herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019, poz. 713) Prezydent Grudziądza jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. (Dz.U. z 2016, poz. 644).

Informacja dotycząca danych osobowych przekazywanych w celu dokonania wpisu stowarzyszenia do "Ewidencji stowarzyszeń zwykłych" z siedzibą w Grudziądzu.

Administrator danych:

Gmina-miasto Grudziądz, którą reprezentuje Prezydent Grudziądza

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych z siedzibą w Grudziądzu. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń zwykłych.

Podanie danych wynika z przepisów ustawy lub jest dobrowolne.

Osoba podająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszenia zwykłego Daty wpisów do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego2)
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3)
3.Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
Adresy i siedziby stowarzyszenia zwykłego Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego5) Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego6) Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego7) Status organizacji pożytku publicznego8) Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego9) Likwidator stowarzyszenia zwykłego10) Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru11) Uwagi12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 STOWARZYSZENIE "GRAJMY" 14.10.2016 Celem stowarzyszenia jest: popularyzacja gier planszowych, karcianych, terenowych itp. towarzyskich form rozrywki; działalność w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym propagowanie gier jako sposobu spędzania czasu i poszerzania umiejętności; wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz podobnych instytucji oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;  zaangażowanie w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mieszkańców obszarów wiejskich itp.; wspieranie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne instytucji opiekuńczych i edukacyjnych; inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności oświatowej oraz kulturalnej, w szczególności na rzecz dzieci i młodziezy; propagowanie gier towarzyskich jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu dla rodzin; promowanie nowoczesnych form rozrywki umysłowej w starszym pokoleniu, niezależnie od wieku; aktywizacja seniorów; wspieranie twórców gier planszowych, karcianych itp; popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego. 86-300 Grudziądz, ul. Kustronia 12/19 Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela Agnieszka Pączek Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.    09.10.2016      NIE            -          -            -          -
Terenem działania jest obszar RP, ze  szczególnym uwzględnieniem okolic Grudziądza i województwa kujawsko-pomorskiego. Stowarzyszenie może działać poza granicami RP.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: organizowanie spotkań miłośników gier; organizowanie turniejów i konwentów miłośników gier oraz innych imprez kulturalnych organizowanie i prowadzenie spotkań edukacyjno-popularyzujących gry planszowe w przedszkolach, szkołach, domach dziecka, domach kultury oraz podobnych instytucjach; współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży, na szczeblu krajowym jak i samorządowym; przekazywanie instytucjom opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym gier oraz organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy dla tych instytucji; tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, dotyczących m. in. gier planszowych; organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży; organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów; organizowanie imprez kulturalnych, turniejów, gier miejskich, terenowych, zabaw na zasadzie "escape room" itp; wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia; przyznawanie dotacji rzeczowych, w tym materaiłów edukacyjnych, osobom fizycznym i prawnym; pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów Stowarzyszenia; współdziałanie z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności; uczestniczenie w pokazach oraz imprezach krajowych i zagranicznych propagujących gry; prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów.
2. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KRESÓW WSCHODNICH 01.02.2017 Celem działania Stowarzyszenia jest: zrzeszenie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Kresów Wschodnich; upowszechnienie prawdy o dziejach Kresów Wschodnich oraz pielenowanie dorobku historycznego tych ziem jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej; nawiązanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi na Kresach Wschodnich oraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; działanie na rzecz upamiętnienia dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz martyrologii mieszkańców Kresów Wschodnich. 86-300 Grudziądz, ul. Moniuszki 13

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Zarząd:

