herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 46 pkt 1 w/w ustawy,  zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową.

Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu w/w planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu  zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Nauczycielską, terenami produkcyjnymi i zabudową mieszkaniową.

                 Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 20-04-2010 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-05-2010 15:18