herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu decyzji na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości przy ul. Hubala 1 w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 2018-07-11

GK-II.6131.106.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018, poz. 142 z późn. zm.),

Prezydent Grudziądza

zawiadamia wszystkie strony

 

o wydaniu w dniu 11 lipca 2018 roku decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew gatunku sumak octowiec z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Hubala 1 (dz. nr 2/62 - obręb 132) w Grudziądzu.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36 (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:00- 15:30, we wtorki w godzinach 7:30 – 16:00 oraz w piątki w godzinach 7:00 – 13:00). Tel. 56 45 10 267.

Od ww. decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem zrzeczenia się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a k.p.a.).

 

Zgodnie z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

W myśl art. 49 Kpa jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Stosownie do art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: www.bip.grudziadz.pl (ochrona środowiska/ pozwolenia i decyzje).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 12-07-2018 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Schulz 12-07-2018 11:35