1.Tyszkiewicz Irena - Prezes Zarządu

2.Lichnerowicz Regina - członek Zarządu

3.Niećko Krystyna - członek Zarządu.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowcyh wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, działających łącznie w tym Prezesa.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej. 16.01.2017       NIE           -             -            -       -
Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina miasto Grudziądz i powiat grudziądzki.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o Kresach Wschodnich w wydawnictwach Stowarzyszenia, w działalności odczytowej, realizacji pomnika pamięci Kresowian itp; organizowanie uroczystości i obchodów rocznicowych upamietniających ważne wydarzenia związane z historią Polski i Kresów Wschodnich; wspieranie inicjatyw zmierzających do ratowania i ochrony pamiątek przeszłości Kresów Wschodnich; wspieranie działalności popularyzatorskiej i naukowej odnoszącej się do Kresów Wschodnich; występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych w sprawie treści programów nauczania i wychowania młodzieży w szkołach; udzielanie wszechstronnej pomocy pozostałym na Kresach Polakom i ich organizacjom społecznym; wspołpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi;placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
3 TOWARZYSTWO NAUKOWE W GRUDZIĄDZU 31.03.2017 Celem działania stowarzyszenia jest: prowadzenie badań naukowych; publikowanie wyników badan; uczestnictwo w zyciu publicznym. 86-300 Grudziądz; ul.Piłsudskiego 20

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela

Sławomir Dębski

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

21.03.2017

uchwała Nr 2

    NIE          -        -           -      -
terenem działania stowarzyszenia jest Polska.
Stowarzyszenie realizuje  swoje cele poprzez: przygotowanie i publikowanie prac naukowych; organizowanie seminariów i konferencji naukowych; wypracowanie i upublicznianie opinii o kierunkach rozowju.
4.

CHÓR KAMERALNY

"THE G SINGERS"

24.04.2017 Celem działania Stowarzyszenia jest: kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej; twórcze pobudzanie aktywności muzycznej; promowanie dorobku artystycznego,kulturalnego i naukowego członków Stowarzyszenia; podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych. 86-300 Grudziądz; ul. Kościuszki 63/67

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela

Sylwia Mazepa

Stowarzyszenie  zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

03.04.2017

uchwała nr 2

     NIE          -           -           -        -
terenem działania Stowarzyszenia jest RP. Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: organizację koncertów, spotkań, imprez muzycznych i rozrywkowych, festiwali i konkursów; organizację kursów szkolenia chóralnego; organizację wyjazdów chóru w celach szkoleniowych (warsztaty, obozy szkoleniowe) lub koncertowych (tournee) oraz turystycznych; przygotowywanie i druk materiałów reklamowych; sporządzanie nagrań fonograficznych; współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi, oświatowymi, kościelnymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami i osobami prywatnymi; współpracę ze środowiskiem muzycznym w RP i poza jej granicami; współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach w dziedzinie upowszechnaiania kultury muzycznej; promocja kultury w RP i poza jej granicami.
5. TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA GRUDZIĄDZA 10.05.2017 Celem działania stowarzyszenia jest: wspieranie inicjatyw społecznych, estetyzacja miasta, troska o zieleń miejską, zabytki, organizowanie wystaw, wydawanie folderów, pocztówek związanych z miastem, promocja miasta, edukacja ekologiczna, organizowanie pikników, zlotów, warsztatów. 86-300 Grudziądz; ul. Garnizonowa 6

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Zarząd:

1. Zofia Chlebowska - Prezes Zarządu

2. Kazimierz Autryb - Członek

3. Zbigniew Maciejewski - Członek

4. Tobiasz Czechowski- Członek

5.Mirosława Napierska - Członek.

Do reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających  łącznie w tym Prezesa.

Komisja Rewizyjna:

1. Marian Nyga- Członek

2. Zbigniew Szynkielewicz- Członek.

24.03.2017

uchwała nr 2

      NIE              -            -            -       -
Polska, Grudziądz
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: edukację młodziezy, prelekcje, odczyty, wystawy, projekty; współpracę z miastem, orgznizacjami pozarządowymi; aktywny udział społeczenstwa w proponowanych działaniach.
6. STOWARZYSZENIE FADO 24.07.2017 Upowszechnianie kultury lokalne, polskiej, europejskiej i światowej w szczególności poprzez organizację imprez muzycznych integrujących społeczeństwo; promocja Gminy-Miasto Grudziądz; czynny udział w projektach budujących jedność i propagowanie dobrych wzorców kulturowych w oparciu o muzykę, kuturę, sztukę, sport, naukę, ochronę środowiska i zabytków; tworzenie klimatu tolerancji; organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych, muzycznych i innych; doradzanie innym podmiotom oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą; działalność w zakresie artystycznej, rozrywkowej, impresaryjnej i inna działalność na rzecz społeczności; działalność na rzecz flory i fauny. 86-300 Grudziąz, ul. Mikołaja Reja 3

