herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRUDZIĄDZU

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Centralny rejestr skarg i wniosków (gdy właściwym do rozstrzygania jest Prezydent Grudziądza) skargi i wnioski papierowa na wniosek (bez chronionych danych osobowych)
2. Rejestr Okólników Prezydenta Grudziądza okólniki papierowa, elektroniczna na wniosek
3. Rejestr porozumień porozumienia papierowa na wniosek
4. Rejestry umów (zlecenia, o dzieło) umowy zlecenia lub o dzieło papierowa na wniosek (bez chronionych danych osobowych)
5. Rejestr przyjęć interesantów przez Sekretarza Miasta rejestr zawiera dane osób, sprawę z którą się zgłosiły do Sekretarza Miasta papierowa na wniosek (bez chronionych danych osobowych)
6. Rejestr projektów uchwał projekty uchwał papierowa na wniosek
7. Rejestr uchwał Rady Miejskiej podjęte przez Radę Miejską uchwały papierowa;
elektroniczna
na wniosek
8. Rejestr rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody papierowa na wniosek
9. Rejestr interpelacji i zapytań radnych interpelacje i zapytania zgłoszone przez radnych elektroniczna dostępny w BIP
10. Rejestr skarg, wniosków i peteycji (gdy właściwa do rozstrzygania jest Rada Miejska Grudziądza) skargi, wnioski, petycje papierowa na wniosek (bez chronionych danych osobowych)

Wydział Edukacji

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Rejestr osób występujących o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego papierowa na wniosek
2. Rejestr spełniania przez uczniów obowiązku nauki dane osobowe uczniów zobowiązanych do realizacji obowiązku nauki papierowa na wniosek
3. Ewidencja szkół i placóek niepublicznych uzyskanie wpisu do ewidencji papierowa na wniosek

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Ewidencja gruntów i budynków dane dotyczące gruntów i budynków elektroniczna udostępnianie na wniosek zainteresowanych zgodnie z kartą usług

Wydział Kultury i Sportu

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej papierowa
elektroniczna
dane z ww. ewidencji udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce INFORMACJE / Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka, Komunikacja, Geodezja, Sprawy społeczne / Sport / Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
2. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych uczniowskie kluby sportowe papierowa
elektroniczna
dane z ww. ewidencji udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce INFORMACJE / Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka, Komunikacja, Geodezja, Sprawy społeczne / Sport / Wykaz uczniowskich klubów sportowych
3. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, niebędące obiektami hotelarskimi oraz pola biwakowe papierowa
elektroniczna
dane z ww. ewidencji dot. przedsiębiorcy: imię i nazwisko, adres siedziby/adres zamieszkania oraz dane dot. obiektu udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce INFORMACJE / Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka, Komunikacja, Geodezja, Sprawy społeczne / Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych. Pozostałe dane dot. przedsiębiorcy, tj. numer telefonu, adres e-mail, NIP oraz numer wpisu do KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie są danymi jawnymi i udostępniane są innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
4. Rejestr instytucji kultury instytucje kultury papierowa
elektroniczna
dane z ww. ewidencji udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce INFORMACJE / Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka, Komunikacja, Geodezja, Sprawy społeczne / Rejestry instytucji kultury

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Ewidencja pojazdów (lokalna) dane techniczne pojazdów oraz dane osobowe właścicieli tych pojazdów zamieszkałych na terenie Grudziądza papierowa ograniczony (osoby - właściciele pojazdów, których rejestr dotyczy oraz uprawnione podmioty)
2. Ewidencja kierowców (lokalna) dane dotyczące kierowców z terenu Grudziądza papierowa ograniczony (kierowcy, których rejestr dotyczy oraz uprawnione podmioty)
3. Ewidencja diagnostów dane dotyczące diagnostów z terenu Grudziądza papierowa ograniczony (bez danych osobowych)
4. Ewidencja instruktorów dane dotyczące instruktorów nauki jazdy z terenu Grudziądza papierowa ograniczony (bez danych osobowych)
5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dane dotyczące stacji kontroli pojazdów działających na terenie Grudziądza papierowa publiczny (nieograniczony)
6. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowcówę dane dotyczące ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie Grudziądza papierowa publiczny (nieograniczony)

