herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020" 2020-01-20 13:50
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2020-01-20 13:16
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2020-01-15 13:34
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2020-01-08 15:25
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2019-12-31 11:37
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2019-12-31 11:29
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2019-12-31 11:22
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2019-12-30 12:00
Konsultacje z organizacjami projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-12-18 10:40
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej 2019-12-23 07:56
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-12-12 09:23
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-12-12 09:13
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2019-12-12 09:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja szkoleń sportowych dzieci i młodzieży" 2019-12-12 08:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja imprez sportowych" 2019-12-12 08:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-12-11 15:33
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-12-03 09:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na dystrybucję żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 2019-12-02 16:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie 2019-12-02 16:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza 2019-12-02 16:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2019-12-03 07:31
Sprawozdanie z konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę - miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2019-12-02 08:55
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-11-29 11:53
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" 2019-11-28 15:20
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2019-11-28 15:20
Konsultacje projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowy 2019-11-15 12:14
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-11-12 16:22
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-10-29 10:01
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-10-29 09:56
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2019-10-28 15:29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" 2019-10-28 15:29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-12-23 07:56
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-10-07 14:13
Konsultacje społeczne z mieszkańcami "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-10-07 13:01
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2019-10-02 10:15
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2019-10-02 09:45
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2019-10-02 09:52
Zmiana wyników otwartego konkursu ofert 2019-09-04 15:26
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-08-02 08:47
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2019-07-08 13:54
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-07-10 13:44
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2019-07-10 14:04
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" 2019-06-04 15:45
Ogłoszenie listy kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2019-06-04 08:44
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022" 2019-06-03 11:28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2019-05-31 12:57
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2019-05-24 09:14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży 2019-05-16 14:33
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej w Grudziądza w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022 2019-05-13 15:18
Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2019-05-06 11:59
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wsparcie organizacyjne Dnia Otwartego Cytadeli Twierdzy Grudziądz w ramach miejskich obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 maja" 2019-04-16 09:03
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wyjazd integracyjny do Malborka" 2019-04-11 09:56
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-03-22 11:30
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-03-20 13:20
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia 2019-03-18 07:50
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstawa 2019-03-08 12:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-12-23 08:17
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-01-08 14:40
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 2018-12-31 13:28
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-12-31 10:35
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku 2018-12-31 14:21
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenia schronienia bezdomnym kobietom i osobom będącym w stanie kryzysu 2018-12-31 10:08
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-28 10:09
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2018-12-27 09:49
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2018-12-13 13:40
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-12-13 07:42
Zmiana terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-07 10:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielenia schronienia bezdomnym kobietom i osobom będącym w stanie kryzysu 2018-11-30 12:13
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-12-03 14:24
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. 2018-12-03 14:25
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-12-05 12:00
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2018-11-09 07:43
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2018-11-02 07:43
Informacja o konsultacjach z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2018-10-31 10:26
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2018-10-30 09:00
Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2018-2022" 2018-10-25 09:18
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-10-19 10:22
Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-10-18 14:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2018-10-16 11:55
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Grudziądza w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2018-2022 2018-10-05 11:33
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi programu współpracy na 2019 rok 2018-10-08 10:00
Konsultacje programu współpracy na 2019 rok z mieszkańcami 2018-10-08 10:00
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2018-09-28 08:44
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-09-24 13:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2018-10-29 11:44
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Pomocna dłoń" 2018-09-10 09:42
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wielodyscyplinowy rajd gwiaździsty z okazji 65-lecia powstania w Grudziądzu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego " 2018-09-10 09:29
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja imprez, koncertów, konkursów, festiwali i przeglądów Koncert zespołu EKT Gdynia" 2018-09-10 09:28
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. "Obóz rekreacyjno-sportowy" 2018-09-10 09:26
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-06-27 08:35
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-06-26 10:49
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-06-26 09:04
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2018-05-24 09:36
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2018-05-17 09:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-05-14 10:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży 2018-05-02 08:49
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-18 11:41
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-11 13:14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2018-04-06 08:09
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-02-21 10:35
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-02-14 07:21
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-09 09:51
