herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

CPiT - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w wymiarze 1/2 etatu

DYREKTOR CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII W GRUDZIĄDZU

OGŁASZA

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTORA

W CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII W GRUDZIĄDZU

W WYMIARZE ½ ETATU

 

 

1.      Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) tj.

pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Wymagania na tym stanowisku:

-         wykształcenie wyższe magisterskie,

-         co najmniej dwu letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym,

-         kwalifikacje w zakresie archiwizowania, przechowywania i klasyfikowania akt,

-         znajomość oprogramowania Microsoft Word, Excel, Outlook, Adobe Reader,

-         swobodne poruszanie się w Internecie.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

-        znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Instrukcja kancelaryjna;

-         obsługa faxu,  kserokopiarki,

-         znajomość wypełniania druków,

-         uczciwość, bezstronność, sumienność;

-         komunikatywność;

-         umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-         prowadzenie dziennika korespondencyjnego,

-         archiwizowanie, przechowywanie i klasyfikowanie akt,

-         prowadzenie rejestrów: umów, porozumień,

-         prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz innych ewidencji: znaczków, biletów itp.,

-         samodzielne przygotowywanie projektów pism,

-         obsługa urządzeń biurowych: fax., kserokopiarka,

-         obsługa komputera: Microsoft Word, Excel, Adobe Reader, poczta elektroniczna,

-         współpraca z pracownikami świetlic socjoterapeutycznych, pedagogami szkolnymi, realizatorami programów profilaktycznych, szkoleń itp. przede wszystkim w zakresie: sprawnego przekazywania informacji, dbałości o dostarczenie na czas stosownej dokumentacji,

-         sporządzanie list dzieci,

-         obsługa kancelaryjno i administracyjno-biurowa Centrum,

-         bieżąca znajomość i studiowanie przepisów w ramach wyznaczonych obowiązków,

-         wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb Centrum, zleconych przez Dyrektora  i Głównego Księgowego.

 

4. Wymagane dokumenty:

-         list motywacyjny,

-         C.V.

-         kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe

-         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

-         oświadczenie o niekaralności.

 

Planowany termin zatrudnienia od 1.03.2011 r.

 

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Centrum Profilaktyki i Terapii  w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, pok. sekretariat (poniedziałek – piątek w godz. 730 – 1530).

 

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko inspektora w Centrum Profilaktyki i Terapii” w terminie do dnia 14.02.2011 r. do godz. 1000  w Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, ul. Korczaka 23, pok. sekretariat.

Oferty, które wpłyną po terminie, lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej w Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu przy ulicy Korczaka 23.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej w Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu przy ulicy Korczaka 23.

 

 

          Dyrektor

        /-/ Izabela Podlecka-Kandyba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 04-02-2011 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ligia Bartos 04-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Ligia Bartos 04-02-2011 07:55