herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz

UWAGA !

W związku z wprowadzonym stanem epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu (tzn. interesant nie może spotkać się osobiście z mecenasem w punkcie a jedynie porozmawiać telefonicznie).

Aby skorzystać z takiej porady należy:

- zapisać się samodzielnie, elektronicznie klikając na poniższy baner.

Baner dotyczący zapisów na bezpłatne porady prawne

lub - zapisać się pod numerem telefonu +48 56 45 10 301

Godziny rejestracji telefonicznej od 1 kwietnia 2020 r.:

poniedziałek, wtorek, środa i czwartek 8:00-15:00

piątek 7:30-13:00

UWAGA ! 

W dniu 26 sierpnia 2021 r. rejestracja telefoniczna czynna do 12:30 później można dokonać rejestracji tylko w sposób elektroniczny, tj. klikając na powyższy baner

Baner dotyczący listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Od 1 stycznia 2021 r. zmienili się wykonawcy oraz zmieniły się godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

punkt nr 1 – ul. Legionów 71 B (pętla Tarpno) – radca prawny

w poniedziałki i środy w godzinach od 16:00 do 20:00;

we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 14:00 do 18:00.

punkt nr 2 – ul. Hallera 37 (Bursa szkolna) – adwokat

od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00.

punkt nr 3 – ul. Piłsudskiego 51 (budynek Straży Miejskiej) – Zaborskie Towarzystwo Naukowe – radca prawny, adwokat

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:30 do 12:30, w piątki w godzinach od 14:00 do 18:00.

Dodatkowe godziny dyżuru w punkcie nr 3:

18 lutego 12:30-13:00, 25 lutego 12:30-13:00, 4 marca 12:30-13:00, 11 marca 12:30-13:00, 18 marca 12:30-13:00, 25 marca 12:30-13:00, 1 kwietnia 12:30-13:00, 8 kwietnia 12:30-13:00, 15 kwietnia 12:30-13:00, 22 kwietnia 12:30-13:00, 29 kwietnia 12:30-13:00 i 6 maja 12:30-13:00, 7 maja 18:00-20:00, 14 maja 18:00-20:00, 21 maja 18:00-20:00.

3 marca 08:00-08:30 i 12:30-13:00, 10 marca 08:00-08:30 i 12:30-13:00, 17 marca 08:00-08:30 i 12:30-13:00, 24 marca 08:00-08:30 i 12:30-13:00, 31 marca 08:00-08:30 i 12:30-13:00, 7 kwietnia 08:00-08:30 i 12:30-13:00,

6 kwietnia 12:30-13:00, 12 kwietnia 12:30-13:00, 13 kwietnia 12:30-13:00, 19 kwietnia 12:30-13:00, 20 kwietnia 12:30-13:00, 26 kwietnia 12:30-13:00, 27 kwietnia 12:30-13:00, 4 maja 12:30-13:00, 10 maja 12:30-13:00, 11 maja 12:30-13:00, 17 maja 12:30-13:00, 18 maja 12:30-13:00.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

punkt nr 4 – ul. Piłsudskiego 51 (budynek Straży Miejskiej) – Zaborskie Towarzystwo Naukowe – doradca obywatelski

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13:00 do 17:00 w piątki w godzinach od 07:00 do 11:00.

Dodatkowe godziny dyżuru w punkcie nr 4:

18 lutego 17:00-18:00, 25 lutego 17:00-18:00, 4 marca 17:00-18:00, 11 marca 17:00-18:00, 18 marca 17:00-18:00, 25 marca 17:00-18:00, 1 kwietnia 17:00-18:00, 8 kwietnia 17:00-18:00.

2 marca 17:00-18:00, 9 marca 17:00-18:00, 16 marca 17:00-18:00, 23 marca 17:00-18:00, 30 marca 17:00-18:00, 6 kwietnia 17:00-18:00, 13 kwietnia 17:00-18:00, 20 kwietnia 17:00-18:00.

12 kwietnia 17:00-18:00, 19 kwietnia 17:00-18:00, 26 kwietnia 17:00-18:00, 10 maja 17:00-18:00, 17 maja 17:00-18:00, 24 maja 17:00-18:00, 31 maja 17:00-18:00, 7 czerwca 17:00-18:00.

Więcej dodatkowych informacji prawnych można uzyskać również na stronach internetowych:

 

darmowapomoc.com.pl

Poradnik seniora kliknij tutaj

 

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

     1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

     2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

     3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

     4) nieodpłatną mediację, lub

     5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I SPOSOBY WYKAZYWANIA UPRAWNIEŃ DO JEJ UZYSKANIA

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

4. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną
o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Grudziądza.

5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

7. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu +48 56 4510301.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875 oraz 1086) nieodpłatną pomocą prawną objęte zostały osoby fizyczne – prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ).

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej podmiot ubiegający się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
(wzór oświadczeń dostępny tutaj).

2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór formularza dostępny tutaj).


Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, chyba że wskutek wniesionego odwołania zostanie zawieszone wykonanie decyzji Komisji (wraz z odsetkami).

Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości, oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dane beneficjentów pomocy lub podmiotów udzielających pomocy obejmujące numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy, udostępnia się na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konukerencji i Konsumentów lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.

 

Realizując obowiązek sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców gminy-miasto Grudziądz (wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Prezydent Grudziądza

zwraca się z prośbą do przedstawicieli jednostek nieodpłatnego poradnictwa (w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów), których działalność obejmuje w szczególności:

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne

 

o zgłoszenie informacji obejmujących:

nazwę jednostki, zakres poradnictwa, adres i dane kontaktowe, w tym strony internetowe i numery telefoniczne, dni i godziny działalności oraz kryteria dostępu do usługi a także sposób dokonywania zgłoszeń.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

z dopiskiem „lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa”

w terminie do 30 listopada 2018 r.

 

Jednocześnie Prezydent Grudziądza prosi aby jednostki, które takie dane przekażą, dokonywały ich bieżącej aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie podanych danych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-12-2015 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Walczak 26-08-2021 07:40