herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 463/19 w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 463/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 14 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Grudziądza

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego w kształtowaniu polityki gospodarczej miasta, a także rozwoju przedsiębiorczości na jego obszarze, powołuję Grudziądzką Radę Gospodarczą przy Prezydencie Grudziądza, dalej zwaną Radą.

§ 2. 1. Rada jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjującym w sprawach dotyczących sfery społeczno-gospodarczej gminy – miasto Grudziądz.

2. Rada wspiera działania Prezydenta Grudziądza poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów społecznych i gospodarczych.

§ 3. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wspieranie inicjatyw zgłaszanych przez organy miasta dotyczących rozwoju gminy – miasto Grudziądz;
 2. proponowanie nowych instrumentów wspierających rozwój gospodarczo-społeczny poprzez dążenie do podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia, a także zwiększenia poziomu zatrudnienia w mieście;
 3. konsultowanie planowanych i realizowanych działań miasta w zakresie rozbudowy infrastruktury (zwłaszcza związanej ze sferą gospodarczą miasta), w tym spraw dotyczących planowanych inwestycji komunalnych, współpracy z inwestorami oraz dotyczących potencjalnych inwestycji lokalizowanych w mieście;
 4. wspieranie polityki rozwoju gospodarczego miasta;
 5. inicjowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości;
 6. zgłaszanie potrzeb i propozycji rozwiązań dotyczących problemów lokalnych przedsiębiorców;
 7. opiniowanie, dokonywanie oceny oraz konsultowanie innych spraw zgłoszonych przez Prezydenta Grudziądza, członków Rady oraz organizacje środowiska gospodarczego;
 8. przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi Grudziądza wniosków do aktów prawa miejscowego dotyczących funkcjonowania i gospodarki miasta;
 9. krzewienie wśród mieszkańców i środowisk biznesowych Grudziądza idei działalności na rzecz miasta.

§ 4. 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Grudziądza.

2. W skład Rady wchodzą:

 1. Zbigniew Korycki – przedstawiciel Zakładu Produkcji Cukierniczej „Wisła” Zbigniew Korycki;
 2. Bogdan Szymańczak – przedstawiciel Przedsiębiorstwa „SOLGRUD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. Jarosław Życzyński – przedstawiciel Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej;
 4. Zbigniew Szymański – przedstawiciel Vadain Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. Artur Łyczek – przedstawiciel Firmy Handlowej „Textyl” Artur Łyczek Dekoracje Okienne;
 6. Grzegorz Sitarski – przedstawiciel Wytwórni Octu i Majonezu „Ocetix” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 7. Bogna Szałkowska – przedstawicielka Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 8. Robert Wydra – przedstawiciel Unii Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 9. Andrzej Paczkowski – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Grudziądzu;
 10. Sebastian Rezmer – przedstawiciel LMG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej oraz Invest-Hotel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 11. Radosław Zielke – przedstawiciel Elektrobud Grudziądz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 12. Janusz Reschke – przedstawiciel Gaji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 13. Krystian Gruszczyński – przedstawiciel Krystian Gruszczyński KMJ Simple;
 14. Jan Grabiński – przedstawiciel PHU JAGR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 15. Zbigniew Tucholski – przedstawiciel Ślusarstwo „Firma Tucholski” Zbigniew Tucholski;
 16. Piotr Rozynek – przedstawiciel DIR Wiesława Rozynek,
 17. Mariusz Nasieniewski – fotograf.

3. Kadencja Rady upływa w dniu 31 grudnia 2023 r.

4. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji następuje:

 1. na wniosek zainteresowanego członka Rady, gdy złoży on pisemną  rezygnację;
 2. na wniosek przewodniczącego Rady przyjęty zwykłą większością głosów członków Rady;
 3. na wniosek Prezydenta Grudziądza.

§ 5. 1. Prezydent Grudziądza wskazuje kandydata na stanowisko przewodniczącego Rady spośród członków Rady.

2. Członkowie Rady dokonują wyboru przewodniczącego w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

3. Do zadań przewodniczącego Rady należy w szczególności:

 1. przewodniczenie posiedzeniom Rady;
 2. wyznaczenie osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady w przypadku swojej nieobecności;
 3. uzgadnianie z Prezydentem harmonogramu prac Rady, w szczególności terminów, tematyki i programu posiedzeń Rady.

§ 6. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż raz na kwartał oraz doraźnie w sprawach niecierpiących zwłoki.

3. Posiedzenia Rady zwołuje Prezydent Grudziądza, nie później niż 14 dni przed planowaną datą posiedzenia.

4. Zaproszenia na posiedzenia Rady wraz ze stosownymi materiałami doręcza się członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie listem zwykłym, na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

5. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach społecznie (nieodpłatnie) i osobiście.

6. Prezydent Grudziądza może zapraszać na posiedzenie Rady inne osoby, których udział w posiedzeniu uzna za szczególnie uzasadniony z uwagi na przedmiot posiedzenia.

§ 7. 1. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Radą jest Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc 31 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 15-11-2019 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-12-2019 14:10