herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 133/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 133/2020

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                          Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 165/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 16 maja
2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 6 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

„6. Dopuszcza się pracę zdalną członków Komisji przy wykorzystaniu środków masowej komunikacji w uzasadnionych przypadkach jak np. stan epidemii, stany nadzwyczajne.”

  1. w § 7:
    1. ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla ważności podejmowanych postanowień niezbędne jest uzyskanie głosów co najmniej połowy składu Komisji.”

    1.  dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

 „6. W przypadku określonym w § 6 ust. 6 głosowanie, o którym mowa w  § 7 ust. 1 odbywa się przy wykorzystaniu środków masowej komunikacji. Z głosowania sporządzany jest protokół.”

    1. dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

„7. Postanowienia wydane z wykorzystaniem środków masowej komunikacji podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.”

  1. w § 12 ustęp 2 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

„8) protokół, o którym mowa w § 7 ust. 6.”

§  2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 15-04-2020 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Milena Kubik 15-04-2020
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2020 14:09