herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 202A/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym

ZARZĄDZENIE NR 202A/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 29 marca 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 1, § 7 pkt 1 lit. h i § 9 ust. 1 Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, zarządzam, co następuje:

Rozdział 1
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie usług asystencji osobistej osobom niepełnosprawnym w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwanego dalej „zadaniem”. 

 1. Zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 7 pkt 1 lit. h Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30  listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
 2. Celem zadania jest zapewnienie pomocy w formie usług asystenta osobistego 40 osobom niepełnosprawnym, zwanym dalej „uczestnikami” lub „odbiorcami zadania” w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym (28 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 12 osób dorosłych z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym).

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 607.944,00 zł, w tym:

1) wynagrodzenia asystentów za wykonaną usługę asystencji osobistej – 557.600,00 zł;

2) zakup jednorazowych biletów komunikacji publicznej i biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi – 42.244,00 zł;

3) zakup ubezpieczenia OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej, w wysokości nie większej niż 150,00 zł rocznie dla jednego asystenta – 2.100,00 zł;

4) koszty administracyjne (obsługi zadania) – 6.000,00 zł.

 

 

Rozdział 2
Zasady przyznawania dotacji

§ 3. 1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

 1.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 2. W konkursie zostanie wybrana jedna oferta.

Rozdział 3
Termin i warunki realizacji zadania

§ 4. 1. Zadanie należy zrealizować w terminie od 8 maja 2023 r. do 20 grudnia 2023 r.

 1. W ramach realizacji zadania zleceniodawca przeprowadzi nabór uczestników i wskaże zleceniobiorcy osoby zakwalifikowane do udziału w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwanym dalej „Programem”.
 2. Warunki realizacji zadania:

1) usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego przez uczestnika,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca,
 3. załatwianiu spraw urzędowych przez uczestnika,
 4. towarzyszeniu przy korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 5. innych czynnościach, które uczestnik wskaże, jako swoje potrzeby, i będą one obejmowały czynności określone w Załączniku nr 8 do Programu;

2) zleceniobiorca jest zobowiązany świadczyć usługi adekwatnie do potrzeb uczestników, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV Programu, zachowując przy tym wszystkie limity i prawa przysługujące uczestnikom;

3) usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym) lub 
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w lit. a lub b;

4) zleceniobiorca jest zobowiązany do udokumentowania kwalifikacji, o których mowa w pkt 3, dla minimum pięciu osób, które będą świadczyć usługi asystencji osobistej (dokumenty należy przedłożyć przy podpisaniu umowy na realizację zadania);

5) zleceniobiorca jest zobowiązany zrealizować zadanie przy udziale 14 asystentów świadczących usługi asystencji osobistej.

 1. Realizacja zadania będzie odbywała się w oparciu o następujące limity:

1) wynagrodzenie asystenta za zrealizowaną usługę asystencji osobistej nie może przekroczyć kwoty 40,00 zł brutto za godzinę wraz z kosztami pracy  zatrudniającego (nie jest dopuszczalne pokrywanie z tej kwoty kosztów administracyjnych zleceniobiorcy);

2) wsparcie dla jednego uczestnika w okresie realizacji zadania nie może być wyższe niż:

 1. 474 godziny dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnospraw-ności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. 406 godzin dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. 203 godziny dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

3) zleceniobiorca pokrywa koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej i biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi w wysokości nie większej niż:

 1. 300,00 zł miesięcznie – w przypadku asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej;
 2. 500,00 zł miesięcznie – w przypadku asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

4) do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut, jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 minut, wówczas usługę dojazdu do wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone o 90 minut trwania;

5) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tę samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę; do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika;

6) asystent może świadczyć usługę w tym samym czasie tylko dla jednej osoby niepełnosprawnej;

7) w godzinach realizacji usługi nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistycz-ne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

 1. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od uczestników.
 2. Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.
 3. Wydatki dotyczące realizacji zadania uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli:

1) są niezbędne dla realizacji zadania;

2) są racjonalne i efektywne;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie;

4) zostały udokumentowane;

5) zostały przewidziane w kalkulacji kosztów;

6) ze środków dotacji mogą być pokrywane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją usług asystencji osobistej, niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystencji osobistej, zarówno w ramach Programu, jak i w ramach innych programów lub projektów finansowanych ze środków publicznych.

