herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 416/19 w sprawie opracowania i aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Grudziądza w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny."

ZARZĄDZENIE Nr 416/2019
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 04 października 2019 r.

 

w sprawie opracowania i aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Grudziądza w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.’’

 

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018r poz. 1459), § 3 ust. 1pkt 2a,c, ust.2, i §4 ust.1pkt 2a,c Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz.152), § 5 ust.1 pkt 6 i 8 i § 7 pkt 3 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organów terytorialnych (Dz. U. z 2004 r. nr 152 poz. 1599), Zarządzenia nr 225/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie opracowania planów operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarządzam, co następuje;

 

§ 1. W celu ustalenia zasad funkcjonowania struktur organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz instytucji realizujących zadania obronne i operacyjne, skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom a także reagowania i współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz skutecznej realizacji zadań operacyjnych na obszarze miasta należy opracować Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Grudziądza (POF MG) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwany dalej „Planem operacyjnym”.

 

§ 2.1. Do opracowania i aktualizacji „Planu operacyjnego” powołuję zespół autorski w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Członkowie Zespołu, powinni posiadać upoważnienie do wglądu w informacje niejawne o klauzuli "ZASTRZEŻONE ".

3. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo w jego zastępstwie – zastępca przewodniczącego.

5. Szkolenie zespołu w zakresie opracowania „Planu funkcjonowania  miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny’’ przeprowadzi podinspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ds. obronnych w terminie określonym przez Przewodniczącego Zespołu.

 

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1) realizacja „Harmonogramu opracowania i aktualizacji POF MG…..” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

2) zapoznanie z otrzymanym z Urzędu Wojewódzkiego wypisu z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa (POFW) oraz wytycznymi Wojewody do opracowania POFM;

3) dokonanie podziału zadań obronnych pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i instytucje realizujące zadania operacyjne z określeniem ich wykonawców i koordynatorów;

4) Opracowanie projektu POF MG zgodnie z:

     a) wypisem z POFW;

     b) podręcznikiem Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008 „Planowanie obronne, struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej”;

     c) Normą obronną NO-02-A060:2008 „System obronny państwa – plany obronne klasyfikacja”.

 

§ 4. Obsługę prac Zespołu na poziomie niejawności zapewni Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 742.), poprzez nadzór nad wyznaczeniem osób posiadających upoważnienie do wglądu w informacje niejawne o klauzuli "ZASTRZEŻONE".

 

§ 5.1 Plan operacyjny wraz z załącznikami należy wykonać w jednym egzemplarzu do dnia 28 lutego 2020r.

2. Części składowe planu i ich klauzula tajności:

1) Plan operacyjny funkcjonowania miasta Grudziądza - o klauzuli „ZASTRZEŻONE”

2) Załączniki obligatoryjne:

     a) Załącznik A - Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych(wypis z planu Wojewody) - o klauzuli „ZASTRZEŻONY”

     b) Załącznik B - Zestawienie zadań w zakresie zabezpieczenia sił zbrojnych - o klauzuli „ZASTRZEŻONE”,

     c) Załącznik C - Tabela Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO) - o klauzuli „ZASTRZEŻONY”,

     d) Załącznik D - Karty Realizacji Zadań Operacyjnych (KRZO) - o klauzuli „ZASTRZEŻONY”,

     e) Załącznik E - Projekty aktów prawnych przewidzianych do wydania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - o klauzuli „JAWNY”,

     f) Załącznik F – Porozumienia zawarte pomiędzy (nazwa organów) w sprawie realizacji zadań operacyjnych - o klauzuli „JAWNY”.

3) Załączniki fakultatywne – decyzje o ich wykonaniu podejmuje Przewodniczący Zespołu:

- o klauzuli „JAWNY”

a) Załącznik G - Schematy,

b) Załącznik H - Zestawienia,

c) Załącznik I - Tablica,

d) Załącznik J- Rysunki.

e) Załącznik L- Inne stosownie do potrzeb

§ 6. Zasady opracowania i aktualizacji dokumentów wyszczególnionych w § 5:

1) Dokumenty o klauzuli „ZASTRZEŻONE” opracowuje się w pomieszczeniu do prac na dokumentach niejawnych pod nadzorem pracownika Biura ochrony informacji niejawnych na sprzęcie wydzielonym do tych prac;

2) Karta Realizacji Zadań Operacyjnych.

     a) po jej wykonaniu jest dokumentem „Zastrzeżonym”,

     b) opracowuje się ją w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach:

egzemplarz nr 1 - przechowuje wykonawca,

egzemplarz nr 2 - przechowuje pracownik WBiZK ds. obronnych.

     c) KRZO wykonują Wydziały, Biura i Osoby zajmujące samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Prezydenta, instytucje współdziałające oraz administracja zespolona i niezespolona na które
w załączniku C do POF MG nałożono zadania operacyjne, 

     d) wzory KRZO określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

3) Dokumenty stanowiące POF MG podlegają cyklicznej aktualizacji zgodnie z ustaleniami Organu Nadrzędnego oraz Dyrektora WBiZK Urzędu Miejskiego.

§ 7. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego przedstawi plan do uzgodnienia instytucjom ujętym w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do zarządzenia. :

§ 8.1.Dane personalne osób wchodzących w skład Zespołu przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) na adres j.urbanski@um.grudziadz.pl do dnia 25.10.2019r. zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

2. W przypadku zmian personalnych kierownik komórki organizacyjnej/instytucji przesyła niezwłocznie informację do Dyrektora WBiZK oraz Pełnomocnika d.s. ochrony Informacji Niejawnych zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5.

§ 9. Uzgodniony „Plan operacyjny” należy przedstawić do zatwierdzenia Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam, Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

§ 11.Traci moc Zarządzenie Prezydenta Grudziądza nr 395/2011 z dnia 07 września 2011 roku.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 07-10-2019 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 31-10-2019 08:25