herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w systemie bezpłatnej pomocy prawnej, zaszły zmiany

 

Przede wszystkim konieczne jest wcześniejsze umówienie spotkania. Rejestracji dokonać można samodzielnie elektronicznie na stronie grudziadz.npp-24.pl lub pod nr tel. 56 45 10 301. Ponadto od 1 stycznia 2019 r. został rozszerzony katalog osób uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy. Poradę będzie mogła uzyskać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Wprowadzono również nową formę udzielania pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w ramach którego udzielane będzie wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach, opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

- punkt nr 1 - ul. Legionów 71B - budynek sprzedaży biletów komunikacji miejskiej „Pętla” - porad udziela radca prawny od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00,

- punkt nr 2 - ul. Hallera 37 - budynek Bursy Szkolnej, parter - porad udziela adwokat od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-19.00 w piątki w godz. 13.00-17.00,

- punkt nr 3 - ul. Piłsudskiego 51 - budynek Straży Miejskiej, parter, pokój nr 8 - nieodpłatna pomoc prawna (Zaborskie Towarzystwo Naukowe - radca prawny), od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-12.30,

- punkt nr 4 - ul. Piłsudskiego 51 - budynek Straży Miejskiej, parter, pokój nr 8 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego - doradca obywatelski) od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00.

 

Więcej dodatkowych informacji prawnych można uzyskać również na stronach internetowych:

www.darmowapomoc.com.pl

swo.ngo

 

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

     1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

     2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

     3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

     4) (od 1 stycznia 2020 r.) nieodpłatną mediację, lub

     5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

4. (od 1 stycznia 2020 r.) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I SPOSOBY WYKAZYWANIA UPRAWNIEŃ DO JEJ UZYSKANIA

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

4. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu (miasta Grudziądza).

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

7. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu +48 56 4510301. Prezydent Grudziądza oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznych może również umożliwić dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - samodzielnie na stronie internetowej grudziadz.npp-24.pl.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Realizując obowiązek sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców gminy-miasto Grudziądz (wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Prezydent Grudziądza

zwraca się z prośbą do przedstawicieli jednostek nieodpłatnego poradnictwa (w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów), których działalność obejmuje w szczególności:

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne

 

o zgłoszenie informacji obejmujących:

nazwę jednostki, zakres poradnictwa, adres i dane kontaktowe, w tym strony internetowe i numery telefoniczne, dni i godziny działalności oraz kryteria dostępu do usługi a także sposób dokonywania zgłoszeń.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział Organizacyjny

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

z dopiskiem „lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa”

w terminie do 30 listopada 2018 r.

 

Jednocześnie Prezydent Grudziądza prosi aby jednostki, które takie dane przekażą, dokonywały ich bieżącej aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie podanych danych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-12-2015 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Walczak 30-08-2019 12:07