herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy - WFN

naczelnik: Lilianna Kowalska
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 218
Naczelnik Wydziału – pokój nr 219
tel.: +48 564510230
faks: +48 564510308

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Lilianna Kowalska 219 +48 564510232

W Wydziale działa sześć referatów.

Referat Planowania, Rachunkowości Budżetu i Kontroli Finansowej - WFN-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu miasta;
2) opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej;
3) opracowywanie założeń społeczno-gospodarczych;
4) współpraca w zakresie planowania budżetu miasta z komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalną Izbą Obrachunkową i Ministerstwem Finansów;
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w planie budżetu miasta, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz innych uchwał związanych z realizacją budżetu;
6) udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie budżetu miasta;
7) uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi planowanych dochodów i wydatków budżetu w przypadku zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego;
8) bieżąca analiza realizacji budżetu miasta;
9) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta;
10) opracowywanie rocznych planów kontroli finansowej jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu miasta i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, otrzymujących dotacje z budżetu miasta;
11) przeprowadzanie kontroli finansowych (kompleksowych, doraźnych, problemowych, sprawdzających) jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu miasta i podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, otrzymujących dotacje z budżetu miasta;
12) opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli finansowych;
13) weryfikacja sprawozdań budżetowych gminnych jednostek organizacyjnych;
14) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych;
15) sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego;
16) sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego;
17) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu miasta (organu);
18) uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z urzędami skarbowymi;
19) przekazywanie środków poszczególnym jednostkom budżetowym i uzgadnianie sald na kontach analitycznych;
20) weryfikacja planów i sprawozdań finansowych jednostek budżetowych;
21) współpraca z Urzędem Skarbowym w Grudziądzu w zakresie udzielonych ulg w podatkach pobieranych na rzecz gminy-miasto Grudziądz;
22) ewidencja, uzgadnianie i kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów oraz zapewnienie terminowej spłaty rat kapitałowych;
23) opracowywanie prognoz budżetowych w zakresie długu publicznego;
24) współpraca z bankami w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych;
25) przygotowywanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;
26) sporządzanie rocznego raportu z udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej za dany rok.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Anna Kamińska 218 +48 564510230
Robert Klimczuk przyziemie - 31 +48 564510229
Monika Konic 220 +48 564510238
Grażyna Kościuk przyziemie - 31 +48 564510229
Henryk Olszewski przyziemie - 31 +48 564510229
Sylwia Szczęsna 220 +48 564510441
Ewelina Szych 220 +48 564510238
Katarzyna Wiśniewska 220 +48 564510441

Referat Wydatków - WFN-II

kierownik: Ewa Becker

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków budżetowych (bieżących, inwestycyjnych);
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych środków pozabudżetowych, m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie depozytów, wadiów;
4) weryfikacja i rejestracja wyciągów bankowych, raportów kasowych;
5) dekretacja dowodów księgowych;
6) prowadzenie zaangażowania wydatków budżetowych obciążających plan finansowy ? system GRU (Generalny Rejestr Umów ? wydatki) i WYBUD (obsługa wydatków budżetowych);
7) miesięczna weryfikacja kont księgowych;
8) sporządzenie wydruków miesięcznych wydatków budżetowych na potrzeby analizy budżetowej i sprawozdawczości;
9) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji wydatków oraz innych wynikających z rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej;
10) ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
11) ewidencja i rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego;
12) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników Urzędu i sporządzanie list płac;
13) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na żądanie pracowników i uprawnionych organów;
14) rozliczanie diet i delegacji radnych;
15) sporządzanie bilansu Urzędu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu;
16) rozliczanie inwentaryzacji;
17) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
18) ewidencja i rozliczanie podatku VAT naliczonego;
19) sporządzanie deklaracji wpłat na PFRON;
20) sporządzanie sprawozdań statystycznych ze środków trwałych oraz funduszu wynagrodzeń;
21) wykonywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej;
22) rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Ewa Becker 221 +48 564510215
Patrycja Janiszewska 217 +48 564510234
Justyna Jankiewicz 222 +48 564510286
Joanna Jankowska 217 +48 564510235
Joanna Karczewska 222 +48 564510286
Bożena Piotrowiak 217 +48 564510235
Emilia Wesołowska 217 +48 564510234

