herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 459/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

ZARZĄDZENIE NR 459/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 listopada 2019 r.
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr LII/113/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 3072) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, zwanego dalej „projektem uchwały”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Projekt uchwały zostanie zamieszczony:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12 listopada 2019 r.do 25 listopada 2019 r. w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwałyna formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. Wypełnione formularze należy składać w terminie wskazanym w ust. 1 w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pokój 324 albo przesłać skany podpisanych formularzy pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

§ 3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są:

  1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu;
  2. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznegona terenie gminy – miasto Grudziądz.

§ 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 14-11-2019 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 14-11-2019 09:40