herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ogłoszenie - OPUiIKzIW - świadczenie usług medycznych


Grudziądz: świadczenie usług medycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu ,

ul. Waryńskiego 36, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 45-011-43, faks 056 45-011-41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

świadczenie usług medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługi medyczne świadczone w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytzreźwień w Grudziądzu w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki osób w stanie nietrzeźwości przebywających i doprowadzonych do izby wytrzeźwień ,specyfiki osób będących pod wpływem innych środków odurzających ,osób przebywających w ramach interwencji kryzysowej oraz osób przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet. Zakres obejmuje świadczenie dyżurów w dni powszednie, w niedziele, święta i dni wolne od pracy w systemie całodobowym -8,16,24 godziny. Cześć zamówienia obejmuje średnio 80 godzin miesięcznie dla jednego wykonawcy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy.

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpis dyplomu, odpis wpisu do właściwego rejestru, odpis wpisu do ew. dział gosp. dot. felczerów, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, oświadczenie o nie pozbawieniu prawa wykonywania zawodu i o nie toczeniu się wobec niego postępowania dyscyplinarnego lub karnego, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami postępowania oraz umową i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oświadczenie,o którym stanowi się w przepisie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, oświadczenie o dobyciu szkolenia bądź zobowiązanie się do odbycia szkolenia zgodnie z §24 ust4 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. ( Dz.U nr 20,poz.192 z późn.zm).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena dyżuru:

- w dni powszednie,

- w niedziele, świeta

i dni wolne od pracy.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grudziadz.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień,86-300 Grudziądz, ul Waryńskiego 36.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Profilaktryki Uzaleznień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień , 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 36 pok. windykacja.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Dyrektor

Ośrodka P.U. i I.K. z I.W.

Ireneusz Zwolakiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 12-12-2011 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ligia Bartos 12-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2011 08:25