herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 227/23 w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku przejmowania i zagospodarowywania przez gminę - miasto Grudziądz i Skarb Państwa nabytych spadków

Zarządzenie Nr 227/23

Prezydenta  Grudziądza

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku przejmowania i zagospodarowywania  przez gminę - miasto Grudziądz i Skarb Państwa nabytych spadków

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40) w związku z art. 935, art. 1023 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022, poz.1360 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie reguluje zasady postępowania oraz podział kompetencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, których celem jest objęcie i zagospodarowanie przez gminę - miasto Grudziądz i Skarb Państwa nabytych spadków.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

  1. Gminie - należy przez to rozumieć gminę - miasto Grudziądz, reprezentowaną przez Prezydenta Grudziądza
  2. Skarbie Państwa - należy przez to rozumieć podmiot praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych, które dotyczą mienia państwowego, nienależącego do innych państwowych osób prawnych, reprezentowany przez  Prezydenta Grudziądza jako starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej;

3) spadku- należy przez to rozumieć spadek nabyty przez gminę - miasto Grudziądz lub Skarb Państwa w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentu;

4) spisie inwentarza- należy przez to rozumieć ustalenie przez komornika sądowego składu i wartości spadku, które stanowią podstawę ograniczenia odpowiedzialności Gminy lub Skarbu Państwa za długi spadkowe; 

5) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Grudziądzu;

6) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję w składzie od 3 do 6 osób powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 270/15 Prezydenta Grudziądza z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz;

      7) Biurze Prawnym – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

8) Komórkach Organizacyjnych - należy przez to rozumieć Wydziały, Biura, samodzielne stanowiska, USC i Straż Miejską w Grudziądzu zaangażowane w proces nabywania
i zagospodarowywania spadku.

§ 3.1. W proces realizacji zadań związanych z nabywaniem przez Gminę i Skarb Państwa spadków, zaangażowane są merytoryczne komórki organizacyjne, w szczególności: Biuro Prawne, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Wydział Finansowy.

2. W skład spadku mogą wchodzić prawa i obowiązki spadkodawcy, w szczególności:

1) z zakresu prawa rzeczowego:

a) prawo własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych,

b) użytkowanie wieczyste,

c) ograniczone prawa rzeczowe, z wyjątkiem użytkowania oraz służebności osobistych,

d) posiadanie w zakresie dziedzicznego prawa rzeczowego lub obligatoryjnego,

e) obowiązki związane z prawami rzeczowymi wchodzącymi w skład spadku,

2) z zakresu prawa zobowiązań:

a) prawa (wierzytelności) i obowiązki (długi) wynikające z umów nazwanych, nienazwanych, mieszanych, chyba, że co innego wynika z charakteru danej umowy,

b)  prawa (wierzytelności) oraz obowiązki (długi) wynikające z innych zdarzeń powodujących powstanie zobowiązania, w tym prawa i obowiązki wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia,
z czynów niedozwolonych, z prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia;

3) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

a) prawa i obowiązki wynikające z małżeńskiej wspólności majątkowej,

b) roszczenia o zapłatę zaległych rat alimentacyjnych i odpowiadające im obowiązki;

4) z zakresu prawa spadkowego:

a) roszczenia i odpowiadające im obowiązki z tytułu zapisu zwykłego;

b) roszczenia i odpowiadające im obowiązki z tytułu tzw. zapisu naddziałowego

c) roszczenie o zachowek i odpowiadający mu obowiązek zaspokojenia tego roszczenia;

5) inne prawa i obowiązki majątkowe przewidziane w szczególnych aktach prawnych, za wyjątkiem praw i obowiązków zmarłego ściśle związanych z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 4.1. Korespondencja wpływająca do Urzędu dotycząca postępowań spadkowych, w których uczestnikiem jest Gmina lub Skarb Państwa kierowana jest do Biura Prawnego, które jest odpowiedzialne za obsługę postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku oraz spis inwentarza dokonywany przez właściwego komornika sądowego.  