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Zarząd:

1. Tomasz Bąkowski - Prezes Zarządu

2. Wojciech Litwiński-Członek

3. Michał Krykant- Członek.

Do reprezentowania Stowarzyszenia w tym zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu. Do podpisywania korespondencji, dokumentów etc. nierodzących konsekwencji finansowych upoważniani są wszyscy członkowie Zarządu-samodzielnie.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

20.07.2017 r.

uchwała nr 2

  NIE

PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA NA REJESTROWE

01.12.2017 rok

uchwała               nr  8/2017

REJESTRACJA KRS

29.03.2018 R.

NR KRS

0000725531

        -          -      -
Polska
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: popularyzację wiedzy o Grudziądzu; organizację imprez, koncertów, wystaw etc; zapewnienia odpowiednich warunków dla społeczności do wychowania w duchu tolerancji; wydawanie materiałów informacyjnych; tworzenie warunkówdo integracji społecznej oraz zapewnienie wsparcia i pomoc funkcjonowania w symbiozie społeczeństwa, w tym również osób dojrzałych, niepełnosprawnych, wykluczonych; rozwijanie różnorodnych form życia rozrywkowo-kulturalnego oraz oświatowo-towarzyskiego dzieci, młodzieży i seniorów, w tym osób niepełnospranych poprzez rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie; wspieranie dzieci, młodzież, seniorów narażone na społeczen wykluczenie oraz osoby niepełnosprawne poprzez stworzenie warunków dzięki, którym będą mogły rozwijać pasje kulturalne i towarzyskie; podejmowanie działań w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez muzykę, kulturę, sztukę, sport, naukę; podejmowanie innych działań na rzecz społeczeństwa wg zgłaszanych potrzeb; podejmowanie innych działań na rzecz flory i fauny.
7. STOWARZYSZENIE GARNIZON GRUDZIĄDZ 19.12.2017

Cele stowarzyszenia to:

a) popularyzacja, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji regionu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

b) podejmowanie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim związanych z tradycją regionu oraz obyczajem, kulturą i sztuką;

c) odtwarzanie postaci historycznych i gromadzenie przedmiotów dotyczących historii regionu;

d) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;

e) upowszechnianie kultury fizycznej i spotu;

f) opieka nad zabytkami, miejscami pamięci, pochówku i innymi o znaczeniu historycznym;

g) podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody;

h) wspieranie i zrzeszanie kolekcjonerów militariów, w tym broni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

i) podejmowanie zgodnej z prawem zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnych śladów i świadectw historii regionu połączonej z informacją i upublicznianiem efektów tej działalności;

 j)wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie działań eksploracyjnych;

k) oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym podmiotom, w tym pomocy w pracach archeologicznych, dokumentacyjnych i archiwizacyjnych;

l) zrzeszanie osób zainteresowanych popularyzacją pojazdów militarnych i zabytkowych;

m) stwarzanie warunków do prezentacji techniki wojskowej.

86-300 Grudziądz,

ul. Królewska 3/29

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd:

1/ Prezes Zarządu - Jacek Olszewski

2/ Sekretarz Zarządu - Robert Krause

3/ Skarbnik- Lech Misiaszek.

Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, 2 członków Zarządu działając łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

10.12.2017 r.

uchwała nr 2

      NIE          -          -      -     -
obszar RP

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i udział w wydarzeniach nawiązujących do historii i tradycji regionu;

b) organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach artystycznych, wystawienniczych i publicystycznych oraz teatralnych i filmowych;

c) organizowanie legalnych i jawnych akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne prawem pozwolenia, zgodne z celami Stowarzyszenia;

d) kolekcjonowanie przedmiotów archiwalnych: filmów, fotografii, dokumentów związanych z historią Grudziądza i regionu;

e) współprace z instytucjami państwowymi, muzeami, stowarzyszeniami, organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.