Referat Wymiaru Podatków i Kontroli Podatkowej - WFN-III

kierownik: Anna Goralewska

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych;
2) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;
3) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych podatku od środków trans-portowych od osób fizycznych, od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;
4) kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności danych zawartych w informacjach i deklaracjach podatkowych w oparciu o akty notarialne, ewidencję gruntów i budynków;
5) przygotowywanie wezwań, postanowień, decyzji i innych pism związanych z postępowaniem podatkowym;
6) dokonywanie przypisów, odpisów, korekt i zmian w podatkach lokalnych oraz prowadzenie właściwych rejestrów;
7) przygotowywanie postanowień w sprawach udzielania ulg w zakresie podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochody budżetu miasta;
8) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
9) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatkowych;
10) planowanie dochodów z tytułu podatków i opłat;
11) sporządzanie planów kontroli podatkowej;
12) kontrola podatników w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
13) występowanie do odpowiednich instytucji o refundację utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatkach;
14) opracowywanie informacji statystycznych w zakresie działania Referatu;
15) udostępnianie akt podatkowych i udzielanie informacji zawartych w aktach podatkowych upoważnionym organom i osobom.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Anna Goralewska 114 +48 564510241
Izabela Chrzanowska 101 +48 564510243
Wanda Eljasz 101 +48 564510243
Paweł Halicki 101 +48 564510242
Małgorzata Nowocieńska 115 +48 564510438
Magdalena Piątkowska 101 +48 564510242
Beata Więcek 115 +48 564510438
Dagmara Zychowicz    

Referat Dochodów Podatkowych i Obsługi Kas - WFN-IV

kierownik: Alicja Dudzik

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy Urzędu oraz terminowe wpłacanie gotówki z kasy na rachunek bankowy;
2) księgowanie wpłat i zwrotów gotówkowych i bezgotówkowych na indywidualnych kontach podatników;
3) dokonywanie wymiaru opłaty targowej i opłaty skarbowej w związku z nieuiszczaniem należnych opłat;
4) dokonywanie przypisów i odpisów opłaty targowej i opłaty skarbowej oraz prowadzenie właściwych rejestrów;
5) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat;
6) prowadzenie ewidencji syntetycznej podatków i opłat;
7) sprawdzanie terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników i inkasentów;
8) podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze;
9) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości;
10) przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów;
11) przygotowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wpływów podatkowych na podstawie zbiorczej ewidencji oraz sprawozdań kwartalnych i rocznych z udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach;
12) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;
13) bieżąca weryfikacja zaległości pod względem przedawnienia;
14) obsługa kas dochodowych i kasy wydatkowej;
15) rozliczanie udziałów w podatku rolnym na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej;
16) opracowywanie informacji statystycznych w zakresie działania Referatu;
16) udostępnianie akt podatkowych i udzielanie informacji zawartych w aktach podatkowych upoważnionym organom i osobom.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Alicja Dudzik 114 +48 564510247
Mirosława Dyguła przyziemie - Kasy +48 564510246
Lidia Klawikowska przyziemie - Kasy +48 564510236
Ewa Kowalska 105A +48 564510245
Sabina Luszkowska 105A +48 564510244
Katarzyna Recka ul. Mickiewicza 28/30 - BOI +48 564510392
Daria Sitniewska 105A +48 564510244
Grażyna Suszyńska przyziemie - Kasy +48 564510246
Małgorzata Żuchowska 105A +48 564510245