2. Po ustaleniu, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest prawomocne, Biuro Prawne występuje do:

a) sądu o doręczenie odpisu prawomocnego postanowienia,

b) właściwego komornika sądowego o sporządzenie spisu inwentarza spadku celem ustalenia składników spadku.

3. Właściwy komornik sądowy ustala skład spadku (w szczególności czy obejmuje on środki pieniężne, rzeczy ruchome, nieruchomości, długi spadkowe), zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

4. Komórki Organizacyjne, właściwe ze względu na rzeczy wchodzące w skład spadku:

1) w razie potrzeby uczestniczą w czynnościach spisu inwentarza,

2) zagospodarowują składniki wchodzące w skład spadku,

W razie konieczności, członkowie Komisji niezwłocznie zabezpieczają składniki wchodzące
w skład spadku.

5. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami po otrzymaniu z Biura Prawnego oryginału prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez Gminę lub Skarb Państwa niezwłocznie składa wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej i rejestrze gruntów i budynków przysługujące Gminie lub Skarbowi Państwa prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 5. Po ustaleniu, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest prawomocne, Biuro Prawne podejmuje następujące czynności:

a) występuje z wnioskiem o dokonanie spisu inwentarza,

b) prowadzi korespondencję z sądami, komornikami sądowymi, wierzycielami spadkodawcy i innymi podmiotami w ramach realizowanych zadań,

c) przeprowadza postępowania w celu zniesienia współwłasności w sytuacji, kiedy wymaga tego interes Gminy lub Skarbu Państwa, a w skład spadku wchodzi rzecz lub prawo objęte współwłasnością;

d) występuje do odpowiednich instytucji o przekazanie środków pieniężnych z tytułu spadku na rachunek bankowy Gminy lub Skarbu Państwa.

Zasady przejmowania rzeczy ruchomych.

§ 6.1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny po otrzymaniu kopii prawomocnego postanowienia i kopii protokołu ze spisu inwentarza spadku oraz po dokonaniu oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego wchodzącego w skład spadku, przyjmuje je na stan ewidencji środków trwałych lub pozostałych środków trwałych i następnie przekazuje dokumenty przyjęcia na stan do Wydziału Finansowego celem ich ujęcia w ewidencji księgowej.

2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny przedkłada Prezydentowi Grudziądza propozycję zagospodarowania ruchomości nabytych w drodze dziedziczenia przez Gminę lub Skarb Państwa.

Zasady przejmowania lokali/budynków mieszkalnych i użytkowych.

§ 7.1. Jeżeli w skład spadku wchodzi lokal lub budynek (mieszkalny lub użytkowy), Wydział Organizacyjno-administracyjny po dokonaniu przez Komisję oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego przejmuje i zabezpiecza rzeczy ruchome w nich się znajdujące oraz dokonuje opróżnienia i posprzątania tych lokali/budynków.

2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ponosi opłaty związane z utrzymaniem lokali i budynków nabytych w drodze dziedziczenia a także przyjmuje niezwłocznie na stan lokale/budynki, poprzez wystawienie dokumentów OT i przekazuje dokumenty do Wydziału Finansowego celem ujęcia ich w ewidencji księgowej.

3. Po zakończeniu postępowania o spis inwentarza spadku, Biuro Prawne przekazuje do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kopię protokołu ze spisu inwentarza spadku.

4. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedkłada Prezydentowi Grudziądza propozycję  zagospodarowania lokali i budynków nabytych w drodze dziedziczenia celem podjęcia decyzji w tym zakresie.  

Zasady przejmowania nieruchomości gruntowych.

§ 8.1. Po uzyskaniu informacji, iż w skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa Biuro Prawne przekazuje Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami posiadane informacje
o nieruchomości (w tym o położeniu i statusie prawnym nieruchomości) w celu podjęcia przez ten Wydział stosownych czynności.

