herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Konkurs na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu

 

Miejski Ośrodek Rekreacji

i Wypoczynku w Grudziądzu

ul. Za Basenem 2

86 – 300 Grudziądz

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKIM OŚRODKU REKREACJI I WYPOCZYNKU W GRUDZIĄDZU (jednostki budżetowej)

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

1. Wymagania niezbędneokreślone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) tj. pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

- jest obywatelem polskim,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- posiada wykształcenie  wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości (mile widziana praktyka w samorządzie).

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustawy o finansach publicznych,

- znajomość ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych, prowadzenie gospodarki jednostki budżetowej,

- znajomość prawa podatkowego (PIT,CIT, VAT, Podatki lokalne i opłaty),

- znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

- znajomość bankowości elektronicznej,

- biegła znajomość obsługi komputera: pakietu MS Office (Exel, Word), Internet, poczta elektroniczna,

- znajomość obsługi programów komputerowych VULCAN, PŁATNIK, OTAGO,

- znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjonowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację projektów w ramach Programów Unii Europejskiej,

- zdolność do pracy w warunkach stresu,

- wysoka kultura osobista, dokładność i odpowiedzialność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,

- sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

- sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

- sporządzanie deklaracji CIT, VAT,

- opracowanie oraz przestrzeganie realizacji rocznego harmonogramu  dochodów i wydatków,

- sporządzanie rozliczeń finansowych przydzielonych dotacji oraz innych otrzymanych środków podlegających rozliczeniu,

- bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej MORiW,

- opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,

- kierowanie pracą komórki organizacyjnej księgowości.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

- praca przy komputerze.

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- C.V.

- kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

- oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, pok. Nr 1 w godz. od 7:00 do 15:00.

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu” w terminie do dnia 13 listopada2013 r. (włącznie) w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, pok. 1.

 

 

                                                                                              DYREKTOR

                                                                                    /-/ Izabela Piwowarska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Tadych 30-10-2013 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Tadych 30-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 30-10-2013 10:12