herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.

Protokół
XLIX sesji Rady Miejskiej Grudziądza
odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.
 
 
XLIX sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:000, zakończono o 17:35. W posiedzeniu udział wzięło 19 radnych.
 
/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1   do protokołu/
 
Ad. 1 a
            XLIX sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka dokonał otwarcia, wypowiadając słowa: „Wysoka Rado, otwieram obrady XLIX sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitał radnych, prezydentów, naczelników wydziałów Urzędu, przybyłych gości, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.
            Sekretarzem obrad była radna Joanna Iwanowska.
 
Ad. 1 b
Przedstawienie porządku obrad
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Jesteście państwo w posiadaniu porządku obrad z 16 grudnia, ten porządek został zmieniony w związku z pismem pana Prezydenta z dnia 15 grudnia.
 
/Pismo Prezydenta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego oraz granicą administracyjną miasta pn. „Małe Tarpno stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/.
 
            Dlatego został zmieniony porządek obrad i ta uchwała została już ujęta w porządku.
Szanowni państwo w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo pana Prezydenta w trybie art. 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym z prośba o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Śródmieście Północne, obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami nagórną, Jagiełły, Saperów, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą.
 
/Pismo Prezydenta stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/.
 
            Państwo macie przed sobą ten projekt. Żeby go wprowadzić musi być bezwzględna liczba głosów. Jeżeli byście państwo ten projekt zaakceptowali, wprowadzimy go tuż po tej uchwale, którą przed chwilą przeczytałem. Może oddam głos jeżeli chodzi ten projekt jaka była konieczność wprowadzenia.
 
Naczelnik Wydz. Geodezji Stefan Baca
            Uchwała, która zatwierdzała plan miejscowy „Śródmieście Północne” w miesiącu wrześniu została przekazana Wojewodzie celem sprawdzenia zgodności z prawem prac planistycznych i przekazania do publikacji. W przeciągu trzech miesięcy Wojewoda nie przekazał do publikacji planu miejscowego i zasygnalizował nam, że w planie, w procedurach brakuje uzgodnienia z głównym geologiem województwa co skutkowałoby nieważności uchwały. W związku z tym jako działanie naprawcze zaproponował abyśmy cofnęli się z procedurami planistycznymi i uzyskali uzgodnienie planu, wyłożyli do publicznej wiadomości i ponownie uchwalili. Oczywiście te prace nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych kosztów.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja mam pytanie bezpośrednio do pana Prezydenta, kiedy ta praktyka, której jesteśmy świadkami na każdej sesji, będzie skończona? Czy będzie trwała jeszcze jeden rok. Czy zawsze będziemy na minutę przed sesją z kukułczymi jajami?
            Czy to rzeczywiście jest aż tak pilne, że musi być na dzisiejszej sesji uchwalone? Nie było wiadomo kilka dni wcześniej? Żeby w normalnej procedurze uchwalić jak inne uchwały?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Oczywiście, można na sesji styczniowej. Wczoraj się dowiedzieliśmy od Wojewody, że trzeba mieć uzgodnienia geologiczne i w związku z tym uważamy, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby to wnieść pod dzisiejszy porządek.
 
            W związku z tym, że nie było więcej uwag przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Prezydenta o wprowadzenie projektu uchwały. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (12 za, 7 przeciw) wprowadziła przedmiotowy projekt uchwały do porządku obrad.
 
            W związku z powyższym porządek został przyjęty.
 
/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Jeszcze zanim przejdziemy do informacji Prezydenta, mam zapytanie do pana Marka Czepka, który złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad uchwała w sprawie budżetu na 2010 rok. Z uwagi na to, że jest to wniosek formalny zgodnie z paragrafem 22 Regulaminu Rady Miejskiej udziela się w sprawie zgłoszenia takiego wniosku poza porządkiem czy pan życzy sobie teraz głosowanie tego wniosku czy w samym punkcie. To już jest kwestia państwa wnioskodawców. W samym punkcie tak? Dobrze. Ja przyjmuję, że on jest zgłoszony i będziemy go głosować w samym punkcie dotyczącym tej uchwały.
 
Ad. 2
            Informacje Prezydenta Grudziądza
 
            Szanowni państwo, ostatnia sesja była 16 grudnia, w międzyczasie nie dużo zdarzeń, święta były, spotkania przedświąteczne. Uznałem za stosowne przekazać państwu następujące informacje:
            - 21 grudnia od godziny 8:00 rano do nowego szpitala przy ul. Rydygiera zostali przyjęci nowi pacjenci. Wszyscy pacjenci oraz cały personel medyczny został przeniesiony do 24 grudnia. Na wigilię szpital przy ul. Rydygiera był jedynym szpitalem w naszym mieście. Bardzo serdecznie dziękuję, na ręce dyrektora Marka Nowaka, dla ordynatorów podziękowania i oddziałowych za niezwykle sprawne zorganizowanie przeprowadzki, przede wszystkim pacjentów, sprzętu i wznowienie działalności już w nowym szpitalu.
            - chciałbym państwu przypomnieć, że nasz wniosek o dofinansowanie II etapu Trasy Średnicowej jest obecnie razem z czterema innymi projektami na pierwszym miejscu listy rezerwowej działania 8.2 czyli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ocena projektów z listy podstawowej cały czas trwa. Nie podpisano do tej pory żadnej umowy na dofinansowanie. Dlatego nie można jeszcze mówić o zakończeniu procedury konkursowej w ostatecznej liście projektów, które otrzymają dofinansowania w ramach tego konkursu. Nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcia czy ewentualne oszczędności po przetargowe, po wstępnych konsultacjach z Ministrem Infrastruktury zdecydowałem o rozpoczęciu procedury wpisania naszego projektu na listę projektów indywidualnych. W wyniku podjętych działań nasza propozycja została uwzględniona a projekt jest oceniany w Ministerstwie Infrastruktury. Chciałbym zauważyć, że nasza inwestycja została wpisana zarówno do działania 8.2 jak i działania 6.1. ta druga możliwość pojawiła się w związku z planami Rządu dotyczącymi poszerzenia transeuropejskiej sieci drogowej. Zakończenie procedury oceny wniosku i aktualizacji listy projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowane jest na koniec stycznia 2010 r. równolegle jak państwo widzicie trwa wycinka drzew na całej długości II etapu. Informuję państwa ponadto, że na 11 stycznia planowane jest otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
            - w dniu wczorajszym podpisałem list intencyjny z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg ze Satrogardu Gd. Dotyczący lokowania bazy drogowej w Grudziądzu. Inwestor zamierza do lipca przyszłego roku na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Owczarkach wybudować wytwórnię mas bitumicznych oraz ulokować swoją bazę maszyn drogowych wraz z zapleczem biurowym. Planuje zatrudnić ok. 20 osób i pierwszym etapie zainwestować ok. 7 mln zł. cieszę się z tego inwestora bo wszelkie inwestycje związane z drogami w naszym mieście mogą być tańsze z uwagi na fakt oszczędności transportu mas bitumicznych.
            To tyle moich informacji panie Przewodniczący.
 
/Spis zarządzeń Prezydenta stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/.
 
Ad. 3
            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Państwo radni otrzymaliście w dniu dzisiejszym autopoprawkę do tej uchwały.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Proszę państwa, ja tylko powiem jedno, jesteśmy traktowani niepoważnie i sami jako radni na to przyzwalamy. Po raz kolejny na 5 minut przed sesją pojawia się autopoprawka do budżetu, w wielu punktach, pan Prezydent na wet nie czuje się zobowiązany żeby się zająknąć i powiedzieć coś na ten temat. Ja rozumiem, pan Prezydent wychodzi z założenia, że i tak nikt nie rozumie budżetu, co robi, w związku z tym co on będzie tłumaczył. To jest skandal, kolejny jaki się tu dzieje. Dostajemy projekt z kilkudziesięcioma zmianami. Przecież powaga tej Rady wymagałaby żeby to przynajmniej przeczytać, żeby się zastanowić. Dzieje się tak od zawsze, wszyscy są głusi na tego typu sprawy. Okazuje się, że mamy już autopoprawki do budżetu, który mamy za chwilę przyjmować. To jest kolejny skandal, który dokonuje się w tej Radzie. Jeżeli chcecie być tak traktowani to proszę bardzo tylko niech mieszkańcy to wiedzą. Jeżeli nie rozumienie budżetu, nie wiecie nad czym głosujecie to rzeczywiście można tę Radę tak traktować.
 
 
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            Ja zgadzam się z przedmówcą. Ja nie rozumiem pana Prezydenta, który mówi, że jeżeli są pytania. My to dostaliśmy 5 minut przed sesją. Jak my możemy zadać pytania, my czekamy na wyjaśnienia od Prezydenta w jakich rozdziałach, pozycjach zmiany dotyczą i co one zmieniają.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Oczywiście nie mogę się zgodzić z twierdzeniem radnego Wiśniewskiego, że radni są lekceważeni. Ja chciałbym panu radnemu przypomnieć, że dziś jest 29 grudnia i że budżet roku 2009 pod koniec roku, który właśnie mamy składa się z ogromnej ilości poprawek. Wiele miast np. Toruń ma sesję budżetową jutro, 30 grudnia, po to żeby zdążyć zaktualizować informacje. Ja mogę tylko państwa przeprosić, że coś takiego jest ale to będzie co roku. Nie ma żadnego związku. Ja szanuję państwa radnych natomiast budżet musi być aktualizowany na bieżąco.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Zmiany w autopoprawce dotyczą korekt zarówno w dochodach jak i wydatkach. Zmniejszenie planu odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczącym sprzedaży biletów komunikacyjnych 35.000 zł, zmiana wynikająca z oszacowania wykonania. Zmniejszenie planu odsetek od środków na rachunku bankowym, rachunku Urzędu Miejskiego 11.600 zł – zmiana wynikająca jak powyżej. Zmiana planu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – zmniejszenie od osób prawnych o kwotę 750 tys. zł i zwiększenie od osób fizycznych o kwotę 150 tys. zł. chciałbym przypomnieć, że podatek od czynności cywilno-prawnych jest podatkiem, dla którego organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwego na miejsce przeprowadzenia czynności objętej tym podatkiem. Podatek jest przekazywany na rachunki Urzędu w ciągu 7 dni od pobrania go przez właściwy urząd skarbowy. Zmniejszenie dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości – to dotyczy tych dochodów, które miasto otrzymuje od Państwowego Funduszu Ochrony Osób Niepełnoprawnych. Wynikają te rekompensaty z tego tytułu, że ustawowo od podatku od nieruchomości zwolnione są zakłady pracy chronionej a Państwo przez swój fundusz celowy jakim jest PFRON refunduje te wydatki. Zmniejszenie wynika z wykonania dochodów poniżej planu. Zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1 mln zł. jak na komisji Budżetu tłumaczyłem założenia, pomimo tego, że zostały obniżone w stosunku do prognozy Ministra Finansów nie zostaną zrealizowane w tym roku pojawia się korekta o 1 mln zł. zmniejszenie planu odsetek od rachunku podstawowego budżetu 188 tys. zł. tak samo jak w przypadku pozostałych odsetek wynika z wykonania odsetek. Kolejne zmniejszenie planu odsetek o 25.500 zł rachunek MOPR. Zwiększenie dochodu z tytułu sprzedaży majątku oczyszczalni ścieków w związku z podpisaniem aneksu nr 3 w sprawie spłaty rat oczyszczalni 686 tys. zł, zwiększenie dochodów z tytułu należności po zlikwidowanym MZUP 157.140 zł. jest wykonanie ponad założony plan. Zwiększenie dochodów z tytułu kary za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamówienia 20240 zł jest to zwiększenie wynikające z wykonania. Kolejne zwiększenie planu dochodów z tytułu klar za niedotrzymanie umowy w tym kara umowna od firmy są też wymienione w wysokości 382.973 zł. Następuje także zmiana klasyfikacji paragrafu dotacji otrzymanej na realizację zadania Moje boisko Orlik 2012 na os. Mniszek 333 tys. zł. ta zmiana nie dotyczy ani zmniejszenia ani zwiększenia wydatków jedynie zmiany klasyfikacji. W dochodach własnych powiatu zwiększenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach osiąganych z gospodarki nieruchomościami skarbu państwa. Jak wiadomo miasto na prawach powiatu w związku z tym, że obsługuje skarb państwa w zakresie nieruchomości będących w jego własności otrzymuje z tego tytułu stosowne wynagrodzenie. Zwiększenie o 57.315 zł w wynika z wykonania. Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o 150 tys. zł podane jest uzasadnienie, jesteśmy już bliscy końca roku więc wykonanie jest łatwiejsze do oszacowania. Następuje kolejne zmniejszenie w podatku dochodowym od osób fizycznych tym razem w rozdziale 75622 o 272.382 zł. poprzednio było w rozdziale 75621. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu, zwiększenie dochodów o 98.842 zł decyzja Ministra Finansów ostateczne rozliczenie kwot rezerw subwencji. Jeżeli chodzi o wydatki następuje zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w związku z mniejszą niż planowaną ilością zakupów m.in. prasy, druków, napojów o 64.892 zł. zmniejszenie wydatków zaplanowanych na obsługę długu publicznego o 40 tys. zł. zmniejszenie wydatków zaplanowanych na pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia wynikającego z udzielonych poręczeń czyli rezerwa, która jest tworzona na poręczenia o 600 tys. zł oraz następują zmiany
W zadaniach inwestycyjnych. Zmniejsz się zadanie przebudowa oraz wykupy ul. Śniadeckich, Korczaka oraz skrzyżowania ul. Śniadeckich, ul. Konstytucji III Maja, Korczaka na rondo zmniejszenie o kwotę 268 tys. zł. to jest koniec zmian. Zmiany nie mają wpływu na deficyt budżetu miasta. Dziękuję.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Pan skarbnik przeczytał to co dostaliśmy, nie wyszedł nic poza. Ja bym potrzebował jeszcze dodatkowych informacji. Mianowicie chciałbym poznać szczegóły aneksu Nr 3 z 21 grudnia 2009 r. i powody jego podpisania zwiększające na kwotę 686.020 zł ratę spłaty od MWiO z tytułu sprzedaży majątku. Chcę wiedzieć jak brzmi ten aneks i co było powodem jego podpisania.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Nie mamy tego aneksu przy sobie ale rozumiem, że jest to pytanie i w najbliższym czasie, jak tylko będzie można dostarczymy.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja na aneks poczekam natomiast …
 
Prezydent Robert Malinowski
            Panu chodzi o zasadność?
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Tak, co było przedmiotem tego aneksu, skoro był to aneks sprzed 7 dni.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Przedmiotem aneksu jest przyspieszenie pierwszej raty płatności za wyposażenie dokładnie 686 tys. zł dotyczącej roku 2010. To jest jedna czwarta, wyposażenia oczyszczalni ścieków. Pierwsza rata przypada na 31 marca 2010 r. aneksem została ona przesunięta do 28 grudnia 2009 r.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Wszyscy udają, że nie rozumieją o co ja pytam. Wzięto z miejskiej spółki przed terminem, pisząc specjalny aneks 700 tys. zł więc rozumiem, że musiano wziąć to na jakiś bardzo konkretny cel. Nie musi mi pan skarbnik mówić bo ja wiem, że wzięto przed terminem 700 tys. zł awansem tego co będzie się należało w 2010 r. ale ja pytam dlaczego to zrobiono.
 