8. KLUB OSÓB Z DYSFUNKCJAMI 30.01.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;

2) świadczenie pomocy rodzinom przeżywającym śmierć bliskiej osoby;

3) świadczenie pomocy ofiarom przemocy.

86-300 Grudziądz

ul. Mickiewicza 19B

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela:

 

Magdalena Jarzyńska

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

01.01.2018 r.

uchwała nr 2

       NIE          -            -           -         -
obszar RP

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) prowadzenie grup wsparcia;

2) prowadzenie zajęć terapeutycznych;

3) prowadzenie opieki klubowej.

9. STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH W OSTROWITEM GM. LNIANO 01.03.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1)obrona interesów członków stowarzyszenia, wynikających z użytkowania domków letniskowych;

2)działalność społeczno-wychowawcza wśród członków;

3)działalność polegająca na współpracy z UG i Radą Sołecką na rzecz zagospodarowania przyległego terenu.

86-300 Grudziądz

ul. Śniadeckich 82/20

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd:

1/ przedstawiciel reprezentujący/ Prezes -Bożena Pawełek

2/ Wiceprezes-Ryszard Walther

3/ Skarbnik- Mariusz Muchowski

Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

06.06.2009 r.

uchwała nr 2

21.02.2018 r.

        NIE            -             -            -        -
Ostrowite gm. Lniano

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1)organizowanie zebrań integracyjnych;

2)organizowanie czynów społecznych na terenie domków letniskowych;

3)dbanie i porządkowanie przyległego terenu.

10. KLUB SENIORA REGIONALISTY 19.04.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) popularyzacja regionalizmu wśród mieszkańców Grudziądza i okolic;

2) organizowanie spotkań edukacyjnych, popularyzujących tradycje regionu;

3) kolekcjonowanie przedmiotów związanych z historią Grudziądza i regionu.

86-300 Grudziądz

ul. Stara 5

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd:

1. Prezes Zarządu -Lech Misiaszek

2. Członek Zarządu -Marian Nyga

3.Członek Zarządu - Henryk Ruliński

Do reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

27.02.2012 r.

uchwała nr 2

09.04.2018

       NIE            -            -         -       -
Obszar Polski, Grudziądz i powiat.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) organizowanie spotkań (prelekcji), wystawy;

2) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi;

3) uczestniczenie w imprezach samorządowych i społecznych.

11. KLUB WINDSURFINGOWY "OXYO" 10.05.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz upowszechniania windsurfingu;

2) szkolenie windsurfingowe dla dorosłych i dzieci;

3) organizowanie zawodów i regat windsurfingowych;

4) promocja zdrowego stylu życia;

5) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami.

86-300 Grudziądz

ul. Korczaka 25

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela:

 

Robert Pieczka

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

23.03.2010 r.

uchwała

08.05.2018 r.

       NIE                -            -              -      -
woj. kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) organizowanie szkoleń, zawodów, regat windsurfingowych;

2) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

3) wspieranie działań zmierzających do popularyzacji windsurfingu wśród dzieci i młodzieży.

12. EQUI LIFE 16.05.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) rozwój i popularyzacja wszystkich form jeździectwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

2) szkolenie dzieci i młodzieży zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami;

3) wychowywanie przez sport;

4) wspierania młodych jeźdźców;

przygotowywanie do przyszłej kariery jeździeckiej;

5) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii w oparciu o niżej wymienione sposoby realizacji.

86-300 Grudziądz

ul. Parkowa 23d

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Julia Piotrowicz

 

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

 

06.05.2018 r.

uchwała

 

       NIE             -          -       -      -
obszar RP

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi, w szczególności Polskim Związkiem Jeździeckim w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu;

2) współpracę z aktywnymi sportowo byłymi jeźdźcami;

3) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, jak również imprezach turystycznych i rekreacyjnych;

4) organizowanie zawodów, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, oraz różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

5) prowadzenie działalności szkoleniowej;

6) rozwój kadry szkoleniowej, budowanie teoretycznych i praktycznych podstaw treningu jeździeckiego oraz funkcjonalnego;

7) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu;

8) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Stowarzyszenia oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;

9) angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

10) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

11) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji profilaktycznych, zdrowotnych, integracyjnych i rehabilitacji;

12) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;

13) uczestniczenie w różnych formach działalności statutowej na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa, kraju i zagranicy.

