herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 285/23 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2023 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025"

ZARZĄDZENIE NR 285/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2023 roku
celów zawartych w „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu
w latach 2016-2025”

 Na podstawie § 3 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr XXI/39/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w  Grudziądzu w  latach 2016-2025” zarządzam, co następuje:

 § 1. 1. Ustalam harmonogram działań służących realizacji w 2023 roku celów zawartych w „Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025”.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia następujące cele i działania oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki:

1) podnoszenie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności

Lp.

Działania

Wskaźniki

Wartość bazowa

(2022 r.)

Wartość planowana na 2023 r.

1

Upowszechnianie informacji
o przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnieniach i formach pomocy

liczba publikacji w mediach

11

10

liczba spotkań informacyjnych

1

1

2

Edukacja społeczna na temat niepełnosprawności

liczba akcji informacyjnych

1

1

3

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych
w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

liczba działań promujących osoby niepełnosprawne

5

3

2) wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Lp.

Działanie

Wskaźniki

Wartość bazowa (2022 r.)

Wartość planowana na 2023 r.

1

Prowadzenie działań profilaktycznych w celu zapobiegania niepełnosprawności

liczba przeprowadzonych działań

3

3

2

Ułatwianie osobom niepełnosprawnym dostępu
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny

liczba osób, którym przyznano dofinansowanie
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
oraz do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

536

500

3

Wspieranie działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i o obniżonym poziomie intelektualnym

liczba zrealizowanych programów i kampanii

1

1

4

Wspieranie działań mających
na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym prawa
do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych

liczba osób, którym przyznano dofinansowanie do likwidacji barier

77

50

5

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości swobodnego przemieszczania się

i korzystania ze środków transportu i przestrzeni publicznej

liczba zrealizowanych zadań

3

3

6

Rozpowszechnianie informacji o obiektach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Liczba udostępnionych informacji

1

1

7

Ułatwienie osobom niepełnosprawnym funkcjonowania społecznego poprzez zapewnienie pomocy osób trzecich

liczba osób objętych wsparciem

940

900

3) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Lp.

Działanie

Wskaźniki

Wartość bazowa (2022 r.)

Wartość planowana na 2023 r.

1

Zapewnienie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

258

260

2

Zapewnienie ciągłości kształcenia integracyjnego i specjalnego na wszystkich poziomach edukacji

liczba oddziałów integracyjnych i specjalnych oraz liczba dzieci do nich uczęszczających

178 oddziałów 913 uczniów

185

oddziałów

965

uczniów

3

Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych i dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych

liczba zrealizowanych zadań mających na celu przystosowanie obiektów

edukacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie bazy dydaktycznej

4

1

4

Zajęcia kompensacyjne
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

liczba uczniów uczestniczących w zajęciach kompensacyjnych

5.397

5.500

4) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Lp.

Działanie

Wskaźniki

Wartość bazowa (2022 r.)

Wartość planowana na 2023 r.

1

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleń i kursów zawodowych

liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i kursów zawodowych

285

120

2

Wspieranie pracodawców
w tworzeniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

liczba nowoutworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

24

15

3

Wspieranie osób niepełnosprawnych rozpoczynających własną działalność gospodarczą, tworzących spółdzielnie socjalne lub do nich przystępujących

liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie
na rozpoczęcie własnej

działalności gospodarczej lub wniosły wkład do spółdzielni socjalnej

2

2

4

Promowanie subsydiowanych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych

liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte pomocą
w ramach subsydiowanych form zatrudnienia

101

60

5

Dążenie do zapewnienia ciągłości rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

liczba podjętych działań

1

1

6

Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby niepełnosprawne

liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały pomoc
na podniesienie kwalifikacji

37

35

5) promowanie i wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Lp.

Działanie

Wskaźniki

Wartość bazowa (2022 r.)

Wartość planowana na 2023 r.

1

Promowanie działalności Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

w celu wspierania działalności organizacji i wzajemnej współpracy między nimi

liczba wspólnie zorganizowanych działań

2

2

liczba spotkań
z organizacjami

1

1

2

Rozpowszechnianie informacji na temat organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
i zakresu realizowanych przez nie działań

liczba udostępnionych informacji

2

2

3

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania adresowane do osób niepełnosprawnych

liczba dofinansowanych zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe

9

8

2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w  Grudziądzu.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 26-05-2023 06:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dąbrowska 17-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dąbrowska 26-05-2023 07:06