herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 74/23 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz w 2023 roku

ZARZĄDZENIE Nr 74/23 

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

 

 

 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz  w 2023 roku

 

 

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) w zw. z art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700, poz. 1730), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których gmina-miasto Grudziądz jest organem prowadzącym, zarządzam, co następuje

§ 1. Środki wyodrębnione w budżecie gminy-miasto Grudziądz na 2023 rok, na doskonalenie zawodowe nauczycieli pozostają do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek oświatowych na dofinansowanie:

  1. studiów podyplomowych,
  2. studiów magisterskich,
  3. studiów magisterskich uzupełniających,
  4. studiów licencjackich,
  5. szkoleń branżowych,
  6. szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów oraz innych form doskonalenia zawodowego,

prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

§ 2. 1. Maksymalna kwota dofinansowania za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi:

  1. studia podyplomowe (na 1 semestr)                            do kwoty: 2.500,00 zł,
  2. studia magisterskie (na 1 semestr)                             do kwoty: 2.500,00 zł,
  3. studia magisterskie uzupełniające (na 1 semestr)        do kwoty: 2.500,00 zł,
  4. studia licencjackie i inżynierskie (na 1 semestr)           do kwoty: 1.800,00 zł,

nie więcej jednak aniżeli do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

 

2. Dofinansowanie przeznaczane jest na następujące specjalności: informatyka, fizyka, matematyka, pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz inne w sytuacji, gdy wymaga tego potrzeba szkoły lub placówki oświatowej.

 

§ 3. Szczegółowy plan dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina- miasto Grudziądz na rok 2023 stanowi Załącznik do zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 05-04-2023 11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamilla Wiśniewska 31-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-05-2023 09:24