2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zleca wycenę nieruchomości, a po otrzymaniu wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego oryginał przekazuje niezwłocznie do Biura Prawnego celem przekazania właściwemu komornikowi sądowemu w postępowaniu o sporządzenie spisu inwentarza spadku.

3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ponosi opłaty związane z podatkiem od nieruchomości a także przyjmuje niezwłocznie na stan nieruchomość, poprzez wystawienie dokumentów OT i przekazuje dokumenty do Wydziału Finansowego celem ujęcia ich w ewidencji księgowej.

4. Po zakończeniu postępowania o spis inwentarza spadku, Biuro Prawne przekazuje do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami kopię protokołu ze spisu inwentarza spadku.

5. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedkłada Prezydentowi Grudziądza propozycję  zagospodarowania nieruchomości gruntowej nabytej w drodze dziedziczenia celem podjęcia decyzji w tym zakresie.  

Zasady przejmowania pojazdów.

§ 9.1. Po uzyskaniu informacji, iż w skład spadku wchodzi pojazd, Biuro Prawne przekazuje kopię postanowienia o nabyciu spadku Wydziałowi Organizacyjno-Administracyjnemu oraz posiadane informacje o pojeździe w celu jego przejęcia i zabezpieczenia.

2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny zleca wycenę pojazdu rzeczoznawcy majątkowemu.
Po otrzymaniu wyceny, oryginał przekazuje niezwłocznie do Biura Prawnego celem przekazania właściwemu komornikowi w postępowaniu o sporządzenie spisu inwentarza spadku.

3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny ponosi opłaty związane z nabyciem przez Gminę lub Skarb Państwa pojazdów do czasu ich zagospodarowania.

4. Wydział Organizacyjno-Administracyjny po dokonaniu przez Komisję oceny przydatności pojazdów do dalszego użytkowania, przyjmuje na stan pojazdy, poprzez wystawienie dokumentów OT w oparciu o wartość pojazdu ustaloną w wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego i przekazuje dokumenty do Wydziału Finansowego celem ujęcia ich w ewidencji księgowej.

5. Po zakończeniu postępowania o spis inwentarza spadku, Biuro Prawne przekazuje do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego kopię protokołu ze spisu inwentarza spadku.

6. Wydział Organizacyjno-Administracyjny przedkłada Prezydentowi Grudziądza propozycję zagospodarowania pojazdów  nabytych w drodze dziedziczenia celem podjęcia decyzji w tym zakresie.

Zasady postępowania w sprawie długów spadkowych.

§ 10.1. Weryfikacji zasadności i wysokości roszczeń stanowiących długi spadkowe ujawnione w spisie inwentarza sporządzonym przez właściwego komornika, dokonuje Biuro Prawne we współpracy
z merytorycznymi Komórkami Organizacyjnymi.

2. Spłata długów spadkowych następuje tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

3. W przypadku, gdy długi spadkowe przewyższają wartość stanu czynnego spadku, spłata długów spadkowych następuje w trybie przepisów regulujących podział sumy uzyskanej z egzekucji.

4. Biuro Prawne weryfikuje sposób wyliczenia kwot przypadających poszczególnym wierzycielom.

5. W przypadku, gdy spis inwentarza ujawnił aktywa, których wartość nie wystarcza na spłatę wszystkich długów, Biuro Prawne informuje wierzycieli o sposobie i wysokości podziału masy spadkowej i zleca dokonanie zapłaty po uzyskaniu stanowiska wszystkich wierzycieli co do przypadającej im kwoty.

6. W przypadku, gdy w spisie inwentarza spadku, ujawnione zostają jedynie długi spadkowe, Biuro Prawne poinformuje wierzycieli, iż długi spadkowe nie zostaną spłacone.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 24-04-2023 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Kozyrska 21-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 26-05-2023 07:24