 
 
Prezydent Robert Malinowski
            Na bieżąco państwa informujemy, że 2009 r. mamy słabsze wykonanie dochodów w różnych pozycjach, jak chociażby w PIT-ach, CIT-ach i czynnościach cywilno-prawnych. Stąd nastąpiło przesunięcie spłaty raty z MWIO z pierwszego kwartału 2010 na czwart kwartał 2009 r. mamy mniejsze dochody w roku 2009 i o tym jesteście państwo informowani na bieżąco.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Radny Wiśniewski wyprzedził mnie bo chciałem to samo pytanie zadać odnośnie tej raty ale jednak powiem dwa zdania jako, że nie zupełnie przekonuje mnie wypowiedź pana skarbnika. Jeżeli to wzięliśmy I ratę z 2010 r. to, to jest niezgodne z prawdą. Bo skoro to była pierwsza rata za I kwartał to chce panu powiedzieć, że cała kwota roczna w ilości 4.644.000 zł, jak dobrze pamiętam, to w związku z tym I rata powinna wynosić 1.161.000 zł a tu zabrano 686 zł. Delikatnie mówiąc mija pan się z prawdą. Ponieważ to jest kwota niebagatelna to ja w imieniu naszego klubu radnych proszę o 10 minut przerwy żeby nam przedłożyć przedmiotowy aneks podpisany 21 grudnia 2009 r.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał          
            Chciałbym pana radnego publicznie zapewnić, że nie mijam się z prawdą. Ponieważ, ma pan rację 4.600.000 zł ale składają się na to dwie umowy. Umowa w formie aktu notarialnego przenosząca własność nieruchomości oraz umowa cywilno-prawna dotycząca sprzedaży ruchomości. Ja przed chwila powiedziałem, że dotyczy to raty tej umowy dotyczącej ruchomości w kwocie 2.700.000 zł podzielone na 4 daje kwotę 686 tys. zł i ja mam prośbę żeby mnie pan publicznie nie pomawiał o kłamstwo.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Rozumiem, że podtrzymuje pan wniosek o przerwę ale co w tej przerwie chciałby pan?
 
Radny Witold Kraśniewski
            Aneks podpisany w dniu 21 grudnia żebym mógł go zobaczyć.
 
            W związku z powyższym Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godziny 13:45. Po przerwie obrady zostały wznowione.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Pozwolę sobie przeczytać treść oryginału aneksu nr 3 z dnia 22 grudnia 2009 r.” do umowy sprzedaży urządzeń (rzeczy ruchomych) znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi zawartej w dniu 30 sierpnia 2004 r. pomiędzy gminą miasto Grudziądz reprezentowaną przez Roberta Malinowskiego Prezydenta Grudziądza a Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o.o. reprezentowaną przez Krzysztofa Dąbrowskiego prezesa zarządu. Strony ustalają co następuje: &1.1. przypadające do spłaty w pierwszym i drugim kwartale 2010 r. raty w wysokości zgodnej z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik nr 2 z 10 lutego 2009 r. przedmiotowej umowy tj. w wysokości po 686.010 zł każda, kupujący zapłaci do 31 grudnia 2009 r. 2. Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty odsetek za przyspieszenie płatności raty, której termin zgodnie z aneksem nr 2 przypada na 30 czerwca 2010 r. w wysokości 6% w skali roku. Odsetki płatne będą 31 stycznia 2010 r. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. w przypadku zwrotu raty w terminie do 15 stycznia 2010 r. odsetki nie będą przysługiwały. & 2. Pozostałe postanowienia wyżej wymienionej umowy nie ulegają zmianie. & 3 aneks wchodzi w życie z dniem podpisania”. Przeczytałem wszystko.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Brakuje mi słów, zaniemówiłem. Słyszeli państwo. Zmiany mają dotyczyć kwoty 686.020 zł. Ale po zapoznaniu się z aneksem okazuje się, że do dnia jutrzejszego będzie przekazana kwota nie 686.020 zł tylko dwa razy po 686.020 zł. pytam się więc, panie Prezydencie. Dlaczego zmiana dotyczy tylko kwoty 686.020 zł a nie kwoty 1.372.040 zł i te pieniądze będą przekazane czy SA do dnia jutrzejszego. Ja sobie pozwoliłem pana wyprzedzić i sobie zadzwoniłem do prezesa MWiO i już znałem treść tego aneksu i już wiedziałem, że tak sytuacja wygląda. Czy my nie jesteśmy jako radni i mieszkańcy Grudziądza okłamywani? Ta zmiana, którą dziś mamy przegłosować jest niezgodna z tym aneksem podpisanym w dniu 21 grudnia gdyż w budżecie środki będą jeszcze raz podwyższone 686 tys. Może już są bo dziś został złożony przelew, chce państwu powiedzieć. Dlaczego nas się okłamuje? Dlaczego się nie przedstawia zgodnie z tym co mówi aneks? To my musimy dochodzić otrzymując to w ostatniej chwili? Należało nas wcześniej z tym zapoznać żebyśmy się zdążyli przygotować. Później nie chce się referować tylko czy są pytania. To jest niepoważne traktowanie nas przez pana Prezydenta. Ja mam pytanie kolejne dlaczego nie ma kolejnej kwoty w wysokości 686 tys. w zmianach budżetowych skoro aneks został podpisana i ta kwota wpłynęła w tym roku budżetowym do kasy miejskiej?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Ja proszę pana Przewodniczącego o zwrócenie panu radnemu Kraśniewskiemu uwagi gdyż bez przerwy używa słowo kłamstwo. Ja już pomału do tego zwrotu pana Kraśniewskiego przyzwyczaiłem. Aneks mówi o możliwości wypłacenia wcześniejszych dwóch rat po 686 tys. zł. my drugiej raty na dziś nie potrzebujemy, panie radny. Nam na dziś starczy rata 686 tys. zł. chcę poinformować, że zapis jest taki, gdyż informacja o podatku PIT jaki wpłynie w grudniu będziemy mieli do 15 stycznia. Nie mamy dziś wiedzy jaka wielkość podatku PIT wpłynie za miesiąc grudzień. Ta wiedza będzie ok. 15 stycznia. My zakładamy z panem skarbnikiem, że drugiej raty nie będziemy potrzebować.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja proszę pana, z uwagi na to, że jest rozbieżność między nami, o przeczytanie tego akapitu gdzie jest mowa o dwóch ratach dotyczących pierwszego i drugiego kwartału i do kiedy, do którego dnia mają zostać przekazane. Jest napisane, że do 31 grudnia czy nie, pytam się?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Czytałem bardzo wyraźnie i powoli treść aneksu. Panie Przewodniczący, w ten sposób radny Kraśniewski będzie mógł prosić o pięciokrotne czy dziesięciokrotne przeczytanie aneksu. Przecież przeczytałem wyraźnie, że aneks został podpisany 22 grudnia 2009 r.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Tu jest napisane, że 21 grudnia.
 
Prezydent Robert Malinowski
            To jest pomyłka jeżeli w materiałach jest 21 grudnia, bardzo przepraszam powinno być 22 grudnia. I sprzedawca czyli Prezydent Grudziądza zobowiązuje się do zapłaty odsetek za przyśpieszenie płatności raty, której termin zgodnie z aneksem nr 2 przypada na 30 czerwca 2010 r. w wysokości 6% . natomiast pyta się pan radny czy przypadające do spłaty w I i II kwartale 2010 r. raty w wysokości zgodnej z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik, nr 2 z 9 lutego 2009 r. w wysokości po 686 010 zł każda. Kupujący zapłaci w terminie do 31 grudnia 2009 r. …
 
Radny Witold Kraśniewski
            Dziękuję. Słyszeliśmy wszyscy, po 686 010 zł a więc pytam się jeśli jest tak w aneksie do umowy po 686 010 zł to znaczy, że ta kwota jest pomnożona przez 2. I ta kwota wpłynie w roku budżetowym 2009. Kto tu jest niepoważny? Ja chce powiedzieć, że ona wpłynęła i dlaczego nam Prezydent w zmianach budżetowych przedstawia jedną ratę? Mnie interesuje to, że jest aneks, są pieniądze na koncie fizycznie a nie ma tego odzwierciedlenia w zmianach budżetowych.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Ja nie ma takiej wiedzy czy to wpłynęło czy nie. Jeśli wpłynęły dwie raty to informuję państwa, że jeśli wpłynęły dwie raty to drugą zwrócimy niezwłocznie.
 
Radny Łukasz Mizera
            Ja mam pytanie formalne. Panie Przewodniczący dostajemy dokumenty z aneksem 21 grudnia, mamy głosować. Teraz się dowiadujemy, że aneks był podpisany 22 grudnia. Według tego co mamy przed sobą mamy prawo domniemywać, że był jeszcze jeden aneks z 21 grudnia. Ja tu oficjalnej zmiany nie słyszałem tylko słyszałem, że chyba się jakiś błąd się pojawił. Tak naprawdę sytuacja jest bardzo niepokojąca. Ani treść dokumentów nie pokrywa się z rzeczywistością ani ich datowanie, ani to co mamy przed sobą.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Jeżeli dobrze słyszałem to w momencie kiedy została wskazana data 21 czy 22 pan Prezydent od razu prosił o poprawienie tej omyłki pisarskiej. Więc przyjmujemy, że zgodnie z oświadczeniem pana Prezydenta.
Panie radny, z całym szacunkiem, chciałem panu przypomnieć, że zabierał pan już dwa razy głos w dyskusji nad tym projektem. Jednocześnie też w trakcie tej dyskusji pytałem czy ma pan ad vocem. Wobec tego wykorzystał pan możliwość wypowiadania się nad tą uchwałą. Może się mylę? Informowałem państwa, że trzymamy się Regulaminu jeżeli
Zadał pan pytania i uzyskał pan odpowiedzi nie mogę udzielić panu głosu.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja nie wiem czy pan się myli czy nie ale zaznaczam, że zadałem pytanie, przedstawiono nam dokument, przeczytano go, i do tego dokumentu ja mam kolejne pytania. Przecież nie można mi zamknąć ust. Ja ten dokument po raz pierwszy usłyszałem i teraz nie ma prawa się na jego temat wypowiedzieć?
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, pan się dwa razy wypowiadał w sprawie. Przykro mi bardzo.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Przecież ja parę minut temu to usłyszałem. Trudno więc żebym się wypowiadał na temat tego aneksu.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Na przyszłość panie radny musi pan rozstrzygać co jest ważne kiedy zadaje pan pytanie. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, …
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Jak mam rozstrzygnąć pokazanie mi aneksu, czy będę miał do niego jakieś pytania dopóki go nie znam. Dopiero jak go usłyszę czy go zobaczę to wtedy wiem czy mam pytania.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Skorzystał pan a tego prawa, zadał pan kolejne pytania do zmiany uchwały. Nie mogę udzielić panu głosu.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Ja proponuję udzielić panu radnemu głosu jako ad vocem do wcześniej zadanego pytania i uzyskanej odpowiedzi. Odpowiedzią myślę jest treść aneksu.
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            W związku z tym uściślijmy treść tego punktu, który jest w autopoprawce. Ja rozumiem, że jest to aneks nr 3 z dnia 22 grudnia 2009 r. Tak? A w opisie jest napisane: „w sprawie spłaty rat”, 686.000 zł. Wynika z tego, że powinno być „spłaty raty” jednej… …(koniec kasety 1A) … Kraśniewski powiedział, że ma informację, że obie raty zostały już wpłacone. W związku z tym czy ta treść podana w autopoprawce 686.000 zł jest prawdą? Czy prawdą jest pomnożona razy dwa ta kwota? Tylko o to nam chodzi.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Szanowni państwo proszę poprawić w uzasadnieniu: zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku oczyszczalni ścieków w związku z podpisaniem aneksu nr 3 z dnia 22 grudnia a nie 21. I ten aneks się nazywa „w sprawie spłaty rat za oczyszczalnię”. Tak ten aneks się nazywa. Wprowadzamy do budżetu tylko jedną ratę, jeżeli wpłynęły dwie, drugą odeślemy.
 
Radny Michał Czepek
            Pan Prezydent dwukrotnie czytał treść tego aneksu i czytał pan kwotę 686.010 zł a tu mamy dwadzieścia. Jaka ma być kwota?
 
Prezydent Robert Malinowski
            686.010 zł.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Nie musi ta kwota idealnie odpowiadać, ponieważ być może jest to o 10 zł większe wykonanie już ponad plan więc w ramach tego te 10 zł dodajemy bo to jest plan.
 
