herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz od 1 stycznia 2018 r.

Realizując obowiązek sporządzenia listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców gminy-miasto Grudziądz (wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Prezydent Grudziądza

zwraca się z prośbą do przedstawicieli jednostek nieodpłatnego poradnictwa (w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów), których działalność obejmuje w szczególności:

poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze
z podmiotami rynku finansowego i inne

 

o zgłoszenie informacji obejmujących:

nazwę jednostki, zakres poradnictwa, adres i dane kontaktowe, w tym strony internetowe i numery telefoniczne, dni i godziny działalności oraz kryteria dostępu do usługi a także sposób dokonywania zgłoszeń.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Wydział Organizacyjny

ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

z dopiskiem „lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa”

w terminie do 30 listopada 2018 r.

 

Jednocześnie Prezydent Grudziądza prosi aby jednostki, które takie dane przekażą, dokonywały ich bieżącej aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie podanych danych.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

  • ul. Piłsudskiego 51 - budynek Straży Miejskiej, parter, pokój nr 8 – porad udziela Zaborskie Towarzystwo Naukowe

poniedziałek, piątek godz. 9:00-13:00,

wtorek, środa, czwartek godz. 10:00-14:00;

WYJĄTEK 14 GRUDNIA OD 10:00 DO 14:00

dodatkowe dyżury 27 grudnia 14:00 - 15:00, 31 grudnia 13.00 - 14.00.

 

  • ul. Rynek 3-5 - Punkt Informacji Turystycznej – porad udziela radca prawny

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz. 13:45-17:45,

piątek 13:15-17:15;

wyjątek od 4 do 7 grudnia w pokoju 325 w budynku Ratusza ul. Ratuszowa 1.

WYJĄTEK 14 GRUDNIA OD 09:00 DO 13:00

WYJĄTEK 24 GRUDNIA OD 07:00 DO 11:00

 

  • ul. Legionów 71B - budynek sprzedaży biletów komunikacji miejskiej "pętla" – porad udziela Stowarzyszenie Bezpieczny Dom

 

poniedziałek, wtorek, środa, piątek godz. 7:00-11:30,

czwartek 14:00-18:30;

 

  • ul. Hallera 37 - budynek Bursy szkolnej, parter – porad udziela adwokat

poniedziałek-piątek godz. 15:00-19:00.

 

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

     1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej   obowiązkach lub

     2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

     3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

     4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

     1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

     2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

     3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

4. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu (miasta Grudziądza).

5. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

6. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielania osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inna kolejność z ważnych powodów.

7. Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

8. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością, o której mowa w ust. 6.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I SPOSOBY WYKAZYWANIA UPRAWNIEŃ DO JEJ UZYSKANIA

 

Lp.

Osoby uprawnione

Sposób udokumentowania uprawnienia

1.

osoba która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2.

osoba która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3.

osoba która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

osoba która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.

osoba, która nie ukończyła 26 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

(m.in. dowód osobisty lub legitymacja studencka, lub legitymacja szkolna, lub paszport, lub prawo jazdy)

6.

osoba, która ukończyła 65 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

(m.in. dowód osobisty lub paszport, lub prawo jazdy)

7.

osoba która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności

8.

osoba która jest w ciąży

przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

 

Osoba uprawniona, o której mowa w pozycji 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w pozycjach 1–6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania zgodnie z pozycjami 1–6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w kolumnie sposób udokumentowania uprawnień.

 

Oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-12-2015 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-12-2018 08:06