herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 517/21 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 517/21

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia11 października 2021 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności przesyłu

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U., z 2020r., poz. 1740, z późn. zm.) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

§ 1. Obciążyć prawem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu nieruchomość, stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, oznaczoną jako działka nr 24/106 w obr. 138, zapisaną w księdze wieczystej KW nr TO1U/00018907/8, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o..

2. Wykonanie służebności przesyłu polegać będzie na tym, że Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o. uzyska prawo do korzystania z części nieruchomości polegające na:

  1. Prawie istnienia sieci oraz jej eksploatacji przez uprawnionych pracowników Spółki, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przemysłowego;
  2. Prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędny, do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii urządzeń wraz z prawem wejścia                    i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników Spółki, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przemysłowego;
  3. Prawie odbudowy sieci w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia oraz budowy nowej sieci w ramach jej optymalizacji.

3.  Służebność przesyłu ustanowiona zostanie wzdłuż gazociągu średniego ciśnienia, DN 160 PE o długości ok. 36,0m, głębokości ułożenia gazociągu ok. 1,0m i szerokości 3,0m (po 1,5 m od osi gazociągu), tj. o polu powierzchni pasa technologicznego 108 m2. Mapa nieruchomości, na której służebności przesyłu będzie wykonywane, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

4. Wykonywanie służebności przesyłu nastąpi odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem  w wysokości 6.622,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości 23% tj. 1.523,06 złote, płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności.

            § 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  

            §  3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 12-10-2021 16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2021
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2021 16:39