Radny Łukasz Mizera
            Na podstawie tej dyskusji chciałbym się zapytać bo, że pan Prezydent nie kłamie to ja wiem na 100%, bo nie wie czy wpłynęła jedna rata czy dwie, czy była zapisana jedna rata czy dwie, kiedy był aneks. Ja akurat się nie zgodzę z radnym Kraśniewskim, Prezydent na pewno nie kłamie tylko po prostu nie wie. Jaki był zamysł pisania aneksu na dwie raty, oczekiwania wpłaty jednej rat, tera dowiadujemy się , że MWiO, jeśli top jest prawda, postąpiły zgodnie z podpisanym aneksem czyli wpłaciły dwie raty. Jakie były oczekiwania Prezydenta jeśli zgłasza autopoprawkę na jedną ratę to dlaczego aneks był podpisany na dwie, dlaczego w porę nie został zmieniony? Dla mnie to jest zachowanie niepoważne, gdzie się pieniądze przelewa na konto miasta, za chwilę miasto je odda. To jest niepoważna zabawa a pieniądze są poważne. Obie instytucje są również bardzo poważne, instytucje, które powinny wiedzieć na jakich zasadach funkcjonują a nie an sesji stwierdzenie, że jeśli wpłynie druga rata to my ją oddamy bo ja nawet nie wiem czy wpłynęła. Dlaczego ten aneks był tak skonstruowany?
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Chciałbym zwrócić uwagę, że jesteśmy w miesiącu grudniu, a w tym miesiącu trochę inaczej liczy się czas. Pan radny się uśmiecha, ja rozumiem, że pan radny ma szerokie doświadczenie w wykonywaniu budżetu tak dużego miasta. Ja mówię o operacyjnym wykonywaniu budżetu. W pewnym momencie już się liczy czas na godziny. Proszę zwrócić uwagę, że pomiędzy tymi datami czyli dzisiejszą a datą tego aneksu są święta. To okres kiedy wypadają dwa a nawet trzy dni robocze. Ponieważ PIT wpływa nierasowo, tzn. zalicza go się do dochodów, wprowadza 10-tego miesiąca po danym miesiącu czyli za listopad dostajemy w grudniu, za październik w listopadzie a za grudzień dostajemy w częściach. Część w grudniu, część w styczniu pomimo, że będzie zaliczone do dochodów w styczniu. Do połowy miesiąca nie są znane wpływy a one stanowią dość istotny element, to jest kilka milionów zł. W tej autopoprawce jest ileś dochodów, które spadają, które już w realny sposób się obniżają. W związku z tym, żeby zabezpieczyć dochody miasta należy przewidzieć sytuację bardziej negatywną niż pozytywną szczególnie, że dochody się planuje w sposób pesymistyczny a nie optymistyczny. Oczywistym jest, że I rata nie kosztuje miasta nic w tym sensie, że nie ma odsetek, II ma. Łatwiej jest ocenić pewne rzeczy z wykonań a nie z planu. Grudzień jest naprawdę specyficzny a druga jego połowa jeszcze bardziej specyficzna. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, że jesteśmy też w specyficznym roku. To jest pierwszy rok zeszliśmy z wyliczania dochodów z poziomu setek tysięcy już do dziesiątek tysięcy czyli próbujemy bilansować w ten sposób budżet. To jest dość trudny rok dlatego lepszym rozwiązaniem jest zabezpieczyć się, oddać lepiej te pieniądze bo 29-20 grudnia czy nawet 31 będzie zdecydowanie lepiej wiadomo jaka jest sytuacjach bo to już widać na rachunku bankowym niż ewentualnie próbować blokować wydatki.
 
Radny Łukasz Mizera
            Dziękuję za odpowiedź, niestety część z niej nie byłą na temat. Panie skarbniku, moje doświadczenie nie jest w tym momencie do niczego potrzebne bo nie ja siedzę na pana miejscu. Ja mam pytania odnośnie tego co się nie zgadza i moje pytanie dotyczyło czy pana długoletnie doświadczenie jest w stanie w jakikolwiek sposób zagwarantować czy odpowiedzieć na pytanie czy planował pan te dwie raty. Ja zrozumiałem z tej odpowiedzi, że chciał pan mieć tych pieniędzy więcej czyli powinno być w tej autopoprawce dwie raty bo dwie raty wpłynęły i rozumiem, że taki był plan. A dziś wy nawet nie wiecie, że ta druga rata wpłynęła i nie macie jej ujętej.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Przepraszam ale pana doświadczenie odnosi się tylko kiedy się pan uśmiechnął na moją wypowiedź. Pan też bardzo ekspresyjnie reaguje na wypowiedzi, pan wybaczy. Ponieważ jeśli chodzi o dochody, to dochody w odróżnieniu od wydatków można wykonać ponad plan czyli można nie zaplanować ich i wykonać je ponad plan. Ponieważ de facto rozliczenie budżetu nie występuje z planu a z wykonania. Oczywiście, że trudne jest bo proszę zwrócić uwagę o jaką kwotę chodzi, ja wiem, że 686 tys. zł to jest bardzo dużo ale w skali budżetu kilkusetmilionowego to jest bardzo małe wahnięcie. Wiedzieliśmy ile chcemy bo o tym świadczy aneks i wiedzieliśmy jak chcieliśmy zapisać ponieważ można było wykonać te dochody ponad plan czyli zapewnić budżetowi środki budżetowe po to żeby sfinansować wydatki do wysokości planu ale równocześnie jeśli taka sytuacja by się pojawiła a tak przynajmniej w dniu dzisiejszym obserwując stan środków na rachunku bakowym tempo realizacji poszczególnych pozycji dochodów wynika można z tej raty nie skorzystać przez co nie płacić dodatkowych odsetek.
 
Radna Małgorzata Malinowska-Mizera
            Chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie czy pan Prezydent czy któryś z wiceprezydentów nie wiedział o tym, że te pieniądze są przelewane w kwocie stanowiącej dwukrotność kwoty 686 tys. zł. i drugie pytanie, pan Prezydent zadeklarował, że gdyby się okazało a z tego co wiemy tak faktycznie jest, że te pieniądze są przelane razy dwa, to czy faktycznie miasto zamierza zwrócić te pieniądze do MWiO bo słyszałam, że pan mówił, że tak.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Do tej chwili ani ja ani pan skarbnik nie mamy informacji, że te pieniądze wpłynęły. Ale potwierdzam pani, że jeśli wpłynęły dwie raty to do końca grudnia drugą ratę zwrócimy do MWiO.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Jeżeli podpisał pan Prezydent aneks na kwotę dwa razy 686 tys. zł ze spłatą w dniu 30 grudnia a chcę państwu wyjaśnić a na czele z panem Prezydentem i skarbnikiem, że co innego jest budżet a co innego przedsiębiorstwo na rozrachunku gospodarczym. My mówimy o budżecie. W takiej sytuacji skoro jest wiadomo, oświadczam odpowiedzialnie, a w wyniku zawartego aneksu wiemy o tym, że ta kwota ma wpłynąć do 30 grudnia, czyli państwu zależało na tym żeby ta kwota wpłynęła i jeżeli ona wpłynie do 30 to należało nam dziś zaprezentować nie tę kwotę ale razy dwa. A tak, przy takiej kwocie to ten budżet jest nierealny. To jest, delikatnie powiem, manipulowanie. Nie powiem, że fałszerstwo choć raczej fałszerstwo. Wobec takiej sytuacji nie możemy przejść obojętnie i dodatkowo powiem, że  dziś dostaliśmy autopoprawkę do budżetu 2010 r. i ja 5 minut temu ze zdziwieniem, że skoro wzięliśmy dochody z majątku 2010 r. a już wzięliśmy to ja się pytam czemu nie ma tego w autopoprawce do budżetu na 2010 r. bo to się wiąże bo w 2010 r. dostaniemy o kwotę 1 mln 300 tys. i coś mniej. Dlaczego tego nie ma?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Już tyle razy mówiłem o treści tego aneksu, jeżeli rzeczywiście te pieniądze do 15 stycznia okaże się, że dochody grudniowe z PIT-u będą na tyle mniejsze, że ta druga rata będzie nam potrzebna to w styczniu może być autopoprawka na ostatniej sesji.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Szanowni radni, bardzo proszę pana radnego przestrzegać Regulaminu Rady. Będę wdzięczny.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Zwrócę się tylko do moich kolegów radnych, dostaliśmy to 5 minut przed sesją. Gdyby nie to, że sprowokowaliśmy tę dyskusję, że zapytaliśmy o tę pozycję to wszyscy podnieślibyście rękę w błogiej nieświadomości nie mając ani pojęcia o tym czego ten aneks dotyczy, nie wiedząc, że wzięto pieniądze z MWiO i nie wiedząc o tym, że wzięto prawie 1 mln 400 tys. zł a nie ponad 600 tys. jak wynika z tym materiałów. Taki jest sens i efekt zadawania pytań i dociekliwości na tej sesji. Warto się nią czasami wykazać.
 
            W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania. w wyniku przeprowadzonego głosowania rada Miejska większością głosów (12 za, 7 przeciw) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała nr XLIX/115/09 RMG stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/.
 
Ad. 4
            Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Chciałbym jeszcze przed przejściem do merytorycznego przedstawienia uchwały rozstrzygnąć kwestie wniosków. Zostały zgłoszone dwa wnioski. Jeden wniosek Komisji Edukacji, drugi wniosek Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny.
Przewodniczący odczytał treść wnioski Komisji Edukacji z dnia 22 grudnia.
 
/Wniosek Komisji Edukacji stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/.
 
            Wniosek ten był rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej. nie uzyskał on pozytywnej opinii. Za tym wnioskiem głosowała jedna osoba, przeciwnych głosów było 7, jeden głos wstrzymujący, dwie osoby były nieobecne. Ze względu na fakt, że w dniu dzisiejszym państwo też posiadacie autopoprawkę do budżetu na 2010 rok i wniosek został całkowicie skonsumowany przez pana Prezydenta, że wprowadził takie kwoty nad tym wnioskiem nie będziemy już głosować.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Z ubolewaniem ale wrócę teraz do tej autopoprawki jako, że wynikło to z tej dyskusji o kwocie 686.000 zł, że moim zdaniem w tej autopoprawce pan Prezydent nie uwzględnił zmniejszenia dochodów przynajmniej na tą kwotę. W związku z tym uważam, że dochody w budżecie skorygować o tę kwotę w planowanych dochodach.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Komisja Edukacji wnioskowała o zwiększenie kwoty na szeroko rozumianą edukację, na działania inwestycyjne i wskazała błędne pokrycie prac archeologicznych na Górze Zamkowej. My zwiększamy, jak pamiętam, o kwotę 620.000 zł na termomodernizację, ja to zgłaszam jako autopoprawkę do budżetu. Natomiast na propozycję radnego Kraśniewskiego nie zgadzam się z tego powodu, że jak powiedziałem już na tej Sali kwotę drugiej części co wpłynęła z wodociągów na pewno oddamy w tym roku.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Panie Prezydencie, ale przegłosowaliśmy kwotę 686 tys. zł i o tej kwocie mówię. Skoro ją przegłosowaliśmy to o tą kwotę będą zmniejszone w przyszłym roku dochody. Chyba sprawa jest jasna i oczywista. Mój wnuk czteroletni zrozumiałby to. żeby budżet 2010 roku był realny musi być autopoprawka na kwotę 686.010 zł inaczej budżet będzie nierealny.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, my na razie dyskutujemy o wniosku Komisji Edukacji. Jeżeli byłby pan był tak uprzejmy i zadał te pytania podczas dyskusji nad budżetem będę wdzięczny. Będzie pan miał możliwość wówczas się dwa razy wypowiedzieć.
            Biorąc powyższe pod uwagę, że zostało to skonsumowane przez autopoprawkę Prezydenta nad wnioskiem Komisji Edukacji nie będziemy głosować.
            Drugi wniosek, który też był przedmiotem opiniowania przez Komisję Budżetu jest to wniosek Komisji Zdrowia. Pierwotny wniosek został przez Komisję uzupełniony jeżeli pan Przewodniczący pozwoli odczytam już tylko ten wniosek uzupełniony.
 
/wniosek Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/.
 
            Ten wniosek również był przedmiotem Komisji Budżetu w dniu 22 grudnia. Komisja tego wniosku również pozytywnie nie zaopiniowała. Za przyjęciem tego wniosku było 3 członków Komisji, 6 głosów przeciwnych, 2 osoby nieobecne. Ale nad tym wnioskiem musimy głosować.
 
Radny Marek Czepek
            Ja myślę, że składający ten wniosek wyrażali wolę większości radnych. Większość radnych zgłosiła ten pierwotny wniosek, który padł na sesji październikowej żeby tym pracownikom, którzy od wielu lat nie mieli podwyżek, żeby wreszcie docenić ich pracę, zaangażowanie ponieważ pełnią bardzo ważną rolę społeczną w mieście. Uchwałą, którą RIO uchyliło większość radnych wyraziło chęć zwiększenia tych pensji i tylko to mieliśmy na względzie. Natomiast podaliśmy bardzo dużo wariantów na tej Komisji Budżetu żeby nawet jeżeli ta kwota 300 zł była by za duża to podaliśmy propozycję żeby przeznaczyć tą kwotę, która została jednorazowymi kwotami obdarowani na koniec roku czyli to było na etat 1.000 zł na etat to by wychodziło na tą grupę pracowniczą 150 zł. żadna z tych propozycji nie uzyskała akceptacji Komisji nad czym ubolewam.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Ja dokładnie przeczytałem ten projekt Komisji i muszę przyznać, że Komisja zachowała się nawet nie jak Janosik bo Janosik zabierał bogatym a dawał biednym. Tam jedną z propozycji sfinansowania tych podwyżek było zabranie 1% na regulację wynagrodzeń pracownikom samorządowym. Tego nie jestem w stanie zrozumieć jak można jednym zabrać żeby dać drugim. Druga sprawa, ten projekt Komisji to było jakby powtórzenie wniosku wcześniejszego, który był głosowany na sesji rady. Ja państwu przeczytam jak PiS przedstawiło ten projekt uchwały. Chodzi o spotkanie klubu PiS/RdG z panią Poseł Marzenna Drab: „w drugiej części spotkania radni klubu PiS/RdG zrelacjonowali sytuację w Radzie Miejskiej w kontekście przygotowanego przez klub projektu uchwały „zmiatającej” uchwałę budżetową. Radni w uchwale zaproponowali regulację wynagrodzeń pracowników działu pomocy społecznej. Proszę państwa, ja za uchwałą „zmiatającą” nie będę głosował.
 