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Rejestr zawiera:
 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 2. numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 3. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 4. informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 5. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 6. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 7. liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
 8. liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
elektroniczna Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, służącego do realizacji ustawy zapewnianego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Portal Informacyjno – Usługowy emp@tia), na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
2. Wykaz dziennych opiekunów Wykaz zawiera:
 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 2. numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
 3. imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
 4. miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
 5. informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
 6. liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
 7. czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
 8. wysokość opłat u dziennego opiekuna.
elektroniczna Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, służącego do realizacji ustawy zapewnianego przez ministra właściwego do spraw rodziny(Portal Informacyjno – Usługowy emp@tia), na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
3. Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności W systemie gromadzi się dane dotyczące:
 1. osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 2. przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1;
 3. członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów;
 4. innych osób zatrudnionych w zespołach;
 5. kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym:
 • amortyzacji,
 • zużycia materiałów i energii,
 • wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na pracowników wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,
 • umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,
 • pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Dane gromadzone w systemie obejmują:
 1. dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • adres miejsca zameldowania,
 • adres miejsca pobytu,
 • cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu,
 • numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL;
 1. dane o posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, jego rodzaju i okresie, na jaki zostało wydane – gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inne organy emerytalne, dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
 2. dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3;
 3. dane dotyczące stanu zdrowia, kształcenia, sytuacji społecznej, zawodowej i rodzinnej osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
 4. dane dotyczące formy zatrudnienia i wymiaru czasu pracy osób, o których mowa w ust. 3 pkt 3;
 5. dane dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL, płci i obywatelstwa osób, o których mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i wymiaru czasu pracy;
 6. dane dotyczące daty i rodzaju wydanego orzeczenia, symbolu przyczyny niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, oraz wskazań
 7. dane dotyczące karty parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:
 • numer karty,
 • datę wydania karty,
 • datę ważności karty,
 • oznaczenie powiatowego zespołu, którego przewodniczący wydał kartę,
 • imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę,
 • nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą - w przypadku kart wydanych placówce,
 • datę i przyczynę utraty ważności karty;
 1. dane dotyczące legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
ektroniczna Dane nie są publiczne.
Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium przyznania świadczenia albo ustawowe kryterium wydania dokumentu, następującym podmiotom:
 1. organowi właściwemu, tj. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne i wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;
 2. organowi właściwemu dłużnika, tj. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika i organowi właściwemu wierzyciela, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych;
 3. jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz członków ich rodzin;
 4. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 i 2400), w zakresie posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i informacji o okresie, na jaki zostało wydane;
 5. właściwym jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym zadania, o których mowa w art. 35 i art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień osób ubiegających się o świadczenia tam określone,;
 6. Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanemu dalej "Funduszem", w celu:
 • weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne,
 • weryfikacji danych dotyczących osób, do których wynagrodzeń przysługuje dofinansowanie,
 • weryfikacji uprawnień wnioskodawców do uzyskania pomocy ze środków Funduszu przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego.

Straż Miejska

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Rejestr interwencji i wykroczeń interwencje i wykroczenia zgłaszane przez mieszkańców oraz ujawniane przez Straż Miejską, a także sposób ich zakończenia elektroniczna informacja może być pozyskiwana w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawne
2. Rejestr spraw o wykroczenia sprawy kierowane do sądu papierowa informacja nie podlega udostępnieniu ze względu na charakter zbieranych informacji

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Stanu Cywilnego

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Rejestry aktów stanu cywilnego stan cywilny - to jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego papierowa
elektroniczna
Z akt stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone oraz zaświadczenia o dokonanych w aktach wpisach lub ich braku.
Odpisy i zaświadczenia wydaje się na wniosek osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Urząd Stanu Cywilengo – Referat Spraw Obywatelskich

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Ewidencja ludności ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych papierowa
elektroniczna
udostępnianie na wniosek z zachowaniem przepisówv o ochronie danych osobowych
2. Rejestr dowodów osobistych dane zwiżane z dowodem osobistym papierowa
elektroniczna
udostępnianie na wniosek z zachowaniem przepisówv o ochronie danych osobowych
4. Archiwum kopert archiwalne dane związane z dowodami lsobistymi papierowa udostępnianie na wniosek z zachowaniem przepisówv o ochronie danych osobowych
5. Stały rejestr wyborców stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania elektroniczna;
papierowa
udostępnianie na wniosek z zachowaniem przepisówv o ochronie danych osobowych
6. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych dane dotyczące stowarzyszeń zwykłych papierowa
elektroniczna
udostępnianie na wniosek, telefoniczniue, do wglądu na miejscu oraz podlega publikacji w BIP

Wydział Środowiska

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości rejestracja podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości elektroniczna udostępniany na stronie odpady.grudziadz.pl

Biuro Działalności Gospodarczej

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. ewidencja działalności gospodarczej archiwalne zasoby ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Grudziądza do dnia 31 grudnia 2011 r. elektroniczna, papierowa udostępnianie zgodnie z kartą usług – "Udostępnianie danych z archiwalnych zbiorów ewidencji działalności gospodarczej"
2. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ewidencja przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezydenta Grudziądza elektroniczna, papierowa udostępnianie zgodnie z kartą usług – "Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"

Biuro Zamówień Publicznych

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Centralny rejestr umów w sprawach zamówień publicznych umowy z zakresu zamówień publicznych elektroniczna udostępniany w formie elektronicznej po złożeniu wniosku

Miejski Konserwator Zabytków

Lp. Nazwa rejestru Zakres spraw objętych rejestrem Forma rejestru (papierowa, elektroniczna) Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w ewidencji
1. Gminna Ewidencja Zabytków zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków elektroniczna udostępniona w BIP

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 13-03-2008 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-03-2008 10:12