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-09 09:51
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-01 13:58
Wyniki otwartego konkursu ofert 2018-01-25 13:17
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2018-01-19 10:05
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2017-12-22 08:10
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2018-05-15 13:50
Otwarte konkurty ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2017-12-04 14:38
Sprawozdanie z konsultacji projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2017-12-01 10:01
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2017-11-30 13:50
Konsultacje projektu zarządzenia Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu 2017-12-22 10:25
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dot. prowadzenia ŚDS 2017-11-17 07:31
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej dot. dystrybucji żywności 2017-11-17 07:30
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-11-14 12:22
Konsultacje projektu zarządzenia w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym 2017-11-14 11:21
Sprawozdanie z konsultacji w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2017-11-13 14:39
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami Grudziądza projektu "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-10 07:16
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2017-10-31 15:15
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2017-10-20 10:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2017-10-23 12:46
Konsultacje społeczne z mieszkańcami "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-13 13:24
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-13 13:26
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-09-21 11:17
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-09-06 11:18
Wyniki otwartego konkursu ofert 2017-07-04 11:53
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwaretgo konkursu ofert 2017-07-04 08:26
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017-06-28 07:21
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży 2017-06-12 13:21
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" 2017-05-31 12:52
Otwarte konkusry ofert na realizację zadań publicznych 2017-05-29 14:33
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-05-15 13:06
Otwarty konkurs ofert na realizację wypoczynku letniego 2017-04-25 11:32
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2017-04-13 12:53
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-04-10 07:52
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej 2017-03-24 12:18
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza 2017-03-08 09:47
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-02-17 08:41
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2017-02-13 09:43
Wyniki otwartych konkurów ofert na realizację zadań publicznych 2017-02-09 09:29
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-02-06 09:45
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2017-01-17 11:08
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-01-12 10:53
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2017-01-04 10:34
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-12-16 09:36
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-12-09 10:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-11-28 11:41
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2016-11-25 11:04
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy spolecznej 2016-11-23 15:38
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-11-07 10:25
Konsultacje projektu Zarządzenia Prezydenta Grudziądza 2016-11-04 10:57
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016-2025" 2016-11-02 09:41
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-10-31 10:03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa 2016-10-28 07:08
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2016-10-24 12:25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2016-09-30 11:06
Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-09-26 13:00
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-09-26 12:53
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-07-21 10:53
Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w dniu 2 czerwca 2016 r. na realizację zadań publicznych pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" oraz "Turystyka i krajoznawstwo". 2016-07-07 11:54
Listy kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2016-06-15 09:44
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-06-10 07:25
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-06-07 11:52
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 2016-06-02 14:44
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-06-02 13:32
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok" 2016-05-25 14:40
Wybory członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2016-05-23 10:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-05-05 09:25
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2016-04-20 12:03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-04-15 10:02
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2016-03-25 09:49
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-03-25 09:12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-03-03 14:39
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2016-03-02 09:23
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2016-02-26 11:43
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-02-24 11:46
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2016-02-15 14:16
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" 2016-02-15 09:22
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 2016-02-09 11:32
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2016-01-29 12:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" 2016-01-14 11:37
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2015-12-31 10:00
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2015-12-30 12:44
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-12-23 10:09
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2015-12-18 12:42
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2015-11-25 14:32
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-11-20 15:06
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-11-19 09:16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2015-11-16 12:27
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-10-15 14:03
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-10-14 10:31
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-07-30 14:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-07-01 14:12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2015-06-30 09:57
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-06-12 13:03
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 2015-06-03 09:51
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2015-05-27 10:53
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2015-05-12 13:50
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-05-07 13:45
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-05-06 13:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2015-04-29 13:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2015-04-17 10:01
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2015-04-08 11:59
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych" 2015-03-27 12:37
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-03-23 09:37
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2015-03-18 09:26
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-03-18 09:14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-02-18 10:07
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" 2015-02-13 12:25
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2015-02-11 11:47
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2015-02-09 10:32
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia" 2015-01-29 09:36
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2015-01-28 11:17