Radny Łukasz Mizera
            Wbrew pozorom, po raz kolejny, dyskusja jest jałowa bo ci którzy mówili o tym i podejmowali jakieś działania będą próbowali cokolwiek w celu zrealizowania tych postulatów, które do nas dotarły. Inne osoby będą wyciągały literówki, będą przy nie zgłaszaniu, bo przepraszam szanowni państwo, do tego wniosku można zadać inne pytanie. Jeżeli macie państwo lepszy pomysł na to żeby tym ludziom pomóc to ja obiema rękami się pod tym wnioskiem podpisze i za nim zagłosuję. Ja z waszej strony pomimo publicznych deklaracji się nie doczekałem. Ciężko oczekiwać, że my stworzymy cudowne rozwiązania, które zadowolą wszystkich, pozbawieni wsparcia organu wykonawczego i Urzędu jako jego organu pomocniczego. Staraliśmy się robić to co było w naszej mocy. Widać nie wszystkie z tych rozwiązań odpowiadają ale to miał być z naszej strony przyczynek do poszukania, do wspólnego postawienia czoła temu problemowi i ewentualnego nakłonienia Prezydenta wspólnie przez wszystkich radnych do realizacji tego wniosku. Niestety tak się skończyło, że na tej Sali będzie tak jak jest cały czas czyli 12:7. I tak się to skończy. Opowiadanie, że coś „zmiata” czy nie, pan nie będzie głosował nad taką uchwałą, panie radny, a przed chwilą głosował pan nad aneksem z 21 a podpisanym 22 grudnia. Wszystkim zdarzają się błędy i chodziło o rozwiązanie problemu a nie przerzucanie się i ośmieszanie nas. My chcieliśmy rozwiązać problem a po raz kolejny się nie udało. Nie uważam, że to jest nasza wina. Niestety my w tym mieście nie rządzimy.
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            Słuchając tej dyskusji, nasuwa mi się takie pytanie: co się stało, że klub PO pochylił się nad wnioskiem jak obiecywał, co z tego wyniknęło, dlaczego teraz o tym mówimy?
 
            W związku z tym, że nie było więcej dyskusji nad wnioskiem przystąpiono do Głowania wniosku. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (8 za, 10 przeciw, 1 wstrzymał się) odrzuciła przedmiotowy wniosek.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Przechodzimy do samego projektu uchwały, do budżetu na 2010 rok. Biorąc pod uwagę, że jest wniosek państwa o głosowanie imienne, tak jak się umawialiśmy po całej dyskusji? Tak? Dobrze po zamknięciu dyskusji przegłosujemy państwa wniosek.
 
Prezydent Robert Malinowski
/Wystąpienie Prezydenta w sprawie budżetu na 2010 rok stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
/Uchwała nr 50/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Grudziądza stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/.
 
/Uchwała nr 50a/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Miasta Grudziądza stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/.
 
Radny Przemysław Ślusarski – przewodniczący Komisji Budżetu
/Opinia Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu miasta Grudziądza na 2010 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja postaram się w tej wypowiedzi zawrzeć wszystko żeby później nie dawać pretekstu do niedopuszczania mnie do głosu. Na temat tego budżetu nie mam dużo więcej do dodania. Wszystko co miałem do powiedzenia, powiedziałem na komisjach. Po pierwsze, chciałbym zdecydowanie zdystansować się od opinii Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej ponieważ odnoszę wrażenie, że jest to opinia, która ma się nijak do tego dokumentu. Albo czytaliśmy różne dokumenty, w każdym razie na podstawie tego dokumentu na jakim ja pracowałem, ta opinia ma się nijak i nie muszę dodawać, że głosowałem przeciw niej. Podpisanie pod opinią przyniosłoby mi wstyd. Druga rzecz, o której chciałbympoiweidzieć, nie będę się odnosił merytorycznie do tego ponieważ wydaje mi się, że wszystko co ważnego można o tym budżecie powiedzieć zostało zawarte w stanowisku mojego klubu i zostanie przedstawione przez jego przewodniczącego więc żeby nie dopuszczać do zagadania budżetu czy prawdziwych problemów związanych z tym budżetem nie będę już tego powtarzał. Jedynie chcę wyrazić taką przewrotną satysfakcję jaka wynika z lektury tego budżetu. Ja myślę, że od dawna nie zdarzyło mi się czytać tak jednoznacznego, tak jasnego aktu oskarżenia przeciwko temu co w naszym mieście dzieje się nie tylko od roku ale od 3 lat. Praktycznie rzeczywiście Prezydent składając ten budżet, myślę, że wykażemy to w naszym stanowisku, przedstawił obraz miasta jaki przedstawia Grudziądz po 3 latach jego rządów. W związku z tym za przygotowanie tego swoistego aktu oskarżenia chciałbym podziękować bo myślę, że to jest najważniejsza zasługa. Na koniec chciałbym odnieść się jeszcze do jednej kwestii, być może koledzy z klubu będą do mnie mieli o to pretensje. Ja mam specyficzne rozumienie kwestii odpowiedzialności i lojalności. Musze się do tego odnieść. W naszym klubie, jak państwo widzą, nie ma trzech radnych. Jeżeli ktoś by sądził, że zostali dotknięci nagłą chorobą albo inną formą losowej niedyspozycji, to mówię, że nie. Ta nieobecność jest nieprzypadkowa. Jest to wynik powiązań, zależności i wywieranych na nich nacisków. Sami to w rozmowach z nami przyznawali. Podzielając nasze jednoznaczne wnioski stwierdzali, że z takich lub innych powodów w zależności służbowych byłoby im niezwykle niezręcznie głosować przeciwko temu budżetowi, który tak naprawdę pogrąża nasze miasto. Ja mogę nie mieć dla nich zrozumienia, nie znam motywów głosowania innych radnych tej Rady ale myślę, że te przypadki, o których mówię są najlepszym dowodem tego modelu sprawowania władzy jaki w tym mieście się szerzy. Serdecznie i szczerze współczuję tym wszystkim, którzy muszą się temu sposobowi sprawowania władzy się podporządkowywać.
 
Radny Łukasz Mizera
            Szanowni państwo, korzystając z tej miłej atmosfery, otoczenia choinki, chciałbym państwu… dziwnych uwag radnego Ślusarskiego, czy mógłbym prosić panie Przewodniczący o zdyscyplinowanie radnego Ślusarskiego.?
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Proszę o spokój, dajmy wypowiedzieć radnemu stanowisko.
 
Radny Łukasz Mizera
            Dziękuję. Będzie zaraz mógł pan (do radnego Ślusarskiego) tu przyjść i piać swoje peany.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, proszę o wypowiadanie swego stanowiska.
 
Radny Łukasz Mizera
            Jak pan mnie nie broni, to sam się muszę bronić. A więc tak, jak mówiłem. Zawsze jak widziałem okładkę z projektem budżetu miasta na 2010 rok to na myśl przychodziły mi dwa atrybuty związane ze świętami Bożego Narodzenia. Pierwszy z nich, od razu przepraszam za marność wykonania, ale to są słowa takiej znanej, polskiej kolędy: cuda, cuda ogłaszają. I to jest ta pierwsza część, druga – to pan Prezydent uśmiechnięty na naszym Rynku, w czapie Św. Mikołaja opowiadający o powstałej tradycji trzyletniej …
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, proszę o wypowiadanie się o budżecie. Wiemy, że był jarmark, na pewno będziemy mogli w wolnych głosach dyskutować, bardzo bym prosił pana radnego o przejście do meritum sprawy.
Radny Łukasz Mizera
            W tym budżecie jest tak samo jak tej tradycji, która powstałą w ciągu trzech lat. Ten budżet jest zwieńczeniem kilku innych tradycji, których pan Prezydent zrealizował. Te tradycje to m.in. przekładanie z roku na rok zaplanowanych inwestycji, nie korzystanie tradycyjnie ze środków pochodzących z UE bo jak dziś pan skarbnik zauważył 6868 tys. zł to mała kwota w całości naszego budżetu więc zapewne te 2.200 tys., które przez 3 lata udało się panu Prezydentowi pozyskać nie są jakąś miażdżącą wielką kwotą w skali trzech lat.
            Nie ma większego sensu nikogo do niczego na tej Sali przekonywać. Jest smutną rzeczywistością następujący fakt, coś Prezydenta miasta nagle zmusiło do łamania swoich tradycji, które wypracował tak ciężko i tak mozolnie. Tym elementem jest rok wyborczy. Rok wyborczy a właściwie bliskość nieuchronnego faktu stanięcia przed obliczem wyborców wiąże się z dyskomfortem dla naszej władzy. Trzy lata jakie były do wszyscy widzimy, się nasłuchaliśmy frazesów o bardzo potrzebnym wykorzystaniu miejsc centro twórczych. Jedyne co mamy to miejsce łąko twórcze i wygląda to ładnie. Obszar Natura 2000 byłby zadowolony. Ale fakty są następujące, zrealizowaliśmy już 24 mln, za wszelką cenę będziemy realizowali i zadłużali to miasto dalej wierząc w to, że a nóż się uda pozyskać jakieś pieniądze tylko i wyłącznie w jednym celu. W celu udowodnienia komuś na siłę, że to nie była zmarnowana kadencja, do dnia dzisiejszego ta kadencja jest w pełni zmarnowana. W ciągu tych jedenastu wypłat do końca kadencji Prezydent wraz z państwem, bo niestety trzeba powiedzieć sobie jasno, tu zdrowy rozsądek nie ma żadnego znaczenia, bo dla państwa i w państwa interesie również jest sukces wyborczy pana Roberta Malinowskiego. Jego przejście na emeryturę nie szczególnie leży w interesie rozbawionych radnych PO.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, proszę o uprawnieniach emerytalnych Prezydenta kiedy indziej się z nami podzielić.
 
Radny Łukasz Mizera
            Dobrze, panie Przewodniczący, zgodnie z pana życzeniem, podporządkowuję się w pełni.
            Odwoływanie się do zdrowego rozsądku i proszenie Was o to abyście nie brali tych kredytów, nie robili tych inwestycji ze swoich pieniędzy, wskazali te inwestycje gdzie te środki będą wkładem własnym tylko i wyłącznie jest absurdalne. Tak samo jak absurdalne było moje proszenie na sesji gdy te obligacje były zaciągane. Budżet jasno obnaża zarówno wszystkie porażki, które miały miejsce od tej pory jak i jasno pokazuje wszystkie trudne rzeczy, z którymi przyjdzie nam się zetknąć później. Tak naprawdę to nie jest tak, że te zobowiązania zostaną bez konsekwencji. Ja pomijam jak one zostały dobrane, według jakiego klucza, pomijam ile z nich zostało przesuniętych, ile już powinno być oddanych, zrealizowanych, powinny być przecięte wstęgi i powinniśmy z nich korzystać. Nie oszukujmy się, chodzi o to aby olbrzymim kosztem, kosztem podwyżek dla pracowników chociażby sfery społecznej, kosztem cięć socjalnych. Bo w tym budżecie są cięcia pomimo, że wzrasta bezrobocie, że jest kryzys, który raz jest, raz go nie ma, ludzi którzy będą potrzebowali pomocy będzie coraz więcej. Pomimo, że parę rzeczy się zmieniło, nie ma MZUP-u, nie ma biletów dla bezrobotnych bo tych problemów nie było i nagle się pojawiły. To teraz nam się chce wmówić, że problemów socjalnych w mieście nie ma i nie będzie w 2010 r. Bo tak rozumiem ograniczenie wydatków w tych sferach. Nie będzie na nic, będzie na to żeby rozgrzebać przed wyborami trochę asfaltu, żeby pokazać, że coś się robi, żeby gdzieś jedną, drugą rzecz w końcu po trzech latach udało się zrealizować. Jasno to można zobaczyć po wskaźnikach środków pozyskanych z UE i po tym jak te inwestycje, które i za jakie pieniądze były realizowane. Ja z czystym sumieniem nie jestem w stanie przy tak postawionych założeniach w takiej pracy nad budżetem w jakikolwiek sposób go poprzeć i to jest tylko i wyłącznie moje stanowisko. Ja do państwa nie apeluję, o nic nie proszę, wy bierzecie odpowiedzialność za ludzi, którzy poprosili was o reprezentowanie ich tu, nie wszyscy tu przyszliśmy dla siebie. To powinno być najważniejsze a mam wrażenie, że tak nie będzie. Dlatego ja nie proszę, mówię jasno – wy zostaniecie z tą decyzją i w przyszłości te konsekwencje, które będą tak samo jak bezpodstawnie zostało wydane te środki do tej pory, będą również obciążały wasze konto.
 
Radny Michał Czepek
            Mam pytanie do autopoprawki, którą dziś dostaliśmy. Ponieważ budżet był już omawiany wielokrotnie a dokładnie zadań własnych powiatu, inwestycji przebudowa ulic Śniadeckich-Korczaka oraz przebudowa ul. Konarskiego- łącznik Konarskiego z Nad Torem, tam są wzrosty finansowania tych inwestycji, pierwszym przypadku o 171 tys zł, w drugim o 300 tys. zł. Z czego wynikają te wzrosty?
 
Sylwia Łazarczyk Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
            Proszę państwa, to są tylko przesunięcia z tego roku na przyszły rok, ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca jest dla nas zupełnie obcym wykonawcą, po raz pierwszy mamy z nim do czynienia, musieliśmy sobie wiele spraw na początku wyjaśnić. W związku z tym prace się dopiero rozpoczynają a więc nic w tym roku rzeczywiście nie zostanie zrealizowane. To jest podobna sytuacja na jednej i na drugiej inwestycji ponieważ czasami uda nam się zrobić jeszcze w grudniu jakieś roboty ziemne i można to zafakturować. Tu nie chcemy, nie możemy też płacić a konto, to jest tylko przesunięcie i to są tylko takie zmiany.
 
Radny Michał Czepek
            Tak, tu na tej Sali padły przed chwilą poważne oskarżenia, że były jakieś naciski wywierane na trzech radnych opozycji. Ja chciałbym też aby panowie prezydencie się wypowiedzieli do tego bo to są poważne zarzuty.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Ja rozumiem, że było tu oskarżenie jednego z panów radnych, że były naciski na radnych, tak? Trudno mi coś takiego skomentować, to jest wymysł chorej głowy jeżeli coś takiego powiedziano publicznie. To ja mówię publicznie, że to jest wymysł chorej głowy.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Nie będę przedłużał i nie będę oceniał jak słusznie ocenił kadencje trzyletnią radny Mizera. Ja konkretnie odnośnie budżetu. Tylko w jednym zakresie. Otóż w zakresie dochodów majątkowych. To co mówiłem na wstępie odnośnie tych dochodów, one w budżecie są wycenione niewłaściwie. Na stronie 99, wpływy z MWiO są zaklepane na kwotę 4 644. W świetle tego co mówiłem poprzednio ta kwota jest nierealna w 2010 gdyż ona musi być pomniejszona o kwotę, którą dziś uchwaliliśmy w zmianie budżetowej, o kwotę 686 tys. zł. o takiej tylko mówię, aczkolwiek ona też jest nierealna ale ten budżet musi ulec zmianie jeśli ma być zgodny z prawem, musi ulec zmianie o kwotę 686 tys. zł inaczej on będzie fikcją. W dochodach majątkowych chciałbym się spytać pana Prezydenta na jakiej zasadzie sprzedaż majątku w pozycji nr 1, sprzedaż szpitala przy ul. Sikorskiego została wyceniona na 4 mln zł? Nie tylko w moim odczuciu, ta kwota jest co najmniej kilkakrotnie zaniżona.
 
