herb BIP - Urząd Miejski w Grudziądzu

www.grudziadz.pl

Miejski Konserwator Zabytków

Miejski Konserwator Zabytków - MKZ

samodzielne stanowisko: Izabela Fijałkowska
adres: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
pokój nr 318
tel.: +48 564510435
faks: +48 564625812

Do właściwości Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

1) przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich w odniesieniu do zbytków niewpisanych do rejestru zabytków;
2) nakazanie właścicielowi lub posiadaczowi przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku oraz zabytku nieruchomego, jak również nieruchomości o cechach zabytku, udostępniania przedmiotu lub nieruchomości na czas niezbędny do prowadzenia badań;
3) przekazywanie spraw Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w przypadku konieczności wydania decyzji nakazującej dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie badań archeologicznych w niezbędnym zakresie określonym w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);
4) postępowanie w sprawie umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
5) nakazie wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków;
6) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem zabytków archeologicznych i zabytkowych form zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków;
7) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem zabytków archeologicznych i zabytkowych form zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków;
8) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz obszarów niewpisanych do rejestrów zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
9) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
10) inicjowanie przeprowadzania prac konserwacyjnych i remontowych zabytków stanowiących własność miasta;
11) planowanie i zlecanie opisu zabytków.

Pracownicy:

Imię i nazwisko pokój tel.
Izabela Fijałkowska 318 +48 564510435
Małgorzata Cieśnik 318 +48 564510435

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 30-01-2009 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 18-03-2015 09:29