herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 56/13 w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy – miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR 56/13

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 21 lutego 2013r.

 

w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy – miasto Grudziądz

 

Na podstawie art. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Sprawozdanie finansowe gminy – miasto Grudziądz składa się z bilansu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz łącznych bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych. Sporządzając  sprawozdanie należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi.

 

§ 2. 1. Wzajemne rozliczenia, o których mowa w § 1 dotyczą wszystkich elementów sprawozdania finansowego:

1) w bilansie wyłącza się należności i zobowiązania, jeżeli na koniec roku występują salda;

2) z rachunku zysków i strat wyłącza się wzajemne koszty i przychody, tak by ich sumy były mniejsze, co nie wpłynie na wynik finansowy;

3) w zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłącza się wartość nieodpłatnie otrzymanych (przekazanych) środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.    

2. Wyłączeniu podlegają skutki wzajemnych transakcji, co powoduje eliminację podwójnego ujęcia.

 

            § 3. Jednostka budżetowa wraz ze sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków  i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu składa arkusz wzajemnych rozliczeń, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Jednostka budżetowa na arkuszu wzajemnych rozliczeń powinna przedstawić wyłączenia, zaewidencjonowane na koncie 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”.

 

§ 4. 1.W informacji uzupełniającej do bilansu jednostka budżetowa przedstawia wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, przyjmując kwotę wydatków bieżących na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne według stanu obowiązującego w dniu sporządzania bilansu.

2. Kwota, o której mowa w § 4 ust. 1 powinna być sumą kwoty z roku, w którym sporządza się sprawozdanie finansowe i kwot z trzech następnych lat.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                              

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 06-03-2013 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 08-03-2013 08:57