 
 
Prezydent Robert Malinowski
            Tak jak powiedziałem, będziemy procedować nad budżetem jeszcze wielokrotnie, na każdej sesji będą zmieniane i dochody i wydatki. Budżet jeżeli chodzi o niektóre dochody jest prognozą jedynie. W przypadku należności od MWiO też będzie zmienione, panie radny. Kwestia szpitala, nie zgadzam się ze słowem „wyceniona”. Kwota będzie wyceniona jak będzie operat sporządzony przez rzeczoznawcę. Ja chciałbym tylko uaktualnić, że kwota jest szacunkowa 4 mln. W momencie kiedy konstruowaliśmy budżet przewidywaliśmy, że część, na której stoi oddział wewnętrzny i kardiologii   o pow. 4,37 ha pozostanie do dyspozycji miasta być może z możliwością wykorzystania tego na mieszkania. Chce powiedzieć, że po wydzieleniu dróg, które pozostają, odejmując oddz. wewnętrzny i kardiologii pozostaje teren ok. 1,5 ha. Wtedy projektując budżet wpisaliśmy cenę szacunkową. Cena będzie taka jaki będzie operat szacunkowy i jaki będzie wynik przetargu na sprzedaż tej nieruchomości. Gdybyśmy wzięli 1,5 ha to ja obstaję, że ta cena została wyszacunkowana dobrze. Bo 1,5 ha w centrum miasta to jest średnio ok. 260 zł za metr kwadratowy. Czy to dużo czy mało to zależy od uczestników startujących w przetargu. To było wpisane do projektu budżetu na podstawie wyceny 1,5 ha. Nie uwzględniając nieruchomości, na których jest budynek wewnętrzny i gruntów i odliczając drogi.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja zwykle delikatnie powiem, że pan Prezydent mija się z prawdą. Panie Prezydencie jesteśmy w roku budżetowym 2009 i został spisany aneks. Jeżeli wiemy, że został spisany aneks i ta kwota w roku budżetowym wpływa do budżetu to nie możemy czekać do 2010 roku tylko zatwierdzając dziś budżet musimy obowiązkowo te kwotę uwzględnić. Tak się buduje budżet a nie inaczej. My zatwierdzamy budżet na 2010 rok a zmiany były dokonane w 2009 i 2010 kwota w budżecie, która została wyszczególniona w dochodach majątkowych na 4.644 jest nie realna. My o tym dziś wiemy a więc musimy ją obowiązkowo urealnić. Niech pan nas tu nie tumani, ja o to proszę. Dziś obowiązkowo o 686 tys. musimy dochody w budżecie zmienić bo o tym wiemy.
 
Radny Łukasz Mizera
            W ramach dodania tego co powiedziałem to kwestia tego terenu po szpitalu. Przecież dużo łatwiej by było, jak ostatnio rozmawialiśmy, najpierw mieć plan zagospodarowania, na podstawie planu zrobić handel powierzchniowy i wówczas taki operat i wysokość ceny jest zdeterminowana przez to na co może być przeznaczona. Inaczej będzie wycenione budownictwo wielorodzinne, inaczej galeria handlowa. Ale my w tym roku nie ważne jak ale musimy to sprzedać bo potrzebne są pieniądze w budżecie żeby cokolwiek robić i to właśnie jest zatrważające, że nie wiemy na co chcemy te działki przeznaczyć, nie wiemy co chcemy tam robić, nie ma planu żadnego …(koniec kasety 2 A)…
 
Radny Marek Czepek
            Radny przedstawił stanowisko klubu radnych PiS/RdG w sprawie budżetu na 2010 rok.
 
/Stanowisko klubu radnych PiS/RdG stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/.
 
Radny Piotr Jezierski
            Stanowisko klubu radnych PO RP w sprawie budżetu miasta Grudziądza na 2010 rok.
Szanowni państwo, za chwilę podejmiemy jedną z najważniejszych uchwał czyli budżet miasta na 2010 rok. Zdecydujemy jak kształtować się będzie rzeczywistość Grudziądza w przyszłym roku. Budżet miasta to przede wszystkim roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za którym kryje się cały mechanizm funkcjonowania miasta. Określony zostały w nim dziedziny życia i cele, na które kierowane są odpowiednie środki i wskazywane źródła ich finansowania. W ocenie klubu radnych PO przedstawiony Radzie budżet na 2010 rok jest dobrym dokumentem. Planowane wydatki na 2010 rok przekraczają 421 mln zł z czego ponad 110 mln to wydatki inwestycyjne. Tak ukształtowany budżet cieszy i świadczy o jego proinwestycyjnym charakterze. A to oznacza, że miasto się rozwija. Do największych inwestycji należy zaliczyć przede wszystkim inwestycje drogowe przy współudziale środków unijnych, budowany będzie II etap Trasy Średnicowej, modernizowana ulica Hallera wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi, kontynuowana będzie inwestycja przebudowy ulic Strzemięcina, ulic Śniadeckich i Korczaka. Zadanie to bardzo cieszy o dowodzi realizacji naszego programu wyborczego, w którym obiecaliśmy modernizacje ulic osiedlowych. Dokończony zostanie I 4etap Trasy Średnicowej, brakujące zjazdy do ulicy Waryńskiego. Przebudowana częściowo zostanie także ul. Konarskiego. W ramach środków unijnych rozpoczną się duże zadania infrastrukturalne, zmodernizowany zostanie tabor tramwajowy oraz rozpocznie się przebudowa torowisk i trakcji tramwajowej a wraz z nią remont ul. Legionów i Wybickiego. Rozpoczną się również duże zadania rewitalizacyjne. W ramach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych całkowicie zostanie przebudowany układ drogowy nad Wisłą a port rzeczny zyska nowe blaski i zachęcać będzie turystów wodnych do odwiedzin naszego miasta. Natomiast w ramach rewitalizacji obszarów miejskich przebudowane zostaną m.in. ulice i place w centrum miasta. W wydatkach nie inwestycyjnych nie zapomniano również o innych ważnych dla miasta sferach takich jak edukacja, służba zdrowia, dziedzictwo narodowe, ochrona środowiska czy obiekty sportowe. Przy naszym nowym szpitalu wybudowane zostanie lądowisko dla śmigłowców ratowniczych. Kontynuowana będzie termomodernizacja obiektów edukacyjnych. Prowadzone będą dalsze prace na Górze Zamkowej celem jej udostępnienia mieszkańcom i turystom. Park miejski zacznie uzyskiwać dawną świetność, tak jak dzisiaj odzyskał ją ogród botaniczny. W reszcie obiekty sportowe, oddane zostaną do użytku kolejne boiska, tym razem na os. Lotnisko i os,. Rządz. Ważną sferą życia i jego przyszłości jest jego młode pokolenie. Nakłady na edukację w budżecie miasto dokona w wysokości ponad 132 mln zł. warto zauważyć, że sama subwencja oświatowa nie daje szansy na odpowiednie utrzymanie i rozwój standardów edukacyjnych. Dlatego w bu7dżecie zaplanowano prawie 35 mln zł z własnych środków na edukację i szkolnictwo. Warto trzymać i wspierać ten pozytywny trend, który sprawia, że Grudziądz jest miastem szkół, że młodzież całego regionu może korzystać z bogatej oferty edukacyjnej. Władze miasta nie powinny i nie mogą zapominać o tych, którzy z różnych powodów potrzebują pomocy i opieki. Budżet polityki społecznej to ponad 108 mln zł. prawie 2 mln zł przeznaczono na walkę z narkomanię i alkoholizmem. Pomoc kierowana do osób na prawdę potrzebujących i skrzywdzonych przez los czy nieporadnych społecznie jest i musi znaleźć odzwierciedlenie w budżecie. Ważną dziedziną pozostaje rozwój sportu. W roku 2010 przeznacza się ponad 2,5 mln zł na funkcjonowanie klubów sportowych.
            Nie ma budżetów idealnych, budżetów marzeń, ważne by w ramach tego co się posiada odpowiednio wydatkować środki budżetowe. Budżet miasta na 2010 rok tym kryteriom zupełnie odpowiada. Zapewnione zostały warunki dla rozwoju wielu sfer życia społecznego, gwarantowane są dalsze inwestycje, pozycja miasta w regionie nadal będzie się umacniać. Dziś radni klubu radnych PO z pełnym przekonaniem będą głosować za przyjęciem budżetu miasta na rok 2010 widząc w nim szansę na dalszy rozwój miasta.
 
Wiceprzewodniczący Rady Henryk Szram
             Z reguły jestem optymistą, szkoda, że ze strony opozycji, nie wśród wszystkich radnych ale wiele osób nastawionych jest pesymistycznie do wszystkiego co dzieje się w tym mieście. Chciałbym przedstawić tu swoje stanowisko poparte kolegami z byłego klubu, nie możemy tego potraktować jako oświadczenie. Budżet miasta na 2010 rok odpowiada kryteriom formalnym, zapewnia warunki rozwoju wiele dziedzin życia, m. in. w edukacji, promocji, zdrowia, kultury oraz bezpieczeństwa publicznego. Zapewnia także stabilność oraz pewność realizacji założonych inwestycji miejskich. Przedstawiony budżet oceniam jako realny do wykonania. Dlatego byli radni Wspólnego Grudziądza poprą w dniu dzisiejszym budżet miasta na 2010 rok.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Jeżeli nie ma więcej głosów, zamykam dyskusję i w tym momencie jest wniosek radnych, siedmiu dokładnie, wnioskują radni o przeprowadzenie głosowania imiennego nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok. Jest 7 podpisów a więc spełniony jest wymóg formalno-prawny wynikający z Regulaminu. Z uwagi, że jest to wniosek formalny nad tym wnioskiem dyskutujemy jeżeli będzie taka wola ale na pewno nad nim głosować.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja chciałbym tylko zaapelować do wszystkich aby do tego wniosku się przychylili. Mam nadzieję, że nikt swego głosu się nie wstydzi a głosujemy o rzeczy tak ważnej, jak widać budzącej tak różne oceny. Ponieważ mam wrażenie, że jakbyśmy czytali różne dokumenty i pracowali na różnych budżetach. Więc myślę, że byłoby zasadne. A przede wszystkim podejmujemy decyzje, których skutki będą sięgały lat trzydziestych naszego wieku. Dobrze by było chociażby dla historii taką informację zachować. Apeluję o to aby wniosek o imienne głosowanie poparli wszyscy.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Ja myślę, że nie ma znaczenia czy będzie głosowanie imienne czy nie bo każdy klub jasno powiedzieli jak kto będzie głosował. Myślę, że to jest zupełnie nie potrzebne, nie wiem czemu ma to służyć? To chyba gra ze strony PiS/RdG.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Według mnie ma to ogromne znaczenie choćby po to aby w protokołach z sesji, które być może będą przedmiotem analiz, za lat pięć, dziesięć czy dwadzieścia, żeby ta decyzja, która będzie miała daleko idące konsekwencje miała imię i nazwisko. Myślę, że swojego imienia i nazwiska nikt na tej Sali się nie wstydzi. W związku z tym myślę, że to się powinno w protokołach znaleźć i chodzi o to aby znalazło to wyraz w tym podstawowym dokumencie, takie jest przesłanie naszego wniosku.
 
Radny Michał Czepek
            Ja chciałbym przypomnieć, że głosowanie nad budżetem to nie jest głosowanie tajne. Nie będziemy wrzucać kartek do urny więc każdy widzi jak kto głosuje. A w protokołach za pięć czy dziesięć lat będzie także można odczytać oświadczenia klubów radnych, któ®e dziś były złożone.
 
Radny Łukasz Mizera
            Ja nie rozumiem w ogóle przedmiotu tej dyskusji ponieważ to jest tak ważna sprawa, i tak olbrzymia odpowiedzialność na nas spoczywa, że nie tak długo będziemy czekali na to aż będziemy rozmawiali o konsekwencjach naszych decyzji. Podeprę się przykładem, głosowanie imienne, które odbywało się na temat obligacji, gdzie państwo przekonywaliście mnie bardzo długo do tego, że te 24 mln zł to będzie wkład własny do zrealizowania inwestycji miejskich w WPI i pamiętam, podpierane środkami zewnętrznymi. Stało się tak, że inwestycje z WPI zostały zrealizowane za te 24 mln zł ale w 100% ze środków miasta. To jest kolejny przykład na to, że warto jest z imienia i nazwiska przedstawiać mieszkańcom na co się decydujemy i o czym mówimy. Chociażby w Sejmie każde głosowanie po włożeniu karty jest automatycznie głosowaniem imiennym, tam wychodzi z wydruku z głosowania jak, kto głosował. Uważam, że zobowiązania, które za chwilę będziemy miastu fundowali, nie w komplecie, ale ja uważam najpierw efekt wypowiedzi w stylu będzie, zrobimy i powstanie bo ja to słyszę od trzech lat niestety musza wiązać się z indywidualną odpowiedzialność. Chcę tylko przypomnieć, że mandat radnego jest mandatem wolnym i żadne stanowisko klubu ani żadna inna decyzja z góry nie determinuje sposobu głosowania ani tego jak się radny zachowuje. Warto więc w tak ważnych kwestiach ten wolny mandat był poparty imieniem i nazwiskiem osoby głosującej.
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            Po to wystąpiliśmy z wnioskiem o głosowanie imienne dlatego, że jest to sprawa szczególnie ważna jak zauważył też klub PO i zagwarantował nam to ustawodawca, taką procedurę, w takich przypadkach. Uważam, że nie mamy się tu czego wstydzić i tak ważną kwestię powinniśmy głosować imiennie chyba, że ktoś się wstydzi swego głosu.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Żałuję, że nie siedzę po tamtej stronie jako, że jest to budżet sukcesu a więc dlaczego państwo radni nie chcą sobie przypiąć listka chwalebnego dlatego, że głosujecie nad takim budżetem. Nie wstydźcie się takiego budżetu, to jest budżet, w waszej ocenie, sukcesu i za to was mieszkańcy ocenią. Dla mnie to jest budżet marazmu kompletnego.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja jeszcze raz, zupełnie nie rozumiem czego tu się wstydzić. Jeżeli ten budżet będzie taki jak wynika z waszego oświadczenia, jeżeli on zakończy się sukcesem, jeżeli te setki milionów zł zostaną pozyskane a te inwestycje za setki milionów zostaną zrealizowane to wy będziecie chodzić z wysoko podniesioną głową a ja ze spuszczonym łbem. Czego wy się wstydzicie? Tym bardziej powinniście głosować.
 