 

13.

STOWARZYSZENIE

EKOLOGICZNE "EKOLOGIKA"

17.05.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

2) przeciwdziałanie zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego;

3) przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

86-300 Grudziądz

ul. Morelowa 7

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Magdalena

Pulchny

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

17.02.2015 r.

uchwała 19.04.2018 r.

      NIE             -         -          -      -
środowisko naturalne gmin - woj.       kuj.-pom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) działania na rzecz poprawy sytuacji społeczności lokalnej w zakresie stanu środowiska przyrodniczego;

2) prowadzenie monitoringu działań w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska.

14. STOWARZYSZENIE OCHRONY PRZYRODY, ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU 18.05.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona środowiska naturalnego, przyrody, jakości krajobrazu i dbałości o czystość energii;

2) wyżej wymieniony cel będzie realizowany w szczególności na rzecz społeczności lokalnych

86-300               Grudziądz

ul. Wyzwolenia 4/22

 

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Dorota

Sobiepanek

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

21.01.2013 r.

uchwała nr 1

12.05.2018 r.

 

       NIE                 -            -           -      -
obszar całej Polski

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;

3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;

4) organizowanie spotkań, konferencji;

5) udział w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych na prawach strony;

6) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

15. OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE OBRONY POLSKIEJ ZIEMI I ZASOBÓW NATURALNYCH 21.05.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) obrona Polskiej Ziemi i zasobów naturalnych;

2) obrona rodziny jako podstawowej komórki społecznej;

3) Naród-Państwo-Rodzina, niepodległość i suwerenność, bezwzględne prawo do życia i prawo do własności.

86-300 Grudziądz

ul. Langiewicza 4A

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Zbigniew Schrőder

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

15.05.2013 r.

uchwała nr 2

19.05.2018 r.

       NIE             -              -                -  
obszar RP

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych imprez;

2) współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach;

3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

16. FRONT NARODOWY 21.05.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) obrona podstawowych wartości narodu polskiego - wiara, rodzina i własność;

2) obrona suwerenności i niepodległości Polski;

3) dokończenie prywatyzacji firm komunalnych poprzez upowszechnienie własności wśród wszystkich obywateli.

86-300 Grudziądz

ul. Langiewicza 4A

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Zbigniew Schrőder

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

10.06.2015 r.

uchwała nr 2

19.05.2018 r.

        NIE                -               -                  -      -
obszar RP

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) organizowanie spotkań prelekcji oraz innych imprez;

2) współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

17. PLATFORMA OBURZONYCH 21.05.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) obrona suwerenności i niepodległości Polski;

2) bezwzględne prawo do życia i prawo do wolności;

3) szerzenie świadomości narodowej.

86-300 Grudziądz

ul. Groblowa 19a/4

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Zbigniew Adamczyk

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

15.05.2013 r.

uchwała nr 2

19.05.2018 r.

       NIE                      -                 -                -       -
obszar RP

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) organizowanie spotkań, prelekcji oraz innych imprez;

2) współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach;

3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

18. KLUB MOTOCYKLOWY-"MOTOCYKLICZNI GRUDZIĄDZ" 26.11.2018

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) integracja środowiska motocyklistów;

2) rozwój sportów motocyklowych;

3) uprawianie turystyki motocyklowej oraz innych form rekreacji;

4) szerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa drogowego;

5) propagowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz technikach jazdy motocyklem;;

6) pogłębianie wiedzy o motocyklach i historii motocyklizmu;

7) podnoszenie poziomu kultury jazdy;

8) pomoc charytatywna;

9) współpraca z innymi klubami motocyklowymi, stowarzyszeniami i instytucjami.

86-300 Grudziądz;

ul. Cegielniana 21

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd Klubu:

1.Henryk Szram -President

2.Sławomir Turowski

3. Krzysztof Zaremba

4.Krzysztof Obuchowski

5. Anna Kuchta

6. Dariusz Kuchta

7. Wojciech Barczak

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym President.

