herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

rozstrzygnięty - MZUP - przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Informacja o braku rozstrzygnięcia w załączniku.

Grudziądz, dn. 17.01.2008r.

MZUP-0717- 341-1/08

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Miejski Zakład Użyteczności Publicznej w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 51
tel./fax. tel. (056) 642-57-95,

O G Ł A S Z A

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO ZGODNIE Z PN-EN-590 ROK WYDANIA 2006

Przedmiot zamówienia: CPV  23.00.00.00-7

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać na wniosek pisemny w siedzibie Zamawiającego, bądź pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.mzup.pl lub www.bip.grudziadz.pl

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień wariantowych.

Termin wykonywania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2008r.

O udzielanie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych i spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określone art. 22 ust.1,
- przedstawią dokument - aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - stwierdzający status prawny i formę prawną wykonawcy oraz uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym i prowadzeniu działalności gospodarczej o profilu odpowiadającym przedmiotowi przetargu. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
- Zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - to w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

Kryteria oceny ofert:
- cena oferty netto - 100 %,

Termin i miejsce składania ofert:
- 1 luty  2008 r. do godz. 1200 w Miejskim Zakładzie Użyteczności Publicznej w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 51

Termin związania ofertą: 30 dni

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Dyrektor

/ - / Jacek Matuszczyk

Pozostałe dokumenty w tej sekcji:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Załącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oferta na dostawę oleju napędowego zgodnie z PN-EN-590 rok wydania 2006 do Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej

4. Przedwstępna umowa na dostawę oleju napędowego zgodnie z PN-EN-590 rok wydania 2006 do Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 18-01-2008 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 28-08-2009 11:03