            W związku z tym, że nie było więcej dyskusji nad wnioskiem przystąpiono do głosowania. w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (7 za, 8 przeciw, 4 wstrzymało się) odrzuciła wniosek o głosowanie imienne.
 
            W następnej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałą budżetową na 2010 r. w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (12 za, 7 przeciw) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/116/09 RMG stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/.
 
            Radny Piotr Jezierski poprosił o 15 minutową przerwę. Po przerwie obrady wznowiono.
 
Ad. 5
Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2010-2014”
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (12 za, 7 przeciw) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/117/09 RMG stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/.
 
Ad. 6
            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie obligacji komunalnych
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Praktycznie głosowanie nad uchwała budżetową sprawę przesądziło. Ja jeszcze raz, że tymi dwoma kolejnymi uchwałami wyrządzamy miastu ogromną szkodę. Pół roku temu na tej Sali zapewniano, że podejmując decyzję o 48 mln zł zadłużenia miasta w postaci emisji obligacji, że to są pieniądze konieczne na wkłady własne dla inwestycji przewidzianych w WPI. To jest zapisane w protokole, ja ten protokół sobie uważnie przeczytałem. Wtedy też na tej sesji radny Mizera apelował do państwa sumień abyście powiązali tę uchwałę o zadłużeniu na 48 mln zł z dokładnym precyzyjnym wymienieniem inwestycji, na które jest to przeznaczone i powiązanie tego z wkładami własnymi. Wtedy tego nie zrobiliście i być może dziś nie macie ani wyrzutów sumienia, ani się tej decyzji nie wstydzicie ale co się stało? Dziś jesteśmy mądrzejsi. Minęło 6 miesięcy i obawy radnego Mizery sprawdziły się w 100 %. 24 mln zł wydano, już wydano. Pod to nie poszły żadne europejskie pieniądze, przez trzy lata pozyskano 2 mln zł. I dziś każe się wam żebyście sobie przypomnieli, że pół roku temu kiedy głosowaliście nad 48 mln zł zadłużenia to nie mieliście na myśli czterech inwestycji, które dziś wymienia się i wyłącza spod obowiązywania tamtej uchwały. Czy można sobie wyobrazić większą manipulację jak to? jak wy sobie z tym radzicie bo dla mnie to jest zadziwiające. Połowę tej kwoty już nie ma, europejskich pieniędzy też nie ma. Dziś chcecie zmieniać uchwałę sprzed pół roku po to aby umożliwić zaciągnięcie kolejnych kredytów, tym razem na 50 mln zł. pod te właśnie dziś wymienione inwestycje. Ludzie opamiętajcie się.
 
Radny Łukasz Mizera
            Myślę, że nie ma sensu wracać do tego co się stało bo efekty wszyscy widzimy. Ja ze smutkiem musze stwierdzić, że jeżeli pójdziemy proponowaną dziś drogą, a jestem przekonany, że państwo tak zrobicie, bez żadnego zastanowienia, bez kontroli, bez myślenia o tym jak te pieniądze można spożytkować, to będziemy mieli 100 mln powodów do zadowolenia ale niestety, które będzie trzeba spłacić. O tym musimy pamiętać. To w żaden sposób nie były pieniądze zainwestowane, te pieniądze miały służyć inwestycjom, one zostały tylko wydatkowane. Obawiam się, że kolejna transza w przyszłym roku, jeżeli wyłączymy te cztery inwestycje i zapewnimy im dofinansowanie, nawet jeżeli dojdzie do podpisania tym umów i dostaniemy środki zewnętrzne, to te 24 mln z kolejnej transzy znowu nie zostaną zainwestowane one zostaną wydane na zwykłe inwestycje służące kampanii wyborczej. Nie wiem czy stało się tak jak mówiłem. Te pieniądze można zainwestować pod warunkiem, że przyniosą wymierne korzyści i efekty. Nie może być tylko ich zwykłe wydatkowanie.
 
            W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (12 za, 7 przeciw) przyjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała nr XLIX/118/09 RMG stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/.
 
Ad. 7
            Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Jeszcze raz powtórzę, że mimo, że sprawa została przesądzona i radni PO za chwilę nad tym zagłosują to chciałbym. Proszę państwa, podejmujecie kolejną uchwałę o zadłużeniu miasta na 50 mln zł, wymieniając co prawda cztery inwestycje ale nie stawiając warunków aby owe 50 mln zł zostało wydatkowane tylko i wyłącznie wtedy jeżeli będzie stanowiło wkład własny pod finansowanie unijne. Niszczycie to miasto, szkodzicie temu miastu, jesteście dla tego miasta szkodliwi, przejmijcie się tym. apeluje do was nie popełniajcie tego harakiri. To miasto musi jeszcze żyć i funkcjonować również po was i waszej kadencji.
 
Radny Łukasz Mizera
            Najpierw chciałbym zadać jeszcze raz pytanie, które zadałem na komisji. Jak wysoko jest oprocentowany ten kredyt i jak pan skarbnik raczy mi odpowiedzieć to wtedy skorzystam z możliwości uzupełnienia.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Szanowni państwo oprocentowanie tego kredytu składa się z dwóch części. Z części analogicznej jak w przypadku kredytów krajowych, analogicznej stawki referencyjnej w kredytach krajowych jest to VIVOR odpowiedniego okresu, w przypadku okresu z EBI jest to stawka referencyjna EBI i marży. Oczywiście na taki kredyt trzeba zorganizować przetarg zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i przetarg świadczy o wysokości kosztu tego kredytu. Natomiast w informacji jakie mamy EBI a właściwie pośrednicy EBI ponieważ my wprost nie będziemy zaciągać kredytu w EBI a w banku będącym sprzedawcą tego kredytu. Są trzy grupy samorządów, te grupy są uzyskiwane poprzez ocenę ryzyka i w takiej grupie, w jakiej szacuje się, że może mógłby się znaleźć Grudziądz stawka, marża wynosiła 1,6-1,7%, z tym są to dane sprzed 2 miesięcy. Rynek jeżeli chodzi o kredyty czy też obligacje podlega ciągłym zmianom.
 
Radny Łukasz Mizera        
            Czy mogliby panowie przekonać mnie do tego, że jest potrzeba zaciągnięcia kredytu dziś. Ponieważ nie wiem czy państwo śledzicie na bieżąco wypowiedzi Premiera, członków Rządu, którzy twierdzą, że kryzys finansowy mija. Po drugie wypowiedzi analityków i ekspertów od polityki finansowej, ma nastąpić ożywienie nawet kredytów hipotecznych. Wiadomo, że rynek zacznie się odradzać, warunki wydaje mi się, że będą lepsze bo chociażby Bydgoszcz ten współczynnik w efekcie tego przetargu ma 1,4-1,5 na taki kredyt zaciągnięty. Moje pytanie czy my musimy robić to dziś? Nie możemy zrobić tego jak pan Prezydent będzie miał podpisaną umowę, już przesądzone pozyskanie tych środków, będziemy mogli wtedy spróbować. A wszystko wskazuje na to, że sytuacja na rynku się poprawi i wtedy kredyt będzie mógł być lepiej oprocentowany. Będziemy mieli wtedy dwie pewności. Po pierwsze na co te środki zostaną wydane i w jakiej wysokości. Po drugie będziemy mieli nadzieję, że uda się uzyskać lepsze warunki niż proponowane dziś.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Samo podjęcie uchwały nie oznacza jeszcze zaciągnięcia kredytu. Zgadza się, to jest początek, jest to zgoda Rady aby taki kredyt zaciągnąć. Jak pan słusznie powiedział trzeba przeanalizować sytuację na rynku. Ale proszę zwrócić uwagę, tak jak w przypadku emisji obligacji, to trwa. Jeżeli chodzi o te projekty, to one są w różnym stopniu zaawansowania i trzeba zapewnić im finansowanie już od momentu wyłonienia wykonawcy. Jeżeli chodzi i stawkę, którą uzyskała Bydgoszcz, obawiam się, że Grudziądz zawsze uzyska niższą stawkę. Ponieważ Bydgoszcz jest postrzegana jako dużo większe miasto. A od wielkości miasta ocenia się też ryzyko. Samorządy nie mają zdolności upadłościowej, w związku z tym do oceny ryzyka najczęściej służy rozmiar samorządu.
Radny Łukasz Mizera
            Przepraszam, że się uśmiechnąłem, ale identyczne zdanie pan wypowiedział w momencie rozmowy w sprawie obligacji. Ja mówiłem zastanówmy się a pan powiedział to samo, że podjęcie uchwały nie zobowiązuje. I jaki jest efekt? Wydaliśmy te środki i teraz mam prawo przypuszczać, że teraz będzie tak samo. Dalego się uśmiechnąłem. Ja nie do końca jestem w stanie się zgodzić, że tylko i wyłącznie rozmiar miasta decyduje o tym jak miasto jest postrzegane. Cały czas pan skarbnik uświadamiał nas, że stopień zadłużenia, wszystkie wskaźniki mamy dużo lepsze niż Bydgoszcz. Oczywiście nie bierzemy tak wysokiego kredytu jak Bydgoszcz bo wtedy byśmy go nie dostali. Ale nasza kariera pożyczkobiorcy też jest dobra, nie zalegamy z niczym, w oczach tych osób, którym jesteśmy winni pieniądze, też wyglądamy całkiem dobrze. Nie mamy problemów z płynnością i wydaje mi się, że to jest przede wszystkim element o którym się rozmawia.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Powiem szczerze, że nie znam modelu oceny ryzyka stosowanego przez EBI czy ewentualnych sprzedawców tego kredytu ale z doświadczenia wynika, że duże samorządy, ja nie wiem czy słusznie, czy nie, są postrzegane przez banki lepiej. Ostatni rok pokazał trochę coś innego, w związku tym, że nastąpiło dość istotne zawirowanie na rynkach finansowych zdarzały się takie przypadki, że miasta porównywalne dostawały znacznie gorsze warunki ale ,myślę, że konkurencji z Bydgoszczą nie podejmiemy. Te rozbieżności nie są też takie dramatycznie odbiegające, to jest 0,1%-0,2%. Ja też nie mogę się wypowiedzieć jednoznacznie czy tak będzie. Chciałbym powiedzieć, że w końcu 2008 r. obowiązywały stopy procentowe dziesięciokrotnie mniejsze. Ma pan rację, trzeba obserwować i wychwycić właściwy moment …(koniec kasety 2B)…
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            … wiemy, że pośrednikiem między EBI a nami będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Ale w uzasadnieniu, jest napisane: EBI współpracuje z instytucjami pośredniczącymi danego kraju. W przypadku Polski m.in. z bankiem Gospodarstwa Krajowego”. I tak okres kredytowania przez EBI wynosi max. 20 lat w tym 5 lat karencji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, obejmuje stawkę bazową ustalaną co 3 miesiące oraz stałą marżę pobieraną przez instytucje pośredniczącą”. Z tego wyczytałem, że pośrednicząca będzie BGK i dlatego się pytam. Jeżeli jestem w błędzie, proszę mnie z niego wyprowadzić. Chciałbym wiedzieć jakie będą koszty obsługi czyli ta stała marża, jak ona jest kalkulowana? I jeżeli jest to kredyt długoterminowy podejrzewam, że na 20 lat czy w przybliżeniu można podać kwotę jaką miasto spłaci przez cały okres? Jęli bierzemy 50 mln w tych transzach jakie są tu wypisane, spłacamy przez 20 lat, czy biorąc te 50 mln zł to spłacimy 70, 80 czy 100 % kredytu, który zaciągniemy?
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Jeżeli chodzi o uzasadnienie to podano przykładowy bank. W trakcie tego roku trwał taki spór czy prawo zamówień publicznych pozwala wybrać BGK bez przetargu w związku z tym, że jest niejako podmiotem mającym monopol na obsługę środków EBI. Były różne interpretacje i taką interpretacją się też posługiwał BGK, że może. Później jednoznacznie urząd zamówień publicznych stwierdził przetarg. To jest podane jako przykład.
            Koszt kredytu składa się z dwóch elementów. Tego referencyjnego czyli kosztu pieniądza i ten koszt pieniądza, że on przypada EBI. Ponieważ my będziemy podpisywać umowę z podmiotem, ona ma swego rodzaju załączniki bo EBI takich załączników wymaga. Oprócz tej stawki referencyjnej jest też marża i ta marża przypada instytucji pośredniczącej czyli temu bankowi będącemu pośrednikiem i ona stanowi według danych jakie ja posiadam sprzed ok. 2 miesięcy to było ok. 1,6-1,7 dla takiego samorządu rozmiaru Grudziądza. Aczkolwiek to przetarg tak jak mamy wszystkie zakupy, to przetarg w ostateczny sposób określa te parametry czyli stawki. Natomiast jeżeli chodzi o koszt to w prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 i lata następne, którą państwo otrzymali taki koszt jest skalkulowany w tabeli, gdzie mamy bank wybrany w przetargu, środki EBI na cztery zadania inwestycyjne z WKRPO. Tu proszę zwrócić uwagę, że są odsetki w każdym roku. Natomiast my przyjęliśmy 6,5% ponieważ z resztą każdy kredyt i obsługa obligacji ma zmienne odsetki. W roku poprzednim było to 7,5 % , jak to będzie się kształtowało trudno jest przewidzieć. Jeżeli pan radny chciał to trzeba by to zliczyć ale też mając na uwadze to, że to jest wyliczone przy tym 6,5% obciążeniu a ono może w latach ulegać zmianie.
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            Tak oczywiście, rolą pana Skarbnika jest tak wytłumaczyć żeby zagmatwać w głowie. Ja chciałem abyśmy tu usłyszeli kwoty. Ponieważ o 50 mln zł wnioskuje Prezydent. W związku z tym ja chce usłyszeć kwotę jaką my spłacimy. Skarbnik musi wiedzieć ile musi spłacić maksymalnie i ile minimalnie. Proszę mi podać rząd wielkości średni.
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Absolutnie nie jest moją intencją zagmatwanie komuś w głowie. Natomiast ja po prostu zdaje sobie sprawę, że nie jestem w stanie przewidzieć z perspektywy tego roku czy roku w którym zostanie zaciągnięty kredyt kosztów spłaty. Można go wyliczyć zakładając ale trzeba o tym pamiętać, że jest to tylko założenie. Nie jestem w stanie też tego panu powiedzieć ponieważ tabela nie zawiera łącznego kosztu. Musiałbym usiąść i zliczyć te kwoty. Ale można to zrobić i jeżeli pan sobie życzy to nawet w wielu wariantach możemy analizę tego zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o górna i dolną granicę, przepraszam panie radny, ja w głowie tego nie dodam. Ale to jest jawne każdy może sobie to policzyć. Nikt nie wiem jak w przyszłości się ukształtują poszczególne stawki więc my przyjmujemy moim zdaniem dość wysokie odsetki. 6,5% to nie jest mało. Ponieważ te odsetki wywołują w prognozach kolejnych budżetów taka pozycję , która nazywa się koszt obsługi zadłużenia. Gdybyśmy ja przyjęli zbyt małą to by można było zbyt optymistycznie pokazać obsługę tego zadłużenia. Najprostsze jest to na rok przyszły ponieważ zasadniczo poza tym rokiem VIBOR nie ulega takim gwałtownym, VIBOR jest najczęściej stosowaną stawką referencyjna, nie ulega tak gwałtownym wahaniom. W prognozie na lata przyszłe jest dość trudne. Nie ma obiektywnej prognozy takiej stawki bo to jest stawka po jakiej banki sprzedają sobie pieniądze. Jest to stawka wynikająca też z gry rynkowej. Ta gra może w pewnym momencie ulec pewnym wahaniom.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Uczestniczymy od paru minut w kolejnym zagadywaniu tematu. Oczywiście jest długoletnia prognoza długu, ktoś kto przeczytał budżet mógł sobie to sam policzyć. Problem polega na tym, że to tak na prawdę nie ma większego znaczenia czy koszt wyniesie 32 mln zł, bo tak wynika z tych danych, które mamy, czy wyniesie 40 mln czy 28 mln to nie ma większego znaczenia. Istota sprawy polega nie w koszcie tego kredytu ale w tym, że jeżeli pod te 50 mln zł dostaniemy choćby 100 mln europejskich pieniędzy to nam się opłaci w każdym wypadku i przy każdym oprocentowaniu. I o tym powinniśmy myśleć. Tymczasem ta uchwała tego właśnie nie gwarantuje. A mamy doświadczenia z obligacjami, które wyemitowaliśmy gdzie się okazało, że pod te obligacje nie zdobyto żadnych pieniędzy. Obawiam się, że pod te 50 mln będzie podobnie. Te 50 mln to będzie bardzo mało koszt jeżeli dostaniemy pod to 100 mln europejskich pieniędzy. Dlatego ta uchwała tego nam również nie gwarantuje i na tym właśnie polega jej szkodliwość a nie na tym czy 2 czy 3% wzrośnie i czy zapłacimy odsetek 30 mln czy 35 mln.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Chciałbym dodać, że przy 20 letnim korzystaniu z kredytu przy 6,5% średnio to wyniesie 32 mln z groszami, tu nie potrzeba matematyki. Mówię to dlatego żeby państwu uzmysłowić na jakim etapie dziś jesteśmy, że musimy się zapożyczać i płacić za to 32 mln. A o tym na jakim etapie jesteśmy to dowodzi, że w ostatnich dniach musieliśmy się zwrócić do przedsiębiorstwa o ratunek żeby pożyczył nam 686 tys. zł. przypomina mi to sytuację tego miasta, dramatyczną sytuację i tu się zgodzę z radnym Mizera, że nie będzie głosował. Miasto tonie, to 686 tys. zł dowodzi, że muszą pożyczyć. To jest ta sytuacja jaka była w III kadencji, przy końcu kadencji była taka sytuacja, że ówczesny Prezydent nie mógł pożyczyć to zaplanował sprzedaż OPEC-u. całe szczęście, że władza się zmieniał i przyszedł pan Wiśniewski i zablokował tą sprzedaż. Dziś my tak samo chcemy sprzedać miasto głosując za pożyczeniem 50 mln zł. Apeluję bardzo żeby się zastanowić bo te pieniądze będą zmarnotrawione. Oczywiście będę przeciw tej uchwale.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego to ona pisze na jakie pozycje ma być przeznaczony ten kredyt i w jakich latach. A jakie to są pozycje to wynika z WPI, można sobie otworzyć i np. przy założeniu, że rewitalizacja i adaptacja poprzemysłowych terenów ok. 19,9 mln zł. więc panie radny Wiśniewski, podsumowując te 4 pozycje to kwota dofinansowania unijnego w planie WPI jest ok. 80 mln zł jeżeli chodzi o zaciągnięcie kredytu właśnie na te 4 pozycje.
            A panie radny Kraśniewski, ma pan bardzo krótką i wybiórczą pamięć. Chcę panu powiedzieć, że w poprzedniej kadencji akonto sprzedaży elektrowni na ul. Rataja zaciągnął 2 mln pożyczkę od OPEC-u więc takie rzeczy się zdarzały.
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            Ja chciałbym wrócić do moich pytań, wiemy, że zwiększanie zadłużenia dość dużo kosztuje dlatego pytam się o koszty obsługi, które też rosną. W załączonej do projektu budżetu prognozy spłaty długu wynika, że suma odsetek od zaciągniętych dotychczas i w 2010 planowanych pożyczek w okresie spłaty wyniesie ponad 90 mln zł. czy to jest już z tym kredytem długoterminowym? Czy od tych kredytów, które do tej pory wzięliśmy? Skąd pan skarbnik jest pewien nie wiedząc jakie będą później stopy, że ten kredyt jest korzystny?
 