Komisja Rewizyjna:

1. Ryszard Sucharski-Przewodniczący

2. Andrzej Siegmiller

3.Sławomir Zaremba

14.11.2018

uchwała nr 2

    NIE           -           -             -       -
obszar RP

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym oraz turystyczno-sportowym;

2) udział w imprezach środowiskowych;

3) organizowanie szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego;

40 organizowanie szkoleń z zakresu przepisów o ruchu drogowym;

5) prowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia technik jazdy motocyklem;

6) udział w zlotach, rajdach i imprezach środowiskowych;

7) organizowanie konkursów i zawodów podnoszących sprawność fizyczna i techniczną z zakresu jazdy motocyklem;

8) organizowanie pomocy potrzebującym.

19. "KOBIECY HORYZONT" 19.04.2019

Celem działania stowarzyszenia jest:

1. pomoc społeczna umożliwiająca kobietom i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2. popularyzacja idei doskonalenia umiejętności psychospołecznych, rozwijania kompetencji własnych, potencjału osobistego i zawodowego;

3. wspieranie i popularyzacja idei działalności charytatywnej i działalności na rzecz kobiet;

4. promocja i organizacja wolontariatu;

5. wpieranie działań w zakresie wszechstronnego rozwijania umiejętności psychospołecznych;

6. wspomaganie aktywnych form rozwoju osobistego;

7. aktywizacja zawodowa i społeczna;

8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;

9. wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych, wspierania reintegracji społeczno-zawodowej oraz promocja zatrudnienia;

10. organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społecznego oraz powszechność zatrudnienia;

11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji społecznej;

12. organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

13. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym promowanie zdrowia oraz zdrowego i ekologicznego stylu życia;

14. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań uzdolnień i przedsiębiorczości;

15. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

86-300 Grudziądz; ul. Chełmińska 132

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd:

Prezes Izabela Hordyńska

Wiceprezes Renata Dalka

Skarbnik Sylwia Dobuszewska

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, nieprzekraczających  zakresu zwykłego Zarządu, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

09.04.2019

uchwała Nr 1

     NIE          -          -           -        -
obszar RP

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1. organizowanie, prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów kształcących i rozwijających umiejętności psychospołeczne i psychoedukacyjne;

2. tworzenie, upowszechnianie, realizowanie programów edukacyjnych, terapeutycznych oraz profilaktycznych;

3. współdziałanie z instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobami prywatnymi zainteresowanymi realizacją celów Stowarzyszenia;

4. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej służącej realizacji celów Stowarzyszenia;

5. rozwijanie dialogu społecznego i włączenie partnerów społecznych do działań związanych z celami stowarzyszenia;

6. organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych;

7. prowadzenie warsztatów edukacyjnych;

8. prowadzenie działalności artystycznej, projektowej, organizacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej w zakresie określonym w celach Stowarzyszenia;

9. prowadzenie stron, portali i for internetowych.

20.

 KLUB SENIORA

"WESOŁA WIARA"

12.07.2019

13.01.2020

Celem i zadaniami Stowarzyszenia są:

1. działanie na rzecz osób starszych zamieszkujących miasto Grudziądz,

2. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu aktywizację i integrację osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, tworzenie możliwości pełnego udziału w życiu społecznym,

3. Promocja miasta Grudziądza i województwa  kujawsko-pomorskiego,

4. edukacja osób starszych i promowanie uczenia się przez całe życie,

5. współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób starszych, a także ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi,

6. promocja zdrowego stylu życia i potrzeby badań profilaktycznych,

7. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych,

8. zwiększanie poziomu bezpieczeństwa osób starszych.

86-300 Grudziądz ul. Śniadeckich 6

 

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd:

1. Przewodnicząca Stefania Bzowka

2.Zastępca Przewodniczącego Czesława Kamińska

3.Skarbnik Marian Trzciński

4. Sekretarz Krystyna Adamska

Do reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa.

Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego  zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Komisja Rewizyjna:

1. Bogumiła Lewandowska

2. Małgorzata Jurak

3. Stefan Lewandowski

05.07.2019

uchwała                  Nr 2/2019

        NIE                -           -            -          -
miasto Grudziądz

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. utrzymywanie więzi pomiędzy osobami starszymi, w tym członkami stowarzyszenia, poprzez systematyczne i częste wspólne spędzanie wolnego czasu dostosowanego do zainteresowań,

2. prowadzenie zespołu wokalno-instrumentalnego,

3. uczestnictwo w konkursach, występach artystycznych, imprezach okolicznościowych,

4. organizację wycieczek krajoznawczych i integracyjnych,

5. organizację wyjść na wydarzenia kulturalne, m in. do kina, teatru, na koncert,

6. organizację spotkań okolicznościowych,

7. organizację spotkań i prelekcji edukacyjnych.

21.

KLUB SENIORA

"ŻYJEMY MARZENIAMI"

11.10.2019

31.12.2019

Celem i zadaniami Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży zamieszkującej miasto, gminę i powiat Grudziądz.

2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu aktywizację i integrację osób starszych, dzieci i młodzieży, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, tworzenie możliwości pełnego udziału w życiu społecznym.

3. Promocja miasta i gminy Grudziądz oraz województwa kujawsko-pomorskiego.

4.Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży, a także ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi.

5. Edukacja osób starszych, dzieci i młodzieży: udział w zajęciach sekcji naukowej; zajęcia z matematyki i nie tylko; zajęcia z języka angielskiego; zajęcia rozwijające sprawność manualną "sprawne ręce"; rozwijanie zainteresowań florystycznych; rozwijanie zainteresowań sportowych - tenis stołowy, piłkarzyki, aerobic, szachy; rozwijanie zainteresowań muzycznych, plastycznych, technicznych, literackich; wzbogacanie zbiorów bibliotecznych; rozwijanie zainteresowań kulinarnych; usprawnianie sprawności fizycznej poprzez organizowanie wieczorków tanecznych; rozwijanie zespołami muzycznymi dającymi koncerty oraz przygrywającymi do tańca podczas wieczorków tanecznych; współpraca z ośrodkami promującymi działalność muzyczną i nie tylko osób niepełnosprawnych; rozwijanie zainteresowań turystyczno-sportowych między innymi podczas integracyjnych wycieczek, rajdów, spacerów.

6. Promowanie zdrowego stylu życia i potrzeby badań profilaktycznych.

7. Zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych.

86-300 Grudziądz; ul. Bydgoska 18/62

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd:

1. Przewodniczący-Jerzy Jabłoński

2. Z-ca przewodniczącego Mirosława Marszałek

3. skarbnik Daniela Trzcińska

4. Sekretarz Barbara Jeleniewska

5, Członek Irena Dubanowska

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy członków Zarządu działających łącznie.

Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenie przez nich pełnomocnictwa do dokonania tej czynności.

Komisja Rewizyjna:

1.Urszula Kobus

2. Jadwiga Nowak

3. Renata Kosmala

19.09.2019

uchwała nr 1

     NIE           -          -           -      -
miasto i gmina Grudziądz

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. utrzymanie więzi pomiędzy starszymi, dziećmi i młodzieżą.

2. prowadzenie różnorodnych sekcji zgodnie z zainteresowaniami osób i nie tylko członków stowarzyszenia.

3. Udział w akcjach charytatywnych.

4. Udział w konkursach, występach artystycznych, imprezach okolicznościowych.

5. organizacja szeroko pojętej działalności krajoznawczo-turystyczno-sportowej.

6. Wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.

7. Organizację spotkań okolicznościowych i wydatków z tym związanych.

8. Organizację spotkań, odczytów, koncertów, szkoleń i prelekcji edukacyjnych.

9. kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych.

22. LIGA BIZNESU 04.02.2020

Cele stowarzyszenia to:

1. rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności na terenie miasta Grudziądz;

2. budowanie pozytywnego wizerunku środowiska biznesowego oraz propagowanie zasad uczciwej konkurencji;

3. wspieranie inicjatyw biznesowych, kulturalnych, naukowych i gospodarczych.

86-300 Grudziądz

ul. Rodziewiczów 10

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd:

1. Prezes Zarządu- Mariusz Nasieniewski

2. Wiceprezes Zarządu-

Piotr Krause

3. Skarbnik -Jakub Czepek

4. Członek Zarządu- Piotr Bugajski

5. Członek Zarządu-

Joanna Gronek

6.Członek Zarządu-

Beata Świtanowska

7. Członek Zarządu-

Łukasz Wiśniewski

8. Członek Zarządu-

Maciej Wentowski.

