następna sprawa tez dotyczy Lotniska, ul. Parkowa do skrzyżowania z ul. Polskich Skrzydeł jest coraz mniej przejezdna, są tam wyboje, wystające druty z jezdni po prefabrykatach. To jest wszystko tylko do czasu, bo wystarczy, że dziecko jadące rowerem wpadnie w taka dziurę, nadzieje się na taki drut i wtedy będą wszyscy mówili, czemu nikt w tej sprawie nic nie zrobiłem.
5.      W związku z tą ulica, to mam jeszcze jedną sprawę. Patrzyłem na mapach, to ul. Polskich Skrzydeł niej jest wykreślona, biegnie swoim szlakiem, jak biegła. Prosiłbym o jej oznaczenie na terenie Parku Przemysłowego, jak i we wcześniejszym jej biegu.
 
Radny Kazimierz Cichiński
1.      Z dniem 1 lutego 2009 r. podnieśliśmy ceny biletów na środki komunikacji miejskiej. Chciałbym wiedzieć, minęło siedem miesięcy, jaka jest kondycja MZK. Wiadomo mi, że za sierpień deficyt MZK wyniósł 100 tys. złotych. Czy podwyżka biletów wpłynęła na kondycję MZK.
2.      Mieszkańcy przedmieścia, niektórzy maja pojemniki na śmieci i oni są jakby karani wzrostem cen za opróżnianie tych pojemników, obecnie 40,- złotych. Większość nie ma tych pojemników i śmieci wysypuje do lasu. Czy te ceny rosnące są kara dla tych, którzy mają te pojemniki.
3.      Mieszkańcy zwrócili się do mnie z ul. Konopnickiej idąc do marketu LIEDL , tam jest dość wysoko, proszą, żeby tam zrobić kilka schodów, bo jak jest ślisko, to ludzie upadają, jeżeli to możliwe, to prosiłbym to załatwić.
 
Radna Małgorzata Malinowska – Mizera
            Chciałabym poprosić o sprawozdania finansowe spółek komunalnych za I półrocze 2009 r. w formie pisemnej.
Radny Henryk Szram
1.      Wiem, że próbuje się reaktywować jakiś klub siatkarski w Grudziądzu, czy można udzielić bliższych informacji, co to jest za ciało, co tam się dziej, czy tam w ogóle cokolwiek się dzieje i czy ewentualnie są jakieś możliwości, może w niedużych środkach, ale dofinansowania tego klubu. Pamiętam kiedyś Grudziądz miał jakieś tradycje, II ligowy klub siatkarski był dosyć mocnym klubem.
2.      W wystąpieniu Prezydenta słyszałem, iż następne place zabaw będą robione, myślę że jest to również wynikiem kontroli Komisji Rewizyjnej, ale chciałem się przypomnieć, Panie Prezydencie o Rudniku i Basenie, o MORiW ie.
3.      Panie Prezydencie, poprzez pańskie ręce zwracam się, bądź może bezpośrednio spróbuję złapać kontakt z Zarządem Dróg Miejskich, chciałbym ponowić kwestię znaków poziomych na jezdniach, żeby uniknąć lasu znaków, które są przy jezdniach. Myślę, że jest to tańsze, a jednocześnie powinno być w taki sam sposób respektowane, jak znaki stojące pionowe przy jezdniach.
 
Radny Arkadiusz Goszka
1.      Miałbym wielką prośbę, z tego co mi się dało ustalić, do miesiąca marca tego roku obowiązywała uchwała w sprawie zwolnień z opłaty za wpis do ewidencji działalności dla osób bezrobotnych, zmiana przepisu spowodowała, że nasza uchwała przestała obowiązywać. Bardzo bym prosił, żeby Pan Prezydent mógł rozważyć możliwość przygotowania projektu uchwały, który umożliwiałby w świetle nowych przepisów regulujących te materie, zwolnień dla osób bezrobotnych, ewentualnie innych grup, czy np. młodocianych, osób niepełnosprawnych. Bardzo bym prosił, aby to rozważyć, czy są w obecnym stanie prawnym możliwości prawne na podjęcie nowej uchwały.
2.      Mieszkańcy dzielnicy Owczarki zgłaszają mi problem, który jednak od wielu ;lat Pan Prezydent też rozwiązuje i próbuje rozwiązać, kwestie oświetlenia tej dzielnicy. Z tego, co mi mieszkańcy mówią, to bardzo brakuje tam oświetlenia wielu ulic. Prosiłbym o rozważenie, czy są możliwości finansowe, a także techniczne, ażeby w nadchodzącym roku budżetowym 2010 przewidzieć kilka ulic do oświetlenia w tej konkretnej dzielnicy.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja tylko w nawiązaniu do Pańskiej interpelacji odnośnie opłat adiacenckich. Prosiłbym też o kopię odpowiedzi dla mnie, gdyz do mnie też zwracali się mieszkańcy tej dzielnicy.
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Już wcześniej rozmawiałem z Panem Wiceprzewodniczącym Szymańskim i także prosiłem w interpelacji, żeby takie odpowiedzi trafiły do obu klubów. Prośba będzie zrealizowana na ręce Pana Marka Czepka.
Radny Wiesław Poliński
            W poniedziałek Komisja Kultury miała spotkanie w Klubie Stal i dowiedzieliśmy się, że nasi kolarze zdobyli rekordowa ilość medali, ponad czterdzieści medali w ciągu roku i nominację do kadry na Mistrzostwa Świata, na sześciu reprezentantów, to czterech jest z Grudziądza. Apelowałbym, żeby może w przyszłych latach uwzględnić to, że takie sukcesy, to może proporcjonalnie troszkę lepsze dofinansowanie, żeby było. A marzeniem byłoby wrócenie do takiej idei, którą już tu kiedyś usłyszałem, że w ramach rewitalizacji terenów powojskowych można wybudować tor kolarski, ale jest to odległe marzenie, ja sobie z tego zdaję sprawę. Takich sukcesów, jak mają kolarze w Grudziądzu, to nie ma żadna sekcja w Polsce i powinniśmy ich docenić.
Radny Przemysław Ślusarski
            Jeszcze jedna prośba o spotkanie z przedstawicielami PUMu, mieszkańcy informowali mnie, że zdarzają się przypadki, że w przypadku selektywnej zbiórki odpadów są wrzucane do jednego samochodu i wywożone razem, co niweczy sens zbiórki selektywnej.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Czy Pan Prezydent chciałby na jakieś pytania od razu odpowiedzieć, ewentualnie wszystkie pytania będą w formie pisemnej.
            Prezydent poinformował, iż wszystkie odpowiedzi będą w formie pisemnej.
Radny Michał Czepek
            W wolnych głosach chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji z wiosny i zrobienie dwóch parkingów na ul. Kulerskiego.
 
 
 
Ad. 16
            Zakończenie obrad
            Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył obrady, wypowiadając słowa: „Wysoka Rado, zamykam obrady XLIV sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.
 
                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             Arkadiusz Goszka
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 03-11-2009 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 03-11-2009 12:03