herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

rozstrzygnięty - MZUP - przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

Informacja o rozstrzygnięciu w załączniku
MZUP-0717- 341-2/08                                                          Grudziądz, dn. 15.02.2008r.
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Miejski Zakład Użyteczności Publicznej w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 51
tel./fax. tel. (056) 642-57-95,  
 
O G Ł A S Z A
 
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO ZGODNIE Z PN-EN-590 ROK WYDANIA 2006
 
 
Przedmiot zamówienia: CPV    23.00.00.00-7
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać na wniosek pisemny w siedzibie Zamawiającego, bądź pobrać ze strony internetowej Zamawiającego:     www.mzup.pl lub www.bip.grudziadz.pl
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień wariantowych.
Termin wykonywania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2008r.
O udzielanie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych i spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określone art. 22 ust.1,
-         przedstawią dokument – aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – stwierdzający status prawny i formę prawną wykonawcy oraz uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym i prowadzeniu działalności gospodarczej o profilu odpowiadającym przedmiotowi przetargu. Odpis lub zaświadczenie musi zawierać wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
-         Zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – to w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
 
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
 
Kryteria oceny ofert:
-         cena oferty netto – 100 %,
 
Termin i miejsce składania ofert:
-         27 luty  2008 r. do godz. 1200 w Miejskim Zakładzie Użyteczności Publicznej w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 51
Termin związania ofertą: 30 dni
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 
 
                                                                                                             Dyrektor
 
                                                                                    
                                                                                            / - / Jacek Matuszczyk


Pozostałe dokumenty w tej sekcji:


1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
2. Załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
3. Załącznik nr 2 do SIWZ – oferta na dostawę oleju napędowego zgodnie z PN-EN-590 rok wydania 2006 do Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej
 
4. Przedwstępna umowa na dostawę oleju napędowego zgodnie z PN-EN-590 rok wydania 2006 do Miejskiego Zakładu Użyteczności Publicznej
 
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 19-02-2008 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 28-08-2009 11:03