herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum


Prezydent Grudziądza

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu

ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe magisterskie,

 3. co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej,

 4. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,

 7. znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury

(w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo

zamówień publicznych, prawa pracy),

 1. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

 2. umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menedżerskie i organizacyjne,

 3. znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

 1. Ponadto pożądane są:

 1. znajomość najnowszych zjawisk w kulturze,

 2. dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu,

 2. pisemne opracowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Muzeum
  w Grudziądzu,

 3. kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,

 4. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

 6. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział Organizacyjny

ul. Ratuszowa 1, pokój 104

86-300 Grudziądz

w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi
w Grudziądzu.

W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego, a oferty które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 1. Informacje dodatkowe

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Grudziądza powoła Komisję Konkursową (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2012 r. Nr 406 j.t.) i określi tryb jej pracy.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków - 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu
i Promocji Urzędu Miejskiego , tel. 056 4510330, 056 4510331.

Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony (4 lata)
na stanowisku dyrektora Muzeum.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 03-10-2012 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2012 14:53