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2015-01-26 12:15
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-01-21 11:14
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2015-01-16 15:20
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-12-30 10:03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2014-12-18 14:13
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na terenie gminy - miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2015-2017" 2014-12-18 14:49
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 2014-12-02 11:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2014-11-20 10:18
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2014-11-17 08:16
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-11-14 10:34
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-10-31 13:17
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-10-15 13:14
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-10-13 14:16
Konsultacje projektów uchwał dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014-09-25 14:26
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-07-23 11:29
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-07-16 13:28
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-06-23 09:31
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2014-06-13 12:43
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-06-10 12:07
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2014-05-19 13:01
Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2014-05-15 12:51
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-05-09 08:56
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych - organizacja Dnia Otwartego Cytadeli z okazji Święta Konstytucji 3 Maja" 2014-04-17 10:51
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2014-04-16 12:15
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok" 2014-04-04 14:36
Oferta realizacji zadania publiczengo z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-04-02 11:11
Oferta realizacji zadania publiczengo z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-03-27 14:09
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2014-03-26 09:36
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych - organizacja Dnia Otwartego Cytadeli z okazji Święta Konstytucji 3 Maja" 2014-03-21 07:57
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2014-03-20 08:05
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-03-13 09:55
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej..." 2014-03-06 11:56
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2014-02-19 09:01
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2014-02-11 12:14
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełosprawnych" 2014-02-10 09:37
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja żywności w granicach 100 ton z przeznaczeniem dla około pięciu tysięcy osób średniomiesięcznie żyjących w niedostatku" 2014-02-07 09:34
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2014-02-07 09:31
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej..." 2014-02-06 08:54
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Ochrona i promocja zdrowia" oraz "Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" 2014-02-05 08:55
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2014-01-10 09:48
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej pn. "Dystrybucja żywności w granicach 100 ton z przeznaczeniem dla około pięciu tysiecy osób średniomiesięcznie żyjących w niedostatku" 2014-01-09 09:05
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2014-01-08 09:51
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2013-11-28 14:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2014-01-08 09:50
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2013-11-22 14:11
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2013-11-19 10:30
Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok" 2013-10-30 09:33
Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych - organizacja Dnia Otwartego Cytadeli z okazji Narodowego Święta Niepodległości" 2013-10-29 08:18
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznychz zakresu pomocy społecznej 2013-10-21 08:46
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych - organizacja Dnia Otwartego Cytadeli z okazji Narodowego Święta Niepodległości" 2013-09-27 09:05
Konsultacje projektu "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok" 2013-09-23 10:41
Oferta z pominieciem otwartego konkursu ofert 2013-09-17 14:10
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-08-27 09:44
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-07-24 11:42
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2013-06-12 10:21
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2013-05-02 09:01
Ogłoszenie wyników oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2013-04-26 13:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2013-04-10 11:23
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2013-03-22 12:37
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert 2013-03-13 11:49
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-03-07 12:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2013-02-21 13:32
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Turystyka i krajoznawstwo" w 2013 roku 2013-02-21 13:33
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2013-02-21 13:33
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2013-02-08 12:35
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2013-02-28 11:53
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-02-01 14:57
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Ochrona i promocja zdrowia" 2013-01-23 11:19
Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-03-27 14:08
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-01-16 12:03
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2013-01-08 13:52
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-12-21 11:50
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2012-12-18 13:48
Zarządzenie zmieniające w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-12-04 12:14
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. 2012-11-22 16:11
Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok" 2012-11-22 14:52
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-11-19 15:39
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-11-19 07:33
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-11-12 13:28
Oferta w trybie pozakonkursowym 2012-10-19 12:14
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-10-18 15:07
Otwarty konkurs na realizację zadnia publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-10-05 12:14
Konsultacje projektu "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok" 2012-09-26 08:33
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-08-23 13:35
Zaproszenie do składania ofert na przejęcie i prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej w Mniszku 2012-08-22 12:45
Unieważnienie otwarego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza". 2012-07-27 12:37
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-07-25 15:34
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-07-25 16:39
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-06-29 15:00
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza" 2012-06-29 13:10
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży " oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. "Turystyka i krajoznawstwo" 2012-06-18 14:50
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej dla osób biorących udział w projekcie systemowym pn. Pierwszy krok do samodzielności współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- w 2012 r. - 50 osób, w 2013 r. - 50 osób" 2012-06-14 11:18
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2012-06-04 11:17