Skarbnik Mariusz Szczubiał
            Jeżeli chodzi o tą kwotę, o której mówi pan radny to obejmuje ona cały koszt finansowania całego WPI. To jest oczywiście niepewność podczas planowania szczególnie tak długoterminowych elementów budżetu. Ale dokonuje się ją z należytą starannością czyli na bazie wiedzy takiej jaką się posiada w momencie planowania. Dlatego każdy plan i budżet, który jest wieloletnim planem finansowym podlega szeregu korektom. Jeżeli chodzi o kwestie zaplanowania tych odsetek one są zaplanowane pesymistycznie czyli raczej szacując to jaką wiedze mamy dostępną, raczej wyżej.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ponieważ Prezydent wprost się do mnie odnosząc twierdził, że są wymienione 4 inwestycje, na które te pieniądze mogą być wydatkowane i żadne inne z tego finansowane być nie mogą i ta ja rozumiem. I jak był pan łaskaw powiedzieć pod moja nieobecność „chory łeb” to ja jestem w stanie pojąć. Natomiast nie jest powiedziane, że te pieniądze powinny być przeznaczone na wkłady własne i tylko na wkłady własne do realizacji tych inwestycji. Teraz zadam pytanie uzupełniające, który by wyjaśniło i pomogło podjąć tę decyzję: ile pieniędzy z Unii Europejskiej pozyskali państwo wydatkując 24 mln, które już zostały wydane z wyemitowanych obligacji? Na tej podstawie ja sobie wyrobię zdanie ile pieniędzy pozyskacie z 50 mln zaciągniętego kredytu? Proszę mi odpowiedzieć.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, ja chce przypomnieć, że to dotyczy zupełnie innej sprawy.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Tej dotyczy, pan nie będzie mi tłumaczył …
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Nie mówimy o pozyskiwaniu środków tylko o zaciągnięciu kredytu.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Panie Przewodniczący, niech pan nie będzie świętszy od Papieża, czemu pan odbiera głos panu Prezydentowi?
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, ja tylko próbuję pilnować porządku.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Pan radny Wiśniewski świetnie się orientuje, że obligacje idą na inwestycje Anie tylko i wyłącznie na uzupełnienie do środków unijnych. Oprócz pewnych środków unijnych jest cały szereg innych inwestycji w mieście. Mogę tu wymieniać bez liku. Natomiast te, nad którymi pracujemy, jeżeli chodzi o kredyt długoterminowy są konkretne, na konkretne zadania, które są w WPI. Pisze i jakie to są zadania i jaka wielkość i jaki jest udział własny. Natomiast na co poszły 24 mln to można będzie zobaczyć w wykonaniu budżetu za 2009 rok. Każda złotówka z obligacji byłą wydana na inwestycje, ani jedna nie była na co innego.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Pan Prezydent chyba nie zrozumiał o co ja pytałem. Ja nie pytałem na co zostały wydane, bo ja wiem. Pytałem ile pieniędzy z UE pozyskano pod 24 mln zł z obligacji?
 
Prezydent Robert Malinowski
            My mamy w trzech grupach środków unijnych ok. 220 mln zakontraktowane. To są projekty indywidualne, kluczowe, są konkursowe i są „pokalowskie”. Środki muszą być najpierw przez miasto wydane żeby można było uzyskać zwrot. Mamy 220 mln zł zaprojektowane w środki unijne.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Na drugiej stornie uzasadnienia jest dość szczegółowo opisane. Może pokrótce ale na ten temat o jaki pytał radny Wiśniewski przed chwilą. I jest takie zdanie: ”EBI nie udziela pożyczek przekraczających 50% danego projektu”. Z tego rozumiem, że co najmniej drugie 50% to będą środki spoza kredytu. Jest też zapis, że projekty, w które inwestuje bank powinny przyciągać fundusze z innych źródeł. To nie będą środki własne miasta. Pan domniemywa, że tu jest kłamstwo napisane więc w tym się różnimy. To co jest tu napisane więc zasady udzielania przez EBI to nie są zasady wymyślone przez miasto tylko przez bank.
Może warto by było przeczytać uzasadnienie i nie trzeba było zadawać tylu pytań.
Radny Michał Czepek
            Tu radni opozycji cały czas starają się nam wmówić, że te pieniądze chcemy wydać na dropsy. W punkcie drugim jest dokładnie napisane jakie są cztery inwestycje. Dokładnie było powiedziane jaka jest wartość wkładu unijnego. Natomiast mam pytanie, czy urząd marszałkowski w jakiś sposób będzie pre finansował wydatki na te inwestycji. Ponieważ wiem, że sposób pre finansowania niektórych inwestycji z RPO jest stosowane.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Kiedyś bywało tak, że BGK wspierał środkami swoimi a potem się rozliczało miasta. W tej chwili jest taka sytuacja, że urząd marszałkowski będzie wypłacał zaliczki. Wiem, że są starania żeby wrócić do rozliczeń z BGK a le na dziś wypłaty zaliczek będzie czynił urząd marszałkowski.
 
Radny Michał Czepek
            Czy są realne szanse żebyśmy takie zaliczki otrzymali w 2010 roku?
 
Prezydent Robert Malinowski
            Tak panie radny, oczywiście, że są. Np. są już dokładne ustalenia jeżeli chodzi o ul. Hallera. Taka zaliczka zostanie w miarę rozwoju sytuacji będziemy wnioskować o takie zaliczki.
 
Radny Łukasz Mizera
            Ja nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że nie ważne jak będzie wysoki ten kredyt, nieważne jak się ułoży. Sam pan skarbnik słusznie zauważył, że w zeszłym roku te oprocentowanie sięgało 7,5%. My mamy policzone 6,5% a w okresie 20 lat może się zdarzyć wszystko. Zupełnie poważnie, to jest niebagatelna kwota i jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności wydatkowania i zapłacenia, bo szczerze 30 mln to jest więcej niż jedna transza z obligacji. Nikt panie radny nie twierdzi, że Prezydent wydał je na dropsy bo ja powiedziałem, że wydał je na inwestycje ale w pełni sfinansował je z tych obligacji. Środków zewnętrznych nie było i o to chodzi. Trzeba się teraz dobrze zastanowić czy nas w pełni zadowala te 50%, które jest w uchwale. Czy jesteśmy w pełni zadowoleni, że robimy rewitalizację samodzielnie
a do niedawna część rewitalizacji kosztów miał partycypować inwestor, który na tamtym terenie był. Tych pytań jest mnóstwo a te 30 mln zł w ciągu 30 lat spłacić będziemy musieli. Dla mnie to jest kwestia niebagatelna. Ja mogę mieć wątpliwości ale myślę, że będziemy rozliczali tak samo jak efekty tych 3 lat bo pan Prezydent ma zakontraktowane 22 mln zł, zobaczymy jak to się skończy na koniec tego roku budżetowego. Ja dziś rękami i nogami bym się bronił przed zaciąganiem tego kredytu ponieważ dużo więcej jest konkretnych argumentów przemawiających za tym żeby tego nie robić niż jakiekolwiek podstawy do tego aby robić temu miastu kolejną krzywdę.
 
            W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (12 za, 7 przeciw) podjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/119/09 RMG stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/.
 
Ad. 8
Uchwała w sprawie nadania Statutu Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/120/09 RMG stanowi załącznik Nr 18 do protokołu/.
 
Ad. 9
Uchwała w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli miejskich na 2010 rok
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (17 za, 1 przeciw) podjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/121/09 RMG stanowi załącznik Nr 19 do protokołu/.
 
Ad. 10
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 
Radny Grzegorz Miedzianowski
            W związku wprowadzeniem tej uchwały i z pewnymi zmianami w regulaminie a szczególnie z zapisem w rozdziale 3, paragrafie 3, pkt 4, że przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż 25-tego danego miesiąca. Do tej pory obowiązywał zapis, że przekazanie tej części dotacji następowało do 15-tego danego miesiąca. Wiemy, że główne płatności takie jak czynsz, woda i in. płaci się do 15-tego i przesunięcie o 10 dni ma dla nich negatywny wpływ i dlatego proszę o dokonanie autopoprawki w tym punkcie.
 
Prezydent Robert Malinowski
            Subwencja wpływa do 20-tego każdego miesiąca i mogę taką autopoprawkę wprowadzić ale z prośbą, że do 20-tego każdego miesiąca. Jak wpłynie szybciej to będzie szybciej. Bo tak subwencja wpływa. Jak nie będzie subwencji to będzie trzeba dać dotację. Więc proponuję do 20-tego.
 
