herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o przetargu na zbycie akcji w Olimpii Grudziądz S.A.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI OLIMPIA GRUDZIĄDZ S.A. PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE-MIASTO GRUDZIĄDZ

 

Prezydent Grudziądza, działając w imieniu gminy-miasta Grudziądz (Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz), na podstawie Uchwały Nr XLII/353/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji i określenie trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy akcji gminy-miasta Grudziądz w kapitale zakładowym spółki Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, zaprasza do składania ofert na nabycie wszystkich akcji spółki pod firmą Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz, zwanej dalej Spółką, objętych przez gminę-miasto Grudziądz.

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż jednemu nabywcy 100% akcji objętych przez gminę-miasto Grudziądz, przy czym na dzień publikacji ogłoszenia gminie-miasto Grudziądz przysługuje 22.849 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda (stanowiących 99,996% kapitału zakładowego, 99,996% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), w zarejestrowanym kapitale zakładowym, a kolejne 500 (słownie: pięćset) akcji nowej emisji może zostać objęte w podwyższonym kapitale zakładowym w dniu 12 kwietnia 2021 roku.
 2. Zbywca dopuszcza jako jedyny sposób zapłaty ceny przelew bankowy na wskazany w umowie zbycia akcji rachunek bankowy. Zbywca dopuszcza możliwości rozłożenia zaoferowanej ceny na raty, jednakże wówczas oferent powinien w ofercie zaproponować harmonogram płatności rat.
 3. Zainteresowane podmioty, po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli zobowiązania do zachowania poufności i po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, mogą uzyskać w dniach od dnia publikacji ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, informacje o Spółce w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej, ul. Ratuszowa 1, pok. 331 (tel. 56 45 10 440; e-mail: b.szych@um.grudziadz.pl) od Dyrektora Pani Beaty Szych, w godzinach
  8:00 – 13:00. 
 4. Pisemne oferty nabycia akcji należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00 czasu urzędowego w Polsce.
 5. Wszystkie strony oferty nabycia akcji winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez oferenta lub osoby upoważnione do działania w imieniu oferenta, a następnie zapakowane do koperty uniemożliwiającej jej otwarcie bez uszkodzenia. Koperta winna być opatrzona napisem: „Oferta zakupu akcji spółki Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu” oraz danymi identyfikującymi Potencjalnego Nabywcę.
 6. Oferta nabycia akcji winna być adresowana do Przewodniczącego Komisji Przetargowej i zostać złożona w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00 czasu urzędowego w Polsce, w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz, w sekretariacie Prezydenta Grudziądza.
 7. Oferta złożona po godzinie i terminie wskazanych w ogłoszeniu publicznym nie zostanie przyjęta.
 8. Oferty złożone po terminie oraz te, które nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszym ogłoszeniu, zostaną odrzucone.
 9. Oferty nabycia akcji  powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać w szczególności:
 1. oznaczenie Potencjalnego Nabywcy składającego ofertę, w szczególności poprzez wskazanie firmy, siedziby i adresu,
 2. opis działalności Potencjalnego Nabywcy, dane na temat struktury i obszarów jego działalności, a także grupy kapitałowej, do której Potencjalny Nabywca należy,
 3. wykaz doświadczeń Potencjalnego Nabywcy w zakresie prowadzenia klubów sportowych, w szczególności klubów piłkarskich,
 4. oświadczenie o zamiarze nabycia 100% akcji Spółki przysługujących gminie-miasto Grudziądz,
 5. proponowaną przez Potencjalnego Nabywcę cenę za jedną akcję Spółki (konieczne jest podanie dokładnej kwoty, brak możliwości wskazania przedziału cenowego),
 6. określenie źródeł finansowania nabycia akcji (łącznie z oświadczeniem, iż środki przeznaczone na finansowanie nie będą zabezpieczone na aktywach Spółki),
 7. wskazanie przez Potencjalnego Nabywcę obszarów negocjacji wskazanych w Założeniach do planowanej transakcji zbycia akcji w Spółce,
 8. istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny,
 9. informację o decyzjach (zgodach, pozwoleniach), które Potencjalny Nabywca powinien uzyskać dla skutecznego nabycia akcji,
 10. inne kwestie istotne z punktu widzenia Potencjalnego Nabywcy,
 11. termin związania ofertą, nie krótszy niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.
 1. Do oferty powinny zostać załączone następujące dokumenty:
 1. pełny i aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy podmiotów, które zgodnie z właściwymi przepisami prawa nie podlegają wpisowi do rejestru),
 2. lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Nabywcy wraz ze wskazaniem źródeł ich umocowania,
 3. ostatnie zatwierdzone przez wspólników (lub inny właściwy organ) sprawozdanie finansowe Potencjalnego Nabywcy (wraz z opinią audytora, jeżeli wymagane było jej sporządzenie).

Wszelkie dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Nabywcy.

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

 1. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 4 maja 2021 r. o godzinie 13:00 przez Komisję Przetargową w sali 33, przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz.
 2. Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie oferowana cena za zbywane akcje. Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę za akcje.
 3. O wynikach Przetargu oferenci, którzy złożyli oferty, zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie. Informacje na ten temat będą także dostępne na stronie internetowej: http://bip.grudziadz.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz w Spółce. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Komisję Przetargową, zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji zbywcy. Zapłata ceny za akcje powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, przed zawarciem umowy sprzedaży akcji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia Oferenta o zgodzie na zbycie akcji przez gminę-miasto Grudziądz, chyba że strony umowy zbycia postanowią inaczej, w szczególności na skutek zaakceptowania harmonogramu płatności rat ceny zbycia akcji.
 4. Podpisanie umowy sprzedaży akcji nastąpi w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, w terminie 14 dni od daty wpływu zapłaty ceny za akcje, chyba że strony umowy zbycia postanowią inaczej, w szczególności na skutek zaakceptowania harmonogramu płatności rat ceny zbycia akcji.

W przypadku uchybienia terminowi zapłaty ceny za nabywane akcje przez oferenta, którego oferta została wybrana, oferent zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie.

 1. Zbywca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, w tym z powodu niewybrania żadnej ze złożonych ofert. W takim wypadku zbywca nie będzie zwracać oferentom żadnych kwot lub wydatków związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży akcji ponosi nabywca akcji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Bajko 01-04-2021 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2021
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2021 13:30