Referat Dochodów Niepodatkowych - WFN-V

kierownik: Katarzyna Czołgoszewska

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługa finansowa w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych z podziałem na dochody własne gminy i powiatu oraz dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;
2) monitoring spłat należności przypisanych w porozumieniu z pracownikami merytorycznymi prowadzącymi wymiar poszczególnych należności;
3) windykacja należności o charakterze cywilnoprawnym, w szczególności opłat z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów gminy, czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości gminy, sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym;
4) wysyłanie wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych;
5) przygotowywanie dokumentów źródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niezapłaconych zaległości celem przekazania do prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego przez Biuro Prawne;
6) windykacja należności o charakterze publicznoprawnym, w szczególności opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, opłat adiacenckich i rent planistycznych, kosztów postępowania administracyjnego, decyzji ustalających odszkodowanie za zwrot wywłaszczonych nieruchomości, mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską, grzywien nakładanych w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności przejętych po zlikwidowanych jednostkach;
7) wystawienie upomnień oraz tytułów wykonawczych;
8) kierowanie tytułów wykonawczych wraz z ewidencją do egzekucji do właściwych organów egzekucyjnych,
9) monitorowanie i wysyłanie zapytań o stan postępowania egzekucyjnego;
10) windykacja należności Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, trwałych zarządców i użytkowników nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawców nieruchomości Skarbu Państwa, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności, odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
11) rozliczenie podatku VAT w zakresie całej gminy-miasto Grudziądz wraz z jednostkami podległymi;
12) sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów niepodatkowych;
13) weryfikacja i rejestracja wyciągów bankowych;
14) dekretacja dowodów księgowych;
15) ewidencja księgowa dochodów nieprzypisanych, w tym opłaty powstałe w Wydziale Komunikacji i Wydziale Spraw Obywatelskich np.: opłata za wydanie tablic rejestracyjnych lub opłata za wydanie zezwolenia za sprzedaż alkoholu, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
16) ewidencja dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat poprzednich oraz zwrotów dotacji z lat ubiegłych, a także odsetek;
17) ewidencja wpływu dochodów budżetowych z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wycinkę drzew, kary od osób fizycznych i prawnych za nielegalną wycinkę drzew lub krzewów, dochodu z tytułu sprzedaży drewna;
18) ewidencja dochodów należących do właściwości Referatu Geodezji;
19) prowadzenie ewidencji dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz kar za blokowanie torowiska;
20) miesięczna weryfikacja kont księgowych syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów oraz zadań ujętych w budżecie;
21) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg i zwolnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Katarzyna Czołgoszewska 221 +48 564510215
Małgorzata Borkowska 105B +48 564510448
Natalia Donarska 105B +48 564510430
Elwira Kowalska 322 +48 564510439
Paulina Kunikowska 105B +48 564510430
Sławomira Luszkowska 322 +48 564510439
Małgorzata Medeńska 105B +48 564510430
Beata Piechowiak 105B +48 564510449
Joanna Tuczak 105B +48 564510430

Referat Egzekucji - WFN-VI

kierownik: Ewa Piskorowska

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) przyjmowanie i ewidencjonowanie otrzymanych tytułów wykonawczych;
2) egzekucja pieniężna należności objętych tytułami wykonawczymi;
3) ewidencjonowanie należności wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym;
4) rozliczanie poborców z przydzielonych do służby tytułów wykonawczych pod względem finansowym i merytorycznym;
5) dokonywanie zabezpieczeń wierzytelności na majątku dłużnika;
6) współpraca z komornikami sądowymi i właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Ewa Piskorowska 115 +48 564510248
Marta Gora 115 +48 564510334
Grażyna Kraśniewska 115 +48 564510248
Justyna Melkowska 115 +48 564510334
Rafał Nowak 115 +48 564510248
Krzysztof Lenart 115 +48 564510237
Agnieszka Ziemer 115 +48 564510237

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 11-03-2013 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 11-09-2018 12:36