herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 94/15 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 94/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 26 marca 2015 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozdziału I ust. 2 Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 82/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku w wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 maksymalna wysokość dofinansowania w odniesieniu do jednego semestru/półrocza nauki wynosi w przypadku:

1) opłaty za naukę (czesnego):

a) na jednym kierunku (w ramach jednej formy kształcenia) – do równowartości kosztów czesnego,

b) na dwóch i więcej kierunkach nauki (w ramach dwóch lub więcej form kształcenia) – do 50 % wartości czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000,00 zł;

3) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000,00 zł, który może być zwiększony w przypadku, gdy wnioskodawca:

a) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – o 200,00 zł,

b) pobiera naukę w formie stacjonarnej poza miejscem zamieszkania – o 200,00 zł.

z uwzględnieniem zapisów ust. 2a i 2b.”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i ust. 2b w brzmieniu:

„2a. Udział własny wnioskodawcy w zakresie kosztów czesnego jest wymagany w wysokości:

1) 15 % wartości czesnego – w przypadku osób zatrudnionych, korzystających z pomocy na jednym kierunku nauki (w ramach jednej formy kształcenia);

2) 65 % wartości czesnego – w przypadku osób zatrudnionych, korzystających z pomocy na więcej niż jednym kierunku nauki (w ramach więcej niż jedna forma kształcenia) – warunek dotyczy drugiego i kolejnych kierunków nauki (form kształcenia).

2b. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 2a zwolnieni są wnioskodawcy, którzy rozpoczęli zatrudnienie w 2015 roku lub którzy w 2014 roku osiągnęli średniomiesięczny dochód z tytułu zatrudnienia w wysokości niższej niż kwota 2.520,00 zł.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§  14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem stosuje się przyjęte przez PFRON:

1) przepisy pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;

2) Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku, stanowiące załącznik do uchwały nr 33/2015 Zarządu PFRON z dnia 19 marca 2015 r.;

3) Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r.”.

       § 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 3.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się zapisy niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 30-03-2015 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2015 09:54