herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz od 1 stycznia 2018 r.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

  • ul. Piłsudskiego 51 - budynek Straży Miejskiej, parter, pokój nr 8 – porad udziela Zaborskie Towarzystwo Naukowe

poniedziałek, piątek godz. 9:00-13:00,

wtorek, środa, czwartek godz. 10:00-14:00;

Dodatkowy dyżur w lutym 26 lutego 8:00-9:00 oraz 13:00-14:00.

  • ul. Rynek 3-5 - Punkt Informacji Turystycznej – porad udziela radca prawny

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz. 13:45-17:45,

piątek 13:15-17:15;

Wyjątek piątek 16 lutego 10:00 - 14:00

 

  • ul. Legionów 71B - budynek sprzedaży biletów komunikacji miejskiej "pętla" – porad udziela Stowarzyszenie Bezpieczny Dom

poniedziałek, wtorek, środa, piątek godz. 7:00-11:30,

czwartek 14:00-18:30;

 

  • ul. Hallera 37 - budynek Bursy szkolnej, parter – porad udziela adwokat

poniedziałek-piątek godz. 15:00-19:00.

 

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

     1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej   obowiązkach lub

     2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

     3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

     4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

     1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

     2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

     3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

4. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu (miasta Grudziądza).

5. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

6. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielania osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inna kolejność z ważnych powodów.

7. Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

8. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością, o której mowa w ust. 6.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I SPOSOBY WYKAZYWANIA UPRAWNIEŃ DO JEJ UZYSKANIA

 

Lp.

Osoby uprawnione

Sposób udokumentowania uprawnienia

1.

osoba która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2.

osoba która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3.

osoba która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

osoba która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.

osoba, która nie ukończyła 26 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

(m.in. dowód osobisty lub legitymacja studencka, lub legitymacja szkolna, lub paszport, lub prawo jazdy)

6.

osoba, która ukończyła 65 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

(m.in. dowód osobisty lub paszport, lub prawo jazdy)

7.

osoba która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności

8.

osoba która jest w ciąży

przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

 

Osoba uprawniona, o której mowa w pozycji 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w pozycjach 1–6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania zgodnie z pozycjami 1–6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w kolumnie sposób udokumentowania uprawnień.

 

Oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Administrator danych osobowych: Prezydent Grudziądza, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz.

Cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Prezydent Grudziądza w celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przechowuje oświadczenia przez 3 lata od dnia ich sporządzenia.

Osoba składająca oświadczenie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-12-2015 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 21-02-2018 13:04