herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji - ED

naczelnik: Sławomira Gajewska
adres: ul. Sikorskiego 32-36
86-300 Grudziądz
sekretariat – pokój nr 15
Naczelnik Wydziału – pokój nr 16
tel.: +48 564510310
+48 665600062
faks: +48 564510310

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Sławomira Gajewska pokój nr 16 +48 564510394

W Wydziale działają dwa referaty.

Referat Oświaty - ED-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę-miasto wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy – Prawo oświatowe, ustawy – Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych, w tym m.in. zatwierdzanie arkuszy i aneksów organizacyjnych, szkół i placówek, ocena pracy dyrektora, organizacja i przepro-wadzanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki, wywoływa-nie stosownych projektów uchwał, zarządzeń, okólników związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;
2) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki;
3) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
3a) ustalanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
4) ustalanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
5) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
6) koordynacja spraw związanych z bhp i ppoż. w szkołach i placówkach oświatowych;
7) umieszczanie dzieci i młodzieży w szkołach specjalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
8) skreślony
9) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów;
10) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego;
11) opracowywanie sprawozdań statystycznych, w tym m.in. system informacji oświatowej;
12) wnioskowanie o wprowadzenie bądź korektę zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Przedsięwzięć;
13) opracowywanie informacji o realizacji zadań oświatowych dla Rady (corocznie);
14) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych oraz współpraca z podmiotami zajmującymi się problematyką wynikającą z właściwości Wydziału.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Joanna Marciniak pokój nr 14 +48 564510415
Monika Opala pokój nr 15 +48 564510310
Kamilla Wiśniewska pokój nr 17 +48 564510395

Referat Planowania i Analizy - ED-II

kierownik: Karolina Słomińska

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu w zakresie zadań oświatowych, współpraca w tym zakresie z gminnymi jednostkami oświatowymi;
2) sporządzanie rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z realizacji budżetu;
3) bieżąca analiza realizacji budżetu i udzielanie informacji w zakresie realizacji budżetu jednostek oświatowych i wydziału;
4) przygotowywanie wniosków do projektów uchwał, zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oświatowych w trakcie roku budżetowego;
5) dotowanie i rozliczanie dotacji udzielanych przedszkolom i szkołom niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne;
6) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i publiczne, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w tym zakresie;
7) prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. analiza stanu zatrudnienia i wynagrodzenia, analiza wynagrodzenia nauczycieli;
8) planowanie i przydział godzin zajęć pozalekcyjnych;
8a) nadzorowanie realizacji zajęć pozaszkolnych finansowanych ze środków zewnętrznych;
9) weryfikacja zadań oświatowych stanowiących bazę do naliczenia subwencji oświatowej dla gminy-miasto Grudziądz;
10) występowanie z wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dokonanie korekty i zwiększenie subwencji oświatowej;
11) rozliczanie dotacji celowych;
12) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji wydziału oraz jednostek podległych;
13) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Referatu;
14) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Weronika Augustyniewicz pokój nr 20 +48 564510300
Magdalena Jaworska-Nizioł pokój nr 18 +48 564510396
Natalia Olszewska    
Anna Ozga pokój nr 20 +48 564510313
Beata Pawska pokój nr 18 +48 564510396
Joanna Piasecka-Skóra pokój nr 20 +48 564510313
Karolina Słomińska pokój nr 19 +48 564510413

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 27-01-2009 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-06-2019 09:29