herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem gminy-miasto Grudziądz

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem gminy-miasto Grudziądz

Prezydent Grudziądza ogłasza nabór kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje, a także ich spółek „córek”.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze lub specjalistyczne branżowe,
 2. spełnienie wymogów wynikających z przepisów art. 10a ust. 5 ustawy z dnia
  20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (
  Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.) - w związku z przepisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.),
 3. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu zawodowego na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim,
 4. nie podleganie określonym w przepisach prawa lub wynikającym z prawomocnych orzeczeń sądowych zakazom zajmowania stanowisk członka Rady Nadzorczej
  w spółkach prawa handlowego, w szczególności w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.),
 2. doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia funkcji lub zajmowanych stanowisk w organach spółek prawa handlowego, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej, winien przedłożyć:
 1. CV wraz z opisem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, z której wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnienie przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 z późn. zm.),
 2. odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów,
 3. odpis lub kopię dokumentu potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art.19 ust. 1 pkt 1 lit. a-j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 z późń. zm.), z których wynika, że kandydat:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),

d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r.
o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),

i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego
do spraw Skarbu Państwa na podstawie
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 oraz z 2018 r. poz. 702),

j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

 

 1. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 niniejszego ogłoszenia),
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 niniejszego ogłoszenia).
 1. Ponadto osoba wskazana przez Prezydenta Grudziądza na członka Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego z udziałem gminy-miasto Grudziądz, urodzona przez dniem
  1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem na członka Rady Nadzorczej, będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2
  w zw. z art. 4 ust. 40 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji
  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 z późn. zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a wyżej wskazanej ustawy.
 2. Osoby zainteresowane kandydowaniem na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem gminy-miasto Grudziądz, spełniające warunki określone
  w treści ogłoszenia jako wymagania niezbędne, proszone są o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1,
  86-300 Grudziądz w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem gminy-miasto Grudziądz”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.
 1. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem gminy-miasto Grudziądz nie przysługuje możliwość odwołania się.
 2. Bez rozpoznania pozostawia się zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
 3. Informacje dodatkowe:

1) kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

2) kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może posiadać akcji w spółce zależnej,
z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

3) kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt. 2, w stosunku pracy, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

5) kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

6) kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego pozostaje udziałowcem bądź akcjonariuszem,

7) dokumenty złożone po ww. terminie również będą przyjęte i ujęte w bazie danych kandydatów na członka Rady Nadzorczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. klauzula informacyjna dla osób kandydujących do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem gminy-miasta Grudziądz,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Woźniak 07-01-2019 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2019 11:04