herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

ZARZĄDZENIE NR 222/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 222/2018

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 lipca 2018 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok

 

 

 

          Na podstawie art. 103 ust. 2, art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm.) oraz upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

 

         § 1. W zarządzeniu Nr 21/2018 Prezydenta Grudziądza z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok, załącznik otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

        § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.

 

        § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E:

 

Zgodnie z zapisami:

  1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze.zm.);

              a) dysponentem Funduszu Pracy jest minister do spraw pracy (art. 103 ust.2),

b) dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele (art. 108 ust.2);

 

  1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472 ze zm.);

a) dysponent Funduszu Pracy może upoważnić prezydentów miast do dokonywania zmian w planie finansowym polegającym na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzaniu nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do uzasadnionych potrzeb, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia ustalonych kwot Funduszu (§ 5 ust. 1).

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 11 kwietnia 2018 r. znak: DF.I.4021.2.3.2018.AK upoważnił Prezydenta Grudziądza do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie do uzasadnionych potrzeb, jeśli nie spowoduje to przekroczenia ustalonych kwot środków Funduszu Pracy (limitów).

 

Na dzień 12 lipca 2018 roku plan środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu wynosi:

  1. 12.926.000,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
  2. 1.054.200,00 zł na finansowanie innych zadań fakultatywnych,
  3. 7.421.900,00 zł na finansowanie zadań wskazanych w art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  4. 494.100,00 zł na finansowanie zadań wskazanych w art. 69 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  5. 1.929.500,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego,
  6. 3.349.000,00 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z rezerwy ministra,
  7. 1.440.000,00 na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi,

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraziła pozytywną opinię w sprawie podziału środków Funduszu Pracy przedstawionych w projekcie zarządzenia w dniu 11 lipca 2018 roku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 12-07-2018 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2018 13:12