herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Spraw Społecznych

Wydział Spraw Społecznych - SP

naczelnik:  
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 225
Naczelnik Wydziału – pokój nr 226
tel.: +48 564510311
faks: +48 564510322/437

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
  226 +48 564510305

W Wydziale działają dwa referaty i jeden zespół.

Referat Spraw Społecznych - SP-I

kierownik: Dorota Galewska

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością:
  a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  b) skreślony
  c) skreślony
  d) Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego;
2) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, w tym m.in.:
  a) opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  b) obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) wydawanie pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków z obcego państwa;
4) wykonywanie zadań należących do miasta jako podmiotu tworzącego Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą Grudziądzu;
5) współpraca z innymi podmiotami leczniczymi na terenie miasta w zakresie właściwości Wydziału;
6) wspieranie działań w zakresie promocji zdrowia;
7) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału oraz jednostek podległych;
8) realizacja zadań dotyczących ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta;
9) realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech;
10) prowadzenie we współpracy z Wydziałem Finansowym spraw dotyczących należności zlikwidowanego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień;
11) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;
12) realizacja zadań z zakresu repatriacji;
13) przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie właściwości Referatu;
14) skreślony
15) skreślony

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Dorota Galewska 225A +48 564510284
Ligia Bartos 225A +48 564510284
Karolina Wróbel 225A +48 564510306
Agata Szreder 225A +48 564510306
Magdalena Marciniak - -

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu - SP-II

przewodnicząca: Dagmara Rozmarynowicz

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

1) przyjmowanie i kompletowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o
  a) niepełnosprawności osobom, które nie ukończyły 16 roku życia,
  b) o stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 16 rok życia,
  c) wskazaniach do ulg i uprawnień;
2) organizacja, obsługa administracyjna i biurowa składów orzekających oraz nadzór nad ich działalnością;
3) wydawanie orzeczeń o
  a) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  b) orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
  c) wskazaniach do ulg i uprawnień;
4) tworzenie i prowadzenie baz danych w związku z prowadzoną działalnością orzeczniczą, w tym prowadzenie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
5) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie informacji o realizacji zadań orzeczniczych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu;
6) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
7) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych;
8) współpraca z organami i instytucjami administracji publicznej w sprawach osób ubiegających się o wydanie orzeczenia;
9) współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym;
11) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Referatu.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Dagmara Rozmarynowicz 225 +48 564510320
Karolina Dominikowska 224A +48 564510320
Agata Jakielska 224 +48 564510311
Agata Kowalska 224A +48 564510321
224A +48 564510320
Alina Racka 224A +48 564510321
Agnieszka Wróbel 224A +48 564510320

Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wsparcia Społecznego - SP-III

kierownik: Marlena Kotlewska-Cegłowska

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie i bieżąca aktualizacja informatora o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego;
2) przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych orga-nizacji;
3) opracowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
4) opracowywanie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom;
5) przygotowywanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym propozycji składów komisji konkursowych i obsługa konkursów;
6) przygotowywanie umów i rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w zakresie właściwości Wydziału;
7) koordynacja i bieżące monitorowanie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na realizację zadań publicznych;
8) kontrola realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;
9) sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;
10) koordynacja innych form współpracy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
11) obsługa administracyjno-biurowa Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu;
12) opracowywanie i realizacja programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji;
13) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym;
14) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przewozów osób niepełnospraw-nych przystosowanymi do tego celu samochodami;
15) przygotowywanie, realizacja, kontrola i rozliczanie projektów i programów celowych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-pełnosprawnych oraz innych źródeł zewnętrznych w zakresie właściwości Referatu;
16) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
17) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów wspierających rodziny wielodzietne, w tym przyznawanie Grudziądzkich Kart Dużej Rodziny;
18) realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
19) prowadzenie spraw związanych z polityką senioralną, w tym przyznawanie Grudziądzkich Kart Seniora;
20) obsługa administracyjno-biurowa Grudziądzkiej Rady Seniorów;
21) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Referatu.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Marlena Kotlewska-Cegłowska 102A +48 564510452
Beata Dąbrowska 102 +48 564510374
Monika Kaźmierczak    
Milena Kubik 102 +48 564510318

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 28-01-2009 13:13