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej dla osób biorących udział w projekcie systemowym pn. Pierwszy krok do samodzielności współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- w 2012 r. - 50 osób, w 2013 r. - 50 osób" 2012-05-15 12:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla 100 dzieci z rodzin korzystajacych z pomocy społecznej" 2012-05-09 14:36
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" 2012-05-04 09:38
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy gminy - miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 2012-04-27 12:08
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla 100 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2012-03-29 12:13
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2012-03-29 12:09
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności w granicach 180 ton w ramach programu Dostarczenie żywności dla najuboższej ludnosci Unii Europejskiej 2012 z przeznaczeniem dla około 5 tysięcy osób średniomiesięcznie żyjących w niedostatku" 2012-03-05 14:03
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2012-03-05 13:24
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2012-02-29 14:32
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. "Wspieranie i upowszchnianie kultury fizycznej" 2012-02-10 08:00
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Dystrybucja żywności w granicach 180 ton w ramach programu "Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2012" z przeznaczeniem dla około 5 tysięcy osób średniomiesięcznie żyjących w niedostatku" 2012-02-07 13:16
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Turystyka i krajoznawstwo" oraz "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologim społecznym" 2012-02-03 11:50
WYNIKI otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla 60 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2012-02-01 14:13
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" oraz "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego" 2012-01-31 10:52
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2012-01-31 10:46
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja dziesięciodniowego wypoczynku zimowego w formie półkolonii obejmujących minimum jeden gorący posiłek oraz dzienną opiekę dla 60 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2011-12-30 11:11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" 2011-12-27 15:35
Wyniki otwarego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 listopada 2011 r. na realizację zadania pblicznego z zakresu pomocy społecznej 2011-12-14 09:29
Wyniki otwarego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 listopada 2011 r. na realizację zadań pblicznych z zakresu pomocy społecznej 2011-12-07 10:08
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 2011-12-07 13:40
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie gminy miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2012-2014" 2011-11-28 14:45
Zgłoszenia do komisji konkursowej 2011-11-09 12:35
Otwary konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2011-11-09 12:36
Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-11-04 13:59
Konsultacje projektu "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok" 2011-10-28 08:44
Ponowne konsultacje projektu "Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2011-10-21 14:37
Konsultacje projektu "Program współpracy gminy- miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" 2011-09-15 08:27
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja festynu integracyjbego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałaych na terenie Grudziądza" 2011-08-31 08:06
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja festynu integracyjnego dla 200 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkałych na terenie Grudziądza" 2011-08-01 08:20
Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-08-01 08:04
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 70 osób biorących udział w projekcie systemowym pn. Pierwszy krok do samodzielności współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 2011-07-13 09:14
Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-06-20 14:55
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publiczneg pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży" w 2011 r. 2011-06-14 14:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 70 osób biorących udział w projekcie systemowym pn. Pierwszy krok do samodzielności współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" 2011-06-14 10:15
Wyniki otwrartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla 100 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2011-06-06 09:04
Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-05-23 15:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz calodobową opiekę dla 100 dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej". 2011-05-04 11:42
Oferta w trybie bezkonkursowym 2011-04-21 15:13
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2011-03-30 13:15
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizaję zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011" 2011-03-30 13:13
Szkolenie dla organizacji pozarządowych 2011-03-25 13:09
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy spolecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2011-03-03 08:32
Otwarty konkurs ofert na realizaję zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011" 2011-03-03 08:27
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2011 r. 2011-01-21 15:15
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Wypoczynek dzieci i mlodzieży - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" w 2011 r. 2011-01-19 11:42
Unieważnienie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na organizację półkolonii zimowych 2011-01-18 12:52
Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z zakresu "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" 2011-01-14 15:10
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Turystyka i krajoznawstwo" oraz "Kultura i sztuka" w 2011 r. 2011-01-19 11:41
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych pn. "Ochrona i promocja zdrowia", "Działalność na rzecz osób niepelnosprawnych", "Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2011 r. 2011-01-19 11:41
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Wypoczynek zimowy dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej 2010-12-22 15:12
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 2010-12-10 11:35
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2010-12-08 11:32
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2010-11-10 09:18
Oferta w trybie bezkonkursowym 2010-10-29 13:10
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz 2010-10-14 09:47
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJA ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO 2010-10-04 15:27
Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok" 2010-09-28 09:38
Konsultacje projektu "Program współpracy gminy- miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok" 2010-09-22 10:53
Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w miesiącach od października do grudnia 2010 roku 2010-09-21 08:25
Oferta w trybie bezkonkursowym 2010-09-13 14:04
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 2010-08-25 09:31
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2010-07-23 12:28
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2010 r. 2010-06-16 11:07
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłoszonego w dniu 13 maja 2010r. 2010-06-10 15:31
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji dużych prestiżowych imprez sportowych na poziomie krajowym i międzynarodowym 2010-06-08 13:52
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w II półroczu 2010 r. w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej 2010-06-08 12:32
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania, powierzania turystyki i krajoznawstwa w II półroczu 2010 roku 2010-06-07 11:15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2010-05-27 13:02
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku 2010-05-27 13:02
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2010-05-27 13:02