W związku z tym, że nie było więcej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (16 za, 1 przeciw) podjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/122/09 RMG stanowi załącznik Nr 20 do protokołu/.
 
Ad. 11
Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy-miasto Grudziądz
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (16 za, 1 wstrzymał się) podjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/123/09 RMG stanowi załącznik Nr 21 do protokołu/.
 
Ad. 12
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Zawiszy Czarnego , Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (17 za, 7 wstrzymał się) podjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/124/09 RMG stanowi załącznik Nr 22 do protokołu/.
 
Ad. 13
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: Śródmieście Północne”, obejmującego obszar zawarty między nabrzeżem Wisły, ulicami Nadgórną, Jagiełły, Saperów, nabrzeżem Wisły i rzeką Wisłą
 
W związku z tym, że nie było dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (14 za, 4 wstrzymało się) podjęła przedmiotową uchwałę.
 
/Uchwała Nr XLIX/125/09 RMG stanowi załącznik Nr 23 do protokołu/.
 
Ad. 14
            Interpelacje
 
Nowych interpelacji nie zgłoszono.
 
Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację otrzymał radny Witold Kraśniewski.
 
/uzupełnienie do odpowiedzi na interpelację radnego Kraśniewskiego stanowi załącznik nr 24 do protokołu/.
 
Ad. 15
 Zapytania i wolne głosy
 
Odpowiedzi na zapytania otrzymali radni; Kazimierz Cichiński, Michał Czepek, Arkadiusz Goszka, Witold Kraśniewski, Łukasz Mizera, Eugeniusz Piasecki, Wiesław Poliński, Przemysław Ślusarski, Andrzej Wiśniewski.
 
/Opdpowiedzi dla radnych stanowią załączniki od Nr 25 do Nr 33/.
 
 
Radny Kazimierz Cichiński
            Nie dostałem odpowiedzi na jedno pytanie.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Poprosimy, za pośrednictwem Pana Prezydenta, żeby ta sprawa została załatwiona. Tak samo Pan Wiceprzewodniczący Szymański to sygnalizuje, że tez nie otrzymał.
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            Otrzymałem odpowiedź na pytanie i wniosek, który zadałem na Komisji Bezpieczeństwa. Jednak chciałbym się ustosunkować do niego. Chodzi o reklamę świetlną przy wiadukcie na skrzyżowaniu Hallera i Włodka. W odpowiedzi otrzymałem taką informację, że „ …  w/wym reklama została zlokalizowana poza pasem drogowym dróg publicznych i spełnia zapisy art. 43 ustawy o drogach publicznych określającą minimalną odległość obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej. Jednocześnie informuję, że w dniu 13 grudnia ZDM podjął działania mające na celu ewentualne podwyższenie telebimu reklamowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Włodka i Hallera oraz zmniejszenie kontrastu wyświetlanych reklam”. Chciałbym się zapytać, czy ja dobrze rozumiem, że likwidacja, to już w ogóle nie wchodzi w rachubę tego telebimu, bo jest poza pasem drogowym, a czy określenie „ewentualne podwyższenie telebimy”, to jest odpowiedź na to, że nie będziemy tego likwidować i ewentualnie podwyższymy, czy to również jest taka niewiadoma, że jeżeli nic się nie uda zrobić, no to nie, ale ewentualnie poprosimy o podwyższenie. Chciałbym, aby to słowo „ewentualne podwyższenie” zastąpić „stuprocentowe podwyższenie”, jeżeli nie dojdzie do wyeliminowania w ogóle tego telebimu z tego terenu.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Czy Pan radny chce teraz odpowiedź ustną, czy pisemną? (radny poprosił o odpowiedź pisemną).
 
Radny Łukasz Mizera
            Panie Prezydencie, oprócz tego Kuriera Grudziądzkiego, to ja również pytałem o ten telewizyjny program, czy po prostu ktoś zapomniał, czy jest jeszcze w produkcji odpowiedź, to jedna sprawa.
            Druga sprawa, w odpowiedzi dostałem, że Informator dociera do osób, które nie mają telewizji kablowej, nie korzystają z Internetu i nie czytają prasy codziennej. Ja bym chciał się dowiedzieć, na jakiej podstawie wybierane są osoby, które dostają ten Kurier Grudziądzki i po czym państwo wnosicie, że te osoby akurat nie czytają prasy codziennej i nie korzystają z Internetu, bo to jest dla mnie zagadkowe, czy to znaczy, że władza ma naprawdę daleko posunięty aparat inwigilacji mieszkańców, powiem że jestem zaniepokojony.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
            Panie radny, jeżeli chodzi o ten program telewizyjny, to lada moment Pan to dostanie, także bardzo przepraszam, że tak się stało. Tamto, to może rzeczywiście zostało coś przejaskrawione, bo tu żadnego aparatu, czy czego innego nie mamy.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Tu jeszcze Pan radny Michał Czepek też zgłasza, że jednej odpowiedzi nie otrzymał, to też bardzo proszę, żeby pan Prezydent mógł przejrzeć odpowiedzi.
 
 
Radny Witold Kraśniewski
            Ja tylko tak na marginesie, to rosiłbym bardzo, ażeby odpowiadać na pytania, czy na interpelacje nie w dniu sesji, bo ja dzisiaj otrzymałem odpowiedź na interpelację i musiałbym ją przestudiować, bo ona jest bardzo długa i nie mogłem zabrać głosu, bo dostałem ja o godz. 13:00. Teraz chciałbym się ustosunkować do zapytania, uzyskałem odpowiedź i ta odpowiedź mnie nie zadawala, gdyż odpowiedź brzmi w ten sposób, iż „podtrzymuję swoje stanowisko zawarte w piśmie poprzednim”. Mnie to nie  zadawala, ja chcę konkretna odpowiedź na pytanie, jakie postawiłem, które cytowałem na poprzedniej sesji i takiej odpowiedzi do dzisiaj nie otrzymałem. Chciałbym odpowiedź konkretną, na konkretne przeze mnie zadane pytanie.
 
            Prezydent poinformował, iż udzieli odpowiedzi na piśmie.
 
Radny Łukasz Mizera
            Chciałbym się dowiedzieć, czy nie było żadnych przeciwwskazań do tego, żeby na ul. Fortecznej, na dole, ten bruk, który tam funkcjonuje zalać asfaltem, bo wygląda to tragicznie. Ja się zastanawiam, czy w tym rejonie nie funkcjonuje jakiś nadzór i czy tam można było z czystym sumieniem wylać zwykły asfalt na ten bruk, psuje to charakter tej nawierzchni, która tam jest.
            Drugie pytanie. Panie Prezydencie i Panie Przewodniczący, wpłynęła do mnie … /koniec strony A trzeciej kasety/ … i w Biurze Rady i do pana Prezydenta odnośnie dwóch linii autobusowych i przystanku na rondzie, które powstało, bodajże chodzi o linię autobusową nr 4 i 12, jeśli nie mylę. Pytanie, czy to do nas dotrze również, bo dostałem telefoniczną informację, że było pismo skierowane do radnych i do Prezydenta, stąd pytanie, czy to jest, czy to można w ogóle znaleźć.
 
Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka
            Panie radny, ja wszystkie pisma, które są kierowane do Rady Miejskiej, to staram się automatycznie skserować państwu, przekazywać, tak samo było z linią 15, były różne petycje, państwo otrzymaliście. Sprawdzę w Biurze Rady, czy to pismo wpłynęło, bo na tę chwilę nie zauważyłem, trudno mi się w tej chwili ustosunkować, jeżeli to pismo wpłynęło, jeżeli jest ono do wiadomości Rady, to państwo otrzymacie kserokopię.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Ja w imieniu mieszkańców ul. Wyzwolenia i ul. Królewskiej bardzo prosiłbym o informację na temat możliwości wyremontowania ul. Wyzwolenia, jest ona wyłożona trylinką i to bardzo złej jakości, materiał się kruszy, powstają dość spore wyrwy, co jest niebezpieczne, zwłaszcza w okresach, kiedy padają deszcze, albo przykryje śnieg.
 
Radny Andrzej Wiśniewski
            Ja mam oświadczenie, proszę o przyjęcie mojego oświadczenia i zaprotokołowanie. Otóż oświadczam, że głosowałem przeciwko przyjęcia budżetu na rok 2010 i uchwałą mu towarzyszącym i powodującym dalsze zadłużenie miasta.
 
Radny Grzegorz Miedzianowski
            Ja chciałbym się zapytać, czy jeszcze ktoś w Grudziądzu zajmuje się posypywaniem chodników miejskich, bo rankiem w Wigilię trudno było przejść z góry z ul. Bydgoskiej na przystanek autobusowy, czy na drugą stronę ul. chociaż te przystanki były posypane. To samo było wczoraj wieczorem, kiedy temperatura opadała, a jak spadł pierwszy śnieg, to zauważyłem na ul. Kalinkowej, Bydgoskiej ciągnik z podniesionym pługiem, który kilka razy w tą i z powrotem sobie jeździł.
            Druga rzecz, okres świąt spowodował to, że wiele osób odwiedzało cmentarz w parku i wstyd, jeszcze raz wstyd było iść tam z kimś, kto nie zna niektórych realiów Grudziądza. Kontenery na śmieci przesypywały się przy głównej bramie i przy furtce wychodzącej w kierunku Lotniska, w kierunku ul. Parkowej śmieci po prostu zasłaniały przejście przez te furtki.
Ja swojego czasu, kilka miesięcy, bodajże trzech poddawałem w wątpliwość wykonanie tego polbruku na terenie Parku Przemysłowego, czyli pewnej części ul. Polskich Skrzydeł, ale ona tam biegnie trochę inaczej, przedłużenia ul. Dr. Łąkowej, ten polbruk biegnie na tej trasie naokoło Parku Przemysłowego. Dostałem odpowiedź, że po prostu przekazano to do zarządu Parku Przemysłowego, ja chciałbym wiedzieć, czy poczyniono jakieś kroki, a może ja sobie te zastoiska wody wymyśliłem i te nierówności na tym polbruku. Chciałbym wiedzieć, co dalej po prostu.
 
Radny Michał Czepek
            W związku z uruchomieniem od 21 grudnia szpitala w Węgrowie, to ja mam dwa pytania związane z komunikacją z tym miejscem. Pierwsze, to o ile kursów na dobę zwiększy się częstotliwość kursowania linii nr 21, która łączy Mniszek, Rządz, Strzemięcin ze szpitalem na dobę od 21 grudnia lub od najbliższego czasu.
            Drugie pytanie. W związku z zaniedbaniem w poprzedniej kadencji przy przebudowie ul. Warszawskiej na odcinku od ronda Skalskiego do Rydygiera, to mam pytanie, jakie są plany najbliższe, kiedy może być wykonane poszerzenie tej jezdni, żeby umożliwić karetkom dojazd do szpitala i ze szpitala.
 
Radny Marek Czepek
             Oświadczam, że głosowałem przeciwko przyjęciu budżetu i uchwał towarzyszących powodujących zadłużenie miasta.
 
Radny Eugeniusz Piasecki
            Oświadczam, że głosowałem przeciwko przyjęciu budżetu i uchwał towarzyszących powodujących zadłużenie miasta.
 
Radna Małgorzata Malinowska-Mizera
Oświadczam, że głosowałem przeciwko przyjęciu budżetu i uchwał towarzyszących powodujących zadłużenie miasta.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Chciałbym powiedzieć, bo dziś cały czas przy dyskusji nad budżetem przewijała się kwota deficytu budżetowego w wysokości ponad 38 mln zł i ja w związku z tym chciałbym skierować przede wszystkim do prasy, że deficyt zgodnie z projektem budżetu i z autopoprawką złożoną przez pana Prezydenta wynosi nie ponad 38 mln zł tylko 39.399.284 zł plus z uwagi na to, że dziś przyjęliśmy uchwałę, że 686.020 zł nie będzie dochodem przyszłego roku lecz jest dochodem tego roku to ten deficyt faktycznie wynosi 40.085.304 zł. a teraz chcę wygłosić oświadczenie, oświadczam, że na dzisiejszej sesji nie głosowałem za przyjęciem projektu budżetu na rok 2010 i uchwałami około budżetowymi.
 
Radny Sławomir Szymański
            Ja chciałem złożyć również oświadczenie, oświadczam, że głosowałem przeciwko uchwale budżetowej na rok 2010 i przeciwko dalszemu zadłużania miasta.
 
 
Radny Łukasz Mizera
            Także chciałbym wygłosić oświadczenie i jest ono następującej treści: jest moi bardzo przykro, że obecni na Sali radni Platformy Obywatelskiej oraz resztek Wspólnego Grudziądza głosowali za przyjęciem budżetu 2010 roku oraz wszystkich uchwał zadłużających miasto.
 
Radny Przemysław Ślusarski
            Ja mam propozycję, żeby na kolejnych sesjach nie tracić niepotrzebnie czasu na to czy mamy głosować imiennie czy nie, żeby taki tryb przyjąc. I może żeby bardziej skrócić to może pan Przewodniczący w imieniu całego klubu po prostu wymieni nazwiska i taką treść powiedziała. A poza tym nie wiem czy my mamy nowego skarbnika miasta czy może Prezydenta?, który nam mówi jaki jest deficyt budżetowy?, który uchwala taki deficyt i publicznie go ogłasza, być może jest coś o czym nie wiem?
 
Radny Michał Czepek
            Ja chce zgłosić oświadczenie, mianowicie, że z wielkim ubolewaniem przyjąłem fakt, że radni opozycji są wielkimi hamulcowymi dla tego miasta.
 
Radny Witold Kraśniewski
            Żeby nie przedłużać, proszę też o uwzględnienie tego faktu, że nastąpiła dyslokacja szpitala ażeby rozważyć możliwość dostarczenia pasażerów z dzielnicy Tuszewo, gdzie kursuje „15’ do Węgrowa ażeby mieć to na uwadze jako, że począwszy od dziś zwiększy się obciążenie „15”.
 
Ad. 16
            Zakończenie obrad
 
            Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Arkadiusz Goszka zamknął obrady wypowiadając słowa: ”zamykam obrady XLIX sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
         Arkadiusz Goszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 12-01-2010 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 12-01-2010 13:19