Dla ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

15.01.2020

uchwała nr 02/2020

        NIE              -            -            -       -
obszar RP

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizacje i prowadzenie spotkań przedsiębiorców;

2. wspieranie działalności przedsiębiorców oraz pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów;

3. współpracę z instytucjami oraz organami administracji publicznej.

23. STOWARZYSZENIE SŁOWIAŃSKIE "EKOPOMERANIA" 06.04.2020

Celem działania stowarzyszenia jest:

1) w ramach europejskiego projektu NATURA 2000 zadaniem stowarzyszenia jest ochrona flory i fauny obszarów leśnych. rzek i jezior w szczególności nadmorskich rzek i jezior oraz lasów wydmowych

2) ochrona polskiej ziemi i jej zasobów naturalnych (kopalnych  odnawialnych)

86-300 Grudziądz ul. Groblowa 19A/4

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Zbigniew Adamczyk

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

16.03.2020

uchwała nr 1

    NIE             -          -             -         -
obszar RP , UE

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) edukację obywateli w/g projektu NATURA 2000

2) spotkania plenerowe na obszarach objętych ochroną europejskiego projektu NATURA 2000

24. KLUB TENISOWY GRUDZIĄDZ 13.07.2020

Celem Stowarzyszenia to:

1. propagowanie sportowego stylu życia poprzez uprawianie sportu, w szczególności tenisa ziemnego

2. krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Grudziądza i okolic

3.wspieranie i integrowanie środowiska lokalnego

4.organizowanie zajęć sportowych, zawodów i imprez rekreacyjnych, a także prowadzenie działalności sportowej w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych, dorosłych,

5.aktywizacja społeczna osób starszych

6.promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play

7. rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe

8. organizowanie szkoleń, wykładów, spotkań klubowych i konferencji

9. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych mających na celu aktywizowanie mieszkańców miasta i okolic

86-300 Grudziądz ul. Heweliusza 3/94

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd:

Prezes- Mirosław Dymiński

V-ce Prezes- Sławomir Ludwinowski

Sekretarz- Robert Borowski

Do reprezentowania Stowarzyszenia potrzebne są 2 podpisy członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

1. Jacek Sawicki

2. Agnieszka Rożeńska

3. Zbigniew Zembrzuski

24.06.2020 r.

 uchwała nr 2

     NIE                -             -             -            -
gmina Grudziądz

stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu

2. propagowanie i organizowanie imprez sportowych, szczególnie tenisa ziemnego

3. tworzenie warunków do rozwoju działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej

4. prowadzenie zajęć sportowych i treningów mających na celu podnoszenie umiejętności sportowych

5. aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez inne organizacje i kluby oraz przez stowarzyszenie

6. kształtowanie osobowości poprzez krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców przez angażowanie ich do różnych form aktywności fizycznej

7. stwarzanie warunków do treningów sportowych poprzez dbałość o obiekty sportowe

8. organizowanie zawodów i szkolenia treningowego dla członków stowarzyszenia

9. zawiadywanie i dbanie o powierzone obiekty sportowe.

25.

KLUB MOTOCYKLOWY

"NO RISK NO FUN"

17.08.2020

Celem stowarzyszenia jest:

1) Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym.

2) Organizowanie szkoleń w zakresie ratownictwa drogowego i medycznego.

3) organizowanie pomocy potrzebującym.

86-300 Grudziądz

ul. Cegielniana 1

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela:

Antoni Radomski

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej 20.03.2020 r.   NIE    -    -     -    -
teren Grudziądza / Polska

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie imprez.

2) Udział w zbiórkach charytatywnych.

3) Szkoleniu jazdy motocyklem.

                         
 
 

1) W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
2) W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
3) W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
4) W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
5) W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.
6) W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.”.
7) W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian.
8) W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.
9) W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
10) W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
11) W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.
12) W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 14-06-2016 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-06-2016 09:40