 1. Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją zadania zostały określone w Programie dostępnym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/ rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023.
 2.  W kosztach realizacji zadania nie uwzględnia się wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), w szczególności wydatków na:

1) odsetki od zadłużenia;

2) kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;

3) kary i grzywny;

4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

5) podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późń. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

6) odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r.poz. 1540 z późn. zm.);

7) nagrody, premie, ekwiwalent za urlop, zasiłki chorobowe i koszt przejazdu asystenta do i od uczestnika;

8) usługi asystencji osobistej świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem.

 1. Nie dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 2. Wkład własny niefinansowy zleceniobiorcy w realizacji zadania mogą stanowić:

1) wkład osobowy – świadczenia wolontariuszy lub praca społeczna członków organizacji;

2) wkład rzeczowy – przedmioty służące realizacji zadania.

 1. W przypadku wkładu własnego osobowego w realizacji zadania przyjmuje się aktualne stawki rynkowe z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa nie może być niższa niż 22,80 zł (w okresie do 30 czerwca 2023 r.) i 23,50 zł (w okresie od 1 lipca 2023 r.) i nie wyższa niż 100,00 zł.
 2. W przypadku wkładu własnego rzeczowego w realizacji zadania uwzględnia się wyłącznie wkład w takim zakresie, w jakim jest on wykorzystywany do realizacji zadania i przyjmuje się aktualne ceny rynkowe.
 3. Zleceniobiorca, w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, składa w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Zleceniobiorca załącza do sprawozdania w formie elektronicznej zestawienie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, list płac itp.) dotyczących realizacji zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
 5. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli zleceniobiorca zrealizuje wszystkie działania określone w ofercie, a rezultat wskazany w § 5 ust. 2 pkt 2 zostanie osiągnięty na poziomie nie niższym niż 80 %.
 6. W przypadku, gdy rezultat zostanie osiągnięty na poziomie równym lub wyższym niż 50 % i niższym niż 80 %, zleceniobiorca:

1) będzie zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia rezultatu;

2) może być zobowiązany do zwrotu dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji zadania publicznego.

 1. W przypadku, gdy rezultat zostanie osiągnięty na poziomie niższym niż 50 %, zleceniobiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości dotacji.
 2. Przy ocenie stopnia realizacji zadania, zleceniodawca weźmie pod uwagę w szczególności czy nieosiągnięcie rezultatu:

1) nastąpiło z winy zleceniobiorcy czy z przyczyn obiektywnych;

2) ma wpływ na koszty jednostkowe zadania;

3) spowodowało niezrealizowanie celu zadania.

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej między zleceniodawcą (gminą-miasto Grudziądz) a zleceniobiorcą (organizacją pozarządową), sporządzonej zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Umowę uznaje się za wykonaną z dniem zaakceptowania sprawozdania końcowego przez zleceniodawcę.

Rozdział 4
Termin składania ofert

§ 5. 1. Oferent składa ofertę w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2. Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 5 – analizę ryzyka, odnoszącą się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu;

2) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatu realizacji zadania i sposobu monitorowania:

Lp.

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatu (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji
o osiągnięciu wskaźnika

1

Liczba osób niepełno-sprawnych objętych usługą asystencji

40 osób niepełnosprawnych

liczonych narastająco

Rozliczenie pracy wykonawcy usługi asystencji osobistej poprzez kartę realizacji usług asystencji

3) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli oferent planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

4) w części VI – opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania dotyczący dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

 1. Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59:59.
 2. Oferent załącza w formie elektronicznej załączniki do oferty:

1) skan statutu lub w przypadku stowarzyszeń zwykłych – regulaminu działalności;

2) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – skan aktualnego zaświadczenia lub wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, niezależnie od tego kiedy został wydany (obowiązek nie dotyczy podmiotów wpisanych do rejestrów lub ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza);

3) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

 1. Oferent, po złożeniu oferty, pobiera z generatora ofert wydruk potwierdzenia złożenia oferty, zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty. Wydruk podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.
 2. Oferent, po odblokowaniu przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu dostępu w generatorze ofert, załącza w formie elektronicznej do złożonej oferty skan wydruku, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odblokowania oferty.
 3. Za datę złożenia oferty uważa się datę złożenia oferty w generatorze ofert.
 4. Przed złożeniem oferty dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:

1) w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pod numerami telefonów 56 69 68 750 lub 56 69 68 767 (w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30) oraz drogą elektroniczną pod adresami e-mail s.ronowski@mopr.grudziadz.pl lub d.brzezinska@mopr.grudziadz.pl;

2) w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora ofert – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.

Rozdział 5
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

§ 6. 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

1) została złożona poprzez generator ofert;

2) została złożona w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3;

3) została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego działalność statutową w zakresie objętym konkursem;

4) jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi celu i terminu realizacji zadania publicznego;

5) została wypełniona w sposób kompletny, nie zawiera istotnych błędów i ma prawidłowo wypełnione wszystkie oświadczenia;

6) zawiera załączniki w formie elektronicznej, określone w § 5 ust. 4;

7) zawiera skan wydruku potwierdzenia złożenia oferty, zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.

 1. Oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty zawierającej uchybienia wskazane w ust. 1 pkt 5 – 7, w zakresie i terminie wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym również nieuzupełnione we wskazanym zakresie lub terminie, nie podlegają ocenie merytorycznej.
 3. Oceny merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa, powołana przez Prezydenta Grudziądza.
 4. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryteria oceny oferty

Maksymalna liczba punktów

1

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

10

2

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

10

1) racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań

5

2) przejrzysta konstrukcja kosztorysu

5

3

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

10

4

Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego

10

5

Wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków:

10

1) wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania

5

2) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

5

6

Ocena realizacji zadań publicznych zleconych przez gminę-miasto Grudziądz w latach 2020-2022, w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków (możliwość wyboru jednej odpowiedzi):

15

1) oferent nieprawidłowo realizował zlecone zadania

0

2) oferent dotychczas nie realizował zadań zleconych przez miasto

5

3) oferent prawidłowo realizował zlecone zadania

15

7

Oferent posiada minimum roczne doświadczenie w udzielaniu wsparcia
w formie opieki nad osobami niepełnosprawnymi

15

Razem

80

       6. Komisja konkursowa zarekomenduje Prezydentowi Grudziądza do przyznania dotacji ofertę, które uzyskała najwyższą liczbę punktów, nie mniej jednak niż 60  punktów.

       7. Prezydent Grudziądza, w formie zarządzenia, podejmie decyzję w sprawie wyboru oferty i wysokości przyznanej dotacji.

       8. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu lub unieważnienia konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 5 maja 2023 r. w następujących miejscach:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu www.mopr.bip.gov.pl;

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poinformuje oferentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez generator ofert, o sposobie rozpatrzenia złożonych  ofert i wysokości przyznanej dotacji.

Rozdział 6
Zadania publiczne zrealizowane w roku poprzednim i w roku ogłoszenia konkursu

§ 7. W roku bieżącym zadanie będące przedmiotem konkursu nie jest realizowane. W 2022 roku Prezydent Grudziądza zlecił zadanie publiczne tego samego rodzaju, jak określone w niniejszym ogłoszeniu, Fundacji Inicjatyw Społecznych Źródło, przekazując dotację w wysokości 525.533,76 zł.

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 8. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

 1. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.
 2. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społecznie w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.
 3. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w terminie do dnia 18 kwietnia 2023 r. należy:

1) dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (do godz. 15:30) albo

2) przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail ngo@um.grudziadz.pl.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

5) Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku;

6) Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym;

7) Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Górska 30-03-2023 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Górska 29-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Anna Górska 18-04-2023 16:08