herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

unieważniony - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w DPS Nr 2 w Grudziądzu

Konkurs został unieważniony w dniu 12 marca 2008 r.

Załącznik nr 2

 do procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze i stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna 30/32 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna nr 30/32

 

Dyrektor w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna nr 30/32 ogłasza nabór na stanowisko k s i ę g o w e j

 

1. Wymagania niezbędne:

 

         a)  obywatelstwo polskie

         b) zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

d) wykształcenie: średnie lub wyższe

e) znajomość obsługi programów komputerowych Word i Excel

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

         a) odpowiedzialność, komunikatywność

         b) rzetelność, dokładność

c) umiejętność pracy w zespole

d) umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy

e) minimum roczny staż pracy w okresie minionych 5 lat na stanowisku związanym                       

    z naliczaniem wynagrodzeń

 

3.  Zakres zadań na stanowisku:

              a)  naliczanie wynagrodzeń programem komputerowym

          b) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego

c)    rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczeń społecznych

i zdrowotnych programem “Płatnik”

d)   wystawianie zaświadczeń Rp-7 i innych dotyczących wynagrodzeń

          e) rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

          f) księgowanie operacji gospodarczych jednostki w programie finansowo-księgowym

          g) comiesięczne uzgadnianie funduszu płac i zaksięgowanych operacji w programie 

              finansowo-księgowym

          h) znajomość i prestrzeganie ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

          i) znajomość przepisów prawnych związanych z zajmowanym stanowiskiem

          j) wykonywanie innych czynnosci wynikających z bieżących potrzeb jednostki zleconych 

             przez dyrektora i głównego księgowego.   

   

4. Wymagane dokumenty;

       curriculum vitae, (życiorys ze zdjęciem),

       list motywacyjny,

       kopia dowodu osobistego,

          -   kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych, oraz innych

          zaświadczeń  i świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata (kursy, szkolenia),

         -  kserokopie świadectw pracy,

         -  referencje,

         - oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

         -  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

         -  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

   list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)."

 

 

  TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 20.03.2008  r. do godz. 15 00 w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 86-300 Grudziądzu przy ul. Nadgórnej nr  30/323 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko: księgowa”. Decyduje data wpływu do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej Nr 2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru. Kandydaci  zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani  o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia weryfikacji końcowej w formie telefonicznej lub pisemnej. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie przeszli weryfikacji formalnej nie będą  zwracane. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Rekrutacyjną w składzie ustalonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Grudziądzu  nastąpi w terminie do dnia 27.03.2008 r.

Dyrektor

Anatol Mileniczuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Pawska 06-03-2008 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-01-2009 09:03